ZAKONO POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 9/2009 i 13/2011 – autentično tumačenje) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se porez na imovinu, naslijeđe i poklon (u daljem tekstu: porez) na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), koji plaćaju fizička i pravna lica, postupak...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021