Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM NADZORU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI LICA KOJA SE ORGANIZOVANO BAVE SISTEMATSKIM FIZIČKIM VEŽBANjEM I SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA REPUBLIKA SRPSKA

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM NADZORU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI LICA KOJA SE ORGANIZOVANO BAVE SISTEMATSKIM FIZIČKIM VEŽBANjEM I SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 28/2002)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obim i način sprovođenja zdravstvenog nadzora i zdravstvene zaštite nad licima koja se organizovano bave sistematskim fizičkim vežbanjem i sportskim aktivnostima ili rade kao stručni radnici – treneri i sudije u sportu.

Član 2

Pod zdravstvenim nadzorom podrazumeva se pregled pre otpočinjanja sportskih aktivnosti, periodični sistematski i kontrolni pregledi u toku sportske aktivnosti.

U zdravstveni nadzor spada ambulantni pregled, lečenje i rehabilitacija povreda i oboljenja zadobijenih u toku fizičkog vežbanja i sportskih aktivnosti, kao i oboljenja nastalih kao posledice hipokinezije (gojaznosti, telesni deformiteti), koji se mogu sprovoditi u vanbolničkim uslovima rada. Takođe, u zdravstveni nadzor spada zdravstveno-vaspitni rad i higijensko-sanitarni nadzor sportskih objekata.

Član 3

Pregled pre otpočinjanja takmičenja obuhvata: antropometrijska merenja (visinu, težinu, obim grudnog koša, vitalni kapacitet, dinamometriju), pregled oštrine vida, po potrebi i fundusa, osnovne laboratorijske pretrage (SE, krvna slika, urin, po potrebi diferencijalna krvna slika, šećer, urea i sl.) EKG u miru (po potrebi i sa opterećenjem), fizikalni pregled sa merenjem krvnog pritiska, po potrebi i testiranje sa jednim od funkcionalnih testova za ispitivanje kardiovaskularnih sistema (Astrand, Horvard ili sl.).

Član 4

Sistematski kontrolni pregledi u smislu ovog pravilnika su: sistematski periodični pregled i sistematski kontrolni pregled.

Član 5

Sistematski periodični pregled obuhvata: antropometrijska merenja, osnovne laboratorijske pretrage (najmanje jedanput godišnje) EKG i fizikalni pregled sa merenjem krvnog pritiska.

Kod kvalitetnih – vrhunskih i profesionalnih sportista, sistematski periodični pregled, pored merenja iz prethodnog stava, obuhvata brzinu neuro mišićne reakcije, RTG snimak pluća (jedanput godišnje), testiranje osnovnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog sistema Astrandovim testom, kao i procenu strukture ličnosti od strane psihologa. Kod stručnih radnika, trenera i sudija u sportu, takođe, obavezna je procena strukture ličnosti jedanput godišnje.

Kod pojedinih sportova (aero-sport, auto-moto sport, podvodni sportovi, boks i sl.), periodični sistematski pregled obuhvata i pregled oftalmologa, neurologa, psihologa, otorinolaringologa, po potrebi, i drugih specijalista. Sistematski periodični pregled obavlja se najmanje dvaput godišnje.

Član 6

Sistematski kontrolni pregledi obuhvataju EKG u miru, po potrebi EKG sa opterećenjem i fizikalni pregled sa merenjem krvnog pritiska. Za sva lica koja se bave sportskim aktivnostima koja iziskuju izuzetna fizička naprezanja (borilački sportovi, biciklizam, auto-moto sport, aero-sportovi, podvodni sportovi i sl.), sistematski kontrolni pregled obavlja se pred svako sportsko takmičenje.

Član 7

Specijalni sistematski pregled odnosi se na mlade sportiste, koji po preporuci trenera žele da se takmiče u starijoj uzrasnoj kategoriji, jer svojim psihofizičkim mogućnostima prevazilaze svoj uzrast u kategoriji. Pored pretraga navedenih u članu 5. ovog pravilnika, specijalni sistematski pregled obuhvata još i RTG snimak podlaktica sa ocenom dobnog razvoja kostiju, pregled psihologa sa ocenom psihičkog razvoja ličnosti, testiranje funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog sistema Astrandovim testom i obavezna saglasnost roditelja.

Član 8

Organizovanje napred navedene zdravstvene zaštite sprovodi se po jedinstvenoj metodologiji i organizaciji rada u ovlašćenoj ambulanti sportske medicine, u specijalističkoj ambulanti sportske medicine i Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, na čijem području se organizuje sistematsko i fizičko vežbanje i sportska aktivnost. Ovlašćenje za rad daje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u skladu sa važećim standardima i normativima i ovim pravilnikom.

Izuzetno, pregled stručnih radnika u sportu (trenera, sudija) može biti kolektivno organizovan od strane njihovog sportskog saveza, odnosno udruženja u okviru stručnog seminara za dobijanje ili pružanje licence za stručni rad u sportu. Zdravstveni pregled u tom slučaju mora biti u visini standarda predviđenih ovim pravilnikom i Pravilnikom međunarodnih stručnih sportskih asocijacija tih saveza, odnosno udruženja.

Član 9

U sportskoj ambulanti zdravstvenu zaštitu obavlja lekar sa završenom doedukacijom iz oblasti sportske medicine. On pruža (izvršava) usluge š delatnosti primarnog nivoa i sarađuje u sprovođenju sekundarnog nivoa sportske medicine.

Doedukaciju lekara iz oblasti sportske medicine organizuju i vrše Udruženje lekara sportske medicine, Zavod za sportsku medicinu Republike Srpske, Medicinski fakultet, samostalno ili u saradnji sa odgovarajućim stručnim i naučnim institucijama.

U specijalističkoj ambulanti sportske medicine, zdravstvenu zaštitu organizuje i sprovodi lekar specijalista sportske medicine. On izvršava usluge iz primarnog i sekundarnog nivoa, a sarađuje u sprovođenju programa tercijarnog nivoa sportske medicine.

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske u svom radu izvršava usluge primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa iz oblasti sportske medicine.

Član 10

Utvrđivanje zdravstvenog stanja, kao i unošenje i overa ocene sposobnosti za fizičko vežbanje, trening i takmičenje u takmičarsku legitimaciju, može da vrši samo lekar sa licencom koji radi u ovlašćenoj sportskoj ambulanti, specijalističkoj sportskoj ambulanti i Zavodu za medicinu rada i sporta.

Član 11

Lekari koji rade u sportskim organizacijama moraju imati završenu doedukaciju iz sportske medicine kao uslov za dobijanje licence za rad. Oni su dužni da sarađuju sa lekarima u sportskoj ambulanti i Zavodu za medicinu rada i sporta u sprovođenju napred navedene zdravstvene zaštite sportista.

Član 12

Licencu za rad na zdravstvenoj zaštiti sportista u ambulanti sportske medicine i sportskim organizacijama, izdaje za period od 12 meseci Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, uz prethodnu saglasnost Udruženja lekara sportske medicine Republike Srpske.

Član 13

Svi lekari koji rade u sportskim organizacijama i sportskim ambulantama dužni su najmanje jedanput godišnje da dostave izveštaj o radu Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske i Udruženja lekara sportske medicine Republike Srpske. Oni su, takođe dužni, da najmanje jedanput u toku godine, prisustvuju stručnom seminaru u organizaciji Udruženja lekara sportske medicine ili Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, kao uslov za produženje licence za rad na zdravstvenoj zaštiti sportista.

Član 14

Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika u sportskim organizacijama i sportskim ambulantama, vrše ovlašćena stručna lica u skladu sa Pravilnikom o stručnom nadzoru.

Član 15

Svi pojedinci i organizacije koje organizuju sportsko takmičenje ili manifestaciju, dužni su da obezbede odgovarajuću zdravstvenu zaštitu u skladu sa ovim pravilnikom. Na kvalitetnim takmičenjima i na takmičenjima sa učešćem više ekipa ili masovnim sportskim manifestacijama, zdravstvenu zaštitu učesnika obezbeđuje jedan ili više lekara ili timova zdravstvenih radnika, koji imaju završenu doedukaciju iz sportske medicine.

Član 16

Svi pojedinci i sportske organizacije koje organizuju sistematsko fizičko vežbanje i sportsku aktivnost, dužni su da svoja odgovarajuća normativna akta usklade sa ovim pravilnikom najkasnije u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021