Službeni glasnik BiH, broj 33/21 Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u predmetu broj AP 1965/19, rješavajući apelaciju E. O., na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (2) tačka b), člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021