Stručni članciPravna pomoć u BIH

Pravna pomoć u BIH

U Bosni i Hercegovini pravni sistem je organizovan kroz mrežu općinskih (u RS-u osnovnih), kantonalnih (u RS-u okružnih), entitetskih i državnih sudova (Sud Bosne i Hercegovine i Ustavni sud).

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH određuje da strani investitori imaju ista prava kao i domaći investitori, te im osigurava isti tretman, zaštitu protiv naturalizacije (eksproprijacije) i pravo raspolaganja sa dobiti, te prijenos sredstava. Većina poslovnog sektora u BiH potpuno otvoreno gleda na strani vlasnički udjel. Pored toga, brojni lokalni advokati brzo stiču iskustvo u poslovanju sa međunarodnim kompanijama na prostoru BiH, te pružaju pravno savjetovanje sa preciznim objašnjenjima i smjernicama.

Radi pristupanja u EU, Bosna i Hercegovina je bila prva država u regionu koja je osvojila Zakon o slobodi pristupa informacijama, koji svim fizičkim i pravnim licima garantira pravo podnošenja zahtjeva za pristup informacijama.


Zaštita ličnih podataka u BIH


Na prostoru cijele Bosne i Hercegovine važi Zakon o zaštiti ličnih podataka, kojim se restriktivno štiti pravo na privatnost i zaštitu podataka. Saglasnost za obradu posebne kategorije ličnih podataka mora biti data u pisanoj formi, te je mora potpisati nosilac podataka.

Posebne kategorije podataka su svi lični podaci koji otkrivaju: ‘rasno’ porijeklo, nacionalno ili etničko porijeklo, političko mišljenje ili stranačku pripadnost, ili članstvo u sindikatima, religijsko, filozofsko ili drugo uvjerenje, zdravstveno stanje, genetski kod, seksualni život; krivične presude i biometrijske podatke. Postoje iznimni uslovi kada se ovi podaci mogu obraditi, ali samo izuzetno i prema pravilima predviđenim zakonom.


Besplatna pravna pomoć u BIH


Na nivou Bosne i Hercegovine trenutno nema zakona koji garantuje minimum prava na ostvarivanje besplatne pravne pomoći određenim kategorijama stanovništva. Zakoni koji propisuju pravo na besplatnu pravnu pomoć usvojeni su na nivou Brĉko Distrikta, Republike Srpske i u nekoliko kantona u Federaciji Bosne i Hercegovini. S tim u vezi, postoje lokalne kancelarije za pružanje pravne pomoći, a neke jedinice lokalne samouprave su uspostavile ovaj vid podrške građanima, nevezano za samo regulisanje ovog pitanja zakonom.


Sudske takse u BIH


Zakonima o sudskim taksama je utvrđena mogućnost da neke kategorije građana i građanki budu oslobođeni plaćanja sudske takse. Postupak obuhvata podnošenje pisanog zahtjeva prema nadležnom sudu, gdje uz priloženu dokumentaciju koja potvrđuje imovinsko stanje podnosioca, može biti oslobođen

https://epravo.ba/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021