PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM NADZORU LICA PROFESIONALNO IZLOŽENIH JONIZUJUĆEM ZRAČENjU (“Sl. glasnik BiH”, br. 68/2015) DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim pravilnikom se propisuju uslovi koje zdravstvene ustanove moraju ispunjavati za obavljanje poslova zdravstvene kontrole lica profesionalno izloženih jonizujućem zračenju (u daljem tekstu: profesionalno izložena lica) i lica na obuci, učenika i studenata;...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021