Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo (“Službene novine FBiH” 84/18) polaže se u skladu sa Programom koji utvrđuje gradivo, pravne izvore i literaturu po kojima se polažu pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje. Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita, ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021