PRAVILA POSLOVANjA BANKE DEPOZITARA INVESTICIONIH FONDOVA (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2017 i 85/2017) I – Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilima poslovanja banke depozitara investicionih fondova (u daljem tekstu: Pravila poslovanja) Odjeljenja depozitarnih poslova u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka depozitar) utvrđuju se poslovi Banke depozitara, regulišu se...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021