Zakoni Republike SrpskeSTATUT CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANjA LUKA

STATUT CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANjA LUKA

(“Sl. glasnik RS”, br. 61/2019)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Statut Centralnog registra hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Banja Luka (u daljem tekstu: Statut), usklađen je sa odredbama Zakona o privrednim društvima, osim po pitanjima koja su na drugačiji način propisana Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17), kao posebnom zakonu kojim se regulišu, između ostalog, osnivanje i poslovanje Centralnog registra.

Član 2

Statutom se uređuju organizacija, poslovanje i druga pitanja u vezi sa obavljanjem djelatnosti Centralnog registra.

Član 3

Centralni registar osnovan je kao akcionarsko društvo koje obavlja djelatnost od opšteg interesa i sa javnim ovlašćenjima, a na osnovu Zakona o Centralnom registru hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/98).

Nakon stupanja na snagu Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06 i 34/09), Centralni registar nastavlja da obavlja djelatnosti kao pravno lice – akcionarsko društvo sa javnim ovlašćenjima u skladu sa tim zakonom.

U smislu Zakona o privrednim društvima, Centralni registar je privredno društvo organizovano u pravnoj formi zatvorenog akcionarskog društva.

Član 4

Ovim statutom uređuju se:

a) poslovno ime – firma i sjedište Centralnog registra,

b) pečat, štambilj i znak Centralnog registra,

v) djelatnost Centralnog registra,

g) zastupanje i potpisivanje Centralnog registra,

d) imovina Centralnog registra,

đ) osnovni kapital,

e) prava i obaveze akcionara,

ž) izbor, opoziv i djelokrug organa Centralnog registra,

z) članstvo u Centralnom registru,

i) raspodjela dobiti i snošenje rizika,

j) rezerve,

k) povećanje osnovnog kapitala,

l) smanjenje osnovnog kapitala,

lj) promjena pravne forme i prestanak Centralnog registra,

m) izbor nezavisnog revizora,

n) javnost rada Centralnog registra i

nj) druga pitanja propisana zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

II – POSLOVNO IME – FIRMA I SJEDIŠTE CENTRALNOG REGISTRA

Član 5

Centralni registar posluje pod poslovnim imenom – firmom: Centralni registar hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Banja Luka.

Skraćeno poslovno ime – firma Centralnog registra glasi: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka.

Poslovno ime – firma na engleskom jeziku glasi: Central Registry of Securities, JSC, Banja Luka, Republic of Srpska.

Sjedište Centralnog registra je u Banjoj Luci, Ulica Sime Šolaje broj 1.

Član 6

Centralni registar može imati dio društva – poslovnu jedinicu sa posebnim ovlašćenjima u pravnom prometu kao poseban organizacioni dio u kojem se obavljaju pojedine djelatnosti Centralnog registra.

Poseban organizacioni dio može da ima poseban poslovni račun, a u poslovnim knjigama Centralnog registra može se obezbijediti posebna evidencija o poslovanju posebnog organizacionog dijela, u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Poseban organizacioni dio nema svojstvo pravnog lica, a za njegove obaveze u pravnom prometu odgovara Centralni registar.

Poslovi obračuna i poravnanja u vezi sa poslovima koji su zaključeni na berzi i drugom uređenom javnom tržištu obavljaju se u posebnom organizacionom dijelu iz stava 1. ovog člana.

Odluku o osnivanju posebnog organizacionog dijela iz ovog člana donosi Upravni odbor.

Rukovodioca posebnog organizacionog dijela imenuje direktor Centralnog registra.

III – PEČAT, ŠTAMBILj I ZNAK CENTRALNOG REGISTRA

Član 7

Pečat je kružnog oblika, prečnika 35 mm i 25 mm, sa ispisanim skraćenim nazivom Centralnog registra.

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 50 mm x 25 mm i 35 mm x 25 mm, sa ispisanim skraćenim nazivom Centralnog registra.

Način upotrebe, čuvanja, nabavke, zamjene i evidencije pečata i štambilja, te druga pitanja od značaja za njihovo korišćenje utvrđuju se odlukom Upravnog odbora Centralnog registra.

U zavisnosti od potreba poslovanja, Upravni odbor utvrđuje vrstu, sadržaj, oblik i veličinu dodatnih pečata i štambilja Centralnog registra i njegovih organizacionih dijelova.

Član 8

Poslovni akti Centralnog registra namijenjeni trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica, otpremnica, profaktura i dr.), uključujući i one u elektronskoj formi, sadrže:

1. zaštitni znak,

2. poslovno ime – firma i sjedište i pravna forma,

3. označenje suda kod koga je Centralni registar upisan u registar,

4. broj registarskog upisa,

5. matični broj i poreski identifikacioni broj,

6. broj računa kod komercijalne banke i poslovno ime – firma i sjedište banke,

7. iznos upisanog i uplaćenog kapitala.

Centralni registar koristi memorandum i druga akta iz stava 1. ovog člana na srpskom jeziku u ćiriličnom ili latiničnom pismu za pravni promet u zemlji, a po potrebi na engleskom jeziku za pravni promet sa inostranstvom.

Član 9

Centralni registar ima zaštitni znak koji predstavlja stilizovana latinična slova C i R, bordo crvene boje.

Zaštitni znak ističe se na poslovnim prostorijama Centralnog registra i na poslovnim aktima namijenjenim trećim licima.

IV – DJELATNOST CENTRALNOG REGISTRA

Član 10

Centralni registar obavlja sljedeće djelatnosti, odnosno poslove:

a) registracija i čuvanje podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima i svim transakcijama u pogledu prenosa vlasništva ili promjene statusa hartija od vrijednosti,

b) registracija i čuvanje podataka o sticanju vlasništva i drugih prava iz hartija od vrijednosti,

v) upis i brisanje prava trećih lica na hartijama od vrijednosti, kao i upis i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka nadležnih organa,

g) otvaranje i vođenje računa emitenata, vođenje knjige akcionara, otvaranje i vođenje računa vlasnika hartija od vrijednosti, kao i izdavanje izvještaja, izvoda i potvrda o stanju i promjenama na tim računima,

d) otvaranje i vođenje računa berzanskom posredniku i drugim članovima Centralnog registra,

đ) obračun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaključenim na berzi i drugom uređenom javnom tržištu,

e) prenos hartija od vrijednosti na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka drugih nadležnih organa,

ž) izrada, razvoj, održavanje i raspolaganje kompjuterskim softverom u vezi sa trgovanjem sa hartijama od vrijednosti i

z) organizovanje i sprovođenje edukacije učesnika na tržištu hartija od vrijednosti u vezi sa poslovima koje obavlja.

Centralni registar može da obavlja poslove depozitara investicionih fondova i druge poslove za koje dobije saglasnost Komisije.

Poslovi iz stava 1. t. a) do e) i stava 2. ovog člana po jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti svrstavaju se u sljedeće razrede:

– 66.11 – poslovanje finansijskog tržišta,

– 66.19 – ostale pomoćne djelatnosti u finansijskim uslugama, osim osiguranja i penzionih fondova, i to:

– obračun i poravnanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

Poslovi iz stava 1. t. ž) i z) ovog člana po jedinstvenoj klasifikaciju djelatnosti svrstavaju se u sljedeće razrede:

– 58.29 – izdavanje ostalog softvera,

– 62.01 – računarsko programiranje,

– 85.59 – ostalo obrazovanje, d. n.

Prema Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti Centralni registar ima javna ovlašćenja u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana.

Član 11

Centralni registar ne može se baviti trgovinom hartijama od vrijednosti za svoj račun, davati savjete o hartijama od vrijednosti ili ulaganju u hartije od vrijednosti niti davati mišljenje o povoljnosti i nepovoljnosti kupoprodaje hartija od vrijednosti.

Trgovinom iz stava 1. ovog člana ne smatra se kupoprodaja hartija od vrijednosti za potrebe obračuna i poravnanja.

Centralni registar ovlašćen je da javno iznosi prednosti registracije hartija od vrijednosti, uključenja hartija od vrijednosti na berzu i trgovanja tim hartijama.

Član 12

Centralni registar može uz saglasnost Komisije da stiče akcije:

a) drugog registra hartija od vrijednosti u postupku strateškog povezivanja,

b) akcionarskog društva za obračun i poravnanje poslova zaključenih na regionalnom tržištu hartija od vrijednosti,

v) berze i drugog uređenog javnog tržišta u Republici Srpskoj,

g) drugih akcionarskih društava u postupku reorganizacije stečajnog dužnika, na osnovu potraživanja koje ima prema tom stečajnom dužniku, koje je obavezan da otuđi u roku od godinu dana, i

d) drugih akcionarskih društava u postupku naknade štete, koje je obavezan da otuđi u roku od godinu dana.

Centralni registar može bez saglasnosti Komisije da stiče hartije od vrijednosti koje emituje Republika Srpska.

V – ZASTUPANjE I POTPISIVANjE CENTRALNOG REGISTRA

Član 13

Centralni registar predstavlja, potpisuje i zastupa direktor sa ograničenjima za sticanje i raspolaganje imovinom koja su utvrđena u članu 41. stav 1. tačka 3. Statuta.

Član 14

Direktor Centralnog registra može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pismenu punomoć za zastupanje Centralnog registra i odrediti vrstu i obim ovlašćenja punomoćnika.

VI – IMOVINA CENTRALNOG REGISTRA

Član 15

Imovinu Centralnog registra čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Centralni registar odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

VII – OSNOVNI KAPITAL

Član 16

Osnovni kapital Centralnog registra iznosi 4.100.000 KM (četiri miliona sto hiljada).

Član 17

Osnovni kapital Centralnog registra podijeljen je na 41.000 (četrdeset jedna hiljada) akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 100 KM (jedna stotina konvertibilnih maraka).

U prvoj emisiji akcija emitovano je 1.000 (jedna hiljada) akcija, a u drugoj emisiji akcija emitovano je 10.800 (deset hiljada osam stotina) akcija.

U trećoj emisiji akcija emitovano je 15.000 akcija, a u četvrtoj emisiji akcija emitovano je 14.200 akcija.

Član 18

Akcije iz člana 17. ovog statuta su obične – redovne akcije i glase na ime.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Akcije Centralnog registra mogu se sticati, otuđivati, prenositi i zalagati samo na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja Komisije.

Akcijama Centralnog registra ne može se trgovati na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

Član 19

Akcije Centralnog registra registruju se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Knjiga akcionara Centralnog registra vodi se u elektronskom obliku.

Svaki akcionar Centralnog registra ima pravo uvida u knjigu akcionara.

VIII – PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 20

Akcionar Centralnog registra može biti Republika Srpska, berza, drugo uređeno javno tržište, berzanski posrednik, društvo za upravljanje investicionim fondom i drugo pravno lice koje dobije odobrenje Komisije.

Pojedini akcionar Centralnog registra iz stava 1. ovog člana, posredno ili neposredno, može steći najviše 10% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Republika Srpska može steći akcije Centralnog registra bez ograničenja, a berza i drugo uređeno javno tržište mogu steći do 25% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Član 21

Akcionare u Skupštini akcionara Centralnog registra (u daljem tekstu: Skupština) zastupaju zakonski zastupnici, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje.

Zakonski zastupnik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje akcionara može ovlašćenje za zastupanje na Skupštini prenijeti na punomoćnika.

Član 22

Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Upravnog odbora i direktor Centralnog registra.

Svaka obična – redovna akcija Centralnog registra daje akcionaru ista prava u skladu sa zakonom i ovim statutom, koja uključuju naročito:

a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama,

b) pravo učešća u radu Skupštine akcionara,

v) pravo glasa u Skupštini akcionara,

g) pravo na isplatu dividende,

d) pravo na učešće u raspodjeli likvidacionog viška,

đ) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,

e) pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom.

Član 23

Predstavnik akcionara ima pravo da bira i da bude biran za člana organa Centralnog registra u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom.

Član 24

Akcionar ima pravo da prisustvuje i da glasa na Skupštini akcionara.

Akcionar koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj Skupštini može da zahtijeva od nadležnog suda da naloži njeno održavanje ako godišnja Skupština nije održana u zakonom propisanom roku.

Akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu Centralnog registra mogu u pisanom obliku zahtijevati od Upravnog odbora sazivanje vanredne Skupštine akcionara na način utvrđen zakonom i Statutom.

Ako Upravni odbor odbije da sazove vanrednu Skupštinu ili se vanredna Skupština ne održi u zakonom propisanim rokovima, svaki akcionar koji je potpisao zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine iz stava 3. ovog člana može da zahtijeva od nadležnog suda da naloži njeno održavanje.

Član 25

Akcionar je dužan da informacije, podatke i isprave o poslovanju Centralnog registra čuva kao poslovnu tajnu.

Pod poslovnom tajnom ne podrazumijevaju se informacije čije je objavljivanje obavezno u skladu sa zakonom.

Član 26

Akcionar ima pravo učešća u dobiti srazmjerno ulogu svakog akcionara u osnovom kapitalu Centralnog registra.

Akcionar snosi rizik u poslovanju do iznosa svog procentualnog učešća u osnovnom kapitalu Centralnog registra.

Akcionar ne odgovara za obaveze Centralnog registra.

IX – ORGANI CENTRALNOG REGISTRA

Član 27

Organi Centralnog registra su:

1. Skupština akcionara,

2. Upravni odbor,

3. direktor,

4. Nadzorni odbor (sa ovlašćenjima odbora za reviziju u smislu Zakona o privrednim društvima).

Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora vrši se na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa.

Komisija daje saglasnost na izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor ne mogu:

a) biti u međusobnom srodstvu ili braku,

b) biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

v) posjedovati direktno ili indirektno više od 5% udjela u osnovnom kapitalu pravnih lica kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova,

g) obavljati djelatnosti ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada Centralnog registra.

Skupština akcionara

Član 28

Skupštinu akcionara čine predstavnici akcionara, u skladu sa članom 21. Statuta.

Jedan predstavnik može predstavljati više akcionara.

Član 29

Skupština akcionara:

1. odlučuje o izmjenama Statuta, tj. osnivačkog akta,

2. finansijske izvještaje, kao i izvještaje Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,

3. odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,

4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,

5. bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, te odlučuje o politici naknada i nagradama članovima Upravnog i Nadzornog odbora,

7. bira i razrješava nezavisnog revizora,

8. odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,

9. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Centralnog registra prema članovima Upravnog i Nadzornog odbora u vezi s naknadom štete nastale vođenjem poslova,

10. odlučuje o zastupanju Centralnog registra u postupcima pred sudom protiv članova Upravnog odbora i direktora,

11. odlučuje o statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva,

12. odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava,

13. odlučuje o prestanku društva,

14. odlučuje o izdacima po osnovu nagrađivanja člano va Upravnog odbora ili direktora putem finansijskih i nefinansijskih davanja,

15. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima i institucijama u zemlji i inostranstvu,

16. odlučuje o pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora, na njegov zahtjev,

17. donosi poslovnik o svom radu,

18. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.

Odluke donesene na sjednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Član 30

Skupština se saziva i održava jedanput godišnje (godišnja Skupština), u roku utvrđenom zakonom.

Upravni odbor na godišnjoj Skupštini podnosi na usvajanje finansijske izvještaje i izvještaje o radu i poslovanju, izvještaj nezavisnog revizora, kao i druge izvještaje u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor podnosi na godišnjoj Skupštini izvještaj o računovodstvu, finansijskim izvještajima i finansijskom poslovanju Centralnog registra.

Skupština može da bude sazvana i kao vanredna, na način utvrđen zakonom, po zahtjevu:

a) 1/3 članova Upravnog odbora ili direktora,

b) likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji, i

v) akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu, a ovaj zahtjev mora da bude u pisanom obliku i da sadrži elemente utvrđene zakonom.

Skupštinu akcionara saziva Upravni odbor, a u slučajevima i po postupku utvrđenim zakonom Skupština može da bude sazvana po nalogu nadležnog suda.

Pisani poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu Skupštinu daje se najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana sjednice Skupštine.

Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za dostavljanje poziva elektronskom poštom svakom akcionaru koji ima pravo glasa na Skupštini. Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsjednik Upravnog odbora ili drugi član Upravnog odbora ili drugo lice koje je ovlašćeno da sazove sjednicu Skupštine.

Član 31

Skupština može odlučivati ako su prisutni predstavnici akcionara koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Prilikom sazivanja Skupštine iz prethodnog stava, utvrđuje se vrijeme i mjesto ponovne skupštine sa istim dnevnim redom ukoliko se ta Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma.

Ponovna Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni predstavnici akcionara koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara.

Član 32

Skupština odlučuje kvalifikovanom dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova predstavnika akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem o:

a) izmjenama i dopunama Statuta,

b) promjeni pravne forme i statusnoj promjeni,

v) likvidaciji,

g) raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Skupština odlučuje običnom, tj. natpolovičnom većinom glasova prisutnih predstavnika akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti.

O izboru ili razrješenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih predstavnika akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, sa kumulativnim glasanjem.

Član 33

Upravni odbor donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Upravnog, kao i za izbor članova Nadzornog odbora i imenuje komisiju za sprovođenje konkursne procedure (u daljem tekstu: Konkursna komisija), osim u slučaju iz stava 6. ovog člana.

Ako u toku trajanja mandata Upravnog ili Nadzornog odbora neko od mjesta ostane upražnjeno, konkursna procedura sprovodi se za onoliko mjesta koliko je upražnjeno.

Ako se javni konkurs raspisuje zbog isteka mandata članovima Upravnog ili Nadzornog odbora, odluka o raspisivanju konkursa mora da bude donesena najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata.

Ako se javni konkurs raspisuje zbog drugih razloga za prestanak članstva u Upravnom ili Nadzornom odboru, Upravni odbor raspisuje javni konkurs u sljedećim rokovima:

a) u roku od trideset dana od nastupanja razloga za prestanak članstva ako članstvo prestaje zbog ostavke ili smrti člana,

b) u roku koji odredi Skupština ako članstvo prestaje zbog razrješenja člana.

Ako Skupština donese odluku o razrješenju Upravnog odbora u cjelini, istovremeno donosi i odluku o raspisivanju javnog konkursa i imenuje konkursnu komisiju.

Konkursna komisija ima tri člana i čine je predstavnici tri najveća akcionara.

Nakon sprovedene konkursne procedure za izbor članova Upravnog odbora, Konkursna komisija sačinjava dvije odvojene liste svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, razvrstanih prema kriterijumu nezavisnosti u smislu zakona kojim se reguliše osnivanje i poslovanje privrednih društava, te listu nezavisnih kandidata i listu zavisnih kandidata dostavlja Skupštini, a svi kandidati sa tih listi stavljaju se na odvojene glasačke listiće.

Broj glasova kojim raspolaže akcionar utvrđuje se tako što se broj glasova koje ima akcionar pomnoži s brojem članova koliko se bira s pojedine liste i može sve te glasove da da jednom kandidatu sa liste ili ih raspodijeliti na onoliko kandidata s te liste koliko želi, bez ograničenja.

Ukupan broj glasova koje je akcionar rasporedio na sve kandidate ne može da bude veći od broja glasova koje akcionar ima u skladu sa stavom 9. ovog člana, u protivnom taj glasački listić, odnosno glasovi tog akcionara se ne računaju.

Svaki kandidat za kojeg je akcionar glasao dobija onoliko glasova koliko mu je taj akcionar dodijelio.

Izabranim se smatraju oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova u odnosu na broj članova koliko se bira s pojedine liste, pod uslovom da broj glasova koji je dobio pojedini kandidat nije manji od zakonom propisane potrebne većine glasova.

Ako je broj kandidata koji su dobili potrebnu većinu glasova manji od broja članova koji se biraju s pojedine liste, glasanje se ponavlja za sve kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu dok se ne izabere potrebnom većinom glasova onoliko kandidata koliko se članova bira.

Prilikom glasanja o razrješenju, shodno se primjenjuju odredbe ovog člana koje se odnose na glasanje o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora.

Ostala bitna pitanja u vezi sa postupkom izbora i razrješenja članova Upravnog i Nadzornog odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

Član 34

Na početku sjednice Skupština između prisutnih predstavnika akcionara bira predsjednika koji rukovodi radom Skupštine.

Predsjednik imenuje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika između prisutnih predstavnika akcionara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje ima tri člana i obavlja poslove koji su utvrđeni zakonom i poslovnikom o radu Skupštine.

Član 35

Troškove održavanja Skupštine snosi Centralni registar.

Upravni odbor

Član 36

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština akcionara Centralnog registra.

Upravni odbor ima pet članova, koji svi moraju da budu neizvršni članovi, a dva moraju da budu nezavisni članovi u smislu zakona kojim se reguliše osnivanje i poslovanje privrednih društava.

Članovi Upravnog odbora biraju se na period od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora, ali mandat može da prestane na svakoj godišnjoj Skupštini ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.

Za članove Upravnog odbora mogu biti izabrana lica koje imaju visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus četvorogodišnjeg studija sa najmanje 240 ECTS bodova ako se lice obrazovalo po sistemu obrazovanja prema bolonjskom procesu, ekonomske, pravne ili elektrotehničke struke i najmanje pet godina radnog staža u struci, odnosno moraju da ispunjavaju uslove utvrđene propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Član 37

Upravni odbor:

1. upravlja razvojem Centralnog registra i strategijom i nadzire direktora i administraciju – stručne službe Centralnog registra,

2. saziva sjednice Skupštine i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,

3. utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu i kontroliše njihovo sprovođenje,

4. stara se o pripremi finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju,

5. usvaja periodične finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju,

6. priprema godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,

7. utvrđuje poslovni plan Centralnog registra,

8. predlaže način raspodjele dobiti koju je Centralni registar ostvario,

9. bira predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova,

10. bira i razrješava direktora, odobrava uslove ugovora koje Centralni registar zaključuje s njim i utvrđuje naknade direktoru,

11. daje smjernice direktoru za sprovođenje poslovnog plana i ostvarivanje poslovne politike,

12. donosi odluke o sticanju i raspolaganju imovinom za iznose veće od 100.000 KM do iznosa koji se smatra imovinom velike vrijednosti u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, bez obzira na to da li se sticanje ili raspolaganje određenom imovinom ostvaruje kroz jedan ili više povezanih prenosa,

13. donosi odluku o osnivanju posebnog organizacionog dijela Centralnog registra,

14. donosi Poslovnik o radu,

15. donosi pravilnike, uputstva i odluke, kolektivni ugovor kod poslodavca, kao i druga opšta akta koja ne donose drugi organi, a u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje tržište kapitala,

16. po potrebi imenuje komisije i radna tijela za pojedina pitanja iz svog djelokruga,

17. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Centralnog registra, koja po zakonu ili Statutu nisu u nadležnosti drugih organa.

Pitanja iz djelokruga Upravnog odbora mogu se prenijeti u djelokrug Skupštine samo odlukom Upravnog odbora.

Pored izvještavanja o finansijskim izvještajima i izvještajima o poslovanju, Upravni odbor izvještava Skupštinu o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, a naročito o namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova, uključujući i odstupanja od ranije utvrđenog, zatim o ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti Centralnog registra, značajnim poslovnim događajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost, poslovanju Centralnog registra, njegovom finansijskom stanju, a u slučaju gubitka, predlaže mjere za njegovo pokriće i o drugim pitanjima u skladu sa važećim propisima ili po zahtjevu Skupštine.

Član 38

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev najmanje dva člana Upravnog odbora, a ako predsjednik ne sazove sjednicu po njihovom pisanom zahtjevu, sjednicu mogu sazvati i ti članovi.

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora unose se bez odgađanja u knjigu odluka.

Upravni odbor može donositi odluke pismeno, telefonski ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava, na način utvrđen Poslovnikom o radu Upravnog odbora, ako se tome ne protivi nijedan član Upravnog odbora.

Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije 60 dana prije godišnje Skupštine.

Pisani poziv za sjednicu Upravnog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije deset dana prije datuma održavanja vanredne sjednice, osim ako se sjednica zakazuje u hitnim slučajevima utvrđenim Poslovnikom o radu Upravnog odbora, kada taj rok može biti i kraći.

Prisustvo člana Upravnog odbora sjednici na koju nije uredno pozvan otklanja nedostatak postupka sazivanja sjednice, osim ako taj član prisustvuje sjednici radi davanja prigovora zbog nezakonito sazvane sjednice.

Član 39

Članovi Upravnog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu na teret Centralnog registra.

Član Upravnog odbora odgovara Centralnom registru za štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom, a takvom povredom dužnosti stiče se osnov za razrješenje.

Između Centralnog registra i člana Upravnog odbora zaključuje se ugovor na koji Skupština daje prethodnu saglasnost i kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze.

Direktor

Član 40

Direktora Centralnog registra bira i razrješava Upravni odbor Centralnog registra, na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

Za direktora Centralnog registra može biti imenovan kandidat koji pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i posebne uslove:

1. visoka stručna sprema, odnosno završen prvi ciklus četvorogodišnjeg studija sa najmanje 240 ECTS bodova ako se lice obrazovalo po sistemu obrazovanja prema bolonjskom procesu, ekonomskog ili pravnog smjera,

2. poznavanje engleskog jezika,

3. poznavanje rada na računaru,

4. pet godina radnog staža u oblasti tržišta kapitala,

5. odgovarajuće stručno znanje i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije.

Mandat direktora je pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Komisija daje saglasnost na imenovanje direktora Centralnog registra.

Član 41

Direktor vrši sljedeće poslove:

1. zaključuje ugovore u ime i za račun Centralnog registra,

2. organizuje i vodi poslove Centralnog registra,

3. odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom za iznose do 100.000 KM, bez obzira na to da li se sticanje ili raspolaganje određenom imovinom ostvaruje kroz jedan ili više povezanih prenosa,

4. predlaže Upravnom odboru akta i odluke koje donosi Upravni odbor,

5. priprema materijale i potrebne stručne i druge informacije za raspravljanje i odlučivanje na sjednici Upravnog odbora,

6. priprema prijedloge odluka, zaključaka i drugih opštih i pojedinačnih akata za sjednicu Upravnog odbora, poslovni plan Centralnog registra,

7. odlučuje o nabavci osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u okviru sredstava utvrđenih finansijskim planom,

8. priprema i predlaže Upravnom odboru opšte akte Centralnog registra,

9. sprovodi odluke Upravnog odbora,

10. donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centralnom registru,

11. odlučuje o potrebi prijema radnika na rad, zaključuje ugovore o radu sa radnicima i odlučuje o drugim pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom, Opštim kolektivnim ugovorom i Kolektivnim ugovorom finansijskih organizacija Republike Srpske,

12. imenuje rukovodioce organizacionih jedinica,

13. donosi odluke o osnivanju stručnih tijela Centralnog registra za obradu pojedinih pitanja od interesa za Centralni registar i određuje njihov sastav,

14. donosi pojedinačne odluke i druga pravna akta o poslovanju Centralnog registra u skladu sa Statutom,

15. odgovoran je za zakonitost rada Centralnog registra,

16. obavlja i druge poslove propisane zakonom i Statutom.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, Statutom ili drugim opštim aktima Centralnog registra nisu stavljeni u djelokrug rada drugih organa Centralnog registra.

Član 42

Direktor odgovara Centralnom registru za štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom, a takvom povredom dužnosti stiče se osnov za razrješenje.

Prava po osnovu rada, obim prava i način njihovog ostvarivanja bliže se uređuju ugovorom o radu zaključenim između Upravnog odbora i direktora.

Nadzorni odbor

Član 43

Nadzorni odbor Centralnog registra ima tri člana, koje bira i razrješava Skupština.

Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda akcionara Centralnog registra i drugih lica izvan Centralnog registra, a svi članovi moraju da budu iz reda nezavisnih lica u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava.

Članovi Nadzornog odbora Centralnog registra biraju se na period od pet godina, a isto lice može biti imenovano za člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja imenovanja.

Za članove Nadzornog odbora mogu biti izabrana lica koja imaju visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus četvorogodišnjeg studija sa najmanje 240 ECTS bodova ako se lice obrazovalo po sistemu obrazovanja prema bolonjskom procesu, ekonomske, pravne ili elektrotehničke struke i najmanje pet godina radnog staža u struci.

Član 44

Nadzorni odbor:

1. izvještava o usklađenosti poslovanja Centralnog registra sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,

2. pregleda periodične i godišnje finansijske izvještaje i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima,

3. utvrđuje da li se poslovne knjige i drugi dokumenti Centralnog registra vode u skladu sa propisima, a može ih dati na vještačenje,

4. izvještava Skupštinu o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Centralnog registra,

5. izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,

6. razmatra izvještaje nezavisnog revizora,

7. podnosi Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora,

8. izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,

9. predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora,

10. donosi poslovnik o radu,

11. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Nadzorni odbor podnosi izvještaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje prikladno i nužno ili kada to traži Upravni odbor.

Nadzorni odbor dostavlja poseban izvještaj Skupštini o ugovorima zaključenim između Centralnog registra i povezanih lica u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava.

Član 45

Poslove iz svoga djelokruga Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev akcionara s najmanje desetinom osnovnog kapitala Centralnog registra, kao i na zahtjev povjerilaca čija potraživanja iznose najmanje desetinu osnovnog kapitala Centralnog registra.

Član 46

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u četiri mjeseca.

Član 47

Nadzorni odbor može odlučivati ako na sjednicama prisustvuje najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor može donositi odluke pismeno, telefonski ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava, na način utvrđen Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, ako se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora.

Član 48

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu zahtijevati od uprave Centralnog registra informacije o poslovanju Centralnog registra, kao i prisustvo direktora i drugih odgovornih lica na sjednicama Nadzornog odbora.

Član 49

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati Skupštini i učestvovati u raspravi bez prava glasa.

Član 50

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu na teret Centralnog registra.

Visinu naknade određuje Skupština u srazmjeri sa zadacima članova Nadzornog odbora i finansijskim stanjem Centralnog registra.

X – ČLANSTVO U CENTRALNOM REGISTRU

Član 51

Član Centralnog registra može biti banka, osiguravajuće društvo i druge finansijske organizacije, berzanski posrednik, berza, drugo uređeno javno tržište, društvo za upravljanje investicionim ili penzijskim fondom, finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske, emitent hartija od vrijednosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine, te strana banka i strani berzanski posrednik ako ima dozvolu Komisije.

Član 52

Način prijema i prestanak članstva u Centralnom registru, prava, obaveze i odgovornosti po osnovu članstva, međusobni odnosi Centralnog registra i njegovih članova i druga bitna pitanja utvrđuju se opštim aktima Centralnog registra, u skladu sa važećim propisima.

Član 53

Hartije od vrijednosti i novčana sredstva vlasnika i članova Centralnog registra ne ulaze u imovinu Centralnog registra ni u stečajnu ili likvidacionu masu i ne mogu da budu predmet izvršenja u postupcima protiv Centralnog registra.

XI – RASPODJELA DOBITI I SNOŠENjE RIZIKA

Član 54

Dobit Centralnog registra utvrđuje se godišnjim finansijskim izvještajima za svaku poslovnu godinu i raspoređuje se sljedećim redom:

a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,

b) za zakonske rezerve,

v) za dividendu u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnivanje i poslovanje privrednih društava,

g) za statutarne rezerve, u skladu sa ovim statutom, i

d) za druge rezerve, u skladu sa ovim statutom, zakonom i drugim propisima.

Akcionar ima pravo na udio u godišnjoj dobiti koju Skupština odredi kao dividendu.

Dividenda se dijeli akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, a isplata može biti u novcu i u akcijama.

Skupština može da odluči da se dobit koja preostane nakon pokrića gubitka iz ranijih godina i raspoređivanja dijela dobiti u rezerve u skladu sa ovim statutom ne raspoređuje u dividendu ili da se rasporedi u dividendu i isplati akcionarima u akcijama ili da se rasporedi u dividendu i isplati akcionarima u novcu.

Član 55

Ako u poslovanju Centralnog registra nastanu gubici, Upravni odbor je obavezan da u okviru svojih nadležnosti preduzme mjere za otklanjanje uzroka, odnosno pokrivanje gubitaka.

Član 56

Ako se mjerama Upravnog odbora gubitak ne može blagovremeno otkloniti, Upravni odbor je obavezan da uz pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora predloži Skupštini da se poslovni gubitak pokriva iz rezervi ili na drugi način u skladu sa zakonom.

XII – REZERVE

Član 57

Centralni registar ima sljedeće rezerve:

a) zakonske rezerve,

b) rezerve kapitala,

v) statutarne i

g) druge rezerve.

Zakonske rezerve iznose 10% osnovnog kapitala Centralnog registra.

Rezerve kapitala formiraju se na način utvrđen zakonom kojim se reguliše osnivanje i poslovanje privrednih društava i drugim propisima.

Statutarne rezerve iznose 10% osnovnog kapitala Centralnog registra.

Član 58

Rezerve iz člana 57. stav 1. t. a), b) i v) koriste se za pokriće gubitaka i za povećanje osnovnog kapitala Centralnog registra.

Član 59

Centralni registar može imati i druge rezerve.

Druge rezerve formiraju se iz dobiti i drugih izvora u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Odluku o visini izdvajanja za druge rezerve, namjeni i načinu korišćenja iste donosi Skupština Centralnog registra.

XIII – POVEĆANjE OSNOVNOG KAPITALA

Član 60

Osnovni kapital Centralnog registra povećava se:

1. emitovanjem novih akcija po osnovu novih uloga, koji mogu biti novčani ili nenovčani,

2. iz sredstava Centralnog registra, tj. pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti.

Ako se povećanje osnovnog kapitala vrši konverzijom potraživanja u ulog, osnovni kapital može se povećati do polovine osnovnog kapitala Centralnog registra koji je upisan u sudski registar u trenutku donošenja odluke Skupštine akcionara.

Član 61

Osnovni kapital Centralnog registra može se povećati pretvaranjem dijela rezervi iznad procenta utvrđenog u članu 57. st. 2 i 4. Statuta i rezervi kapitala, kao i pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital Centralnog registra.

Akcije izdate na osnovu povećanja osnovnog kapitala pripadaju postojećim akcionarima srazmjerno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Centralnog registra na dan presjeka utvrđen odlukom Skupštine o povećanju osnovnog kapitala, s tim da se datum presjeka ne može utvrditi u roku kraćem od dvadeset dana od dana donošenja te odluke.

Rezerve Centralnog registra ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako Centralni registar ima gubitak u poslovanju.

XIV – SMANjENjE OSNOVNOG KAPITALA

Član 62

Centralni registar može smanjiti osnovni kapital smanjenjem nominalne vrijednosti postojećih akcija ili smanjenjem broja akcija u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Osnovni kapital može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.

Član 63

Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrivanja gubitaka može se izvršiti ako ne postoji raspoloživa dobit i ako su prethodno obezbijeđena sredstva za zakonske i statutarne rezerve Centralnog registra u skladu sa Statutom.

XV – PROMJENA PRAVNE FORME I PRESTANAK CENTRALNOG REGISTRA

Član 64

Centralni registar može promijeniti pravnu formu organizovanja i prestati sa radom samo na način propisan zakonom.

XVI – NEZAVISNI REVIZOR

Član 65

Pored Nadzornog odbora, kontrolu rada Centralnog registra vrši nezavisni revizor.

Nezavisnog revizora Centralnog registra bira Skupština.

Član 66

Za nezavisnog revizora može biti imenovano lice čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija.

Za nezavisnog revizora ne može biti imenovan član Upravnog ili Nadzornog odbora.

Član 67

Nezavisni revizor je obavezan da nakon izvršene kontrole poslovanja Centralnog registra podnese pismene izvještaje Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Komisiji na njen zahtjev.

Upravni odbor podnosi izvještaj na usvajanje na godišnjoj Skupštini, zajedno sa finansijskim izvještajima i izvještajem o poslovanju.

Mišljenje nezavisnog revizora objavljuje se na internet stranici Centralnog registra u roku od 15 dana po njegovom prijemu.

XVII – JAVNOST RADA CENTRALNOG REGISTRA

Član 68

Rad Centralnog registra je javan.

Javnost rada Centralnog registra obezbjeđuje se davanjem informacija putem internet stranice Centralnog registra i sredstava informisanja.

Centralni registar izvještava o svom poslovanju Komisiju u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Centralni registar dostavlja Komisiji godišnji izvještaj o poslovanju i revidirani finansijski izvještaj sa mišljenjem nezavisnog revizora.

Podatke i obavještenja o radu Centralnog registra i obrazloženje tih podataka daje direktor Centralnog registra ili lice koje on ovlasti.

Član 69

Radnici Centralnog registra imaju pravo da budu obaviješteni o poslovanju Centralnog registra, a naročito:

1. o razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,

2. o zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada,

3. o drugim informacijama koje su od uticaja na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih.

Obavještavanje zaposlenih vrši se oglašavanjem preko oglasne table.

Član 70

Poslovnu tajnu Centralnog registra predstavljaju dokumenta, informacije i podaci utvrđeni Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i Pravilnikom o poslovnoj tajni.

XVIII – OPŠTI AKTI CENTRALNOG REGISTRA

Član 71

Opšti akti Centralnog registra su: Statut, pravilnik, poslovnik i odluka kojom se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni i obavezni opšti akt Centralnog registra.

Opšti akti Centralnog registra su: Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kod Centralnog registra, Pravilnik o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti, Pravilnik o članstvu u Centralnom registru, Odluka o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra, Uputstvo za označavanje hartija od vrijednosti, kao i drugi opšti akti koji se donose u skladu sa zakonom i propisima Komisije

Drugi opšti akti kojim se reguliše rad i poslovanje Centralnog registra moraju biti u saglasnosti sa Statutom Centralnog registra.

Pojedinačni akti koje donose ovlašćeni radnici u Centralnom registru moraju biti u skladu sa opštim aktima Centralnog registra.

Član 72

Na Statut i opšte akte kojima se reguliše rad i poslovanje Centralnog registra saglasnost daje Komisija.

Opšti akti iz stava 1. ovog člana objavljuju se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, akt o načinu arhiviranja dokumentacije i čuvanja podataka u elektronskom obliku ne objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i stupa na snagu osmog dana od dana dobijanja saglasnosti Komisije.

XIX – ZAŠTITA ŽIVOTNE OKOLINE

Član 73

Organi Centralnog registra dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti kojima se obezbjeđuju bezbjednost na radu, kao i sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, a radnici Centralnog registra dužni su se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu.

Član 74

Centralni registar dužan je u obavljanju svoje djelatnosti da čuva vrijednosti životne sredine i obezbijedi potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i da sprečava uzroke i otklanja posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

XX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Na Statut Društva Centralnog registra saglasnost daje Komisija.

Statut Centralnog registra objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, nakon dobijanja pismene saglasnosti Komisije, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Član 76

Izmjene i dopune ovog statuta vrše se na isti način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Izmjene i dopune Statuta notarski se potvrđuju.

Član 77

Odredbe Statuta Centralnog registra hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Banja Luka – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/11, 93/11, 81/12 i 7/13) u potpunosti se zamjenjuju odredbama ovog statuta njegovim stupanjem na snagu.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021