Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAD VETERINARSKIH ORGANIZACIJA REPUBLIKA SRPSKA

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAD VETERINARSKIH ORGANIZACIJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 98/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koji se odnose na objekte, prostorije, opremu, sredstva za rad i stručni kadar, koje su dužne da ispunjavaju veterinarska ambulanta, veterinarska ambulanta za kućne ljubimce, veterinarska stanica i veterinarska klinika (u daljem tekstu: veterinarske organizacije) za obavljanje veterinarske djelatnosti.

Član 2

(1) Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz člana 1. ovog pravilnika podnose pravna lica i preduzetnici Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se sljedeća dokumentacija:

1) rješenje o registraciji kod nadležnog suda sa upisanom šifrom veterinarske djelatnosti ako je podnosilac zahtjeva pravno lice, odnosno rješenje o registraciji kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ako je podnosilac zahtjeva preduzetnik,

2) upotrebna dozvola za objekat u kome će se obavljati veterinarska djelatnost,

3) ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako je prostor pod zakupom),

4) tlocrt prostorija sa jasno ucrtanim i označenim prostorijama,

5) spisak opreme i dokaz o vlasništvu nad opremom (faktura, račun i slično),

6) spisak zaposlenih radnika i dokaz o njihovoj stručnoj spremi (foto-kopije diplome, licence i uvjerenje o položenom stručnom ispitu),

7) dokaz o izvršenim uplatama taksi.

(3) Po prijemu zahtjeva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti i dokumentacije iz stava 2. ovog člana ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar) rješenjem imenuje komisiju za provjeru ispunjenosti uslova, koju čini najmanje tri diplomirana veterinara ili doktora veterinarske medicine (u daljem tekstu: veterinar), a za predsjednika komisije imenuje se lice zaposleno u Ministarstvu.

(4) Troškove rada komisije iz stava 3. ovog pravilnika snosi podnosilac zahtjeva.

(5) Radom komisije iz stava 3. ovog člana rukovodi predsjednik.

(6) O svom radu komisija sačinjava zapisnik, koji sadrži stručno mišljenje o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti.

(7) Komisija podnosi zapisnik sa stručnim mišljenjem Ministarstvu, na osnovu kojeg ministar donosi rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti.

Član 3

(1) Veterinarske organizacije mogu početi sa radom po pribavljanju rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti.

(2) Veterinarske organizacije dužne su početi sa radom najkasnije 30 dana od dana prijema rješenja iz stava 1. ovoga člana.

(3) Podnosilac zahtjeva iz člana 2. ovoga pravilnika dužan je unaprijed, pisanim putem, obavijestiti Ministarstvo o datumu početka rada, odnosno o datumu prestanka rada veterinarske organizacije.

Član 4

(1) Objekat veterinarske organizacije obavezno je smješten u zasebnoj zgradi ili dijelu zgrade, sa vlastitim parkiralištem i odgovarajućim pristupnim putem.

(2) Objekat veterinarske organizacije za kućne ljubimce može biti smješten u zasebnoj zgradi ili u zasebnom prostoru u sklopu stambene zgrade, sa posebnim ulazom za vlasnike sa životinjama, sa odgovarajućim parkiralištem i odgovarajućim pristupnim putem.

(3) Objekat iz stava 1. ovoga člana smješten je u prizemlju zgrade.

(4) Za objekat iz stava 2. ovoga člana, ako veterinarska organizacija organizuje rad u stambenim zgradama, potrebno je imati saglasnost vlasnika objekta, odnosno organa nadležnih za upravljanje zgradom ili odgovarajućim dijelom zgrade.

(5) Radni prostori u objektu iz stava 2. ovog pravilnika u koje se dovode životinje mogu biti smješteni u prizemlju zgrade ili, uz posebnu saglasnost nadležnog organa, mogu biti dijelom smješteni u suterenu ili najviše do visine prvog sprata ako postoje tehnički uslovi i poseban ulaz.

(6) Poseban ulaz za vlasnike sa životinjama smješten je na udaljenosti većoj od četiri metra od ulaza za stanare ili korisnike drugih javnih prostora.

(7) Objekat iz stava 1. ovoga člana treba da ima dvorište i staze oko objekta koje su betonirane, asfaltirane ili izrađene od neke druge čvrste podloge, a ostale površine dvorišta uređene i redovno održavane.

(8) Objekti iz st. 1. i 2. ovog člana treba da imaju:

1) vodovod, kanalizaciju ili sopstvenu septičku jamu i grijanje,

2) da su priključeni na električnu i telefonsku mrežu, a za potrebe elektronske obrade podataka da imaju računarsku opremu: računar, štampač i internet konekciju.

(9) Objekat u kojem je smještena veterinarska organizacija dužan je da na vidljivom mjestu ima istaknut natpis sa punim nazivom veterinarske organizacije, adresom, telefonskim brojem, adresom elektronske pošte i radnim vremenom.

Član 5

(1) Raspored prostorija i putevi komunikacije između pojedinih radnih, pomoćnih i sanitarnih prostorija unutar objekta za obavljanje veterinarske djelatnosti čine funkcionalnu cjelinu i omogućavaju odvajanje čistog od nečistog dijela prostorija, nesmetani rad, sigurnost i kretanje zaposlenih i stranaka, kao i zaštitu od neovlašćenog ulaza u radne prostorije.

(2) Prostorije u objektima iz člana 4. st. 1. i 2. ovog pravilnika obavezno ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da se ne koriste za stambene ili za druge namjene,

2) da su izgrađene od čvrstog materijala koji obezbjeđuje termoizolaciju i hidroizolaciju,

3) da su podovi izvedeni na način da se mogu brzo i lako čistiti, prati i dezinfikovati i nisu klizavi,

4) da su zidovi i radne površine od vodootpornog materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati,

5) da imaju prirodno i vještačko osvjetljenje, a u prostorijama za pregled i liječenje, prostorijama za hirurške zahvate i za intenzivno liječenje imaju osigurano osvjetljenje od najmanje 500 luksa,

6) da su izgrađene tako da se mogu efikasno i brzo provjetriti,

7) da imaju obezbijeđenu odgovarajuću temperaturu u svim prostorijama, u zavisnosti od njihove namjene,

8) da na ulaznim vratima imaju vidljivo označene prostorije u zavisnosti od njihove namjene,

9) da je visina zidova najmanje 2,60 m,

10) da u radnim prostorijama ima tekuća hladna i topla voda,

11) da su u radnim prostorijama za rad sa hemikalijama radne površine izrađene od materijala koji je na njih otporan.

(3) U prostorijama se organizuje odvojeno sakupljanje medicinskog otpada, njegovo spremanje u odgovarajuće spremnike i privremeno skladištenje u posebno odvojenom prostoru do obrade ili predaje ovlašćenom licu.

Član 6

(1) Oprema, instrumenti i pribor u svim prostorijama primjereni su broju radnika, obimu poslova i specifičnim potrebama veterinarske djelatnosti i izrađeni su od materijala koji se lako peru, dezinfikuju i sterilišu ili su namijenjeni za jednokratnu upotrebu.

(2) Lična sredstva zaštite su primjerena broju radnika, obimu poslova i specifičnim potrebama veterinarske djelatnosti.

(3) Veterinarske organizacije dužne su da imaju popis instrumenata, pribora i ličnih sredstava zaštite, njihovu specifikaciju i lokalizaciju.

(4) Veterinarske organizacije dužne su da omoguće uredno održavanje, provjeru i kalibraciju instrumenata i opreme i o tome vode evidenciju.

(5) Za potrebe čuvanja službenih evidencija, dokumentacije, pečata, faksimila i slično potrebno je osigurati ormar ili prostor pod ključem za svakog zaposlenog veterinara.

(6) Veterinarska organizacija dužna je da obezbijedi dovoljan broj računara sa odgovarajućim aplikativnim programima, pristupom internetu i sa mogućnošću korišćenja elektronske pošte.

(7) Veterinarska organizacija dužna je da osigura telekomunikacijske uređaje (telefon, faks, mobilni telefon).

(8) Prostorija za pregled i liječenje, prostorija za smještaj i njegu životinja koje su predmet stacionarne zdravstvene zaštite i sanitarni čvor opremljeni su umivaonikom s toplom i hladnom vodom, tečnim sapunom i ubrusima za jednokratnu upotrebu, odnosno sušilicom za ruke.

(9) U prostoriji za smještaj bolesnih životinja i životinja kod kojih postoji sumnja da su oboljele od zaraznih bolesti obavezno se obezbjeđuju uslovi za individualni smještaj životinja i oprema za ishranu i napajanje i oprema za čišćenje i pranje prostorija.

Član 7

(1) U slučaju da se u dijagnostici ili terapiji koriste rendgenski ili drugi aparati koji proizvode jonizujuće zračenje, obavezno se smještaju u posebne prostorije – kabinet za rendgenološke dijagnostike sa odgovarajućom dijagnostičkom i zaštitnom opremom, koja je izgrađena u skladu sa propisima i standardima kojim se uređuje rad sa zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja.

(2) U slučaju da se u dijagnostici ili terapiji koriste prenosivi, visokofrekventni rendgenski aparati, uslove iz stava 1. ovog člana nije potrebno obezbijediti.

Član 8

Prevozna sredstva, kada se koriste za obavljanje veterinarske djelatnosti, obavezno su označena, a oznake na vozilima upućuju na to da se koriste za obavljanje veterinarske djelatnosti i opremljena su na sljedeći način:

1) prevozna sredstva koja služe za prevoz kontejnera sa tečnim azotom imaju prtljažnik, odnosno prostor za smještaj kontejnera, odvojen od vozačkog prostora, sa uređajem za fiksaciju kontejnera u prevozu da bi se spriječila potencijalna opasnost od razlijevanja tečnog azota,

2) prevozna sredstva za rad opremljena su pokretnim zatvorenim kutijama ili ormarićima za smještaj veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljem tekstu: VM proizvodi) i pribora tokom prevoza i termički izolovanom kutijom za dnevni prevoz i smještaj vakcina i VM proizvoda sa obaveznim čuvanjem na određenom temperaturnom režimu.

Član 9

Veterinarske organizacije dužne su da organizuju zbrinjavanje svih vrsta otpada u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast.

Član 10

(1) Prostorija namijenjena za pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje životinja ima površinu od najmanje 10 m², izuzev veterinarske ambulante za kućne ljubimce, koja može da ima površinu od najmanje 12 m², kao i prirodno i vještačko osvjetljenje intenziteta 500 luksa.

(2) Prostorija namijenjena za pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje životinja obavezno ima sljedeću opremu i uređaje:

1) sto za fiksaciju i pregled životinja,

2) ormar za pribor, instrumente i VM proizvode,

3) pokretni sto za odlaganje pribora i instrumenata,

4) pribor za uzimanje i pakovanje materijala za laboratorijske pretrage,

5) pokretnu svjetiljku ili zglobni reflektor,

6) digitalnu vagu do 100 kg za kućne ljubimce,

7) pribor za sekciju kućnih ljubimaca i velikih životinja.

Član 11

(1) Prostor za hirurške zahvate ima visinu zidova najmanje 2,60 m, površinu od najmanje 9 m² i dužinu i širinu zidova najmanje 3 m.

(2) Prostorija namijenjena za hirurške zahvate ima sljedeću opremu i uređaje:

1) operacioni sto,

2) pokretni sto za odlaganje pribora i instrumenata,

3) operacionu lampu,

4) aparat za inhalacijsku anesteziju, ako se ona obavlja,

5) opremu za monitoring pacijenta.

Član 12

(1) U prostoriji, odnosno prostoru za osnovne laboratorijske pretrage nalaze se sljedeća oprema i uređaji:

1) radni sto odgovarajuće veličine sa radnom površinom izrađenom od materijala koji se lako pere i dezinfikuje i koji je otporan na koroziju,

2) sudoper sa dovodom hladne i tople vode,

3) mikroskop sa povećanjem najmanje 1000 puta, imerzijski, s vlastitim izvorom svjetla i priborom za pretrage,

4) aparati za hematološku i biohemijsku dijagnostiku ili sklopljen ugovor sa akreditovanom laboratorijom ili veterinarskom organizacijom koja ima potrebne aparate za hematološku i biohemijsku dijagnostiku.

(2) Ako veterinarska organizacija obavlja poslove trihinoskopskog pregleda, obavezna je da ima svu neophodnu opremu za obavljanje metode vještačke digestije.

Član 13

U prostoriji, odnosno prostoru za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala nalaze se sljedeća oprema i uređaji:

1) radni sto odgovarajuće veličine sa radnom površinom izrađenom od materijala koji se lako pere i dezinfikuje i koji je otporan na koroziju,

2) sudoper sa dovodom hladne i tople vode,

3) oprema za sterilizaciju instrumenata.

Član 14

(1) Prostorija za čuvanje VM proizvoda opremljena je odgovarajućim brojem ormara koji se zaključavaju i policama za držanje VM proizvoda i drugog sanitetskog materijala i kombinovanim frižiderom koji omogućava održavanje temperature od 0 °C do +8 °C i frižiderom za zamrzavanje koji omogućava održavanje temperature najviše do -18 °C.

(2) U prostoriji iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se adekvatno provjetravanje, zatamnjeni prozori i vrata koja se mogu zaključati.

Član 15

Čekaonica za vlasnike i životinje smještena je u zatvorenoj prostoriji ili dovoljno prostranom hodniku i opremljena sa najmanje tri mjesta za sjedenje i vješalicom za odlaganje odjeće.

Član 16

(1) Prostorija za izolaciju bolesnih životinja i životinja kod kojih postoji sumnja da su oboljele od zaraznih bolesti smještena je u sklopu objekta ili uz objekat veterinarske organizacije.

(2) Ako je prostorija iz stava 1. ovog člana u sklopu objekta veterinarske organizacije, obezbijeđen je poseban ulaz.

(3) U prostoriji za izolaciju bolesnih životinja i životinja kod kojih postoji sumnja da su oboljele od zaraznih bolesti obezbijeđeni su uslovi za individualni smještaj životinja, oprema za ishranu i napajanje životinja i oprema za čišćenje i pranje prostorija.

(4) Prostorija za izolaciju kućnih ljubimaca smještena je u odvojenoj prostoriji, sa vratima koja se mogu zaključati, uz mogućnost individualnog držanja najmanje dvije životinje u zatvorenim boksevima, odnosno kavezima sa punim pregradama, primjerenim vrsti, veličini i potrebama životinje, kojima je omogućen nesmetan pristup, pranje i održavanje.

Član 17

(1) Stacionar je prostorija za smještaj bolesnih životinja i životinja kod kojih postoji sumnja da su oboljele od zaraznih bolesti.

(2) U prostoriji za smještaj i njegu životinja koje su predmet stacionarne zdravstvene zaštite obezbijeđeni su uslovi za smještaj najmanje tri životinje u kavezima primjerenim vrsti, veličini i potrebama životinje, kojima je omogućen nesmetan pristup, pranje i održavanje.

(3) Prostorija za smještaj i njegu životinja koje su predmet stacionarne zdravstvene zaštite opremljena je opremom za ishranu i napajanje životinja i opremom za čišćenje i pranje prostorija.

Član 18

(1) Prostorija za smještaj veterinarskih radnika takve je veličine da se u njoj može smjestiti odgovarajući broj radnika jedne smjene.

(2) U prostoriji za smještaj veterinarskih radnika nalazi se neophodan kancelarijski inventar i garderobni ormar za svakog veterinara.

(3) U prostoriji za smještaj veterinarskih radnika nalazi se ormar ili dio ormara pod ključem za čuvanje službene evidencije, dokumenata i faksimila.

Član 19

(1) Veterinarska ambulanta je veterinarska organizacija koja pruža uslugu zdravstvene zaštite velikih životinja i kućnih ljubimaca u ambulantnim i terenskim uslovima rada.

(2) Veterinarska ambulanta obavezno ima prostorije za:

1) prijem životinja koje čekaju na pregled i njihovih vlasnika,

2) pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje kućnih ljubimaca ili velikih životinja u zavisnosti od vrste veterinarske djelatnosti,

3) obavljanje laboratorijske dijagnostike sa prostorom za pakovanje i otpremanje uzorkovanog materijala za dodatne laboratorijske analize,

4) smještaj i čuvanje VM proizvoda,

5) smještaj instrumenata i pribora,

6) izolaciju životinja,

7) presvlačenje i pranje zaštitne odjeće zaposlenih,

8) veterinarske radnike i konsultacije sa vlasnicima životinja,

9) sanitarni čvor sa tušem, priborom za ličnu higijenu i ormarom za odlaganje prljave zaštitne odjeće.

(3) U prostoriji za pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje životinja može se nalaziti prostor za instrumente i pribor i laboratorijsku dijagnostiku.

(4) U slučajevima kada se planira obavljanje hirurških zahvata na kućnim ljubimcima, na otvorenim tjelesnim šupljinama, dubokim mišićima, kostima i zglobovima obavezno se obezbjeđuje posebna prostorija za hirurške zahvate.

(5) Ako veterinarska ambulanta umjesto prostorije ima prostor za prijem životinja koje čekaju na pregled, taj prostor je sastavni dio prostorije za pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje životinja.

(6) Ako se u veterinarskoj ambulanti koriste rendgenski ili drugi aparati koji proizvode jonizujuće zračenje u svrhu dijagnostike ili terapije, shodno se primjenjuje član 7. ovog pravilnika.

Član 20

(1) Kućnim ljubimcima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se: psi, domaće mačke, ptice, mali glodari, terarijumske, akvarijumske i druge životinje, koje se uzgajaju ili drže za rekreaciju, društvo, zaštitu ili pomoć čovjeku, kao i sve druge životinje čije se meso ne koristi za ishranu ljudi.

(2) Veterinarska ambulanta za kućne ljubimce je veterinarska organizacija koja pruža uslugu zdravstvene zaštite kućnih ljubimaca.

(3) Veterinarska ambulanta za kućne ljubimce obavezno ima prostorije za:

1) prijem životinja koje čekaju na pregled i njihovih vlasnika,

2) pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje kućnih ljubimaca,

3) obavljanje laboratorijske dijagnostike sa prostorom za pakovanje i otpremanje uzorkovanog materijala za dodatne laboratorijske analize,

4) smještaj i čuvanje VM proizvoda,

5) smještaj instrumenata i pribora,

6) izolaciju životinja,

7) presvlačenje i pranje zaštitne odjeće zaposlenih,

8) obavljanje hirurških zahvata – operaciona sala sa opremom za hiruršku pripremu pacijenta i drugim sredstvima za rad, opremom i uređajima za sprečavanje rashlađivanja operisanih životinja, opremom za inhalacionu anesteziju, UV lampom, reflektorom – pokretnom lampom intenziteta 550 luksa ili plafonskim osvjetljenjem iste jačine,

9) veterinarske radnike i konsultacije vlasnika životinja i

10) sanitarni čvor sa tušem, priborom za ličnu higijenu i korpom za odlaganje prljave zaštitne odjeće.

(4) Ako se u veterinarskoj ambulanti za kućne ljubimce obavlja stacionarno liječenje i držanje životinja, obavezno se obezbjeđuju dodatne prostorije za:

1) smještaj kućnih ljubimaca sa najmanje tri kaveza veličine koja odgovara normativu za odgovarajuću vrstu životinje,

2) intenzivnu njegu i

3) pripremanje i čuvanje hrane.

(5) Ako se u veterinarskoj ambulanti za kućne ljubimce koriste rendgenski ili drugi aparati koji proizvode jonizujuće zračenje u svrhu dijagnostike ili terapije, shodno se primjenjuje član 7. ovog pravilnika.

Član 21

(1) Veterinarska stanica je veterinarska organizacija koja pruža uslugu zdravstvene zaštite velikih životinja i kućnih ljubimaca u sjedištu veterinarske stanice, kao i u područnim ambulantama i terenskim uslovima rada.

(2) Veterinarska stanica obavezno ima prostorije za:

1) prijem životinja koje čekaju na pregled i njihovih vlasnika,

2) pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje kućnih ljubimaca ili velikih životinja u zavisnosti od vrste veterinarske djelatnosti,

3) obavljanje laboratorijske dijagnostike sa prostorom za pakovanje i otpremanje uzorkovanog materijala za dodatne laboratorijske analize,

4) smještaj i čuvanje VM proizvoda,

5) smještaj instrumenata i pribora,

6) izolaciju životinja,

7) presvlačenje i pranje zaštitne odjeće zaposlenih,

8) veterinarske radnike i konsultacije vlasnika životinja,

9) sanitarni čvor sa tušem, priborom za ličnu higijenu i ormarom za odlaganje prljave zaštitne odjeće.

(3) U prostoriji za pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje životinja može se nalaziti prostor za instrumente i pribor i laboratorijsku dijagnostiku.

(4) U slučajevima kada se planira obavljanje hirurških zahvata na otvorenim tjelesnim šupljinama, dubokim mišićima, kostima i zglobovima, obavezno se obezbjeđuje posebna prostorija za hirurške zahvate.

(5) Ako se u veterinarskoj stanici koriste rendgenski ili drugi aparat koji proizvodi jonizujuće zračenje u svrhu dijagnostike ili terapije, shodno se primjenjuje član 7. ovog pravilnika.

(6) Veterinarska stanica može da ima van sjedišta jednu ili više organizacionih jedinica – područnu ambulantu.

(7) Svaka područna ambulanta iz stava 6. ovog člana obavezno ispunjava uslove iz člana 19. ovog pravilnika.

Član 22

(1) Veterinarska klinika je veterinarska organizacija koja obavlja djelatnost najsloženijih oblika zdravstvene zaštite životinja, dijagnostike, liječenja, rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnih životinja, osigurava boravak i ishranu primjerenu vrsti životinja koje su predmet stacionarne zdravstvene zaštite i u njoj se sprovodi naučnoistraživački rad za djelatnost za koju je osnovana.

(2) Veterinarska klinika obavezno ima prostorije za:

1) prijem životinja koje čekaju na pregled i njihovih vlasnika;

2) pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje kućnih ljubimaca ili velikih životinja u zavisnosti od vrste veterinarske djelatnosti, najmanje dvije prostorije;

3) hirurški blok sa prostorom za:

1. hiruršku pripremu i pripremu pacijenta,

2. pripremu i sterilizaciju medicinskih instrumenata i pribora,

3. dvije operacione sale;

4) obavljanje laboratorijske dijagnostike sa odvojenim prostorom za pakovanje i otpremanje uzorkovanog materijala za dodatne laboratorijske analize;

5) izvođenje rendgenološke, ultrazvučne, EKG i endoskopske dijagnostike, tako da je prostorija u kojoj su smješteni aparati koji proizvode jonizujuće zračenje izgrađena u skladu sa propisima i standardima kojima se uređuje rad sa zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja;

6) intenzivnu njegu životinja sa kontrolisanim dovodom kiseonika, vlage i toplote;

7) smještaj i čuvanje VM proizvoda;

8) smještaj instrumenata i pribora;

9) stacionar sa odgovarajućim prostorom za smještaj hrane za životinje i prostorom za boravak, liječenje i njegu životinje, zavisno od njene vrste;

10) izolaciju životinja;

11) čuvanje uginulih životinja ili zaraznog ili na zarazu sumnjivog materijala do neškodljivog zbrinjavanja (zamrzivač);

12) veterinarske radnike i konsultacije vlasnika životinja;

13) presvlačenje i pranje zaštitne odjeće zaposlenih;

14) sanitarni čvor sa tušem, priborom za ličnu higijenu i ormarom za odlaganje prljave zaštitne odjeće.

(3) U prostoriji za pregled, liječenje i vještačko osjemenjavanje životinja može se nalaziti prostor za instrumente i pribor.

(4) U prostoriji za smještaj i njegu životinja koje su predmet stacionarne zdravstvene zaštite može se nalaziti prostor za intenzivnu njegu životinja s kontrolisanim dovodom kiseonika, vlage i toplote.

(5) Veterinarska klinika koja je registrovana za velike životinje obavezno ima prostoriju za smještaj hrane i stelje.

(6) U veterinarskoj klinici obavezno se obezbjeđuje obavljanje bakterioloških, virusoloških, seroloških, toksikoloških, parazitoloških i drugih pretraga u vlastitoj laboratoriji ili putem posebnog ugovora s akreditovanom laboratorijom.

Član 23

(1) Veterinarska ambulanta organizuje obavljanje poslova tokom radnog vremena, a izvan radnog vremena dežurstvo ili obaveznu pripravnost najmanje jednog veterinara sa odobrenjem za rad (licencom).

(2) Veterinarska stanica organizuje obavljanje poslova tokom radnog vremena, a izvan radnog vremena dežurstvo ili obaveznu pripravnost najmanje jednog veterinara sa odobrenjem za rad (licencom), a područna veterinarska ambulanta organizuje obavljanje poslova u okviru radnog vremena, a izvan radnog vremena putem vlastitog dežurstva ili uz obaveznu pripravnost u veterinarskoj stanici.

(3) Veterinarska klinika organizuju cjelodnevni stalni stručni nadzor nad životinjama u liječenju putem dežurstva stručnog i pomoćnog osoblja i svakodnevnu pripravnost jednog veterinara.

Član 24

(1) Stručne poslove zdravstvene zaštite životinja u veterinarskim organizacijama obavlja isključivo veterinar sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

(2) Veterinarski tehničari i drugo tehničko osoblje mogu vršiti stručno-tehničke poslove zdravstvene zaštite životinja i laboratorijskih ispitivanja isključivo pod nadzorom veterinara, a da ti poslovi nisu u vezi sa postavljanjem dijagnoza, određivanjem načina liječenja životinja i tumačenjem rezultata laboratorijskih ispitivanja.

(3) Administrativno-stručni, knjigovodstveno-računovodstveni, pomoćni i njima slični poslovi ili samo pojedini od ovih poslova mogu se obavljati i izvan objekta veterinarske organizacije ili povjeravanjem tih poslova drugim ovlašćenim licima za njihovo vođenje.

Član 25

(1) Veterinarska ambulanta može obavljati veterinarsku djelatnost ako ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zaposlena najmanje dva veterinara sa licencom ili jednog veterinara sa licencom i jednog veterinarskog tehničara sa položenim stručnim ispitom.

(2) Veterinarska stanica može obavljati veterinarsku djelatnost ako ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zaposlena najmanje tri veterinara sa licencom i jednog veterinarskog tehničara sa položenim stručnim ispitom.

(3) Ako veterinarska stanica ima jednu ili više organizacionih jedinica – područnih ambulanti, obavezna je u sjedištu veterinarske stanice da ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme zaposlena najmanje dva veterinara sa licencom i jednog veterinarskog tehničara, a u svakoj područnoj ambulanti po jednog veterinara sa licencom.

(4) Veterinarska klinika može obavljati veterinarsku djelatnost ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima zaposlena najmanje četiri veterinara sa licencom i jednog veterinarskog tehničara sa položenim stručnim ispitom.

(5) Ako veterinarska organizacija obavlja poslove rendgenološke dijagnostike, obavezna je da ima u stalnom radnom odnosu najmanje jednog veterinara sa završenom specijalističkom obukom za obavljanje poslova rendgenološke dijagnostike.

Član 26

Veterinari su obavezni da se stručno usavršavaju i pohađaju obuke koje su im neophodne za obavljanje veterinarske djelatnosti.

Član 27

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za rad veterinarskih organizacija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 84/14).

Član 28

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021