Delić protiv Bosne i Hercegovine 59181/18, 2.3.2021.1 Povreda člana 6.1 EK Povreda člana 13. EK   Aplikant je Sanel Delić, državljanin Bosne i Hercegovine.   Slučaj se odnosi na dužinu trajanja parničnog postupka kojeg je aplikant pokrenuo pred domaćim sudovima radi naknade štete.   Dana 22. februara 2007. godine, bračni partneri K.S. i R.S. su...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021