Stručni članciPregled pravnog okvira u BiH

Pregled pravnog okvira u BiH

U skladu sa ustavom, Bosna i Hercegovina je parlamentarna demokratija sa decentraliziranom političkom i administrativnom strukturom, te nekoliko nivoa političke vlasti. Država se sastoji od dva entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske, dok je Brčko distrikt samoupravna administrativna jedinica, koja je pod suverenitetom BiH. Država je središnje tijelo, no ima samo ograničene i određene ovlasti, a dva entiteta i Brčko distrikt su većim dijelom autonomni u političkom, administrativnom i pravnom smislu.

Federacija je sastavljena od 10 kantona, od kojih svaki ima vlasititi ustav, vladu, parlamentarnu skupštinu i sudstvo, dok Republika Srpska ima centralizovanu strukturu, na čelu sa direktno izabranim Predsjednikom.

Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini, premda složen zbog kompleksne raspodjele nadležnosti više razina vlasti, nudi povoljne mogućnosti za razvoj biznisa i dobro poslovanje. Bosna i Hercegovina u procesu reformi koje se od nje traže u procesu pristupa evropskim integracijama prolazi trenutno kroz značajne izmjene važećih propisa, a sve s ciljem osiguranja lakšeg pristupa tržištu, te stvaranju boljih uslova za poslodavce i potencijalne investitore.

Ukoliko želite pokrenuti svoj posao u Bosni i Hercegovini važno je da imate u vidu da različite razine vlasti nude različite nivoe usluga i servisa koji vam olakšavaju pristup tržištu rada te ulaganju u našu zemlju:

  • Institucije Bosne i Hercegovine koje djeluju u okviru nadležnosti postavljenim Ustavom BiH, sa zakonskim okvirom koji uređuje carinsku, fiskalnu i monetarnu politiku;
  • Entiteti Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina, te Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, koji su ključni nivo u smislu uređenja propisa i načina rada privrednih društava, prava radnika, standarda zaštite životne sredine i sistema zdravstvene i socijalne zaštite;
  • Kantoni u Federaciji BiH kao regionalni nivo vlasti sa posebnim nadležnostima u donošenju i jedinice lokalne samouprave u oba entiteta (općine/opštine) kao direktni servisi građanima/kama i privrednicima na polju osiguranja različitih dozvola, a posebno u gradnji, sa velikim potencijalom za saradnju i podršku u poduzetničkim aktivnostima.

U ovom sistemu je najpovoljniji ishod uvijek dolazi tako što pronađemo pravu adresu na nivou lokalne zajednice, od koje zatim komuniciramo prema višim razinama vlasti. Bliže građanima je uvijek bliže i biznisu.


Moj put od državnog ministarstva do lokalne zajednice


Na državnom nivou izuzetno je važna uloga Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje je, između ostalog, nadležno za poslovno okruženje i osiguranje jedinstvenog ekonomskog prostora, razvoj i promociju poduzetništva, a ima i ključnu ulogu u smislu zaštite naših izvoznika na evropska i svjetska tržišta, te osiguranje njihovog ravnopravnog tretmana, uz nastojanje da se kroz međunarodne sporazume stvori prostor i otvore vrata za izvoz bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga. Međutim, za direktnu komunikaciju u vezi sa pokretanjem lokalnog biznisa uvijek je najbolje pokucati na najbliža vrata – sektore ili odjele za privredu pri općinama i gradovima.

U komunikaciji sa našim građanima koji privremeno ili trajno borave u inostranstvu važnu ulogu igra Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH kada su pitanju projekti koji se vezuju za proces povratka i podrške povratničkim zajednicama. Međutim, veliki dio programskih aktivnosti kada je u pitanju podrška održivom razvoju u povratničkim zajednicama vezuje se za nadležna entitetska ministarstva za izbjegla i raseljena lica: FBiH, RS.

S druge strane, Ministarstvo civilnih poslova BiH je Vaš prvi kontakt kada su u pitanju statusna pitanja građana i građanki, posebno kada se susreću sa poteškoćama u vezi sa upisom i evidencijom, zaštitom ličnih podataka, prijavom prebivališta i boravišta, ličnim dokumentima i pitanjima vezanim za državljanstvo. Međutim, u redovnoj komunikaciji o ovim pitanjima na nivou lokalne zajednice najčešće ćete biti upućeni na policijske organe odnosno službe unutrašnjih poslova.​​​​​​​

Ministarstvo finansija i trezora BiH je nadležno za fiskalnu politiku, odnosno donosi politike iz oblasti poreza i taksi, te priprema propise. Također, entiteti imaju svoje nadležnosti u ovoj oblasti, te sa entitetskim poreskim upravama komunicirate kada je u pitanju porez na dobit, na dohodak, doprinosi, fiskalni sistemi, finansijska konsolidacija privrednih društava itd. Konačno, direktna komunikacija se realizuje preko poreskih ispostava koje su raspoređene prema općinama.

https://www.bih-pravo.org/

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021