Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZAPOSLENIH, KAO I KANDIDATA ZA PRIJEM NA RAD I POLICIJSKU OBUKU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZAPOSLENIH, KAO I KANDIDATA ZA PRIJEM NA RAD I POLICIJSKU OBUKU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 93/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se jedinstveni zdravstveni uslovi koje ispunjavaju policijski službenici, kao i kandidati za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), organizovanje i obavljanje određenih vrsta zdravstvenih pregleda i metodologija pregleda za ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad i obuku za rad u Ministarstvu.

Član 2

Pod obavljanjem zdravstvenih pregleda, u smislu člana 1. ovog pravilnika, podrazumijeva se obavljanje prethodnih pregleda kandidata za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu i obavljanje preventivnih zdravstvenih pregleda koji obuhvataju periodične i vanredne preglede policijskih službenika u Ministarstvu, u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima.

Član 3

(1) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti policijskih službenika (u daljem tekstu: zaposleni) i kandidata za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu (u daljem tekstu: kandidat) u nadležnosti je Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod).

(2) Međusobni odnosi Ministarstva i Zavoda regulisani su posebnim ugovorom.

(3) Zdravstveni pregledi zaposlenog i kandidata obavljaju se u Zavodu.

(4) Kandidat snosi troškove zdravstvenog pregleda.

Član 4

(1) Osnovne organizacione jedinice Ministarstva daju inicijativu i dostavljaju zahtjev Upravi za pravne i kadrovske poslove za obavljanje prethodnih zdravstvenih pregleda kandidata za prijem na rad i vanrednih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Ministarstvu na obrascu čiji se sadržaj nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev za obavljanje periodičnih zdravstvenih pregleda zaposlenih, kao i zahtjev za obavljanje prethodnih zdravstvenih pregleda kandidata za policijsku obuku u Ministarstvu dostavlja se uz spisak sa datumom obavljanja zdravstvenog pregleda.

(3) Rukovodilac osnovne organizacione jedinice Ministarstva organizuje sprovođenje i praćenje nad obavljanjem preventivnih ljekarskih pregleda.

(4) Osnovna organizaciona jedinica Ministarstva, prilikom upućivanja na pregled zaposlenog ili kandidata, dostavlja Upravi za pravne i kadrovske poslove lične podatke o zaposlenom ili kandidatu, kao i podatke o vrsti pregleda koji se traži i nazivu radnog mjesta na koje se prima ili za koje se obučava kandidat, a za vanredne preglede zaposlenog i razloge upućivanja na zdravstveni pregled.

Član 5

Zaposleni ili kandidat koji je upućen na zdravstveni pregled donosi i daje na uvid medicinsku dokumentaciju o liječenju koju posjeduje i zdravstveni karton od doktora porodične medicine.

Član 6

(1) Za obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja zdravstvenih uslova o sposobnostima za prijem na rad i obuku u Ministarstvu Zavod formira stručni tim koji vrši timsku obradu.

(2) Stručni tim iz stava 1. ovog člana čine diplomirani psiholog i doktori medicine – specijalisti iz oblasti:

1) medicine rada,

2) interne medicine,

3) psihijatrije,

4) oftalmologije,

5) otorinolaringologije,

6) ortopedije ili fizikalne medicine,

7) ginekologije i

8) opšte medicine.

Član 7

Zdravstvena sposobnost zaposlenog i kandidata utvrđuje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti na osnovu nalaza i mišljenja članova stručnog tima iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika i:

1) laboratorijskih nalaza – kompletna krvna slika (SE, E, Hb, L, ŠUK, OGTT – za prijem u Specijalnu antiterorističku jedinicu), urea, kreatinin, bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, urin, test na prisustvo psihotropnih supstanci i

2) RTG snimak pluća i srca (na prethodnom ljekarskom pregledu obavezno, a na ostalim preventivnim zdravstvenim pregledima prema odluci doktora medicine).

Član 8

Kandidat upućen na zdravstveni pregled, prije pregleda, ispunjava obrazac izjave sa podacima o ličnoj i porodičnoj anamnezi, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 9

Član stručnog tima iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika u pojedinim slučajevima može zahtijevati za zaposlenog ili kandidata širi sadržaj zdravstvenog pregleda, kao i nalaze drugih doktora medicine – specijalista, ako se za to ukaže potreba.

Član 10

(1) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda zaposlenog ili kandidata, svaki član stručnog tima daje nalaz i mišljenje o pregledu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Nalaz i mišljenje iz stava 1. ovog člana daje se u skladu sa standardnim metodama u zdravstvenoj djelatnosti za svaku specijalnost, a prema Kriterijumima ocjene psihofizičkih sposobnosti po zdravstvenim zahtjevima prikazanim u Prilogu 4. ovog pravilnika i prema Pregledu bolesti ili stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za prijem kandidata za rad i policijsku obuku u Ministarstvu, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika, a koji čine njegov sastavni dio.

(3) Nalaz i mišljenje iz stava 1. ovog člana daje svaki član stručnog tima za pregledanog zaposlenog ili kandidata.

Član 11

(1) Ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti za zaposlenog ili kandidata donosi doktor medicine – specijalista medicine rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, prema Kriterijumima ocjene psihofizičkih sposobnosti po kategorijama poslova i po grupama zdravstvenih zahtjeva, koji se nalaze u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Ocjena o zdravstvenoj sposobnosti daje se na osnovu nalaza i mišljenja koji daje svaki član stručnog tima za zaposlenog ili kandidata opisno:

1) sposoban,

2) nesposoban i

3) privremeno nesposoban do okončanja liječenja.

(3) Prema utvrđenoj ocjeni iz stava 1. ovog člana, izdaje se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, koje se nalazi u Prilogu 7. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 12

(1) Na ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog i kandidata, u skladu sa zakonom, može se uložiti prigovor direktoru Zavoda, u roku od osam dana od dana izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Prigovor iz stava 1. ovog člana ulaže se posredstvom Uprave za pravne i kadrovske poslove, koja prigovor prosljeđuje direktoru Zavoda u roku od tri dana.

(3) Direktor Zavoda, u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti kandidata ili zaposlenog i na osnovu te ocjene izdaje uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje se dostavlja Upravi za pravne i kadrovske poslove u roku od 15 dana.

(4) Uvjerenje iz stava 3. ovog člana Uprava za pravne i kadrovske poslove u roku od tri dana prosljeđuje kandidatu ili zaposlenom koji je uložio prigovor, a kopiju uvjerenja zadržava, te dostavlja izvještaj organizacionoj jedinici Ministarstva koja je na pregled uputila kandidata ili zaposlenog.

Član 13

(1) Započeti zdravstveni pregled vrši se bez prekidanja, osim u medicinski opravdanim slučajevima.

(2) Ocjena o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog ili kandidata dostavlja se u roku od 15 dana od započetog zdravstvenog pregleda, originalnim ljekarskim uvjerenjem ili izvještajem organizacionoj jedinici Ministarstva koja je uputila zaposlenog ili kandidata na pregled, a kopiju izdatog ljekarskog uvjerenja ili izvještaja zadržava Uprava za pravne i kadrovske poslove.

(3) Ukoliko se u postupku obavljanja zdravstvenog pregleda utvrdi pogoršanje zdravstvenog stanja kandidata ili zaposlenog, o tome se obavještava kandidat ili zaposleni, a po potrebi i doktor porodične medicine, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Član 14

Uprava za pravne i kadrovske poslove vodi evidenciju o ljekarskim uvjerenjima zaposlenih i kandidata.

Član 15

Radna mjesta u Ministarstvu sistematizovana su prema kriterijumima i zdravstvenim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 6. ovog pravilnika i prema složenosti poslova navedenih po kategorijama zdravstvenih zahtjeva i svrstanih u kategorije A, B, C, D, E, F i G, koje su prikazane u Prilogu 8. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 16

(1) Prethodnim zdravstvenim pregledom utvrđuje se da li kandidat zadovoljava jedinstvene zdravstvene uslove propisane ovim pravilnikom.

(2) Periodičnim i vanrednim zdravstvenim pregledom provjeravaju se jedinstveni zdravstveni uslovi zaposlenog u Ministarstvu, na način i u rokovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 17

Prethodni zdravstveni pregled obavlja se:

1) prije izbora kandidata za obuku u Ministarstvu,

2) prilikom izbora kandidata koji prvi put zasniva radni odnos u Ministarstvu na poslovima i zadacima policijskog službenika,

3) prilikom rasporeda zaposlenog u okviru Ministarstva na radno mjesto sa složenijim uslovima i zahtjevima i

4) zbog prekida obavljanja poslova zaposlenog, koji je duži od godinu dana.

Član 18

Periodični zdravstveni pregled obavlja se za zaposlene na poslovima i zadacima policijskog službenika.

Član 19

Poslovi i zadaci policijskog službenika su radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Član 20

Prema kategorijama sistematizovanih radnih mjesta iz člana 15. ovog pravilnika, utvrđuju se rokovi za obavljanje periodičnog zdravstvenog pregleda za radna mjesta iz kategorije:

1) A – svake godine,

2) B, C i E – svake dvije godine i

3) D, F i G – svake tri godine.

Član 21

Vanredni zdravstveni pregledi zaposlenog vrše se na zahtjev rukovodioca osnovne organizacione jedinice Ministarstva, u slučaju:

1) privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede koja traje duže od dva mjeseca,

2) privremene spriječenosti za rad uzrokovane duševnim poremećajima,

3) povreda ili oboljenja koja mogu dovesti do funkcionalnog oštećenja,

4) kod sumnje na zloupotrebu i neopravdanu privremenu spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede,

5) na zahtjev zaposlenog, a na prijedlog doktora porodične medicine i

6) na osnovu drugih indikacija.

Član 22

Ukoliko se kod kandidata prilikom prethodnog zdravstvenog pregleda, odnosno kod zaposlenog prilikom periodičnog i vanrednog zdravstvenog pregleda utvrdi da ne ispunjava jedinstvene zdravstvene uslove propisane ovim pravilnikom i ako zaposleni ili kandidat odbije da pristupi nekom od navedenih zdravstvenih pregleda, smatraće se zdravstveno nesposobnim za vršenje poslova određene kategorije sistematizovanih radnih mjesta u Ministarstvu za koje se obavljaju pregledi.

Član 23

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o jedinstvenim zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 85/12 i 45/14).

Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021