U praksi se veoma često postavlja pitanje, a i daju odgovori na jedno pravno pravilo koje je uređeno Zakonom o obligacionim odnosima. Ovo pravilo se naziva „načelo monetarnog nominalizma“. Ovo načelo ne bi bilo toliko interesantno, da njegova primjena u pravnoj praksi Bosne i Hercegovine, pa može se reći i u državama koje su nastale...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021