Strahinja M. Ćurković Sudija Vrhovnog suda Republike Srpske   PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U GRAĐANSKIM STVARIMA –   Sažetak Pravo na pravično suđenje u razumnom roku je jedan od segmenata prava na pravično suđenje zagarantovano članom 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Države članice Savjeta Evrope...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021