Zakoni Bosne i HercegovinePRAVILNIK O ULASKU I BORAVKU STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRAVILNIK O ULASKU I BORAVKU STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI
(“Sl. glasnik BiH”, br. 25/2016)

GLAVA I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuje se: postupanje prilikom ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH); odbijanja ulaska, ovjere pozivnog pisma, izdavanja vize na granici, produženja, poništenja i ukidanja vize, odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, izdavanja potvrde o identitetu, potvrde o prijavi rada, prijave i odjave prebivališta i boravišta, izdavanja lične karte za stranca, prestanka boravka, otkaza boravka, ovjere knjige stranaca, kao i druga pitanja značajna za ulazak, kretanje i boravak stranaca u BiH.

Član 2

(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3

(Dokumentacija i obrasci)

(1) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev podnesen u skladu sa odredbama Zakona o strancima (u daljem tekstu: Zakon) i ovog Pravilnika dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana koja je na stranom jeziku ili pismu, dostavlja se prevedena od strane ovlašćenog sudskog prevodioca za strani jezik, na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

(3) Obrasci koji su sastavni dio ovog Pravilnika štampani su latiničnim i ćiriličnim pismom, na jezicima koji su u službenoj upotrebi u BiH i na engleskom odnosno francuskom jeziku, ukoliko nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

Član 4

(Postupak)

Postupke pokrenute po službenoj dužnosti ili postupke pokrenute po zahtjevu stranke u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) vodi bez spajanja stvari u jedan postupak i u svakom postupku donosi pojedinačnu odluku.

GLAVA II – ULAZAK U BiH

Odjeljak A. Postupak na granici

Član 5

(Postupak na granici)

(1) Stranac je dužan prilikom ulaska u BiH da se podvrgne graničnim provjerama u skladu sa propisima kojim je uređena oblast granične kontrole u BiH.

(2) Strancu koji ispunjava uslove za ulazak u BiH policijski službenik Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granična policija BiH) odobrava ulazak i u pasoš stranca unosi otisak ulaznog štambilja.

Član 6

(Posebna pažnja prema maloljetnicima)

(1) Stranac mlađi od 14 godina koji ima ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno u pratnji lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Maloljetnik koji putuje bez pratnje, mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

(2) Stranac mlađi od 14 godina koji ima ličnu putnu ispravu, a u BiH dolazi samostalno, može ući u BiH ako ima ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Ako dolazi u pratnji lica koje je opunomoćeno da ga prati, može ući u BiH ako ima potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

(3) Saglasnost ili punomoć sadrži: lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje sa pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u BiH, vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i potpis davaoca. Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili na engleskom jeziku sa prevodom na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i ovjeren od strane ovlašćenog sudskog prevodioca ako se radi o prevodu.

(4) Smatra se da stranac maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:

a) putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika izdatu od strane operatora aviona,

b) ako je u sastavu školske ekskurzije, a nalazi se na spisku učesnika ekskurzije ovjerenom od nadležne školske ustanove ili

c) učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika.

(5) Ukoliko stranac mlađi od 14 godina ne dođe u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja i ne ispunjava neki od uslova iz ovog člana, biće vraćen i predat graničnoj policiji države iz koje je pokušao ući u BiH.

(6) Policijski službenik Granične policije BiH dužan je obratiti posebnu pažnju prilikom kontrole stranca mlađeg od 18 godina koji namjerava preći državnu granicu BiH, kao i lica u čijoj se pratnji maloljetnik nalazi.

Član 7

(Grupni ulazak stranaca)

(1) Stranci koji imaju zajedničku putnu ispravu mogu ulaziti, kretati se i izlaziti iz BiH samo zajedno. Punoljetna lica koja su upisana u zajedničku putnu ispravu moraju imati dokument s fotografijom na osnovu kojeg se može utvrditi njihov identitet. Na zajedničku putnu ispravu može putovati od pet do 50 lica.

(2) Stranci koji imaju drugu putnu ispravu, izuzev pasoša, koja se može koristiti za prelazak granice BiH, a u BiH žele ući, boraviti i izaći organizovano u grupi, mogu ulaziti, kretati se i izlaziti iz BiH samo zajedno.

(3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, članu grupe može se dozvoliti pojedinačno napuštanje države, ako je to nužno iz njegovih privatnih razloga ili ako tako odredi nadležni organ. Vođa grupe ne može napustiti BiH bez grupe, osim u izuzetnim slučajevima i uz saglasnost Službe.

(4) Stranci koji grupno ulaze u BiH, pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova za ulazak, moraju imati i dokaz o organizovanom putovanju koji će nositi vođa grupe.

(5) Ukoliko prilikom kontrole izlaska grupe iz st. (1) i (2) ovog člana Granična policija BiH utvrdi da svi članovi grupe nisu napustili BiH, o tome odmah obavještava Službu.

Odjeljak B. Odbijanje ulaska i izlazak iz zemlje

Član 8

(Odbijanje ulaska)

(1) Kada stranac ne ispunjava uslove za ulazak u BiH, Granična policija BiH donosi rješenje o odbijanju ulaska, u kojem se navode razlozi odbijanja ulaska.

(2) U pasoš stranca stavlja se štambilj “ODBIJEN ULAZAK”, odnosno druga odgovarajuća oznaka. Ukoliko stranac ima dokument u koji se ne može staviti štambilj odnosno druga odgovarajuća oznaka, na obrascu rješenja o odbijanju ulaska navodi se razlog zbog kojeg štambilj nije unesen.

(3) Rješenje o odbijanju ulaska se dostavlja strancu koji prijem rješenja potvrđuje potpisom na obrascu rješenja. Ukoliko stranac odbije prijem rješenja, to se unosi kao zabilješka na obrascu rješenja i smatra se da je rješenje uredno dostavljeno.

(4) Stranac kojem je odbijen ulazak u BiH dužan je odmah napustiti područje graničnog prelaza i teritoriju BiH.

(5) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 1.

Član 9

(Garancija za izlazak iz zemlje)

(1) Posjedovanje sredstava za izlazak iz zemlje može se dokazati davanjem na uvid prevozne karte koja vrijedi za povratak u zemlju polazišta ili za nastavak putovanja ukoliko stranac posjeduje vizu na osnovu koje može nastaviti putovanje na teritoriju druge države ukoliko je viza potrebna.

(2) Postojanje garancije za izlazak iz zemlje može se dokazivati i zakonitim posjedovanjem odgovarajućeg prevoznog sredstva ukoliko tim prevoznim sredstvom stranac i putuje.

Član 10

(Izlazak iz zemlje)

(1) Izlazak stranca iz zemlje može biti ograničen pod uslovima propisanim članom 8. stavom (6) Zakona.

(2) Strancu kojem je izlazak iz BiH zabranjen u skladu sa stavom (1) ovog člana, privremeno, a najduže do 30 dana ili po prestanku razloga iz člana 8. stava (6) Zakona, oduzimaju se putne isprave i drugi dokumenti koji mogu poslužiti za prelazak državne granice, o čemu se strancu izdaje potvrda.

(3) O zabrani izlaska stranca iz BiH kao i o prestanku razloga iz člana 8. stava (6) Zakona, Služba bez odgađanja obavještava Graničnu policiju BiH i nadležni organ koji je predložio zabranu izlaska stranca iz BiH.

(4) Granična policija BiH bez odgađanja obavještava Službu ako stranac za vrijeme ograničenja izlaska pokuša izaći iz BiH.

(5) Po isteku roka iz stava (2) ovog člana ili po prestanku razloga usljed kojih je strancu zabranjen izlazak iz BiH, strancu će se vratiti putne isprave i drugi dokumenti i dopustiti izlazak iz BiH.

Odjeljak C. Uslovi za izdavanje vize – Pozivno pismo

Član 11

(Zahtjev i dokazi za ovjeru pozivnog pisma)

(1) Zahtjev za ovjeru pozivnog pisma podnosi se na propisanom obrascu u organizacionoj jedinici Službe.

(2) Kada je izdavalac pozivnog pisma fizičko lice, uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma izdavalac pozivnog pisma dužan je dostaviti:

a) popunjen i potpisan obrazac pozivnog pisma,

b) kopiju lične karte ili pasoša izdavaoca pozivnog pisma,

c) kopiju putne isprave stranca kojeg poziva, koja ne mora biti ovjerena,

d) dokaz o obezbjeđenom smještaju za stranca,

e) dokaz o posjedovanju sredstava za izdržavanje koja su dovoljna za vlastito izdržavanje i izdržavanje lica koje poziva što se dokazuje:

1) potvrdom ili uvjerenjem o redovnim mjesečnim primanjima ili o posjedovanju gotovog novca,

2) drugom dokumentacijom kojom izdavalac pozivnog pisma može dokazati posjedovanje sredstava za izdržavanje,

f) dokaz o uplati administrativne takse.

(3) Kada je izdavalac pozivnog pisma pravno lice, uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma izdavalac pozivnog pisma dužan je dostaviti:

a) popunjen obrazac pozivnog pisma potpisan i ovjeren od ovlaštenog lica u pravnom licu,

b) kopiju pasoša stranca kojeg poziva, koja ne mora biti ovjerena,

c) kopiju rješenja o upisu u sudski registar pravnog lica koje izdaje pozivno pismo sa prilogom iz kojeg se vidi ko je osoba ovlaštena za zastupanje,

d) dokaz o solventnosti pravnog lica koje izdaje pozivno pismo,

e) uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima ili ugovor zaključen sa poreskom upravom o plaćanju neizmirenih obaveza u ratama,

f) kod obveznika indirektnih poreza dokaz izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza ili ugovor zaključen sa Upravom za indirektno oporezivanje o plaćanju neizmirenih obaveza u ratama, a ako pravno lice nije obveznik poreza na dodatnu vrijednost dužno je dostaviti uvjerenje da ne podliježe indirektnom oporezivanju,

g) dokaz o uplati administrativne takse.

(4) Potvrda ili uvjerenje iz stava (3) tač. d), e) i f) ovog člana, izuzev kada su u pitanju ugovori o plaćanju obaveza u ratama, ne smiju biti starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) U slučaju kad se ovjerava pozivno pismo u svrhu izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D), pored dokaza iz stava (2) ovog člana, izdavalac pozivnog pisma dostavlja i dokaze kojim se opravdava svrha ulaska i boravka stranca u BiH.

(6) U slučaju kad se ovjerava pozivno pismo radi izdavanja vize za dugoročni boravak (Viza D), strancu koji ima namjeru podnošenja zahtjeva za boravak u BiH po osnovu rada sa radnom dozvolom, uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma dostavlja se i kopija radne dozvole.

(7) Pozivno pismo koje izdaju organi iz člana 32. stava (8) Zakona mora da sadrži sljedeće podatke o pozvanim strancima:

a) ime i prezime,

b) datum i mjesto rođenja,

c) državljanstvo,

d) broj i važnost pasoša,

e) razloge dolaska u BiH i

f) period namjeravanog boravka stranca u BiH.

(8) Obrazac zahtjeva za ovjeru pozivnog pisma i obrazac zahtjeva za ovjeru grupnog pozivnog pisma su sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 2 i Obrazac 3.

(9) Obrazac pozivnog pisma koje izdaje domaće ili strano pravno lice i obrazac pozivnog pisma koje izdaje državljanin BiH ili stranac su sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 4 i Obrazac 5.

Član 12

(Ovjera pozivnog pisma)

(1) U postupku po zahtjevu za ovjeru pozivnog pisma organizaciona jedinica Službe vrši provjere u službenim evidencijama Službe i evidencijama organa nadležnih za sprovođenje zakona u BiH, kao i operativne provjere na terenu o čemu se sastavlja službena zabilješka.

(2) Kada se utvrdi da su ispunjeni uslovi, organizaciona jedinica Službe vrši ovjeru pozivnog pisma tako da na obrazac pozivnog pisma stavlja štambilj o izvršenoj ovjeri pozivnog pisma.

(3) Ako nisu ispunjeni uslovi za ovjeru pozivnog pisma, o tome se sastavlja službena zabilješka koja se ulaže u spis, a podnosilac zahtjeva se usmeno obavještava o razlozima odbijanja zahtjeva za ovjeru pozivnog pisma.

(4) Radi kontrolisanja ulaska, boravka i izlaska stranca za kojeg je ovjereno pozivno pismo, organizaciona jedinica Službe vrši provjere kroz službene evidencije, operativne provjere i koordinaciju sa Graničnom policijom BiH.

Odjeljak D. Izdavanje vize na granici

Član 13

(Razlozi za izdavanje vize na granici)

(1) U izuzetnim slučajevima, Granična policija BiH strancu može izdati vizu na granici.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana strancu se izdaje viza za kratkoročni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromska tranzitna viza (Viza A).

(3) Razlozi za izdavanje vize na granici mogu biti:

a) izdavanje vize iz razloga bezbjednosti BiH – vrši se ako postoji pismeni zahtjev Službe koji se dostavlja Graničnoj policiji BiH,

b) izdavanje vize iz humanitarnih razloga – obuhvata potrebu vršenja hitnih ljekarskih intervencija i medicinskih evakuacija, učešća specijalizovanih timova u humanitarnim akcijama pronalaženja i spašavanja usljed prirodnih i drugih katastrofa i slično,

c) izdavanje vize iz ozbiljnih profesionalnih razloga – obuhvata članove i pratioce stranih delegacija koji po pozivu domaćih institucija prisustvuju zvaničnim sastancima, strane privrednike i predstavnike kompanija koji po pozivu domaćih institucija ili kompanija prisustvuju zvaničnim sastancima, članove sportskih klubova, društava i reprezentacija koje učestvuju na međunarodnim sportskim natjecanjima po pozivu sportskih saveza i slično

d) izdavanje vize iz ličnih razloga nepredvidive i hitne prirode – obuhvata smrt ili iznenadnu ozbiljnu bolest člana uže porodice, prisustvo sahrani člana uže porodice, brigu o maloljetnom djetetu ili slično.

Član 14

(Izdavanje vize na granici)

(1) Zahtjev za izdavanje vize na granici stranac podnosi lično Graničnoj policiji BiH na graničnom prelazu voditelju tima ili policijskom službeniku koji ga zamjenjuje. Granični prelazi na kojima se može izdati viza na granici propisuju se odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara BiH).

(2) Uz zahtjev za izdavanje vize na granici, stranac je dužan dati pismenu izjavu o razlozima zbog kojih nije bio u mogućnosti podnijeti zahtjev za izdavanje vize u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (u daljem tekstu: DKP BiH) i razlozima neodgodivog ulaska u BiH.

(3) Osnovanost razloga za izdavanje vize na granici, dokaze o nemogućnosti prethodnog podnošenja zahtjeva za izdavanje vize nadležnom DKP BiH, razloge za neodgodiv ulazak u BiH kao i garancije za povratak u državu porijekla ili uobičajenog mjesta boravka, cijeni i utvrđuje voditelj tima Granične policije BiH na graničnom prelazu ili policijski službenik koji ga zamjenjuje.

(4) Ako se zahtjev za vizu podnosi na granici, stranac ne mora imati putničko zdravstveno osiguranje ako takvo osiguranje nije moguće pribaviti na tom graničnom prelazu ili iz humanitarnih razloga.

(5) Voditelj tima Granične policije BiH može zatražiti da se razlozi iz stava (2) ovog člana opravdaju posjedovanjem odgovarajuće dokumentacije.

(6) O izdatim vizama na granici policijski službenik koji je izdao vizu sačinjava službenu zabilješku koja se navodi u izvještaju voditelja tima i u popisu izdatih viza na graničnim prelazima.

Član 15

(Zahtjev za izdavanje vize na granici)

(1) Zahtjev za izdavanje vize na granici podnosi se lično, na propisanom obrascu koji je stranac dužan potpuno i čitko popuniti i lično potpisati.

(2) U slučaju kada je više lica navedeno u pasošu, svako lice je dužno da za sebe popuni i potpiše poseban obrazac zahtjeva za izdavanje vize.

(3) Kada zahtjev za izdavanje vize podnosi maloljetnik, obrazac su dužni potpisati oba roditelja ili roditelj kojem je dodijeljeno roditeljsko pravo ili staratelj ili lice koje je opunomoćeno da ga prati.

(4) Kada zahtjev za izdavanje vize podnosi procesno nesposoban stranac, obrazac je dužan potpisati njegov zakonski zastupnik.

(5) Izuzetno, u slučaju posebnih okolnosti kao što su naročita hitnost ili veliki broj lica kojima se treba izdati viza u ograničenom vremenskom roku, obrazac zahtjeva za izdavanje vize može popuniti i potpisati predstavnik organizatora dolaska tih lica.

Član 16

(Popunjavanje naljepnice vize)

(1) Viza se unosi u pasoš u obliku naljepnice. Ako je više lica navedeno u istom pasošu onda se svakom licu izdaje pojedinačna naljepnica vize koja se unosi u taj pasoš.

(2) Naljepnica vize se popunjava elektronski prije unošenja u pasoš. Svi podaci na naljepnici vize se štampaju i ne smiju se praviti ručne izmjene na odštampanoj naljepnici vize.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, naljepnica vize može se popuniti ručno samo u slučaju tehničkih problema. Na ručno popunjenoj naljepnici vize ne smiju se vršiti nikakve izmjene. O ručno popunjenim naljepnicama viza sačinjava se službena zabilješka koja se dostavlja Ministarstvu inostranih poslova (u daljem tekstu: MIP), Službi i Graničnoj policiji BiH u sjedištu. Po sticanju tehničkih uslova, podaci koji su ručno unijeti u naljepnicu vize bez odlaganja se unose u Centralnu bazu podataka o strancima.

(4) U slučaju kada se tehnički problemi mogu riješiti u kratkom vremenskom periodu i ako se s tim slaže podnosilac zahtjeva za izdavanje vize, izdavanje vize se može odložiti da bi se naljepnica vize popunila elektronski umjesto ručnog popunjavanja.

(5) Odštampana ili ručno popunjena naljepnica vize se unosi na prvu praznu stranicu pasoša predviđenu za unos vize. Mašinski čitljiva zona naljepnice vize se poravnava sa vanjskom ivicom stranice putne isprave.

(6) Naljepnica vize ovjerava se potpisom ovlaštenog lica i pečatom Granične policije BiH koji se unose ručno sa desne strane naljepnice, van mašinski čitljive zone, tako da obuhvate i dio naljepnice vize i dio stranice pasoša, a da se pri tome osigura nesmetan uvid u podatke unesene u propisanim rubrikama.

(7) Kada BiH ne priznaje pasoš podnosioca zahtjeva, naljepnica vize se unosi na posebnom obrascu u skladu sa odlukom Savjeta ministara BiH.

Član 17

(Poništavanje popunjene naljepnice vize)

(1) Ako se ustanovi tehnička greška u naljepnici vize koja je unesena u pasoš, naljepnica vize se poništava tako da se naljepnica vize prekriži trajnom tintom, a nova naljepnica vize se unosi na novu stranicu.

(2) Ako se ustanovi tehnička greška u naljepnici vize koja još nije unesena u pasoš, naljepnica vize se poništava na način propisan u stavu (1) ovog člana.

Član 18

(Čuvanje naljepnica vize)

(1) Naljepnice vize čuvaju se u odgovarajućim prostorijama i u posebnim ormarima ili sefovima. Pristup ovim prostorijama mogu imati samo lica koja su za to ovlaštena.

(2) Ovlašteno službeno lice koje ima pristup naljepnicama vize vodi evidenciju o broju neiskorištenih naljepnica vize, izdatih naljepnica vize i naljepnica vize koje su poništene zbog tehničke greške koja je uočena prije ili nakon unosa u pasoš.

Član 19

(Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize na granici)

(1) Strancu koji ne ispunjava uslove za izdavanje vize na granici ili ne dostavi dokaze kojim opravdava razloge za izdavanje vize na granici, voditelj tima Granične policije BiH na graničnom prelazu ili policijski službenik koji ga zamjenjuje odbija zahtjev za izdavanje vize na granici.

(2) Zahtjev za izdavanje vize na granici, pored razloga propisanih članom 37. Zakona, odbija se i kad postoji razumna sumnja u vjerodostojnost ili u tačnost sadržine dokumenata koje je stranac priložio uz zahtjev, u pouzdanost izjave u pogledu boravka ili njegove namjere da napusti teritoriju BiH prije isteka važenja vize, što se cijeni u svakom pojedinačnom slučaju.

(3) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje vize na granici Granična policija BiH donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize i dostavlja ga strancu koji prijem rješenja potvrđuje potpisom u rubrici predviđenoj na obrascu rješenja.

(4) Žalba protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje vize na granici podnosi se Ministarstvu bezbjednosti (u daljem tekstu: Ministarstvo), a predaje putem Granične policije BiH ili putem DKP-a BiH.

(5) Obrazac rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize na granici je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 6.

Odjeljak E. Produženje, poništenje i ukidanje vize

Član 20

(Produženje vize)

(1) Pod razlozima za produženje vize iz člana 36. stava (1) Zakona smatraju se prirodne i druge katastrofe, hitna medicinska pomoć, teška bolest ili smrt članova uže porodice, okončanje službenih ili drugih poslovnih aktivnosti zbog kojih je viza izdata, kao i drugi humanitarni, profesionalni i opravdani lični razlozi ili viša sila, što cijeni Služba u svakom pojedinačnom slučaju.

(2) Zahtjev za produženje vize podnosi se u prostorijama organizacione jedinice Službe lično ili posredstvom zakonskog zastupnika za poslovno nesposobnog stranca. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.

(3) Podnosiocu zahtjeva za produženje vize izdaje se potvrda kao dokaz o podnesenom zahtjevu koja se ne može koristiti za prelazak državne granice, a do donošenja odluke po zahtjevu stranac može boraviti u BiH. Potvrda o podnesenom zahtjevu za produženje vize sadrži: naziv organa koji je izdao potvrdu, broj i datum izdavanja potvrde, pravni osnov izdavanja potvrde, naslov “POTVRDA”, prostor u koji se unosi ime i prezime podnosioca zahtjeva sa svim ličnim podacima i razlog za podnošenje zahtjeva za produženje vize, napomena da potvrda služi kao dokaz o podnesenom zahtjevu i da se ne može koristiti za prelazak državne granice, mjesto za potpis službenog lica i pečat nadležnog organa.

(4) Uz zahtjev za produženje vize prilaže se:

a) kopija pasoša,

b) fotografija 35×45 mm,

c) dokazi o razlozima za produženje vize (odgovarajuća medicinska, službena ili druga dokumentacija),

d) dokaz o obezbjeđenom smještaju,

e) dokaz o obezbjeđenim sredstvima za izdržavanje i povratak u državu porijekla ili u državu uobičajenog boravka,

f) dokaz o zdravstvenom osiguranju i

g) dokaz o uplati administrativne takse.

(5) U postupku po zahtjevu za produženje vize organizaciona jedinica Službe, po službenoj dužnosti, vrši provjere u evidencijama Službe, u operativnim i službenim evidencijama organa nadležnih za sprovođenje zakona u BiH, o čemu se sastavlja službena zabilješka i operativne provjere na terenu kojim utvrđuje tačnost navoda podnosioca zahtjeva o čemu se sastavlja zapisnik.

(6) Zahtjev za produženje vize odbija se ako zahtjev nije podnesen u skladu sa članom 37. stavom (1) tač. d) i e) Zakona ili ukoliko uz zahtjev nisu priloženi dokazi iz stava (4) ovog člana ili se tim dokazima ne opravdava osnovanost zahtjeva.

(7) Zahtjev za produženje vize odbacuje se ukoliko nije podnesen u skladu sa članom 36. stavom (2) Zakona i stavom (2) ovog člana.

(8) Odlukom kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, ostavlja se rok u kojem je stranac dužan napustiti teritoriju BiH koji ne može biti duži od tri dana od dana prijema odluke po zahtjevu za produženje vize.

(9) Ako je zahtjev za produženje vize uvažen, naljepnica vize se unosi u pasoš stranca na način propisan u članu 17. ovog Pravilnika.

(10) Obrazac zahtjeva za produženje vize i obrazac potvrde o podnesenom zahtjevu za produženje vize su sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 7 i Obrazac 8.

Član 21

(Poništenje i ukidanje vize)

(1) Viza može biti poništena ili ukinuta na graničnom prelazu prije ulaska u BiH ili na teritoriji BiH.

(2) Vizu na graničnom prelazu poništava ili ukida Granična policija BiH. Rješenje o poništenju ili ukidanju vize na graničnom prelazu se donosi po službenoj dužnosti, a postupak sprovodi mjesno nadležna organizaciona jedinica Granične policije BiH.

(3) Vizu na teritoriji BiH poništava ili ukida Služba. Rješenje o poništenju ili ukidanju vize na teritoriji BiH donosi se po službenoj dužnosti ili na obrazložen prijedlog drugog organa, a postupak sprovodi organizaciona jedinica Službe na čijoj teritoriji je stranac prijavljen ili zatečen.

(4) Viza se poništava ako stranac:

a) ima lažnu ili krivotvorenu putnu ispravu;

b) ima na snazi mjeru zabrane ulaska u BiH;

c) stranac je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti važne za izdavanje vize, ili

d) nema valjano putno zdravstveno osiguranje.

(5) Viza se ukida ako stranac:

a) boravi suprotno svrsi planiranog ulaska i boravka;

b) nema sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka ili za povratak u državu porijekla ili uobičajenog boravka ili za tranzit u treću državu ili nije u mogućnosti zakonito da pribavi ta sredstva;

c) predstavlja prijetnju javnom poretku, bezbjednosti ili međunarodnim odnosima BiH;

d) ne poštuje javni poredak BiH ili preduzme aktivnost koja narušava bezbjednost BiH ili je član organizacije koja planira ili preduzme takve aktivnosti ili organizuje ili je u vezi s organizovanjem bespravnog ulaska, boravka ili izlaska pojedinca ili grupe u ili iz BiH, ili organizuje ili na bilo koji način učestvuje u trgovini ljudima ili na bilo koji način učestvuje u kriminalnoj aktivnosti ili postoji međunarodna potjernica;

e) stranac je prekršio propise kojima se reguliše prelazak državne granice, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;

f) obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH;

g) stranac je pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna;

h) nema namjeru napustiti teritoriju BiH prije isteka vize;

i) boravi u BiH po osnovu Vize C duže od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka; ili

j) podnese zahtjev za ukidanje vize.

(6) Strancu kojem je viza poništena ili ukinuta na teritoriji BiH, a nije izrečena mjera protjerivanja, određuje se rok u kojem može dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne može biti duži od osam dana.

(7) Ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambilj “PONIŠTENO” ili “UKINUTO” ili drugi odgovarajući znak, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element kao i riječ “viza” se precrtavaju i na taj način poništavaju.

(8) Ispod naljepnice vize unosi se datum poništenja, potpis ovlaštenog lica i pečat, tako da potpis i pečat obuhvataju dio naljepnice vize i dio stranice pasoša.

(9) Obrazac rješenja iz stava (2) ovog člana je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 9.

Član 22

(Obavijest o poništenju ili ukidanju vize)

(1) O vizama koje su poništene ili ukinute, organ koji je poništio ili ukinuo vizu o tome odmah pismeno obavještava Ministarstvo i organ koji je izdao vizu.

(2) U obavijesti iz stava (1) ovog člana navodi se: ime i prezime stranca, datum rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, vrsta, broj i važnost pasoša, vrsta, broj i važnost vize, razlog i datum poništenja ili ukidanja vize i rok za napuštanje BiH ako je viza poništena na teritoriji BiH.

GLAVA III – BORAVAK STRANACA

Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za odobrenje boravka

Član 23

(Obrasci zahtjeva za odobrenje boravka)

(1) Zahtjev za odobrenje ili produženje odobrenja privremenog boravka u BiH podnosi se na obrascu “Zahtjev za izdavanje odobrenja/produženje odobrenja privremenog boravka” koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 10.

(2) Zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH podnosi se na obrascu “Zahtjev za izdavanje odobrenja stalnog boravka” koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 11.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora se popuniti tačno i potpuno, štampanim slovima.

Član 24

(Obrasci potvrde o podnesenom zahtjevu za boravak)

(1) Potvrdu o podnesenom zahtjevu za boravak izdaje DKP BiH koje je zaprimilo zahtjev ili organizaciona jedinica Službe, na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika, Obrazac 12, Obrazac 13 i Obrazac 14.

(2) Potvrda predstavlja dokaz o podnesenom zahtjevu, ne može se koristiti za ulazak u BiH i omogućava strancu boravak u BiH do donošenja konačne odluke po zahtjevu, samo ukoliko je zahtjev podnesen na teritoriji BiH.

(3) Potvrda izdata na teritoriju BiH se izdaje na period od 60 dana i može se iz opravdanih razloga produžiti do donošenja konačne odluke.

Član 25

(Zahtjev za odobrenje i produženje boravka)

(1) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje boravka u BiH podnosi se Službi. Zahtjev se podnosi u prostorijama organizacione jedinice Službe na čijem području stranac ima prijavljenu adresu boravka, osim u slučaju privremenog boravka po osnovu rada u BiH, kada je za prijem i rješavanje zahtjeva nadležna organizaciona jedinica Službe na čijem je području stranac radno angažovan.

(2) Ako se zahtjev podnosi u inostranstvu, zahtjev se podnosi u prostorijama DKP-a BiH. Zahtjev sa dostavljenim prilozima, DKP BiH putem MIP-a, upućuje Službi istog ili najkasnije sljedećeg radnog dana.

(3) Zahtjev iz st. (1) i (2) ovog člana podnosi se lično, a za poslovno nesposobnog stranca zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

(4) U slučaju da stranac traži odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu istekom važnosti privremenog boravka dužan je napustiti teritoriju BiH, a zahtjev za odobrenje boravka podnijeti u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana.

(5) Biometrijski podaci stranca se uzimaju u prostorijama nadležnog DKP-a BiH ili organizacione jedinice Službe u momentu podnošenja zahtjeva.

Odjeljak B. Osnov za odobrenje privremenog boravka i dokazi uz zahtjev za odobrenje privremenog boravka

Član 26

(Osnov za odobrenje privremenog boravka)

(1) Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava boraviti ili boravi u BiH po osnovu:

a) spajanja porodice,

b) obrazovanja,

c) humanitarnih razloga,

d) rada sa radnom dozvolom,

e) rada bez radne dozvole, ili

f) drugih opravdanih razloga

(2) Privremeni boravak može se izuzetno odobriti strancu i po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini, ako postoji efektivna veza stranca sa BiH.

Član 27

(Dokazi uz zahtjev za odobrenje i produženje privremenog boravka)

(1) Uz zahtjev za odobrenje i zahtjev za produženje privremenog boravka stranac je dužan priložiti:

a) dokaze kojim opravdava osnovanost zahtjeva za odobrenje privremenog boravka,

b) fotografiju 35 X 45mm,

c) kopiju pasoša,

d) potvrdu o prijavi boravišta,

e) dokaz o obezbjeđenim sredstvima za izdržavanje,

f) dokaz o obezbjeđenom smještaju u BiH,

g) dokaz o obezbjeđenom zdravstvenom osiguranju u BiH,

h) ljekarsko uvjerenje izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva,

i) potvrdu koju je izdao nadležni organ države porijekla da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak,

j) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

(2) Fotografija iz stava (1) tačke b) ovog člana mora vjerno prikazivati podnosioca zahtjeva i mora biti fotografisana s lica (en-face), otkrivenog čela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70-80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, izrađena na bijelom, sjajnom, tankom foto papiru. Fotografija ne smije biti retuširana niti izrađena opremom za fotografisanje.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, od stranca se može uzeti fotografija na kojoj je fotografisan sa pokrivalom za glavu ukoliko pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uslovom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

(4) Kopija pasoša iz stava (1) tačke c) ovog člana mora biti propisno ovjerena. Ukoliko je stranac evidentiran u službenim evidencijama prelaska državne granice, a u pasošu ne posjeduje otisak ulaznog štambilja isti nije dužan pribavljati ovaj dokaz, ako je svoj boravak prijavio u roku i na način iz člana 103. stav (3) Zakona. Iz kopije pasoša se mora vidjeti otisak ulaznog štambilja, viza za dugoročni boravak (Viza D) ako je viza bila izdata za ulazak i boravak u BiH kao i naljepnica prethodno odobrenog privremenog boravka ako je boravak bio odobren.

(5) Ako je zahtjev podnesen putem DKP-a BiH, stranac nije dužan dostaviti dokaz o prijavi boravišta u BiH iz stava (1) tačke d) ovog člana.

(6) Smatra se da stranac ima obezbjeđena sredstva za izdržavanje ako dostavi:

a) dokaz o posjedovanju gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti što se dokazuje: potvrdom ili drugim dokumentom izdatim od banke o stanju na bankovnom računu; čekom ili drugim dokazom o visini penzije; radnom dozvolom, potvrdom o visini ličnih primanja po osnovu radnog angažovanja koju je izdao poslodavac, ugovorom o radu u kojem je navedena visina primanja; dokazom o primanju i visini stipendije, ili drugim dokazom;

b) pisanu izjavu državljanina BiH ili stranca sa odobrenim boravkom u BiH kojom se obavezuje da će snositi sve troškove za vrijeme namjeravanog boravka stranca u BiH uz dokaz o stalnom izvoru prihoda ili drugom izvoru finansiranja;

c) dokaz o posjedovanju drugih sredstava iz kojih se nesumnjivo može utvrditi da stranac ima obezbjeđena sredstva za izdržavanje kao što su nepokretna imovina u BiH na osnovu koje je moguće obezbijediti sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH što se dokazuje ispravom o pravu vlasništva na nepokretnoj imovini u BiH i dokazom o ostvarivanju sredstava iz te imovine, ili drugi dokaz.

(7) Dokazom o obezbjeđenom smještaju iz stava (1) tačke f) ovog člana, smatra se: isprava o pravu vlasništva na nekretnini u kojoj se nalazi stambeni prostor; ugovor o zakupu stambenog prostora; dokaz o smještaju u studentski, školski ili starački dom; zdravstvenu ustanovu; ustanovu specijalizovanu za smještaj lica sa posebnim potrebama; banjsko lječilište; pisana izjava lica kod kojeg stranac ima obezbjeđen smještaj kojom se daje saglasnost za korišćenje i stanovanje sa dokazom o pravu vlasništva ili korišćenja stambenog prostora.

(8) Dokazom o obezbjeđenom zdravstvenom osiguranju iz stava (1) tačke g) ovog člana, smatra se: ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; radna dozvola; dokaz o smještaju u starački dom; putničko zdravstveno osiguranje obezbjeđeno od ovlašćenog osiguravajućeg društva koje važi za period namjeravanog boravka; zdravstveno osiguranje obezbjeđeno u skladu sa međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju u kojim je BiH ugovorna strana uz potvrdu stranog ili domaćeg Zavoda zdravstvenog osiguranja o pravu korišćenja zdravstvene zaštite; zdravstvena legitimacija ovjerena od strane nadležnog Fonda zdravstva u BiH, ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju u kojem je BiH ugovorna strana.

(9) Dokaz iz stava (1) tačke h) ovog člana ne dostavlja se za novorođeno dijete stranca rođeno u BiH.

(10) Ako stranac podnosi zahtjev za produženje privremenog boravka, pored dokaza iz stava (1) ovog člana, uz zahtjev je dužan dostaviti i potvrdu da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo izdatu od nadležnog organa u BiH, ne stariju od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva.

(11) Dokazi iz stava (1) tačke i) i stava (10) ovog člana ne dostavljaju se za maloljetnike do 14 godina života.

(12) Ukoliko stranac podnosi zahtjev za produženje privremenog boravka u BiH kod nadležne organizacione jedinice Službe, izuzima se od obaveze pribavljanja dokaza iz stava (1) tač. h) i i) ovog člana, osim u slučaju kada Služba procijeni da su navedeni dokazi potrebni.

Odjeljak C. Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, obrazovanja, humanitarnih razloga i vlasništva na nepokretnoj imovini

Član 28

(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice – PB-1)

(1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti strancu koji je član uže porodice:

a) državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,

b) stranca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH,

c) stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH kao nosiocu plave karte,

d) stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH, ili

e) stranca sa priznatim izbjegličkim statusom.

(2) Ako se radi o spajanju porodice sa državljaninom BiH, uz zahtjev se dostavlja, pored dokaza iz čl. 49. i 50. stava (2) Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, uvjerenje o državljanstvu i potvrda o prijavi prebivališta za državljanina BiH.

(3) Ako se radi o zahtjevu za spajanje porodice sa bračnim drugom, pored dokaza iz čl. 49. i 50. stava (2) Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, uz zahtjev se dostavlja:

a) izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od šest mjeseci, ako je izdat bez roka važenja, a ako je brak zaključen u inostranstvu drugi odgovarajući dokaz o zaključenom braku izdat na međunarodnom obrascu iz kojeg je vidljiva činjenica zaključenja braka,

b) izjava o životu u zajedničkom domaćinstvu (kućna lista).

(4) Ako se radi o zahtjevu za spajanje porodice sa vanbračnim partnerom, pored dokaza iz čl. 49. i 50. stava (2) Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, uz zahtjev se dostavlja:

a) uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za oba vanbračna partnera ne starije od šest mjeseci,

b) izvod iz matične knjige rođenih za dijete ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka važenja, za dijete rođeno u toj vanbračnoj zajednici,

c) izvod iz registra za vanbračne zajednice ako se registar vodi u državi u kojoj je postojala ili zasnovana vanbračna zajednica,

d) pisana izjava vanbračnih partnera o postojanju i trajanju vanbračne zajednice,

e) pisana izjava svjedoka o postojanju i trajanju vanbračne zajednice,

f) izjava o životu u zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ili

g) drugi odgovarajući dokazi o postojanju i trajanju vanbračne zajednice.

(5) Ako se radi o zahtjevu za spajanje porodice maloljetne djece ili izdržavane punoljetne djece koja nisu u braku, sa roditeljima ili roditeljem, pored dokaza iz čl. 49. i 50. stava (2) Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, uz zahtjev se dostavlja:

a) izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka važenja i

b) izjava o životu u zajedničkom domaćinstvu (kućna lista).

(6) Ako se radi o izdržavanom punoljetnom djetetu koje je poslovno ili radno nesposobno dostavlja se i dokaz da se dijete zbog svog zdravstvenog stanja ne može brinuti o svojim potrebama što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom izdatom od strane nadležnog organa ili ustanove, socijalnom anamnezom izdatom od nadležnog centra za socijalni rad i izjavom o neposjedovanju izvora prihoda, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 15.

(7) Ako se radi o spajanju maloljetnog djeteta sa jednim roditeljem, pored dokaza iz čl. 49. i 50. stava (2) Zakona, člana 27. ovog Pravilnika i stava (5) ovog člana, uz zahtjev se dostavlja i saglasnost drugog roditelja koji ne boravi u zajedničkom domaćinstvu, odnosno dokaz o dodijeljenom starateljstvu nad djetetom za roditelja sa kojim se spajanje traži, ukoliko je brak u kojem je dijete rođeno razveden.

(8) Izuzetno od člana 50. stav (1) tačke b) Zakona, djetetu stranca koje nije navršilo šest godina života kada stiče pravo na obrazovanje, a čiji roditelji stranci borave u BiH po osnovu odobrenog privremenog boravka u trajanju kraćem od jedne godine, može se odobriti privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta.

(9) Ako se radi o zahtjevu izdržavanih roditelja za spajanje porodice sa djetetom, pored dokaza iz čl. 49. i 50. stava (2) Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostavlja se:

a) izvod iz matične knjige rođenih za dijete ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka važenja,

b) dokaz da se radi o izdržavanom roditelju, odnosno dokaz da se radi o roditelju koji nije sposoban za rad i nema dovoljno sredstava za vlastito izdržavanje ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine ili ne može ostvariti pravo na izdržavanje od bračnog ili vanbračnog partnera ili od drugog lica i

c) izjava o životu u zajedničkom domaćinstvu (kućna lista).

(10) Dokaz da se radi o izdržavanom roditelju iz stava (9) ovog člana može biti:

a) da je roditelj osoba sa navršenih 65 godina starosti;

b) potvrda o radnoj nesposobnosti ili nezaposlenosti pribavljena u državi porijekla stranca uz potvrdu da stranac nema redovna mjesečna primanja, ili

c) dokaz da je izdržavani roditelj trajno narušenog zdravstvenog stanja koji nije u stanju da se brine sam o sebi.

(11) Ako se radi o spajanju porodice sa strancem koji ima priznat izbjeglički status u BiH, prilikom podnošenja zahtjeva stranac koji podnosi zahtjev za spajanje porodice dužan je dostaviti dokaz o priznatom izbjegličkom statusu u BiH za stranca sa kojim se traži spajanje porodice.

(12) U postupku rješavanja zahtjeva za spajanje porodice nadležna organizaciona jedinica Službe, uvidom u Centralnu bazu podataka o strancima, vrši provjeru odobrenja boravka za stranca sa kojim se traži spajanje porodice.

(13) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice stranac je dužan dostaviti pisanu izjavu lica sa kojim se spaja porodica, ovjerenu kod općinskog organa uprave ili notara, kojom se obavezuje snositi troškove smještaja, liječenja i izdržavanja i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prinudnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

(14) Produženje prethodno odobrenog privremenog boravka može se odobriti punoljetnom djetetu čija su oba roditelja državljani BiH ako punoljetno dijete nije u braku, a živi u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljima i nema vlastitih izvora prihoda što dokazuje izjavom o neposjedovanju izvora prihoda iz stava (6) ovog člana.

Član 29

(Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja – PB-2)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu redovnog osnovnog obrazovanja (PB-2-1) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) potvrdu o upisu u osnovnu školu za tekuću školsku godinu,

b) pisanu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja da se maloljetno dijete obrazuje na teritoriji BiH,

c) pisanu saglasnost oba roditelja odnosno staratelja da maloljetni stranac bude smješten u obrazovnu ustanovu internatskog tipa ili kod državljanina BiH ili stranca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH koji će preuzeti obavezu da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, obezbijediti izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH,

d) pisanu izjavu lica kod kojeg je dijete smješteno, odnosno staratelja, ovjerenu kod opštinskog organa uprave ili notara ili potvrdu obrazovne ustanove ili organizacije koja sprovodi program razmjene učenika da je odgovorna za dijete za vrijeme boravka u BiH, naročito u pogledu smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanje, zdravstveno osiguranje i povratak.

(2) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja (PB-2-2) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) potvrdu o upisu u srednju školu za tekuću školsku godinu,

b) pisanu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja da se maloljetno dijete obrazuje na teritoriji BiH,

c) saglasnost oba roditelja odnosno staratelja da maloljetni stranac bude smješten u obrazovnu ustanovu internatskog tipa ili kod državljanina BiH ili stranca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH koji će preuzeti obavezu da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, obezbjediti izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH,

d) pisanu izjavu lica kod kojeg je dijete smješteno ovjerenu kod opštinskog organa uprave ili notara ili potvrdu obrazovne ustanove ili organizacije koja sprovodi program razmjene učenika da je odgovorna za dijete za vrijeme boravka u BiH naročito u pogledu smještaja, sredstava za izdržavanje, obrazovanje, zdravstveno osiguranje i povratak,

e) potvrdu da učestvuje u programu razmjene učenika, ako je po tom osnovu upisan u srednju školu.

(3) Zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za maloljetnog stranca podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja, zakonski zastupnik ili staratelj. Zahtjev se podnosi lično u prostorijama organizacione jedinice Službe.

Član 30

(Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja – PB-2-3)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja (PB-2-3) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je upisan na visokoškolsku ustanovu za tekuću akademsku godinu,

b) dokaz da dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih, ako po tom osnovu upisuje visokoškolsko obrazovanje,

c) dokaz o obezbjeđenim sredstvima potrebnim za izdržavanje za tekuću akademsku godinu u iznosu od 400,00 KM mjesečno ili pisanu izjavu državljanina BiH, stranca sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u BiH kojom potvrđuje izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka uz dokaz o stalnom izvoru prihoda ili drugom izvoru finansiranja.

(2) Uz zahtjev za produženje privremenog boravka po ovom osnovu stranac je, po procjeni i na zahtjev Službe, dužan dostaviti i dokaz o položenim ispitima u toku dotadašnjeg studija u BiH.

(3) Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja odobrava se na period trajanja akademske godine uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine u ukupnom trajanju.

Član 31

(Privremeni boravak po osnovu neplaćenog pripravništva – PB-2-4)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu neplaćenog pripravništva (PB-2-4) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) ugovor o osposobljavanju bez naknade zaključen sa pravnim licem u kojem obavlja stručnu praksu odnosno pripravnički staž,

b) dokaz da poznaje jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i

c) dokaz da će pravno lice u kojem obavlja stručnu praksu, odnosno pripravnički staž biti odgovorno u pogledu sredstava za izdržavanje, zdravstvene zaštite i povratka.

(2) Privremeni boravak po osnovu neplaćenog pripravništva izuzetno se može produžiti samo jednom i to isključivo za period koji je potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.

Član 32

(Privremeni boravak po osnovu volonterskog rada – PB-2-5)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu volonterskog rada (PB-2-5) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) ugovor o volontiranju zaključen prije početka volontiranja,

b) potvrdu organizatora volontiranja koji angažuje stranca iz koje se vidi naziv volonterske pozicije, opis poslova i zadataka koje će stranac obavljati u realizaciji projekta koji je usaglašen sa šemom volonterskog rada iz tačke c) ovog stava i period u kojem je potrebno njegovo angažovanje,

c) projekat odnosno dokument, na čijoj je realizaciji stranac angažovan iz kojeg se vidi dužina trajanja projekta, šema volonterskog rada, naziv volonterske pozicije, opis poslova i zadataka, broj izvršilaca, period volontiranja, nadzor i radno vrijeme, te vremenski okvir realizacije projektnih aktivnosti,

d) dozvolu za realizaciju projekta izdatu od strane nadležnog organa u BiH za humanitarne organizacije,

e) dokaz o registraciji humanitarne organizacije, udruženja građana ili fondacije,

f) dokaz o solventnosti humanitarne organizacije, udruženja građana ili fondacije izdat od nadležne banke,

g) polisu obaveznog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja odnosno posljedica nezgode za stranca koju je potpisala organizacija u kojoj stranac volontira za period za koji stranac traži odobrenje privremenog boravka,

h) dokaz da će organizacija u kojoj volontira biti odgovorna za vrijeme volontiranja za troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, liječenja, zdravstvenog osiguranja i povratka, kao i troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, te ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH,

i) saglasnost o angažovanju stranca izdatu od strane mjesno i stvarno nadležne crkve ili vjerske zajednice, ako se radi o udruženjima građana, predstavništvima stranih humanitarnih nevladinih organizacija ili fondacija koje u svom nazivu, statutu, ciljevima i programima koriste službene simbole, znamenja, atribute i nazive crkve ili vjerske zajednice.

(2) Projekat na čijoj je realizaciji stranac angažovan mora da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: šema volonterskog rada, opis volonterskih poslova i zadataka pojedinačno za svakog volontera, broj volontera, period volontiranja svakog volontera, opis korisnika projekta, nadzor nad izvršavanjem zadataka iz projekta i radno vrijeme.

(3) Pored dokaza iz stava (1) ovog člana, od stranca se može tražiti da dostavi i dokaz o specifičnim kvalifikacijama iz određene oblasti koje su značajne za obavljanje poslova kojim je zadužen na realizaciji projekta, što u svakom pojedinačnom slučaju cijeni Služba.

https://advokat-prnjavorac.com

(4) Privremeni boravak po osnovu volonterskog rada može se odobriti strancu koji nije mlađi od 18 ni stariji od 65 godina.

(5) Privremeni boravak po osnovu volonterskog rada samo se izuzetno može produžiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren i to ako trajanje projekta na kojem je stranac angažovan traje duže od godinu dana.

Član 33

(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga radi liječenja, rehabilitacije ili smještanja u starački dom – PB-3)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu humanitanih razloga radi liječenja ili rehabilitacije (PB-3-1) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz zdravstvene ustanove, terapijske zajednice, odnosno banjskog lječilišta iz kojeg se vidi da je stranac primljen na liječenje ili rehabilitaciju i period liječenja ili rehabilitacije,

b) dokaz o načinu plaćanja troškova liječenja ili rehabilitacije.

(2) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu humanitanih razloga radi boravka u staračkom domu (PB-3-2) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz ustanove da je primljen u starački dom,

b) ugovor o smještaju u starački dom sa naznačenim načinom plaćanja troškova smještanja u starački dom.

Član 34

(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga)

(1) Strancu koji podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga iz člana 58. st. (2) i (3) Zakona privremeni boravak se može odobriti i kada stranac ne ispunjava uslove propisane Zakonom i članom 27. ovog Pravilnika.

(2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog člana, može se odobriti strancu:

a) ako je žrtva trgovine ljudima radi:

1) pružanja zaštite i pomoći u oporavku i povratku u državu porijekla ili državu uobičajenog boravka ili u državu koja ga prihvata (PB-3-3), ili

2) pružanja zaštite i pomoći ako je njihov boravak neophodan zbog saradnje sa nadležnim organima radi istrage u otkrivanju i procesiranju krivičnog djela trgovine ljudima (PB-3-4),

b) maloljetnom djetetu stranca ako je napušteno ili je žrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostalo bez roditeljske zaštite, starateljstva ili bez pratnje (PB-3-5),

c) licu bez državljanstva (PB-3-6),

d) po osnovu drugih opravdanih humanitarnih razloga, koje na prijedlog Ministarstva, određuje podzakonskim propisom Savjet ministara BiH (PB-3-7),

e) kad stranac sarađuje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili počinioca, ili je žrtva organizovanog kriminala i njegovo je prisustvo u BiH neophodno za provođenje sudskog postupka (PB-3-8).

(3) Strancu koji ne posjeduje važeću putnu ispravu, a kojem je odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga iz člana 58. stava (2) Zakona izdaje se potvrda o identitetu u koju se unosi dozvola boravka. Potvrda o identitetu je numerisana, bijele boje, veličine (125+0,75) mm x (88+0,75) mm, sastoji se od osam strana i služi kao identifikacioni dokument na teritoriji BiH i ne može se koristiti za prelazak državne granice.

(4) Obrazac potvrde o identitetu je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 16.

Član 35

(Privremeni boravak po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini – PB-4)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini (PB-4) stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora za nekretninu u BiH,

b) dokaz o postojanju efektivne veze sa BiH i

c) dokaz da u nekretnini čiji je vlasnik ima obezbijeđen stambeni prostor što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog organa.

(2) Efektivna veza sa BiH postoji ako stranac ili članovi njegove uže porodice:

a) imaju porijeklo iz BiH što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ne starijim od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka važenja;

b) školovanjem djece u BiH;

c) primanjem penzije u BiH;

d) investiranjem u BiH, ili

e) dokazom da članovi uže porodice žive u BiH.

Link 1 – Link 2 – Link 3 – Link 4  – Link 7  –  Link 8  – 

(3) Stranac koji ne može dostaviti zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora zbog neuspostavljanja zemljišne knjige ili knjige položenih ugovora, uz zahtjev može dostaviti uredno ovjeren kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, rješenje o nasljeđivanju ili drugi dokaz o sticanju prava na nepokretnoj imovini pravnim poslom i potvrdu nadležnog suda iz koje se vidi da zemljišne knjige ili knjige položenih ugovora nisu uspostavljene.

Odjeljak D. Privremeni boravak po osnovu rada sa radnom dozvolom

Član 36

(Privremeni boravak po osnovu rada sa radnom dozvolom – PB-5)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu rada sa radnom dozvolom stranac (PB-5) je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) radnu dozvolu,

b) rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar i

c) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza za privredno društvo odnosno preduzeće, ne stariji od 90 dana, ako se radi o privrednom društvu odnosno preduzeću sa sjedištem u BiH čiji je osnivač ili suosnivač stranac.

(2) Uz zahtjev za produženje privremenog boravka po ovom osnovu stranac koji je u postupku izdavanja ili produženja radne dozvole dužan je priložiti i potvrdu organa nadležnog za zapošljavanje o predatom zahtjevu za produženje radne dozvole.

(3) Kod podnošenja zahtjeva za odobrenje ili produženje privremenog boravka po ovom osnovu Služba može od stranca lično, ali i po službenoj dužnosti, tražiti i druge dokaze kojim se dokazuje svrha boravka po ovom osnovu.

(4) Strancu neće prestati privremeni boravak u BiH odobren po osnovu izdate radne dozvole ako u toku trajanja odobrenog privremenog boravka u BiH promijeni radno mjesto unutar istog pravnog lica ili promijeni poslodavca, ako u roku od 30 dana od dana prestanka važenja prethodno izdate radne dozvole Službi dostavi novu radnu dozvolu ili dokaz o pokrenutom postupku za izdavanje nove radne dozvole i zahtjev za produženje privremenog boravka po istom osnovu podnese u roku iz člana 82. Zakona.

(5) Ako je strancu prestao privremeni boravak u skladu sa članom 67. stavom (3) Zakona, Služba strancu izdaje obavještenje o prestanku boravka, a dozvola boravka se poništava.

Član 37

(Privremeni boravak za strance iz člana 77. stava (1) Zakona – PB-6)

(1) Stranci iz člana 77. stava (1) Zakona koji namjeravaju raditi u BiH duže od 90 dana u kalendarskoj godini, privremeni boravak (PB-6) ostvaruju u skladu sa članom 36. ovog Pravilnika.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, sezonski radnici iz člana 77. stava (1) tačke m) Zakona privremeni boravak ostvaruju u skladu sa članom 69. st. (3) i (7) Zakona.

Odjeljak E. Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole

Član 38

(Privremeni boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja – Plava karta – PB-7-1)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja – Plava karta poslodavac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o visokoškolskoj kvalifikaciji,

b) dokaz o radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i

c) ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalifikovanog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana.

(2) U ugovoru o radu iz stava (1) tačke c) ovog člana mora biti navedena bruto godišnja plata koja nije manja od 1,5 prosječne bruto godišnje plate koja se isplaćuje u BiH prema službeno objavljenom podatku organa nadležnog za statistiku BiH.

(3) Prije donošenja odluke, Služba po službenoj dužnosti, a putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH provjerava:

a) da li je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji ima namjeru da zaposli stranca,

b) da li je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH sa rokom prijave od 30 dana,

c) da li je konkurs dostavljen Agenciji za rad i zapošljavanje BiH,

d) da li je Agencija za rad i zapošljavanje BiH konkurs učinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,

e) da li je za oglašeno radno mjesto tražena visokoškolska kvalifikacija i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je stečeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i

f) da li je mjesto na raspolaganju za izdavanje Plave karte.

(4) U slučaju prestanka ugovora o radu ili ako nosilac Plave karte promijeni poslodavca u skladu sa članom 74. (Rad na osnovu Plave karte i promjena poslodavca) st. (2), (3) i (4) Zakona o tome je dužan obavijestiti Službu pismenim putem u roku od osam dana od dana promjene.

Član 39

(Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica PB-7-2)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u svrhu premještaja unutar pravnog lica stranac koji je rukovodilac, stručnjak ili pripravnik dužan je, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar u BiH,

b) potvrdu ili drugi dokaz izdat od poslodavca da pravno lice u BiH i pravno lice s poslovnim sjedištem u inostranstvu pripadaju istom pravnom licu ili grupi pravnih lica,

c) potvrdu izdatu od poslodavca o zaposlenju unutar istog pravnog lica ili grupe pravnih lica u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci neposredno prije dana premještaja unutar pravnog lica za rukovodioce ili stručnjake,

d) potvrdu izdatu od poslodavca o zaposlenju unutar istog pravnog lica ili grupe pravnih lica u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci neposredno prije dana premještaja unutar pravnog lica za pripravnike,

e) ugovor o radu,

f) potvrdu poslodavca iz koje se vidi adresa pravnog lica, vrijeme trajanja premještaja, da će stranac preuzeti funkciju rukovodioca, stručnjaka ili pripravnika, iznos plate i ostali uslovi zaposlenja, da će se stranac po završetku premještaja moći premjestiti nazad u pravno lice koje pripada istom pravnom licu ili grupi pravnih lica u stranoj državi,

g) dokaz o potrebnim stručnim kvalifikacijama i iskustvu,

h) dokaz o solventnosti pravnog lica u BiH i

i) dokaz da pravno lice u BiH preuzima odgovornost za stranca za vrijeme boravka u BiH, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.

Član 40

(Privremeni boravak u svrhu naučnog istraživanja PB-7-3)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u svrhu naučnog istraživanja stranac je dužan, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o visokom obrazovanju koje mu omogućuje pristup doktorantskim programima,

b) dokaz da ima iskustvo i znanje koje se odnosi na projekat istraživanja,

c) ugovor o gostovanju na projektu s naučno-istraživačkom organizacijom zaključen prije podnošenja zahtjeva za privremeni boravak u kojem je naveden period trajanja istraživanja,

d) dokaz da naučno-istraživačka organizacija koja je zaključila ugovor o gostovanju preuzima odgovornost za stranca za vrijeme istraživanja, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.

Član 41

(Privremeni boravak osnivača privrednog društva – PB-7-4-1)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka stranac osnivač privrednog društva iz člana 77. stava (2) tačke a) i stava (8) Zakona (PB-7-4-1) dužan je, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o vrsti poslova koje će obavljati,

b) rješenje o upisu privrednog društva u sudski registar,

c) dokaz o solventnosti privrednog društva izdat od nadležne banke,

d) dokaz nadležne poreske uprave o regulisanim poreskim obavezama u BiH i dokaz od strane Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, za privredno društvo odnosno preduzeće, ne stariji od 90 dana,

e) dokaz da privredno društvo odnosno preduzeće na svakog stranca uključujući i osnivače zapošljava minimalno pet državljana BiH,

f) dokaz da isplaćuje bruto platu po svakom zaposlenom najmanje u visini prosječene bruto plate u BiH.

Član 42

(Privremeni boravak stručnjaka, nastavnika i predavača – PB-7-4-2)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka stručnjaci, nastavnici i predavači iz člana 77. stava (2) tačke b) i stava (8) Zakona (PB-7-4-2) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac stručnjak, nastavnik ili predavač strane kulturne ili obrazovne institucije,

b) dokaz o postojanju programa kulturne i obrazovne saradnje sa dokazom o angažovanju stranca i vremenskom periodu angažovanja,

c) potvrdu obrazovne ili kulturne ustanove, pravnog lica ili organa uprave koji angažuju stranca kojom se obavezuje da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, obezbjediti izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Član 43

(Privremeni boravak civilnih, policijskih i vojnih službenika – PB-7-4-3)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka civilni, policijski i vojni službenici iz člana 77. stava (2) tačke c) i stava (8) Zakona (PB-7-4-3) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac civilni ili vojni službenik vlade druge države koji u BiH dolazi da radi na osnovu ugovora o saradnji s organima BiH,

b) dokaz o postojanju ugovora o saradnji s organima BiH sa dokazom o angažovanju stranca i vremenskom periodu angažovanja,

c) potvrdu organa u BiH koji angažuje stranca kojom se obavezuje da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, obezbjediti izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Član 44

(Privremeni boravak članova naučnih međunarodnih misija – PB-7-4-4)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka članovi naučnih međunarodnih misija iz člana 77. stava (2) tačke d) i stava (8) Zakona (PB-7-4-4) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac član naučne međunarodne misije koja obavlja istraživanje u BiH sa dokazom o angažovanju stranca i vremenskom periodu angažovanja,

b) dokaz da je istraživanje u BiH odobrio Savjet ministara BiH,

c) potvrdu nadležnog organa u BiH koji angažuje stranca kojom se obavezuje da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Član 45

(Privremeni boravak službenika vjerskih zajednica – PB-7-4-5)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka službenici vjerskih zajednica registrovanih u BiH iz člana 77. stava (2) tačke e) i stava (8) Zakona (PB-7-4-5) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o registraciji vjerske zajednice,

b) potvrdu vjerske zajednice da je stranac službenik vjerske zajednice registrovane u BiH i da je angažovan na realizaciji poslova vezanih za vjersku službu, u kojoj je navedena vrsta poslova i period angažovanja,

c) potvrdu vjerske zajednice kojom se obavezuje da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Član 46

(Privremeni boravak stranih dopisnika ili izvještača stranih medija – PB-7-4-6)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka strani dopisnici akreditovani u BiH ili izvještači stranih medija iz člana 77. stava (2) tačke f) i stava (8) Zakona (PB-7-4-6) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac strani dopisnik akreditovan u BiH ili da je izvještač stranih medija,

b) dokaz o angažovanju u BiH sa naznačenim periodom angažovanja.

Član 47

(Privremeni boravak stranaca koji obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima – PB-7-4-7)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka stranci koji obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima na osnovu ugovora sa Savjetom ministara BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom iz člana 77. stava (2) tačke g) i stava (8) Zakona (PB-7-4-7) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je zaključen ugovor sa Savjetom ministara BiH, ili Ministarstvom odbrane BiH, ili Ministarstvom pravde BiH, ili Ministarstvom,

b) dokaz da stranac obavlja poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti države ili da se stručno usavršava u tim oblastima, u kojem je navedena vrsta poslova koje će obavljati i period angažovanja,

c) potvrdu nadležnog organa o potrebi angažovanja stranca u BiH kojom se obavezuje da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, obezbjediti izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Član 48

(Privremeni boravak stranaca koji su angažovani na projektima značajnim za BiH – PB-7-4-8)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka stranci koji su angažovani na projektima značajnim za BiH iz člana 77. stava (2) tačke h) i stava (8) Zakona (PB-7-4-8) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz nadležnog organa da je projekat od značaja za BiH,

b) dokaz da je stranac potreban za realizaciju projekta,

c) podatke o funkciji stranca u projektu sa naznačenim periodom angažovanja,

d) potvrdu organa ili pravnog lica koji angažuje stranca kojom se obavezuje da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, obezbjediti izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Član 49

(Privremeni boravak stranaca koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru – PB-7-4-9)

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka stranci koji borave u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru u kojem je BiH ugovorna strana iz člana 77. stava (2) tačke i) i stava (8) Zakona (PB-7-4-9) dužni su, pored dokaza iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz nadležnog organa da je stranac potreban za realizaciju međunarodnog ugovora čija je BiH ugovorna strana,

b) podatke o funkciji stranca u realizaciji ugovora sa naznačenim periodom angažovanja.

Odjeljak F. Rad bez radne dozvole sa potvrdom o prijavi rada

Član 50

(Potvrda o prijavi rada bez radne dozvole)

(1) Stranac iz člana 77. stav (1) Zakona može raditi u BiH bez radne dozvole, na osnovu prethodno pribavljene potvrde o prijavi rada, u toku važenja viznog ili bezviznog boravka ili prethodno odobrenog privremenog boravka, do 90 dana u toku jedne kalendarske godine.

(2) Stranac iz člana 77. stav (2) Zakona može raditi u BiH bez radne dozvole, na osnovu prethodno pribavljene potvrde o prijavi rada, u toku važenja viznog ili bezviznog boravka ili prethodno odobrenog privremenog boravka.

(3) Stranac iz st. (1) i (2) ovog člana dužan je prije početka rada pribaviti potvrdu o prijavi rada. Stranac ne može početi raditi u BiH prije nego mu je izdata potvrda o prijavi rada.

(4) Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada podnosi stranac ili poslodavac ili lice koje koristi usluge stranca, na propisanom obrascu, u organizacionoj jedinici Službe prema mjestu obavljanja posla. Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 17.

(5) Nadležna organizaciona jedinica Službe, prije izdavanja potvrde o prijavi rada, vrši provjere u službenim evidencijama Službe i operativne provjere na terenu radi provjera tačnosti navoda podnosioca zahtjeva i utvrđivanja valjanosti priložene dokumentacije.

(6) Potvrda o prijavi rada se neće izdati ako se, na osnovu uvida u dokumentaciju priloženu uz zahtjev, ne može sa sigurnošću utvrditi da se radi o poslovima iz člana 77. st. (1) i (2) Zakona, ili ukoliko se operativnim provjerama utvrdi da boravak i rad stranca nije u skladu sa svrhom koja je navedena u priloženim dokazima i u zahtjevu za izdavanje potvrde o prijavi rada. Podnosiocu zahtjeva se usmeno saopštava razlog neizdavanja potvrde o prijavi rada o čemu se sačinjava službena zabilješka u spisu predmeta.

(7) Strancu i poslodavcu dostavlja se po jedan primjerak potvrde o prijavi rada.

(8) Obrazac potvrde o prijavi rada je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 18.

Član 51

(Potvrda o prijavi rada za ključna lica)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za ključna lica iz člana 77. stava (1) tačke a) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor o radu ili drugi dokument iz kojeg se vidi vrsta poslova koje će obavljati,

c) dokaz kojim potvrđuje status ključnog lica u pravnom licu, a po potrebi dokaz o posjedovanju izvanrednog znanja iz određene oblasti koja je od značaja za rad pravnog lica,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 52

(Potvrda o prijavi rada za univerzitetske profesore i naučnike)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za univerzitetske profesore i naučnike na naučnom ili stručnom usavršavanju, naučnike koji su predstavnici međunarodnih organizacija i naučnike koji učestvuju u sprovođenju naučnoistraživačkih projekata važnih za BiH iz člana 77. stava (1) tačke b) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o angažovanju na univerzitetu u BiH kao predavača ili kao naučnika na naučnom ili stručnom usavršavanju, ili kao naučnika koji je predstavnik međunarodnih organizacija ili kao naučnika koji učestvuju u sprovođenju naučnoistraživačkih projekata važnih za BiH koji sadrži podatke o periodu na koji se stranac angažuje i u kojem svojstvu,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 53

(Potvrda o prijavi rada za umjetnike, autore i izvođače kulturnih priredbi i tehničko osoblje)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za umjetnike, autore i izvođače kulturnih priredbi i tehničko osoblje iz člana 77. stava (1) tačke c) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor o angažovanju zaključen sa fizičkim ili pravnim licem u BiH koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti, a za umjetnike angažovane na estradi ugovor sa organizatorom ili posrednikom registrovanim za tu djelatnost, iz kojeg se vide prava i obaveze ugovornih strana sa navedenim periodom angažovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 54

(Potvrda o prijavi rada za stručnjake u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za stručnjake u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike iz člana 77. stava (1) tačke d) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o angažovanju u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike, iz kojeg se vidi vrsta poslova koje će obavljati i period angažovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 55

(Potvrda o prijavi rada za strance koje je uputio strani poslodavac radi stručnog usavršavanja i obuke lica zaposlenih kod fizičkih ili pravnih lica sa sjedištem u BiH)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koje je uputio strani poslodavac radi stručnog usavršavanja i obuke lica zaposlenih kod fizičkih ili pravnih lica sa sjedištem u BiH iz člana 77. stava (1) tačke e) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac upućen da obavlja stručno usavršavanje i obuku lica zaposlenih u pravnom ili fizičkom licu sa sjedištem u BiH,

c) dokaz izdat od strane pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u BiH da je stranac prihvaćen da obavlja stručnu obuku u BiH, u kojem su navedeni podaci o periodu angažovanja, pravima i obavezama ugovornih strana,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 56

(Potvrda o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH radi svog stručnog usavršavanja, obuke ili prakse)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH radi svog stručnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatske misije ili konzularna predstavništva akreditovana u BiH, institucije u BiH ili u pravna lica sa sjedištem u BiH iz člana 77. stava (1) tačke f) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac prihvaćen na stručno usavršavanje, obuku ili praksu u diplomatske misije ili konzularna predstavništva akreditovana u BiH, institucije u BiH ili u pravna lica sa sjedištem u BiH iz kojeg se vide podaci o periodu stručnog usavršavanja, obuke ili prakse,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 57

(Potvrda o prijavi rada za strance koji obavljaju poslove vezane za isporuku, montažu i servis mašina ili opreme)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji obavljaju poslove vezane za isporuku, montažu i servis mašina ili opreme iz člana 77. stava (1) tačke g) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor ili sporazum o saradnji između pravnog lica koje angažuje stranca i pravnog lica koje upućuje stranca u BiH iz kojeg se vidi da je stranac angažovan na isporuci, montaži ili servisu mašina ili opreme sa navedenim periodom angažovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 58

(Potvrda o prijavi rada za strance koji učestvuju kao predavači na organizovanim stručnim skupovima i seminarima)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji učestvuju kao predavači na organizovanim stručnim skupovima i seminarima iz člana 77. stava (1) tačke h) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) poziv organizatora stručnog seminara ili skupa koji se održava u BiH,

c) dokaz da je stranac angažovan kao predavač na stručnim skupovima ili seminarima u BiH iz kojeg se vide podaci o periodu angažovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 59

(Potvrda o prijavi rada za strance koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim priredbama)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac iz člana 77. stava (1) tačke i) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) poziv organizatora sajma ili izložbene priredbe iz kojeg se vidi vrijeme učestvovanja stranca na sajamskim ili izložbenim priredbama,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 60

(Potvrda o prijavi rada za strance koji su zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji su zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima iz člana 77. stava (1) tačke j) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o angažovanju stranca iz kojeg se vidi period angažovanja,

c) saglasnost ili odobrenje nadležnog opštinskog organa,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 61

(Potvrda o prijavi rada za strance koji su kao liječnici angažovani za obavljanje specijalističkih pregleda)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao liječnici po pozivu zdravstvene ustanove u BiH radi obavljanje specijalističkih pregleda i drugih medicinskih usluga iz člana 77. stava (1) tačke k) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac pozvan od zdravstvene ustanove u BiH,

c) ugovor/ sporazum zaključen između stranca i zdravstvene ustanove u BiH iz kojeg se vidi period angažovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 62

(Potvrda o prijavi rada za sezonske radnike)

(1) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao sezonski radnici u okviru ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova na određeno vrijeme koji su zaključili stranac i poslodavac iz BiH iz člana 77. stava (1) tačke m) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor o radu na određeno vrijeme koji su zaključili stranac i poslodavac iz BiH,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

(2) Strancu iz stave (1) ovog člana ne može se izdati potvrda o prijavi rada ako nisu ispunjeni uslovi iz člana 69. st. (3) i (7) Zakona.

Član 63

(Potvrda o prijavi rada za osnivače privrednog društva)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH, iz člana 77. stava (2) tačke a) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar,

c) ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg se vidi vrsta poslova koje će stranac obavljati,

d) dokaz da privredno društvo ili preduzeće na svakog stranca uključujući i osnivače zapošljava minimalno pet državljana BiH,

e) dokaz da isplaćuje bruto platu po svakom zaposlenom najmanje u visini prosječene bruto plate u BiH,

f) dokaz nadležne poreske uprave o regulisanim poreskim obavezama u BiH i dokaz od strane Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, za privredno društvo odnosno preduzeće, ne stariji od 90 dana,

g) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 64

(Potvrda o prijavi rada za stručnjake, nastavnike i predavače)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih i obrazovnih institucija koji u BiH obavljaju svoj stručni posao u okviru projekta kulturne i obrazovne saradnje, iz člana 77. stava (2) tačke b) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac stručnjak, nastavnik ili predavač strane kulturne ili obrazovne institucije,

c) dokaz o postojanju programa kulturne i obrazovne saradnje sa dokazom o angažovanju stranca i periodu angažovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 65

(Potvrda o prijavi rada za civilne, policijske i vojne službenike)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao civilni, policijski i vojni službenici drugih država koji u BiH dolaze da rade na osnovu ugovora o saradnji sa organima BiH, iz člana 77. stava (2) tačke c) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac civilni ili vojni službenik vlade druge države i da u BiH dolazi da radi na osnovu ugovora o saradnji sa organima BiH, sa dokazom o angažovanju stranca i periodu angažovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 66

(Potvrda o prijavi rada za članove naučnih međunarodnih misija)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao članovi naučnih međunarodnih misija, koji obavljaju istraživanje u BiH koje je odobrio Savjet ministara BiH, iz člana 77. stava (2) tačke d) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac angažovan kao član naučne međunarodne misije iz kojeg se vidi i period angažovanja,

c) dokaz da je Savjet ministara BiH odobrilo istraživanje u BiH,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 67

(Potvrda o prijavi rada za službenike vjerskih zajednica)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao službenici vjerskih zajednica registrovanih u BiH dok obavljaju posao vezan isključivo za vjersku službu, iz člana 77. stava (2) tačke e) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o registraciji vjerske zajednice,

c) potvrdu vjerske zajednice da je stranac angažovan na obavljanju poslova vezanih isključivo za vjersku službu iz koje se vidi period angažovanja,

d) potvrdu vjerske zajednice kojom se obavezuje da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH,

e) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 68

(Potvrda o prijavi rada za strane dopisnike ili izvještače stranih medija)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao strani dopisnici akreditovani u BiH ili izvještači stranih medija, iz člana 77. stava (2) tačke f) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac strani dopisnik akreditovan u BiH ili da je izvještač stranih medija,

c) dokaz o angažovanju u BiH iz kojeg se vidi period angažovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 69

(Potvrda o prijavi rada za strance koji obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti države ili se stručno usavršavaju)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao stranci koji, na osnovu ugovora sa Savjetom ministara BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima, iz člana 77. stava (2) tačke g) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je zaključen ugovor sa Savjetom ministara BiH, ili Ministarstvom odbrane BiH, ili Ministarstvom pravde BiH, ili Ministarstvom,

c) dokaz da stranac obavlja poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti države ili da se stručno usavršava u tim oblastima iz kojeg se vidi vrsta poslova koje će obavljati i period angažovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 70

(Potvrda o prijavi rada za stranca koji je angažovan na projektima od značaja za BiH ili je upućen na rad u BiH na osnovu ugovora)

(1) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada stranac koji je angažovan na projektima značajnim za BiH kao stručnjak ili ključno lice značajno za realizaciju projekta ili ako je upućen na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog između stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu međunarodnog tendera na određeno vrijeme, iz člana 77. stava (2) tačke h) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz nadležnog organa da je projekat od značaja za BiH,

c) dokaz da je stranac angažovan na realizaciji projekta i njegovoj funkciju u projektu, te periodu angažovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

(2) Stranac iz stava (1) ovog člana koji je upućen na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog između stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu međunarodnog tendera dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je upućen na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog između stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu međunarodnog tendera iz kojeg se vidi period angažovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 71

(Potvrda o prijavi rada za stranca koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana, iz člana 77. stava (2) tačke i) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz nadležnog državnog organa da je stranac potreban za realizaciju međunarodnog ugovora čija je BiH ugovorna strana,

c) podatke o funkciji stranca u realizaciji ugovora i o periodu angažovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Odjeljak G. Privremeni boravak po osnovu drugih opravdanih razloga

Član 72

(Privremeni boravak po osnovu drugih opravdanih razloga – PB-8)

(1) Privremeni boravak iz drugih opravdanih razloga može se odobriti strancu:

a) ako je član uže porodice stranca koji uživa privilegije i imunitet po međunarodnom pravu, a sam nije uživalac tih privilegija i imuniteta uključujući i punoljetno izdržavano dijete koje je slobodnog bračnog stanja,

b) ako dolazi u BiH radi svog neplaćenog stručnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatske misije ili konzularna predstavništva akreditovana u BiH ili institucije u BiH ili međunarodne organizacije, ili

c) iz drugih opravdanih razloga.

(2) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka iz stava (1) tačke a) ovog člana, stranac je dužan, pored dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da stranac sa kojim se traži spajanje porodice uživa privilegije i imunitet po međunarodnom pravu,

b) dokaz da je stranac član uže porodice stranca sa kojim se traži spajanje porodice,

c) izjavu ovjerenu kod opštinskog organa uprave ili notara kojom se stranac sa kojim se traži spajanje porodice obavezuje da će snositi troškove boravka stranca u BiH, troškove liječenja, izdržavanja i druge troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH, ili

d) drugu dokumentaciju kojom opravdava svrhu boravka.

(3) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka iz stava (1) tačke b) ovog člana, stranac je dužan, pored dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o obavljanju neplaćenog stručnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatskoj misiji ili konzularnom predstavništvu akreditovanom u BiH ili instituciji u BiH ili međunarodnoj organizaciji,

b) potvrdu diplomatske misije ili konzularnog predstavništva akreditovanog u BiH ili institucije u BiH ili međunarodne organizacije kojom se obavezuju da će snositi troškove smještaja, troškove liječenja, obezbjediti izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

(4) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka iz stava (1) tačke c) ovog člana, stranac je dužan, pored dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 49. Zakona i člana 27. ovog Pravilnika, dostaviti i druge dokaze kojim opravdava svrhu boravka.

(5) Organizaciona jedinica Službe koja vodi postupak dužna je, putem Službe u sjedištu, u skladu sa članom 124. Zakona pribaviti saglasnost MIP-a da se odredbe Zakona primjene na članove porodice lica koje uživa privilegije i imunitet.

(6) U postupku rješavanja zahtjeva za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu drugih opravdanih razloga organizaciona jedinica Službe prije donošenja odluke dužna je pribaviti mišljenje Službe u sjedištu.

Odjeljak H. Stalni boravak

Član 73

(Stalni boravak)

(1) Uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka stranac je dužan priložiti:

a) fotografiju 35 x 45mm,

b) kopiju pasoša,

c) izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka važenja,

d) dokaz o dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,

e) dokaz o obezbjeđenom odgovarajućem smještaju,

f) dokaz o obezbjeđenom zdravstvenom osiguranju,

g) uvjerenje ili potvrdu izdatu od strane nadležne ustanove kojom se potvrđuje da stranac poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH,

h) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države porijekla, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

i) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ u BiH, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

j) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

(2) Dokaz iz stava (1) tačka g) ovog člana ne dostavlja se za djecu predškolske dobi, lica koja pohađaju ili su završila osnovno, srednje ili visoko obrazovanje na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH i lica starija od 60 godina života ako nisu u radnom odnosu.

(3) Dokaz iz stava (1) tač. h) i i) ovog člana ne dostavlja se za maloljetnike do 14 godina života.

(4) Od stranca će se tražiti dostava dokaza iz stava (1) tačke g) ovog člana nakon stupanja na snagu odluke iz člana 142. stava (4) tačke a) Zakona o strancima.

(5) Strancu se može odobriti stalni boravak ako u BiH boravi neprekidno najmanje pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Smatra se da postoji kontinuitet boravka ako je stranac, u toku odobrenih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, boravio van BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno do šest mjeseci.

(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, smatra se da postoji kontinuitet boravka i kada je stranac zbog promjene osnova boravka ili iz humanitarnih razloga kao što su prirodne katastrofe, elementarne nepogode, teška bolest stranca ili smrt člana uže porodice, napravio prekid između odobravanih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, što Služba cijeni u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu dostavljenih dokaza.

(7) Stranac može izbivati iz BiH u posljednjih pet godina u smislu st. (5) i (6) ovog člana ukupno do 10 mjeseci višekratno ili jednokratno do šest mjeseci.

(8) Smatra se da postoji kontinuitet boravka iz stava (1) tačke c) ovog člana ako je stranac, koji boravi u BiH kao nosilac Plave karte, u toku odobrenih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, boravio izvan BiH višekratno do 18 mjeseci ukupno ili jednokratno 12 mjeseci.

(9) Dozvola boravka izdaje se na period važenja pasoša. Prilikom unošenja naljepnice stalnog boravka u pasoš, važeća naljepnica privremenog boravka prestaje da važi sa danom odobrenja stalnog boravka što se konstatuje na naljepnici privremenog boravka.

GLAVA IV – RJEŠAVANjE ZAHTJEVA ZA ODOBRENjE ILI PRODUŽENjE BORAVKA U BiH

Član 74

(Dijete stranca koji ima odobren boravak)

(1) Djetetu čiji su roditelji stranci sa odobrenim boravkom u BiH, odobrava se boravak u istom periodu na koji roditelji imaju odobren boravak u BiH. Ukoliko jedan od roditelja ima odobren privremeni boravak u BiH, odobrenje će se izdati na period važenja privremenog boravka tog roditelja.

(2) Zahtjev za odobrenje boravka za maloljetno dijete podnosi se uz saglasnost oba roditelja koja se daje vlastitim potpisom zahtjeva, uz prethodno utvrđen identitet oba roditelja, a ukoliko je jedan od roditelja odsutan, saglasnost se može dati pisanom izjavom.

Član 75

(Postupak rješavanja)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog ili odobrenje stalnog boravka u BiH stranac je dužan dostaviti dokaze kojim opravdava boravak propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) U toku postupka rješavanja po zahtjevu za odobrenje ili produženje boravka u BiH, organizaciona jedinica Službe po službenoj dužnosti, vrši provjere u evidencijama Službe, operativne provjere na terenu, provjere u službenim i operativnim evidencijama organa nadležnih za sprovođenje zakona u BiH, te vrši i druge radnje u saradnji sa drugim organima nadležnim za sprovođenje zakona u BiH.

(3) U postupku rješavanja zahtjeva poseban ispitni postupak sprovodi se kad je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za razjašnjenje stvari ili radi davanja mogućnosti strankama da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

(4) U toku cijelog postupka službeno lice koje sprovodi radnje u postupku dužno je da naročito vodi računa o poštovanju člana (5) Zakona o upravnom postupku.

(5) Ukoliko se u toku postupka utvrdi da je zahtjev potrebno upotpuniti dodatnim dokazima, nadležna organizaciona jedinica Službe, pozvaće stranca da upotpuni zahtjev, za šta će mu se odrediti primjeren rok. Ako stranac u određenom roku ne upotpuni zahtjev, nadležna organizaciona jedinica Službe će odbiti zahtjev u skladu sa članom 128. Zakona o upravnom postupku.

(6) Od stranca koji je podnio zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka ili odobrenje stalnog boravka u BiH, u postupku rješavanja, po službenoj dužnosti, mogu se zahtijevati dodatna obavještenja, kao i dodatni dokazi u pogledu činjenica navedenih u zahtjevu, te vršiti dodatne provjere.

(7) Kada se u postupku rješavanja po zahtjevu za odobrenje ili produženje privremenog ili odobrenje stalnog boravka dođe do saznanja o činjenicama iz člana 84. stava (1) tačke f) i k) Zakona, organizaciona jedinica Službe cijeni sve činjenice iz operativnih i drugih službenih evidencija pojedinačno i u njihovom uzajamnom odnosu, kao i posljedice koje nastaju donošenjem rješenja, a prije donošenja odluke pribavlja mišljenje Službe.

(8) U slučaju odbijanja zahtjeva stranca za odobrenje ili produženje privremenog boravka ili stalnog boravka u skladu sa članom 84. stav (1) tačke k) Zakona, Služba neće obrazlagati donesenu odluku u dijelu koji se odnosi na dokaze koji su označeni stepenom tajnosti.

Član 76

(Izdavanje dozvole boravka)

(1) Ukoliko su ispunjeni svi uslovi za odobrenje boravka propisani Zakonom i ovim Pravilnikom Služba izdaje dozvolu boravka u obliku naljepnice o odobrenom boravku koja se smatra rješenjem o odobrenom boravku i koja se unosi u pasoš stranca, a strancu se dostavlja obavijest o uvaženom zahtjevu.

(2) Na obrascu zahtjeva za odobrenje boravka u odgovarajućoj rubrici unosi se tekst “ODOBREN BORAVAK”, datum izdavanja odobrenja, period u kojem se odobrava boravak i potpis službene osobe.

(3) Obrazac obavijesti iz stava (1) ovog člana je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 19.

(4) Rješenje o odobrenju ili produženju privremenog boravka donosi se samo kada je odobren privremeni boravak po osnovu rada sa radnom dozvolom ili boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja – Plava karta ili kada se radi o odobrenju stalnog boravka. U ovom slučaju strancu se izdaje rješenje o odobrenom boravku i dozvola boravka u obliku naljepnice o odobrenom boravku koja se unosi u pasoš stranca.

(5) Na pisani zahtjev stranca, a najkasnije 60 dana prije isteka dozvole privremenog boravka iz stava (1) ovog člana, Služba izdaje i rješenje o odobrenom privremenom boravku u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.

Član 77

(Dostavljanje odluke)

(1) Odluka po zahtjevu dostavlja se uz lično prisustvo stranca u službenim prostorijama organizacione jedinice Službe.

(2) Ako je zahtjev predat izvan BiH putem DKP-a BiH odluka po zahtjevu dostavlja se uz lično prisustvo stranca u službenim prostorijama DKP-a BiH.

(3) Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za ličnu dostavu rješenja, dostava se vrši u skladu sa članom (4) Zakona.

Član 78

(Odbijanje zahtjeva za odobrenje boravka)

(1) Zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka i zahtjev za odobrenje stalnog boravka odbija se rješenjem kao neosnovan kada nisu ispunjeni uslovi propisani Zakonom i ovim Pravilnikom za svaku vrstu boravka pojedinačno.

(2) U slučajevima iz člana 84. stav (8) i člana 88. stav (1) tačka g) Zakona nadležna organizaciona jedinica pribavlja mišljenje Službe u sjedištu na osnovu kojeg se donosi odluka po zahtjevu za boravak. Služba neće obrazlagati donesenu odluku u dijelu koji se odnosi na dokaze koji su označeni stepenom tajnosti.

Član 79

(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje ili produženje privremenog boravka i obustava postupka)

(1) Zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u BiH odbacuje se zaključkom:

a) ako je zahtjev podnesen od neovlašćenog lica odnosno ako zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka nije podnio lično stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca,

b) ako zahtjev nije podnio lično stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca u prostorijama organizacione jedinice Službe, odnosno DKP-a BiH,

c) ako je zahtjev podnesen neblagovremeno,

d) ako je stranac odbio dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva, ili

e) ako zahtjev sadrži koji formalni nedostatak iz člana 60. Zakona o upravnom postupku.

(2) Ako stranac nije preuzeo obavještenje o uvaženom zahtjevu i dozvolu privremenog boravka ili rješenje o odobrenom privremenom boravku po osnovu rada sa radnom dozvolom i dozvolu privremenog boravka, a o razlozima nepreuzimanja nije obavijestio Službu, smatra se da je stranac odustao od zahtjeva, a postupak se obustavlja u skladu sa članom 85. stavom (3) tačkom b) Zakona i članom 123. Zakona o upravnom postupku. Dozvola privremenog boravka ili rješenje o odobrenom privremenom boravku po osnovu rada sa radnom dozvolom i dozvola privremenog boravka, poništavaju se nakon što zaključak o obustavi postupka postane konačan.

Član 80

(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka i obustava postupka)

(1) Zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH odbacuje se zaključkom ako:

a) ako je zahtjev podnesen od neovlašćenog lica odnosno ako zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka nije podnio lično stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca,

b) ako zahtjev nije podnio lično stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca u prostorijama organizacione jedinice Službe, odnosno DKP-a BiH,

c) ako je zahtjev podnesen neblagovremeno,

d) ako je stranac odbio dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva,

e) ako u vrijeme podnošenja zahtjeva i odlučivanja o zahtjevu nije imao odobren privremeni boravak u BiH, ili

f) ako zahtjev sadrži koji formalni nedostatak iz člana 60. Zakona o upravnom postupku.

(2) Ako stranac nije preuzeo rješenje o odobrenju stalnog boravka i dozvolu stalnog boravka, a o razlozima nepreuzimanja nije obavijestio Službu, smatra se da je stranac odustao od zahtjeva, a postupak se obustavlja u skladu sa članom 89. stavom (2) tačkom b) Zakona i članom 123. Zakona o upravnom postupku. Dozvola stalnog boravka i rješenje o odobrenom stalnom boravku, poništavaju se nakon što zaključak o obustavi postupka postane konačan.

Član 81

(Dozvola boravka)

(1) Dozvolu boravka izdaje Služba u obliku naljepnice odobrenja boravka koja se unosi u pasoš stranca.

(2) Obrazac dozvole boravka u gornjem lijevom uglu sadrži naslov “Bosna i Hercegovina”, desno na središnjem dijelu naslov “Odobrenje boravka”, a u desnom uglu broj naljepnice. S lijeve strane, ispod naslova “Bosna i Hercegovina”, nalazi se optički promjenjivi element ispod kojeg je prostor za fotografiju. Ispod naziva “Odobrenje boravka” nalazi se rubrika “Odobrenje izdao” u koju se unosi naziv organizacione jedinice Službe koja je izdala odobrenje boravka. U produžetku je rubrika “Važi od” u koju se unosi rok od kojeg boravak važi, ispod rubrike “Odobrenje izdao” nalazi se rubrika “Broj ulazaka”, a u produžetku je rubrika “Važi do” u koju se unosi rok do kojeg boravak važi. Ispod rubrike “Broj ulazaka”, nalazi se rubrika “Tip dozvole” u koju se unosi vrsta i osnov boravka, a ispod nje rubrika u koju se upisuje prezime i ime stranca. Ispod rubrike prezime i ime stranca upisuje se broj pasoša, u produžetku pol, datum rođenja i zemlja koja je izdala pasoš. Prostor ispod ovih rubrika predstavlja mašinski čitljivu zonu u koju se upisuju podaci koji se mogu elektronski očitati.

(3) Naslov i nazivi rubrika na obrascu dozvole boravka ispisani su na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Tekst na bosanskom i hrvatskom jeziku ispisan je latiničnim, a na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Pojedinačni podaci koji se unose u obrazac naljepnice odobrenja boravka ispisuju se latiničnim pismom.

(4) U rubrici “Tip dozvole” unosi se skraćena oznaka za privremeni boravak za svaku vrstu boravka, u skladu sa ovim Pravilnikom i dodatna oznaka kod rada bez radne dozvole i humanitarnog boravka, a za stalni boravak u ovoj rubrici upisuje se “Stalni boravak”.

(5) Dozvola boravka unosi se u pasoš stranca. Potpis ovlašćenog lica i pečat organizacione jedinice Službe ili DKP BiH unose se ručno sa desne strane dozvole tako da obuhvate i dio dozvole boravka i dio stranice pasoša, a da se pri tome obezbijedi nesmetan uvid u podatke unesene u propisanim rubrikama i da se izbjegne mašinski čitljiva zona.

(6) Obrazac dozvole boravka “Odobrenje boravka” je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 20.

Član 82

(Izmjena rješenja i ispravka greške u rješenju)

(1) Kada stranac u toku trajanja odobrenja boravka zamijeni pasoš ili produži rok važenja pasoša ili izvrši druge izmjene u pasošu koje se odnose na lične podatke stranca, Služba na zahtjev stranca izdaje novu dozvolu boravka. Ako je bilo doneseno rješenje o odobrenju boravka, Služba uz saglasnost stranca vrši izmjenu pravosnažnog rješenja i izdaje novu dozvolu boravka. Rješenje o izmjeni rješenja čini sastavni dio izvornog rješenja.

(2) Nova dozvola boravka izdaje se odnosno rješenje o izmjeni rješenja donosi se nakon što nadležna organizaciona jedinica Službe, po službenoj dužnosti, izvrši provjere u evidencijama Službe, operativne provjere na terenu, po potrebi i druge dodatne provjere kod organa nadležnih za sprovođenje zakona u BiH i utvrdi da nema zakonskih smetnji za postupanje po zahtjevu.

(3) Naljepnica koja je dostupna se poništava, a ako nije dostupna oglašava se nevažećom. Oglašavanje u “Službenom glasniku BiH” je obaveza stranca. Nova dozvola boravka se unosi u pasoš nakon poništenja prethodno izdate naljepnice ili nakon dostavljanja dokaza da je izvršeno oglašavanje nedostupne naljepnice.

(4) U slučajevima kada se prilikom izrade rješenja napravi tehnička greška koja se tiče podataka koji se unose u naljepnicu odobrenja boravka, nadležna organizaciona jedinica, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranca donosi zaključak o ispravci greške u rješenju, a ranije izdata dozvola boravka koja sadrži tehničku grešku se poništava i izrađuje se nova dozvola boravka koja se unosi u pasoš stranca.

(5) U slučaju tehničke greške u dozvoli boravka, nova se izdaje po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranca, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se traži izdavanje nove dozvole boravka. Dozvola boravka koja sadrži tehničku grešku se poništava, a ukoliko nije unesena u pasoš stranca vraća se Službi.

GLAVA V – PRIJAVA BORAVKA STRANCA

Član 83

(Obaveza prijave i odjave boravišta i prebivališta)

(1) Prijavu boravišta, prijavu i odjavu prebivališta, odnosno promjenu adrese stana u BiH stranac vrši u organizacionoj jedinici Službe ili policije. Stranac je uz prijavu dužan dati tačne i istinite podatke i predočiti na uvid putnu ispravu sa kojom je ušao u BiH i dokaz o obezbjeđenom smještaju u BiH. Prijavu boravišta stranca može izvršiti i stanodavac kod koga je stranac u posjeti uz izjavu potpisanu u organizacionoj jedinici Službe o obezbijeđenom smještaju za stranca.

(2) Prijava se vrši na obrascu “Prijava boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese stana”. Obrazac je bijele boje i sastoji se od dva dijela: prijave i potvrde. Obrazac potvrde o prijavi boravišta, prijavi i odjavi prebivališta, odnosno promjeni adrese stana je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 21.

(3) Stranac sa odobrenim boravkom u BiH dužan je prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja, u rokovima koji su propisani Zakonom.

(4) Ukoliko se stranac prijavljuje na područje druge organizacione jedinice Službe, ta organizaciona jedinica odmah pismeno obavještava organizacionu jedinicu Službe kod koje je stranac imao prethodnu prijavu boravišta ili prebivališta, a u cilju dostavljanja potrebne dokumentacije, a po potrebi i kopije spisa privremenog, odnosno stalnog boravka. Organizaciona jedinica Službe po prijemu obavijesti odjavljuje stranca po službenoj dužnosti.

Član 84

(Lica obavezna da prijave boravište stranaca)

(1) Obavezu prijave boravišta stranaca imaju pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge smještaja.

(2) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti, dužno je prijaviti boravište stranca, u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH, ako će stranac boraviti u BiH duže od tri dana.

(3) Lica obavezna da prijave boravište stranaca su, pored pravnih i fizičkih lica registrovanih za pružanje usluga smještaja (hoteli i sl.) i zdravstvene ustanove i banjska lječilišta ili druge ustanove koje primaju strance na liječenje, starački domovi, ustanove specijalizovane za smještaj osoba sa posebnim potrebama, školski i studentski domovi, ukoliko stranci borave po osnovu viznog ili bezviznog boravka i dr.

(4) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana, odnosno druge ustanove koje pružaju smještaj iz stava (3) ovog člana, dužni su dostavljati evidencije iz knjige stranaca elektronskim putem ili propisane obrasce prijave boravišta nadležnoj policijskoj stanici ili Službi.

GLAVA VI – LIČNA KARTA ZA STRANCE

Član 85

(Lična karta za strance)

(1) Lična karta za strance je javna isprava kojom se dokazuje identitet i činjenica mjesta i datuma rođenja stranca.

(2) Lična karta za strance ima oblik kartice, formata 8,5 cm x 5,4 cm, debljine 0,81 mm, izrađena višeslojnom tehnologijom od bijelog i transparentnog polikarbonatnog materijala sa primjesama okeržute i sive boje u svijetlim tonovima.

(3) Obrazac lične karte za strance sadrži rubrike sa prednje strane i poleđine obrasca u koje se upisuju propisani podaci.

(4) Naslov i nazivi rubrika na obrascu lične karte za strance ispisani su na bosanskom, hrvatskom, srpskom, francuskom i engleskom jeziku.

(5) Tekst na bosanskom i hrvatskom jeziku ispisan je latiničnim, a na srpskom jeziku ispisan je ćiriličnim pismom. Pojedinačne podatke koji se unose u obrazac lične karte za strance nadležni organ ispisuje latiničnim pismom.

Član 86

(Sadržaj obrasca lične karte za strance)

(1) Prednja strana obrasca lične karte za strance sadrži u gornjem lijevom uglu naslov “Bosna i Hercegovina”, desno pored toga na središnjem dijelu naslov “Lična karta za strance”, a u desnom uglu grb BiH. S lijeve strane središnjeg dijela obrasca ispod naslova “Bosna i Hercegovina” nalazi se prostor za fotografiju i potpis imaoca lične karte za strance. Na prednjoj strani obrasca, ispod naziva “lična karta za strance”, nalaze se rubrike u koje se upisuje prezime, ime, pol, državljanstvo, datum rođenja, mjesto rođenja, rok važenja i serijski broj, a u donjem lijevom uglu nalazi se rubrika za potpis imaoca lične karte za strance.

(2) Na poleđini obrasca lične karte za strance u gornjem lijevom uglu upisuje se jednodimenzionalni bar-kod 39 sa podacima o jedinstvenom matičnom broju stranca, a u desnom gornjem uglu upisuje se dvodimenzionalni bar-kod PDF – 417 sa podacima otiska prstiju i drugim podacima o imaocu lične karte za strance.

(3) Na lijevoj strani srednjeg dijela poleđine obrasca lične karte za strance nalazi se utisnut grb BiH, a pored njega u vertikalnom položaju u zlatnoj štampi naziv “BiH”.

(4) U središnjem dijelu poleđine obrasca lične karte za strance upisuje se jedinstveni matični broj stranca, datum izdavanja, opština stalnog boravka, naziv nadležnog organa koji je izdao ličnu kartu za strance i rubrika “Napomena”, a ostali prostor poleđine obrasca predstavlja mašinski čitljivu zonu u koju se u obliku slova, brojeva i znakova upisuju podaci koji se mogu elektronski očitati.

(5) Obrazac lične karte za strance propisan ovim pravilnikom obezbjeđuje Ministarstvo civilnih poslova. Obrazac lične karte za strance je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 22.

Član 87

(Izdavanje, zamjena i poništavanje lične karte za strance)

(1) Izdavanje, zamjenu i poništavanje lične karte za strance, vrše u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i u Brčko Distriktu BiH nadležni organ koji funkcionalno djeluje kao državna institucija (u daljem tekstu: nadležni organ), po mjestu stalnog boravka stranaca.

(2) Organizaciona jedinica Službe, po službenoj dužnosti, podnosi zahtjev Ministarstvu civilnih poslova za određivanje i dodjeljivanje jedinstvenog matičnog broja za stranca.

(3) Nakon prijema obavještenja o određenom jedinstvenom matičnom broju, stranac je obavezan da u roku od osam dana podnese zahtjev za izdavanje lične karte za stranca nadležnom organu po mjestu prebivališta iz stava (1) ovog člana.

(4) Stranac je dužan da fotokopiju lične karte za stranca dostavi organizacionoj jedinici Službe po mjestu prebivališta, koja vodi službenu evidenciju o izdatim ličnim dokumentima strancima, shodno članu 128. Zakona.

(5) Stranac je dužan zamijeniti ličnu kartu za strance u slučaju promjene prebivališta ukoliko je novo prebivalište stranca na području drugog grada, opštine ili bilo kojeg podatka sadržanog u obrascu lične karte za strance, oštećenja izdate lične karte za strance, kao i u slučaju bitne izmjene lika, nastale kao posljedica fizičkog ili hemijskog dejstva, bolesti ili biološkog procesa, u roku od 30 dana od dana kada je navedena promjena nastupila.

(6) Fotografija na ličnoj karti za strance mora vjerno prikazivati lik imaoca lične karte za strance (sa lica – en-face) bez šešira, kape ili marame.

(7) Izuzetno od stava (6) ovog člana, stranci koji po običajima zemlje iz koje dolaze nose šešir, kapu ili maramu mogu se fotografisati sa šeširom, kapom ili maramom s tim što čelo ne smije biti pokriveno.

(8) Bitnom izmjenom izgleda lica zbog koje se lična karta za strance mora zamijeniti smatraju se trajne izmjene lica nastale usljed fizičkog ili hemijskog dejstva, bolesti ili prirodnog biološkog procesa, zbog kojih je očigledno onemogućeno ili otežano prepoznavanje na osnovu fotografije na ličnoj karti za strance.

(9) Bitnom izmjenom izgleda u smislu stava (8) ovog člana smatraju se i razlike u izgledu lica na fotografiji i stvarnog izgleda koji nastanu usljed većih promjena u načinu držanja, dužine i boje kose, brkova ili brade usljed čega je nemoguće ili otežano prepoznavanje sa fotografijom na ličnoj karti za strance.

(10) Zamijenjena i vraćena lična karta za strance se poništava bušenjem obrasca. Poništeni obrasci se komisijski uništavaju. O uništenim ličnim kartama za strance sačinjava se zapisnik.

Član 88

(Zahtjev za izdavanje lične karte za strance)

(1) Zahtjev za izdavanje i zamjenu lične karte za strance podnosi se nadležnom organu iz člana 87. ovog Pravilnika po mjestu stalnog boravka stranca.

(2) Zahtjev za izdavanje i zamjenu lične karte za strance podnosi se na obrascu LK-S1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 23.

(3) Uz zahtjev za izdavanje i zamjenu lične karte za strance prilaže se:

a) dokaz o odobrenom stalnom boravku,

b) dokaz o identitetu stranca (putna isprava) i

c) dokaz o uplati propisane takse.

(4) U postupku zamjene lične karte za strance identitet se dokazuje na osnovu ranije izdate lične karte za strance, a ukoliko iste nema, identitet se dokazuje važećom putnom ispravom.

(5) Uz zahtjev za izdavanje lične karte za strance umjesto nestale lične karte za strance, stranac je dužan priložiti potvrdu o prijavi nestanka, izdatu od strane nadležnog organa i dokaz da je lična karta za strance oglašena nevažećom u “Službenom glasniku BiH”.

Član 89

(Postupak izdavanja lične karte za strance)

(1) Po prijemu zahtjeva nadležni organ iz člana 87. stava (1) ovog Pravilnika utvrdiće da li je strancu određen jedinstveni matični broj.

(2) Nakon provedenog postupka iz člana 87. ovog Pravilnika strancu će se izdati potvrda o prijemu zahtjeva i preuzimanju lične karte za strance, na obrascu LK- S2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 24.

(3) Lična karta za strance izdaje se strancu koji je navršio 18 godina života sa rokom važenja od pet godina računajući od dana izdavanja.

(4) Preuzimanje lične karte za strance potvrđuje se upisivanjem datuma i potpisom službenika i podnosioca zahtjeva na potvrdi iz stava (2) ovog člana.

(5) Obrazac zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte za strance LK -S1 i obrazac potvrde o prijemu zahtjeva i preuzimanju lične karte za strance LK-S2 obezbjeđuje Ministarstvo civilnih poslova odštampane na jezicima konstitutivnih naroda i ispisane latiničnim i ćiriličnim pismom, te na francuskom i engleskom jeziku.

Član 90

(Evidencije o ličnim kartama za strance)

(1) O primljenim zahtjevima za izdavanje, odnosno zamjenu lične karte za strance organ nadležan za prijem zahtjeva vodi posebnu evidenciju primljenih zahtjeva “Registar primljenih zahtjeva za izdavanje – zamjenu lične karte za strance”.

(2) Registar se vodi u obliku knjige formata A4-obrazac LK-S3 koja sadrži rubrike: redni broj registra, datum prijema zahtjeva, prezime i ime podnosioca zahtjeva i ime roditelja, dan, mjesec i godina rođenja, serijski broj lične karte za strance, ime i prezime službenog lica i rubriku “Napomena”.

(3) Ako su podaci u registru pogrešno upisani službenik će ih precrtati tako da upis ostane jasan i upisaće tačne podatke iznad precrtanih podataka. Registar se zaključuje na kraju kalendarske godine, uvezuje i čuva trajno.

(4) Zahtjevi sa prilozima se odlažu po rednom broju i čuvaju pet godina, a zatim se komisijski uništavaju.

(5) Evidencija o izdatim, poništenim i uništenim ličnim kartama za strance vodi se elektronskim putem. Organi nadležni za izdavanje lične karte za strance putem elektronske obrade podataka u okviru svoje nadležnosti vode, održavaju i koriste evidenciju o ličnoj karti za strance.

GLAVA VII – POSTUPANjE KOD PRESTANKA I OTKAZA BORAVKA

Član 91

(Postupanje u slučaju prestanka boravka)

(1) U slučaju prestanka boravka na osnovu člana 93. stava (1) Zakona, osim kada je boravak prestao smrću stranca, na naljepnici boravka Služba konstatuje da dozvola boravka koja je unesena u pasoš stranca prestaje da važi sa danom prestanka boravka. Ako pasoš stranca nije dostupan, prestanak važenja dozvole boravka se unosi u pasoš stranca kada se za to steknu uslovi.

(2) Ukoliko je stalni boravak strancu prestao iz razloga propisanih članom 93. stavom (1) tač. a), d), e) i f) Zakona, organizaciona jedinica Službe o tome obavještava Ministarstvo civilnih poslova i organe nadležne za izdavanje lične karte za stranca.

Član 92

(Otkaz boravka)

(1) U postupku utvrđivanja razloga za otkaz boravka, službena osoba ovlaštena za preduzimanje radnji u postupku vrši provjere u službenim evidencijama, operativne provjere na terenu, vodi ispitni postupak u kojem će se strancu omogućiti da se izjasni o okolnostima i činjenicama koje su utvrđene u toku postupka, a po potrebi se saslušavaju i svjedoci i koriste druga dokazna sredstva na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari. U slučaju otkaza boravka strancu u skladu sa članom 96. stav (1) tačke s) Zakona, Služba neće obrazlagati donesenu odluku u dijelu koji se odnosi na dokaze koji su označeni stepenom tajnosti.

(2) U rješenju kojim se strancu otkazuje boravak određuje se rok u kojem je stranac dužan dobrovoljno napustiti BiH. Rok za napuštanje se računa od dana isticanja roka za žalbu ako stranac nije izjavio žalbu. Ako je stranac izjavio žalbu, rok se računa od dana prijema odluke po žalbi.

(3) Nakon što rješenje o otkazu privremenog ili stalnog boravka postane konačno, dozvola boravka unesena u pasoš stranca se poništava stavljanjem štambilja “PONIŠTENO”, a na stranici na kojoj je unesena dozvola boravka ručno se unosi datum do kojeg je stranac dužan napustiti BiH, pečat i potpis ovlaštenog lica.

(4) Nakon što rješenje o otkazu bezviznog boravka postane konačno u pasoš stranca unosi se štambilj “OTKAZ BEZVIZNOG BORAVKA”, a ručno se unosi datum do kojeg je stranac dužan napustiti BiH, pečat i potpis ovlaštenog lica. Ukoliko stranac ima dokument u koji se ne može utisnuti štambilj, na rješenju o otkazu bezviznog boravka navodi se razlog zbog kojeg štambilj nije utisnut i ručno se unosi datum do kojeg je stranac dužan napustiti BiH, pečat i potpis ovlaštenog lica.

(5) Primjerak rješenja o otkazu boravka ulaže se u spis predmeta koji se odnosi na zahtjev stranca za odobrenje boravka koji je otkazan.

(6) Ako je stranac napustio BiH, dozvola boravka iz stava (3) ovog člana može se poništiti naknadno kada stranac bude dostupan organizacionoj jedinici Službe ili Graničnoj policiji BiH.

(7) Stranac kojem je otkazan privremeni ili stalni boravak, a napustio je teritoriju BiH prije poništenja dozvole boravka, dozvola boravka prestaje da važi sa danom konačnosti rješenja o otkazu stalnog ili privremenog boravka. Dozvola boravka se može naknadno poništiti kada stranac bude dostupan organizacionoj jedinici Službe ili Graničnoj policiji.

(8) Ukoliko je strancu otkazan stalni boravak iz razloga propisanih članom 97. Zakona, organizaciona jedinica Službe o tome obavještava Ministarstvo civilnih poslova i organ nadležan za izdavanje lične karte za strance.

GLAVA VIII – KNjIGA STRANACA

Član 93

(Knjiga stranaca)

(1) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja strancima dužna su voditi evidenciju o strancima (u daljem tekstu: knjiga stranaca) kojim pružaju usluge smještaja.

(2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana su ugostiteljski objekti, prenoćišta, hosteli, pansioni, planinarski domovi, zdravstvene ustanove, banjska lječilišta, starački domovi, ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, domovi za smještaj đaka i studenata i slično.

(3) Fizička lica iz stava (1) ovog člana su lica registrovana za samostalnu privrednu djelatnost iz oblasti pružanja usluga smještaja kod nadležnog opštinskog organa, odnosno fizičke osobe registrovane kod nadležne turističke zajednice kao lica koja pružaju usluge smještaja.

(4) Knjiga stranaca se vodi u obliku knjige vodoravnog formata A-3, čvrstog poveza, sa numerisanim stranicama.

(5) Knjiga stranaca sadrži rubrike za unos slijedećih podataka:

a) redni broj,

b) prezime i ime stranca,

c) pol,

d) datum i mjesto rođenja,

e) državljanstvo,

f) vrsta, broj, rok važenja putne isprave i naziv izdavaoca,

g) vrsta, broj i rok važenja vize,

h) datum i mjesto ulaska u BiH,

i) datum i vrijeme prijave stranca u smještajnu jedinicu,

j) datum i vrijeme odjave stranca iz smještajne jedinice,

k) broj izdatog fiskalnog računa i

l) rubriku “Napomena”.

(6) Podaci u knjizi stranaca moraju biti ažurno vođeni i čitko ispisani, a u slučaju greške, grešku treba precrtati tako da ispravka i greška ostaju čitljive.

(7) Knjigu stranaca zaključuje odgovorno lice na kraju kalendarske godine. Nova kalendarska godina započinje rednim brojem 1 (jedan). Rok čuvanja knjige stranaca je najmanje tri godine.

(8) Obrazac knjige stranaca je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 25.

Član 94

(Evidencija o knjigama stranaca)

(1) Knjigu stranaca ovjerava nadležna organizaciona jedinica Službe po mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca usluge smještaja. Ovjeru vrši organizaciona jedinica Službe početkom kalendarske godine tako da na prvoj stranici knjige stranaca upisuje tekst “Izvršena je ovjera knjige stranaca”, unosi datum i broj ovjere, broj stranica/listova, naziv organizacione jedinice Službe s pečatom i potpisom odgovorne osobe u Službi.

(2) Knjiga stranaca koja je zaključena na kraju godine, a koja ima slobodnih stranica, može se nastaviti koristiti i nakon ovjere izvršene početkom kalendarske godine.

(3) Organizaciona jedinica Službe vodi evidenciju o ovjerenim knjigama stranaca koja sadrži sljedeće podatke:

a) redni broj,

b) naziv i sjedište pravnog lica,

c) ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, odnosno ime, prezime i adresu fizičkog lica,

d) kontakt telefon,

e) datum i broj ovjere knjige stranaca i

f) broj stranica.

Član 95

(Obaveze davaoca smještaja i kontrola evidencije)

(1) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja dužne su donijeti knjigu stranaca na ovjeru nadležnoj organizacionoj jedinici Službe po mjestu poslovnog sjedišta, odnosno prebivališta ili boravišta. Uz zahtjev za ovjeru knjige stranaca dužne su dostaviti: dokaz o registraciji za pružanje usluga smještaja i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na zahtjev za ovjeru.

(2) Pored evidencije o strancima koja se vodi u knjizi stranaca, pravna i fizička lica su dužna voditi evidenciju o strancima kojima pružaju usluge smještaja i putem sistema elektronske obrade podataka uz saglasnost Službe. Evidencija koja se vodi putem sistema elektronske obrade podataka mora pružati sve podatke koje sadrži knjiga stranaca. Podaci koji se vode u sistemu elektronske obrade podataka dnevno se izlistavaju, hronološki slažu, te se na kraju kalendarske godine zaključuju, uvezuju i ovjeravaju kod nadležne organizacione jedinice Službe. Forma elektronske obrade i evidencije podataka, u cilju komplementarnosti sa sistemima obrade i pohranjivanja podataka o strancima, propisaće se Odlukom Službe.

(3) Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja strancima dužna su ovlaštenom službenom licu Službe ili policije dati na uvid knjigu stranaca. Prilikom kontrole inspektor za strance, na desnoj stranici knjige, stavlja kratku službenu zabilješku o datumu vršenja kontrole sa potpisom. O izvršenoj kontroli inspektor sastavlja zapisnik i dostavlja ga odgovornoj osobi u pravnom ili fizičkom licu koje pruža usluge smještaja strancima.

GLAVA IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ulasku i boravku stranaca (“Službeni glasnik BiH”, broj 27/13).

Član 97

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Priloge u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021