Stručni članciPravo na naknadu troškova sastava zahtjeva za vansudsku nagodbu

Pravo na naknadu troškova sastava zahtjeva za vansudsku nagodbu

 

 

Član 433 stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009,

16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018);

 

Tužiocu pripada pravo na naknadu parničnih troškova za sastav obaveznog zahtjeva Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za naknadu štete.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Tužiocu pripada pravo na naknadu parničnih troškova za sastav obaveznog obrazloženog zahtjeva Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za naknadu štete, jer se radi o zahtjevu tužioca za pokušaj vansudske nagodbe koja je u vezi sa nematerijalnom štetom a cijeni se isključivo kroz troškove postupka koje je tužitelj imao povodom tužbe, jer je i nagrada za podneseni zahtjev propisana i dosuđuje se u skladu sa važećom advokatskom tarifom. Ove troškove u iznosu od 60,00 KM, tužilac je zahtijevao u tužbi.

 

 

Naime, u pitanju je obaveza tužitelja propisana odredbom člana 433. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Troškovi podneska sa obrazloženim odštetnim zahtjevom, prema odredbi člana 2. tačka 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, računaju se u visini 50% od nagrade iz člana 12. Tarife.

 

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 030732 19 Gž od 03.06.2019. godine)

 

 

https://epravo.ba/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021