Zakoni Bosne i HercegovineZakoni Federacije Bosne i HercegovinePRAVILNIK O USLOVIMA ZA UTVRĐIVANjE RADNIH MJESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA I LjEKARSKIM PREGLEDIMA RADNIKA NA TIM RADNIM MJESTIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UTVRĐIVANjE RADNIH MJESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA I LjEKARSKIM PREGLEDIMA RADNIKA NA TIM RADNIM MJESTIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi – odnosno rizici i grupe rizika na osnovu kojih se radna mjesta utvrđuju kao radna mjesta sa posebnim uslovima rada, posebni uslovi koje u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti moraju ispunjavati radnici prilikom raspoređivanja na ta radna mjesta, kao i postupak, način i rokovi za obavljanje ljekarskih pregleda i i sadržaj izvještaja o rezultatima tih pregleda.

Član 2

Popis rizika i grupa rizika na osnovu kojih se utvrđuju radna mjesta sa posebnim uslovima rada, uslovi koje moraju ispunjavati radnici prilikom raspoređivanja na ta radna mjesta, kao i sadržaj prethodnih periodičnih ljekarskih pregleda radnika, sadržani su u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 3

Organizacija, odnosno poslodavac iz čl.1. Zakona o zaštiti na radu (u daljem tekstu organizacija, odnosno poslodavac) dužni su utvrditi radna mjesta sa posebnim uslovima rada na osnovu rizika propisanih ovim pravilnikom.

Ukoliko postoje rizici koji su obuhvaćeni ovim pravilnikom, organizacija, odnosno poslodavac utvrđuju i takva radna mjesta kao radna mjesta sa posebnim uslovima rada.

Član 4

Poslovi sa posebnim uslovima rada utvrđuju se na zahtjev radnika, sindikata i nadležnog organa. Organizacija, odnosno poslodavac dužni su, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, utvrditi osnovanost istog.

Član 5

Poslove na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada mogu obavljati radnici koji ispunjavaju uslove u pogledu:

– dobi života

– pola

– zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnost

Član 6

Prilikom zasnivanja radnog odnosa i raspoređivanja radnika na radna mjesta sa posebnim uslovima rada, koji u toku rada na istim, vrše se odgovarajući ljekarski pregeledi radnika (prethodni i periodični).

Član 7

Prethodni i periodični pregled obavlja se prilikom zasnivanja radnog odnosa i raspoređivanja radnika na radna mjesta sa posebnim uslovima rada.

Pregledima iz prethodnog stava utvrđuje se da li zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti radnika odgovaraju zahtjevima radnog mjesta utvrđenih opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom.

Uvjerenje o radnoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada po obavljenom prethodnom ljekarskom pregledu, izdaje organizacija u oblasti zdravstva sa organizovanom službom za zdravstvenu zaštitu radnika i druge organizacije u oblasti zdravstva u kojima se vrše odgovarajući ljekarski pregledi.

Uvjerenje o radnoj sposobnosti po obavljenom prethodnom pregledu izdaje doktor medicine rada, specijalista medicine rada (u daljem tekstu: specijalista medicine rada).

Član 8

Prilikom izdavanja uvjerenja o radnoj sposobnosti iz prethodnog člana koristi se prethodni zdravstveni karton i raspoloživa medicinska dokumentacija radnika.

Član 9

Periodičnim ljekarskim pregledima radnika, koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, prati se i vrši provjera zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika radi utvrđivanja da li je kod radnika nastala promjena koja predstavlja kontraindikaciju za dalji rad na radnom mjestu na koje je radnik raspoređen.

Izvještaj o periodičnom ljekarskom pregledu sa ocjenom radne sposobnosti izdaje specijalista medicine rada.

Član 10

Periodične ljekarske preglede radnika obavlja specijalista medicine rada i doktori medicine drugih specijalnosti, kako je utvrđeno ovim pravilnikom i kako prema indikacijama odredi specijalista medicine rada.

Član 11

Pregledi iz prethodnog člana vrše se u rokovima koji su utvrđeni u prilogu ovog pravilnika, ako drugim propisima nije drugačije određeno.

Član 12

Ako posebne okolnosti zahtjevaju, organizacija, odnosno poslodavac može da organizuje vanredne preglede radnika uvidom u zdravstveno stanje cijelog kolektiva ili pojedinih grupa radnika, a naručito u slučaju:

– ako se pojavi veči broj oboljenja sa istim ili sličnim simptomima ili ako postoji opasnost od epidemije;

– ako novine u tehnološkom procesu sadrže povećanu opasnost za zdravlje radnika, odnosno ako je došlo do promjene uslova rada;

– ako je došlo do povrede radnika ili oboljenja koje umanjuje radnu sposobnost radnika;

– na lični zahtjev radnika kada osjeti da nije zdravstveno sposoban da obavlja poslove na koje je raspoređen;

– na zahtjev radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, ako se primjeti kod radnika učestalo povređivanje, alkoholizam, neefikasnost u radu, povećanje škarta, učestalo izostajanje i sl.

Član 13

Prilikom upućivanja na periodičan ljekarski pregled organizacija, odnosno poslodavac dužni su da popune obrazac 3P-1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Obrazac 3P-1 popunjava se u dva primjerka.Jedan primjerak se dostavlja zdravstvenoj organizaciji koja vrši preglede, a drugi zadržava organizacija, odnosno poslodavac i odlaže u lični dosije radnika.

Član 14

Zdravstvena organizacija po obavljenom periodičnom ljekarskom pregledu radnika dostavlja izvještaj sa ocjenom radne sposobnosti organizaciji, odnosno poslodavcu putem obrazca 3P-2, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Zdravstvena organizacija je dužna dostaviti obrazac 3P-2 organizaciji, odnosno poslodavcu u roku od 15 dana od dana obavljenog perodičnog ljekarskog pregleda.

Obrazac 3P-2 popunjava se u tri primjerka.Jedan primjerak zadržava zdravstvena organizacija, a ostala dva primjerka dostavlja organizaciji, odnosno poslodavcu.

Jedan primjerak obrazca 3P-2 o poslednjem periodičnom ljekarskom pregledu radnika organizacija, odnosno poslodavac dostavlja zdravstvenoj organizaciji prilikom obavljanja narednog periodičnog pregleda i to u slučaju ako se pregled ne obavlja kod iste zdravstvene organizacije.

Član 15

Po završetku periodičnog ljekarskog pregleda grupe radnika koji rade na istim ili sličnim poslovima ili u jednoj tehnološkoj cjelini (više od 20 radnika), zdravstvena organizacija dužna je u roku od 60 dana dostaviti izvještaj sa pokazateljima zdravstvenog stanja pregledane grupe radnika sa prijedlogom mjera prevencije i zaštite zdravlja radnika.

Član 16

Ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada sadrži:

1. uzimanje anamnestičkih podataka: lična, porodična, socijalna i profesionalna anamneza:

2. antropometrijske parametre;

3. sadašnje tegobe po sistemima;

4. fizikalni pregled;

5. laboratorijski standard u smislu ovog pravilnika, koji podrazumjeva slijedeće pretrage u krvi i urina: brzina sedimantacije eritrocita, broj eritrocita, leukocita i trombocita, hemoglobin, hematokrit, šečer u krvi, ureu u krvi, pregled urina i mikroskopski pregled sedimentacije urina;

6. ciljnu obradu, odnosno funksionalno ispitivanje pojedinih organa ili sistema koji su potencijalno ugroženi od štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini, koje određuje specijalista medicine rada, u skladu sa odredbama ovog pravilnika;

7. ocjenu radne sposobnosti u odnosu na zahtjev radnog mjesta u skladu sa zdravstvenim stanjem i psihofizičkim sposobnostima radnika, s prijedlogom za preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite zdravlja radnika;

8. ocjenu specijaliste medicine rada, da li postoje znaci profesionalnog oštečenja zdravlja.

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku i načinu vršenja ljekarskih pregleda radnika (“Službeni list SR BiH”, broj:2/81).

I – POPIS RIZIKA NA RADNIM MJESTIMA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA

1. poslovi koji u toku pretežnog dijela punog radnog vremena zahtjevaju teško fizičko naprezanje (dizanje i rukovanje teretom težim od 25 kg za muškarce, odnosno 15 kg za žene) ili poslovi koji se obavljaju u prisilnom položaju tijela;

2. poslovi koji se izvode na visini večoj od 3 metra, odnosno spuštanjem u dubinu veću od 3 metra;

3. rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (poslovi u vrućim i suhim ili toplim i vlažnim pogonima, poslovi u hladnjačama idr.) i rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru;

4. rad pri kome je radnik izložen jakim izvorima svjetlosti čija jačina prelazi dozvoljen nivo;

5. rad u buci čija jačina prelazi dozvoljeni nivo za određenu vrstu poslova;

6. poslovi pri kojima je radnik izložen vibracijama i potresanju koje se prenosi na organizam;

7. rad u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska;

8. poslovi pri kojima je radnik izložen jonizirajućim zračenjima;

9. poslovi pri kojima je radnik izložen nejonizirajućim zračenjima (mikrovalna, visokofrekventna, ultraljubičasta, infracrvena, laserska i dr.);

10. poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrinogenoj prašini (prašina metala, drveta, cementa i druge prašine sa sadržajem Si O2 manjim od 1%);

11. poslovi pri kojima je radnik izložen fibrinogenim prašinama (prašina sa sadržajem Si O2 većim od 1% i prašine azbesta talka i kamenog uglja);

12. poslovi pri kojima je radnik izložen organskim prašinama (prašine lana, konoplje, pamuka, brašna, pljesnivog ječma, pljesnivog sijena, životinjskih dlaka, jute, dirocijanata, produkata piralize polivinila i dr.);

13. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimu olova i njegovih organskih jedinjenja;

14. poslovi pri kojima je radnik izložen tetraetil olovu;

15. poslovi pri kojima je radnik izložen parama žive i prašini živinih jedinjenja;

16. poslovi pri kojima je radnik izložen hromu i jedinjenjima hroma;

17. poslovi pri kojima je radnik izložen niklu i jedinjenjima nikla;

18. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima mangana i njegovih jedinjenja;

19. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima kadmija;

20. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima vanadija, selena i platine;

21. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini tvrdog metala;

22. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini aluminija i njegovih jedinjenja;

23. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimu berilija;

24. poslovi pri kojima je radnik izložen parama i prašini arsena i njegovih jedinjenja;

25. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima fosfora i njegovih soli;

26. poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i bazama;

27. poslovi pri kojima je radnik izložen plinskim nadražljivcima (sumpordioksid, nitrozni gasovi, aceton, amonijak, hlor, formaldehid, ozon i dr.);

28. poslovi pri kojima je radnik izložen fluoru i jedinjenjima fluora;

29. poslovi pri kojima je radnik izložen ugljen monoksidu;

30. poslovi pri kojima je radnik izložen ugljendisulfidu;

31. poslovi pri kojima je radnik izložen cijanovodiku;

32. poslovi pri kojima je radnik izložen glikolima, aldehidima i ketonima;

33. poslovi pri kojima je radnik izložen metilalkoholu;

34. poslovi pri kojima je radnik izložen alifatskim ugljenovodicima (benzin, nafta, derivati nafte, vajt špirit, kerozin i dr.);

35. poslovi pri kojima je radnik izložen halogenim derivatima ugljovodonika;

36. poslovi pri kojima je radnik izložen benzenu i homolozima benzena;

37. poslovi pri kojima je radnik izložen amino i nitroderivatima benzena;

38. poslovi pri kojima je radnik izložen vinilhlorid monomeru;

39. poslovi pri kojima je radnik izložen hemijskim materijama u proizvodnji i preradi vještačkih smola i plastičnih masa;

40. poslovi u proizvodnji i manipulaciji pri kojima je radnik izložen organofosfornim i kabamatnim pesticidima;

41. poslovi u proizvodnji i manipulaciji pri kojima je radnik izložen pesticidima (nikotin, piretin, parakvat, hlorirani ugljovodonici i dr.);

42. poslovi pri kojima je radnik izložen prašini vještačkih đubriva;

43. poslovi pri kojima je radnik izložen biološkim agensima (bakterije, virusi, gljivice i paraziti, rad sa bolesnim, odnosno umrlim ljudima i životinjama, biološkim materijalom pri preradi proizvoda od životinja, krzna, kože, perja, proteinima seruma i mokraće, enzimima, deterdžentima i dr.);

44. poslovi pri kojima je radnik izložen djelovanju karcenogenih materija utvrđenih u listi kancerogenih materija koju donosi Savezni zavod za standardizaciju;

45. poslovi na izradi i rukovanju eksplozivima, barutima i pirotehničkim smjesama;

46. poslovi palioca mina;

47. poslovi vatrogasca;

48. poslovi čuvanja ljudi i imovine uz nošenje vatrenog oružja;

49. rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lako zapaljivih i eksplozivnih tekućina i gasova (benzin, butan, propan, amonijak i dr.) i rukovanje stanicama i posudama sa gasovima pod pritiskom;

50. rukovanje dizalicama na mehanizovan pogon (građevinske, tvorničke i dr.) i obavljanje poslova signaliste;

51. poslovi na montaži, održavanju i ispitivanju električnih instalacija, uređaja i postrojenja:

52. rukovanje i upravljanje sredstvim raada na mehanizovani pogon na kojima postoji povećan rizik od povređivanja (mašine za obradu metala, drveta, kože, papira, gume i dr.);

53. rukovanje i upravljanje samohodnim sredstvim rada na mehanizovan pogon (buldožderi);

54. poslovi unutrašnjeg transporta i poslovi u javnom saobraćaju;

55. ronilački radovi.

II – USLOVI KOJE MORAJU ISPUNjAVATI RADNICI ZA OBAVLjANjE POSLOVA NARADNIM MJESTIMA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA I SADRŽAJ PRETHODNIH I PERIODIČNIH LjEKARSKIH PREGLEDA RADNIKA

1. Poslovi koji u toku pretežno punog radnog vremena zahtjevaju teško fizičko istezanje ili poslovi koji se obavljaju u prisilnom položaju tijela:

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnici stariji od 18 godina, zdravstveno stanje;

– zahtjevi: uredna funkcija lokomotornog, kardiovaskularnog i disajnog sistema, pol:

– kontraindikacija: žena za vrijeme trudnoće, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregledi:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća – odelna kamera (u daljem tekstu radiografija pluća), spirometrija i EKG,

– ispitivanje funkcije kičme i ekstremiteta,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– pregled fundusa oka,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– ispitivanje funkcije kičme i ekstremiteta

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja 18 mjeseci, a za radnike do 21 godine starosti svakih 12 mjeseci.

2. Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 metra, odnosno spuštanjem u dubinu veću od 3 metra

a) posebni uslovi radnika

dob: radnik stariji od 18 godina, zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija lokomotornog sistema, uredan vid na blizinu i daljinu, uredno vidno polje, očuvan dubinski vid, uredan sluh, uredna funkcija organa za ravnotežu i očuvana prostorna percepcija,

pol:

kontraindikacije: žena u vrijeme trudnoće, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– funkcionalno ispitivanje kičme i ekstremiteta,

– audiometrija,

Ispitivanje ortostatike i dinamostatike gornjih i donjih ekstremiteta (Rombergov, Unterbergerov i Babinski – Weile – ov pokus) – u daljem tekstu ispitivanje osjećaja ravnoteže,prema potrebi uraditi vestibulometriju,- obrada psihologa,

– obrada psihologa,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– funkcionalno ispitivanje kičme i ekstremiteta,

– audiometrija,

– ispitivanje osjećaja ravnoteže, prema potrebi uraditi vestibulometriju,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

3. Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina, zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija kardiofaskularnog, disajnog, lokomotornog i digestivnog sistema, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– reumatestovi i Ribrinogen (kod niskih temperatura rada),

– bilirubin, transaminaze, K i Sa u serumu (kod visokih temperatura),

– EKG i spirometrija,

– radiografija pluća,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– funkcionalno ispitivanje kičme i ekstremiteta,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– reuma testovi i fibrinogen u krvi (kod niskih temperatura) bilirubin, transaminaze, K i Sa u serumu (kod visokih temperatura),

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– angikold test (kod niskih temperatura),

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

4. Rad pri kome je radnik izložen jakim izvorima svjetlosti čija jačina prelazi dozvoljen nivo

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredan vid na blizinu i daljinu, očuvan dubinski i kolorni vid, uredno vidno polje, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– specijalista oftamolog

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

5. Rad u buci čija jačina prelazi dozvoljen nivo za određenu vrstu poslova

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredan sluh, uredna funkcija organa za ravnotežu i organa sluha,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard i EKG,

– radiografija pluća, ispitivanje osjećaja ravnoteže,

– audiometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

– prema potrebi uraditi i stibulometriju,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca,

– nakon zapošljavanja u prvoj godini rada u buci, dva puta kontrolisati sluh audiometrijom u razmaku od 6 mjeseci.

6. Poslovi pri kojima je radnik izložen vibracijama i potresanju koje se prenosi na organizam

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija lokomotornog digestivnog i kardiovaskularnog sistema, organa vida i sluha, pol:

– kontraindikacija: žena za vrijeme trudnoće,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregledi:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– audiometrija,

– specijalista ginekolog,

– ispitivanje osjećaja ravnoteže,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– ispitivanje osjećaja ravnoteže,

– specijalista ginekolog,

Fakultativno: indikacije za dodatne specijalnističke preglede kao i potrebu rentgenskog snimanja ekstremiteta i kičme određuje specijalista medicine rada,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca, za radnike do 21 godine starosti jednom u 12 mjeseci.

7. Rad u slovima povišenog u sniženog atmosferskog pritiska

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija lokomotornog, kardiovaskularnog, disajnog i centralnog nervnog sistema, pol:

– kontraindikacija: žena za vrijeme trudnoće,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregledi:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG,

– velika spirometrija,

– pregled vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG,

– velika spirometrija,

– pregled vida na ortoreteru,

– audiometrija, ispitivanje podražljivosti vestibularnog aparata kliničkim metodama,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– rendegenografija koštanog sistema – prema indikacijama,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseca.

8. Poslovi pri kojima je radnik izložen jonizirajućim zračenima

– posebni uslovi radnika, elementi zdravstvenih pregleda i rokovi regulisani su posebnim propisima.

9. Poslovi pri kojima je radnik izložen nejonizirajućim zračenjima (mikrovalna, visoko vrekventna, ultraljubičasta, infracrvena, laserska i dr.)

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija kardiovaskularnog, centralnog nervnog sistema i organa vida,

– psihička sposobnost:

(za rukovanje radarom – mokrovalna zračenja, visokofrekventra zračenja i primjena laserskog zračenja), Zahtjevi: opšta intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregledi:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– specijalista ginekolog,

– specijalista oftalmolog.

– obrada psihologa za radnike na poslovima na radaru i primjeni laserskih i visokofrenkventvih zračenja;

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

– bez radiografije pluća:

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja:

– 24 mjeseca za radnike izložene infracrvenom i ultraljubičastom zračenju;

– 12 mjeseci za radnike izložene visokofrekventnom mokrovalnom i laserskom zračenju:

– obrada psihologa prema indikacijama.

10. Poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrinogenoj prašini

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– PA snimak pluća,

– velika spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled.

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

11. Poslovi pri kojima je radnik izložen fibrinogenim prašinama

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija srca i disajnih organa,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– PA snimak pluća,

– EKG,

– velika spirometrija,

– alergogološko testiranje prema potrebi.

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled.

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja:

– 24 mjeseca za radnike do 21 godine starosti, a koji su izloženi azbestu svakih 12 mjeseci.

12. Poslovi pri kojima je radnik izložen organskim prašinama

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija srca i disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– PA snimak pluća,

– EKG i spirometrija,

– velika spirometrija prema potrebi,

– alergogološko testiranje prema potrebi.

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled.

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

13. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimu olova i njegovih organskih jedinjenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija nervnog sistema, jetre, bubrega, krvotvornih i disajnih organa, pol:

– kontraindikacije: žena za vrijeme trudnoće i dojenja,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregledi:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard, retikulaciti, bilirubin,

– enzimatski testovi za jetru, kreatin klireus u urinu,

– EKG i spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– retikulaciti, D-DALK, EPO, DALK u urinu (prema potrebi proširiti laboratorijske pretrage, EKG, EM-NG

prema indikacijama).

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

14. Poslovi pri kojima je radnik izložen tetraetilolovu

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija nervnog sistema, jetre, bubrega i kože, pol:

– kontraindikacije: žena za vrijeme trudnoće i dojenja, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregledi:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– radiografija pluća,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– olovo u urinu,

– olovo u lipidnoj frakciji plazme,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu;

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseca.

15. Poslovi pri kojima je radnik izložen parama žive i prašini živinih jedinjenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija nervnog sistema, jetre, bubrega i kože, pol:

– kontraindikacije: žena za vrijeme trudnoće i dojenja, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– radiografija pluća,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– acidum uricum u krvi,

– živa u urinu,

– enzimatski testovi za jetru,

– specijalnista oftamolog (vizus fundus, pregeld leđa sa procjepnom svjetiljkom – Aktinosonov refleks, obrada psihologa);

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja i obradu psihologa: 12 mjeseci.

16. Poslovi pri kojima je radnik izložen hromu i jedinjenjima hroma

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, kože i disajnih organa, pol:

– kontraindikacije: žena za vrijeme trudnoće i dojenja, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– alergološko testiranje na nikl i hrom;

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

17. Poslovi pri kojima je radnik izložen niklu i jedinjenjima nikla

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, kože i disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– radiografija pluća,

– alergološko testiranje na nikl i hrom;

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– EKG i spirometrija,

– radiografija pluća

– alergološko testiranje na nikl i hrom;

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

18. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima mangana i njegovih jedinjenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija centralnog i perifernog nervnog sistema, jetre, bubrega i disajnih organa,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hepatogram, UIBC, TIBC,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– specijalista neuropsihijatar;

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

– mangan u krvi,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

19. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima kadmija

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega i disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– kreatinin klireus u urinu,

– mokračna kiselina u krvi,

– hepatogram,

– enzimatski tesovi za jetru,

– EKG i spirometrija,

– radiografija pluća.

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– EKG, spirometrija i prema potrebi velika spirometrija,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

20. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima vanadija, selena i platine

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa i kože, uredna funkcija jetre i bubrega (kod izloženih selenu), b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– kreatinin klireus u urinu (kod izloženih selenu),

– enzimatski tesovi za jetru,

– alergološko testiranje prema potrebi za platinu,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija.

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

21. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini tvrdog metala

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– alergološko testiranje na kobalt,

– spirometrija,

– PA snimak pluća,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

22. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini aluminija i njegovih jedinjenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa i srca,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– PA snimak pluća,

– alergološko testiranje prema potrebi,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 18 mjeseci.

22. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini aluminija i njegovih jedinjenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa i srca,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– EKG i spirometrija,

– PA snimak pluća,

– alergološko testiranje prema potrebi,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 18 mjeseci.

23. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini aluminija i njegovih jedinjenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 21 godine zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, kože i disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– EKG i spirometrija,

– radiografija pluća,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

24. Poslovi pri kojima je radnik izložen parama i prašini arsena i njegovih jedinjenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija centralnog i perifernog nervnog sistema, jetre, bubrega, disajnih organa i kože, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– enzimatski tesovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– spirometrija,

– radiografija pluća.

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– enzimatski testovi za jetru,

– arsen u urinu,

– spirometrija,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

25. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima fosfora i njegovih soli

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, disajnih organa, uredno stanje zuba i vilice,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– enzimatski tesovi za jetru,

– pregled stomatologa,

– spirometrija,

– radiografija pluća.

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin u urinu,

– mokračna kiselina u krvi,

– alkalna fosfataza,

– kalcijum u krvi,

– pregled stomatologa,

– spirometrija,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

26. Poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i bazama

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa i kože,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– spirometrija,

– radiografija pluća,

– pregled stomatologa (kod radnika galvanizera);

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodne preglede,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

27. Poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i bazama

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa i kože,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– spirometrija i EKG,

– alergološko testiranje prema potrebi,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodne preglede,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: do 21 godine starosti, svakih 12 mjeseci, a od 21 godine svakih 24 mjeseca.

28. Poslovi pri kojima je radnik izložen fluoru i jedinjenjima fluora

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija disajnih organa, oka i endokrinog sistema, pol:

– kantraindikacije: žena za vrijeme trudnoće, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– kalcijum i fosfor u krvi,

– radiografija pluća,

– spirometrija i EKG,

– alergološko testiranje prema potrebi,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– kalcijum i fosfor u krvi,

– alkalna fosfataza,

– flusridi u urinu,

– EKG i spirometrija

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

29. Poslovi pri kojima je radnik izložen ugljenmonoksidu

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija kardiovaskularnog, disajnog i centralnog nervnog sistema,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– spirometrija i EKG,

– radiografija pluća,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard, CO i COHB u krvi,

– EKG i spirometrija

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 18 mjeseci.

30. Poslovi pri kojima je radnik izložen ugljensulfidu

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija centralnog i perifernog nervnog sistema, jetre, bubrega i disajnih organa, pol:

– kantraindikacije: žena za vrijeme trudnoće,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hepatogram,

– mokraćna kiselina u krvi,

– kreatinin klireus u urinu, enzimatski testovi za jetru,

– EKG i spirometrija,

– radiografija pluća,

– specijalista neuropsihijatar,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– mokraćna kiselina u krvi,

– kreatinin klireus u urinu,

– enzimatski testovi za jetru,

– lipidi,

– jodazidini test,

– EKG i spirometrija,

– specijalista ginekolog,

– specijalista neuropsihijatar,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

31. Poslovi pri kojima je radnik izložen cijanovodoniku

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija centralnog nervnog sistema i disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard, hepatogram, radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

uraditi rodanide u biološkom materijalu,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 18 mjeseci.

32. Poslovi pri kojima je radnik izložen , aldehidima i ketonima

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, krvotvornih organa i kože,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

Radiografija pluća se radi prema indikacijama

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

33. Poslovi pri kojima je radnik izložen metilalkoholu

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, centralnog nervnog sistema, oka i očnog živca i

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– pregled vida na ortoreteru,

– specijalista oftamolog

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

34. Poslovi pri kojima je radnik izložen alifatskim ugljovodonicima

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, krvotvornih organa, centralnog nervnog sistema, kože, kardiovaskularnog i disajnog sistema,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– retikulociti,

– DKS,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– alergološko testiranje prema potrebi,

– radiografija pluća,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

35. Poslovi pri kojima je radnik izložen halogenim derivatima ugljovodonika

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, krvotvornih organa, centralnog nervnog sistema, kože, kardiovaskularnog, disajnih organa i kože,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– retikulociti,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– holesterol,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– alergološko testiranje prema potrebi

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled, metaboliti u urinu zavisno od jedinjenja,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

36. Poslovi pri kojima je radnik izložen benzenu i homolozima benzena

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, krvi i krvotvornih organa, centralnog nervnog sistema, kardiovaskularnog, disajnog i endokrinig sistema,

pol:

– kantraindikacije: žena za vrijeme trudnoće,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– retikulociti,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klireus u urinu,

– vrijeme krvarenja i protrombinsko vrijeme,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled i dodatne pretrage:

fenol u urinu, hipurna kiselina ili metaboliti u zavisnosti od jedinjenja, c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

37. Poslovi pri kojima je radnik izložen amino i nitroderivatima benzena

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, krvi i krvotvornih organa, kože i centralnog nervnog sistema, pol:

– kantraindikacije: žena za vrijeme trudnoće, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– trombociti, retikulociti,

– željezo u serumu,

– mokračna kiselina u krvi,

– enzimatski testovi jetre, kreatinin klireus u urinu,

– spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled i uraditi methomoglobin u krvi i metabolite u zavisnosti od jedinjenja, c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

38. Poslovi pri kojima je radnik izložen amino i nitroderivatima benzena

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, kože i krvnih sudova, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– enzimatski testovi za jetru,

– trombociti,

– fibrinogen,

– angiokold test (prema indikacijama),

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled i uraditi proteinogram, kalcijum i fosfor u krvi, c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

39. Poslovi pri kojima je radnik izložen hemijskim materijalima u proizvodnji i preradi vještačkih smola i plastičnih masa

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, disajnih organa, kože i centralnog nervnog sistema, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– hematokrit,

– trombociti,

– enzimatski testovi za jetru,

– EKG i spirometrija,

– alergološki testovi prema potrebi,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

40. Poslovi pri kojima je radnik izložen organofornim i karbamatnim pesticidima

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija centralnog i perifernog nervnog sistema, kože, disajnih organa i aktivnost holinesteraze u granicama normale,

pol:

– kantraindikacije: žena za vrijeme trudnoće i dojenja, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– funkcionalno ispitivanje aktivnosti holinesteraze,

– EKG i spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

41. Poslovi pri kojima je radnik izložen drugim pesticidima

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija jetre, bubrega, centralnog i perifernog nervnog sistema, i disajnih organa, pol:

– kantraindikacije: žena za vrijeme trudnoće i dojenja, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– enzimatski testovi za jetru,

– kreatinin klirens u urinu,

– EKG i spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

42. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini vještačkih đubriva

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija kože i disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci.

43. Poslovi pri kojima je radnik izložen biološkim agensima

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija imunobiološkog sistema, jetre, bubrega i disajnih organa, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– proteniogram,

– specifične pretrage zavisno od vrste bioloških štetnosti,

– kreatinin klirens u urinu,

– enzimatski testovi za jetru,

– radiografija pluća,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– isto kao i prethodni pregled,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

44. Poslovi pri kojima je radnik izložen djelovanju kancerogenih materija

Poslovi pri kojima je radnik izložen djelovanju kancerogenih materija kao i ostali kriteriji za odnosne poslove, utvrdiće se nakon donošenja liste kancerogenih materija od strane nadležnog javnog organa.

45. Poslovi na izrad i rukovanju eksplozivima, barutima i pirotehničkim smjesama

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredan vid na daljinu i blizinu,

– uredno vidno polje, uredna funkcija jetre, bubrega, kože, krvi i krvotvornih organa, kardiovaskularnog i disajnog sistema, centralnog i perifernog nervnog sistema,

– psihička sposobnost,

– zahtjevi: senzomotorna koordinacija, spretnost šake i ruke iznad gornje granice prosjeka, opšta intelektualna razvijenost sposobnost koncentracije, emocionalna stabilnost iznad gornje granice prosjeka,

Pol:

– kontraindikacije: žena za vrijeme trudnoće

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– kreatinin klirens u urinu,

– enzimatski testovi za jetru,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– audiometrija,

– pregled vida na ortoreteru,

– obrada psihologa,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– toksikološke analize krvi i urina koje određuje specijalista medicine rada, a zavisno od vrste hemijskih materija koje služe za izradu eksploziva,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– obrada psihologa,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 18 mjeseci, psihičke sposobnosti: 18 mjeseci.

46. Poslovi palioca mina

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija lokomotornog sistema,

– uredan vid na daljinu i blizinu (sa ili bez korekcija) uredan sluh, uredna funkcija kardiovaskularnog i disajnog sistema,

– psihička sposobnost,

– zahtjevi: spretnost šake i ruke iznad gornje granice prosjeka, opšta intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje funkcije kičme i ekstremiteta,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– obrada psihologa,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– ispitivanje funkcije kičme i ekstremiteta,

– obrada psihologa,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 18 mjeseci, psihičke sposobnosti: 18 mjeseci.

47. Poslovi vatrogasaca

– uslovi koje moraju ispunjavati radnici, elementi i rokovi zdravstvenih pregleda utvrđeni su posebnim propisima.

48. Poslovi čuvanja ljudi i imovine uz nošenje vatrenog oružja

– uslovi koje moraju ispunjavati radnici, elementi i rokovi zdravstvenih pregleda utvrđeni su posebnim propisima.

49. Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lako zapaljivih i eksplozivnih tekućina i gasova i rukovanje stanicama i posudama sa gasovima pod pritiskom

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredan vid na daljinu i blizinu (sa ili bez korekcija), uredno vidno polje i kolorni vid, uredan sluh, uredna funkcija lokomotornog sistema,

– psihička sposobnost,

– zahtjevi: senzomotorna koordinacija, opšta intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– audiometrija,

– obrada psihologa,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– obrada psihologa,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

50. Rukovanje dizalicama na mehanizovan pogon i obavljanje poslova signaliste

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredna funkcija lokomotornog sistema, dobar vid na daljinu (sa ili bez korekcija), uredan vid na blizinu, očuvan dubinski vid, uredno vidno polje, uredan sluh, uredna prostorna percepcija, psihička sposobnost,

– zahtjevi: opšta intelektualna razvijenost, senzomotorna koordinacija, perceptivna sposobnost, sposobnost koncentracije, emocionalna stabilnost,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– pregled vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– obrada psihologa,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– audiometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– obrada psihologa,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 18 mjeseci, psihičke sposobnosti: 36 mjeseci.

51. Poslovi na montaži, održavanju i ispitivanju električnih instalacija, uređaja i postrojenja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcija), očuvan dubinski vid, uredna funkcija lokomotornog sistema,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– audiometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– ispitivanje osjećaja ravnoteže (prema potrebi vestibulometrija)

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– audiometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca.

52. Rukovanje i upravljanje sredstvima rada na mehanizovan pogon na kojima postoji povećana opasnost od povređivanja

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcija), očuvan dubinski vid, uredno vidno polje, uredan sluh, uredna funkcija lokomotornog sistema,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 36 mjeseci.

53. Rukovanje i upravljanje samohodnim sredstvima rada na mehanizovan pogon

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: dobar vid na daljinu (sa ili bez korekcija), očuvan dubinski vid, uredno vidno polje, uredan sluh, uredna funkcija lokomotornog sistema, psihička stabilnost,

b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– radiografija pluća,

– audiometrija,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– obrada psihologa,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– EKG i spirometrija,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– audiometrija,

– obrada psihologa,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca, psihičke sposobnosti 24 mjeseca.

54. Poslovi unutrašnjeg transporta, poslovi u javnom saobraćaju

– posebni uslovi radnika, elementi i rokovi zdravstvenih pregleda utvrđeni su posebnim propisima.

55. Ronilački poslovi

a) posebni uslovi radnika:

dob: radnik stariji od 18 godina zdravstveno stanje:

zahtjevi: uredan vid na daljinu sa oštrinom vida najmanje 0,8 na oba oka, očuvan dubinski vid, uredno vidno polje, razlikovanje boja, obim grudnog koša iznad 90cm sa ekstenzijom od 10cm (najmanje), vitalni kapacitet iznad 3.500m3, uredna funkcija lokomotornog sistema, kardiovaskularnog, disajnog, centralnog i perifernog nervnog sistema, psihička sposobnost:

zahtjevi: senzomotorna koordinacija, opšta intelektrualna razvijenost, emocionalna stabilnost, socijalna prilagodljivost, pol,

kontraindikacije: žene za vrijeme trudnoće, b) sadržaj zdravstvenog pregleda:

Prethodni pregled:

– ljekarski pregled,

– laboratorijski standard,

– radiografija pluća,

– audiometrija,

– specijalnista otolaringolog,

– specijalista oftamolog,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– EKG,

– velika spirometrija i pregled specijaliste interniste – kardiologija,

– obrada psihologa,

Periodični pregled:

– pregled specijaliste medicine rada,

– laboratorijski standard,

– audiometrija,

– specijalnista otolaringolog,

– EKG i spirometrija,

– funkcionalno ispitivanje lokomotornog sistema,

– ispitivanje vida na ortoreteru,

– specijalista neuropsihijatar,

– obrada psihologa,

c) rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci, psihičke sposobnosti 12 mjeseci

Obrazac 3P-1

_________________________________

_________________________________

Naziv organizacije – poslodavca

Broj protokola: ___________________

_________________________________

(mjesto i datum)

UPUTNICA
ZA PERIODIČNI LjEKARSKI PREGLED

1. Prezime, ime oca i ime ______________________________________________________

2. Datum i mjesto rođenja ______________________________________________________.

3. Matični broj: ______________________________________________________________

4.Zanimanje i stepen stručne spreme: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Naziv radnog mjesta koje obavlja

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Imenovani-a radi ______________ godina na ovom radnom mjestu

7. Kratak opis poslova radnog mjesta:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Radnik je na radnom mjestu izložen slijedećim štetnostima (navesti vrstu i izmjerene veličine štetnosti) i to:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Zdravstvenim pregeldom imenovanog radnika

u _________________________________________________________________________
(naziv zdravstvene organizacije)

koji je obavljen ______________________________________________________________
(datum)

utvrđeno je da kod radnika postoji oštečenje zdravlja ____________________________

________________ koje prouzrokuje invalidnost __________________________________

Stepena odnosno profesionalno oboljenje _______________________________________
(navesti dijagnozu)

NAPOMENA: pod rednim brojem 8. upisuju se izmjerene veličine utvrđene poslednjim ispitivanjem i mjerenjem radne sredine.

M.P.

(potpis ovlaštenog radnika)

Obrazac 3P-2

IZVJEŠTAJ
O PERIODIČNOM LjEKARSKOM PREGLEDU

Leave a Reply

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021