PORODIČNI ZAKON (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2002, 41/2008, 63/2014 i 56/2019 – odluka US) PRVI DIO OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se porodično pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika i odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, te postupci nadležnih organa u vezi...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021