Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O PRETHODNIM I PERIODIČNIM LjEKARSKIM PREGLEDIMA RADNIKA NA RADNIM MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM REPUBLIKA SRPSKA

PRAVILNIK O PRETHODNIM I PERIODIČNIM LjEKARSKIM PREGLEDIMA RADNIKA NA RADNIM MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

(“Sl. glasnik RS”, br. 68/2008)

Član 1

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se način, postupak i rokovi obavljanja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom (u daljem tekstu: radnik).

(2) Prethodne i periodične ljekarske preglede obavlja služba medicine rada.

(3) U postupku obavljanja prethodnog i periodičnog ljekarskog pregleda radnika služba medicine rada koristi podatke iz akta poslodavca o procjeni rizika i o faktorima rizika na radnom mjestu sa povećanim rizikom i posebnom zdravstvenom stanju koje mora imati radnik.

Član 2

(1) Prethodni ljekarski pregled vrši se radi utvrđivanja i ocijenjivanja da li radnik koji se zapošljava ima potrebnu zdravstvenu sposobnost za rad na radnom mjestu sa povećanim rizikom, odnosno sposobnost radnika za rad na radnom mjestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu, odnosno rukovanje određenom opremom za rad u odnosu na faktore rizika utvrđene aktom o procjeni rizika kod poslodavca.

(2) Prethodni ljekarski pregled radnika vrši se:

a) prije početka rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom,

b) prije premještaja zaposlenog na radno mjesto sa povećanim rizikom,

v) prilikom svakog utvrđivanja novih rizika na radnom mjestu sa povećanim rizikom na kome radnik radi,

g) ukoliko je radnik raspoređen na radno mjesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mjestu duži od 12 mjeseci i

d) kod promjene tehnologije rada.

Član 3

(1) Periodični ljekarski pregled vrši se radi praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja i utvrđivanja da li je došlo do oštećenja zdravlja izazvanih povećanim profesionalnim rizicima i da li je došlo do oboljenja koja su kontraindikovana za rad u uslovima povećanog profesionalnog rizika, odnosno sposobnosti radnika za obavljanje poslova na radnom mjestu sa povećanim rizikom na kome radnik radi ili za upotrebu, odnosno rukovanje određenom opremom za rad u odnosu na faktore rizika tog radnog mjesta.

(2) Osim u slučajevima iz stava 1. ovog člana poslodavac upućuje radnika na periodični ljekarski pregled i u slučajevima:

a) nakon privremene spriječenosti za rad po osnovu teške povrede na radu,

b) poslije bolesti ili povrede koje nisu u vezi sa radom, ako postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost,

v) nakon težih havarija u procesu rada,

g) ako se pojavi veći broj oboljenja sa istim ili sličnim simptomima ili ako postoji opasnost od epidemije i

d) na lični zahtjev radnika kada osjeti da nije zdravstveno sposoban da obavlja poslove na koje je raspoređen.

Član 4

(1) Prethodni i periodični ljekarski pregled radnika obuhvata:

a) opšti pregled, bez obzira na vrstu rizika i zdravstvene uslove na radnom mjestu sa povećanim rizikom i

b) specifični pregled, zavisno od rizika i zdravstvenih uslova koje mora da ispunjava radnik na tom radnom mjestu.

(2) Opšti i specifični elementi prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika sadržani su u programima koji se nalaze u prilozima I i II i čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5

(1) Ako služba medicine rada u postupku ocjenjivanja posebnog zdravstvenog stanja radnika utvrdi da je za ocjenjivanje neophodna prethodna medicinska dokumentacija, može je zahtijevati od ljekara kod koga se radnik liječi.

(2) Ljekar koji liječi radnika dužan je da, u roku od tri dana od dana dobijanja zahtjeva, medicinsku dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavi službi medicine rada, a služba medicine rada dužna je da primljenu dokumentaciju vrati ljekaru narednog dana od dana njenog prijema.

Član 6

(1) Služba medicine rada, u postupku vršenja prethodnog ili periodičnog ljekarskog pregleda radnika (u daljem tekstu: ljekarski pregled), može da koristi već postojeće laboratorijske rezultate, koji u momentu vršenja pregleda nisu stariji od mjesec dana.

(2) Ako poslodavac angažuje drugu službu medicine rada, ta služba može, u roku od osam dana od dana angažovanja, podnijeti zahtjev službi medicine rada koja je bila ranije angažovana da joj dostavi originalnu medicinsku dokumentaciju o izvršenim ljekarskim pregledima radnika.

(3) Ranije angažovana služba medicine rada dužna je da novoangažovanoj službi medicine rada traženu dokumentaciju dostavi u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, kao i da sačuva fotokopije medicinske dokumentacije koju dostavi.

Član 7

(1) Pri upućivanju radnika na ljekarski pregled poslodavac popunjava Uputnicu za prethodni ljekarski pregled, odnosno Uputnicu za periodični ljekarski pregled.

(2) Poslodavac popunjava uputnicu u dva primjerka i jedan primjerak dostavlja službi medicine rada, a drugi primjerak zadržava za svoje potrebe.

Član 8

(1) Služba medicine rada obavlja ljekarske preglede u skladu sa ovim pravilnikom i elementima utvrđenim u članu 4. stav 2. ovog pravilnika.

(2) Po završetku periodičnog ljekarskog pregleda grupe radnika koji rade na istim ili sličnim poslovima ili u jednoj tehnološkoj cjelini (više od 20 radnika), zdravstvena organizacija dužna je da u roku od 60 dana dostavi izvještaj sa pokazateljima zdravstvenog stanja pregledane grupe radnika sa prijedlogom mjera prevencije i zaštite zdravlja radnika.

Član 9

(1) Izvještaj o izvršenom prethodnom ljekarskom pregledu radnika, odnosno izvještaj o izvršenom periodičnom ljekarskom pregledu radnika popunjava služba medicine rada u tri primjerka.

(2) Služba medicine rada u roku od 15 dana od dana izvršenog prethodnog, odnosno periodičnog ljekarskog pregleda dostavlja po jedan primjerak izvještaja poslodavcu i radniku, a jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

(3) Izvještaj o izvršenom prethodnom ljekarskom pregledu radnika sadrži ocjenu da li je radnik zdravstveno sposoban, odnosno da li je zdravstveno sposoban za rad na radnom mjestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu rukovanjem određenim sredstvima za rad, da li je privremeno nesposoban i da li je potrebno dodatno ispitivanje ili liječenje.

(4) Izvještaj o periodičnom ljekarskom pregledu radnika, pored činjenica navedenih u stavu 3. ovog člana, sadrži i ocjenu da li postoje oštećenja zdravlja uzrokovana profesionalnim rizicima.

Član 10

Kada služba medicine rada u postupku prethodnog ili periodičnog ljekarskog pregleda utvrdi poremećaj zdravstvenog stanja radnika, o tome, bez odlaganja, obavještava poslodavca, radnika i njegovog izabranog ljekara.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima (“Službeni list SRBiH”, broj 2/91).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Prilog I

OPŠTI DIO PROGRAMA PRETHODNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA ZAPOSLENIH NA RADNIM MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Red. broj

Prethodni pregled obuhvata

1.

Anamnestičke podatke (rana anamneza, stomačne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, socijalnoepidemiološki podaci).

2.

Ljekarski pregled sa osnovnom antroprometrijom (tjelesna masa, tjelesna visina, izračunavanje indeksa tjelesne mase – BMI).

3.

Osnovne labarotorijske analize.

4.

Krv (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze).

5.

Urin (prisustvo bjelančevina, šećera, bilirubina, urinobilinogen i sediment urina).

6.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid.

7.

Tonalanu liminarnu audiometriju.

8.

Spirometriju sa krivom protoka volumena.

9.

Elektrokardiogram (12 odvoda).

10.

Popunjavanje upitnika o prethodnim bolestima, navikama, alergijama.

11.

Radiografiju grudnog koša (PA) – po odluci ljekara.

12.

Specifične preglede i / ili ispitivanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti, odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu u skladu sa Aktom o procjeni rizika.

13.

Ocjenu radne sposobnosti u odnosu na zahtjev radnog mjesta, u skladu sa zdravstvenim stanjem i psihofizičkim sposobnostima radnika s prijedlogom za preuzimanje odgovarajućih mjera zaštite zdravlja radnika.

Periodični pregled obuhvata

1.

Anamnestičke podatke (radna anamneza, glavne tegobe, sadašnja bolest, lična anamneza, porodična anamneza, saocijalnoepidemiološki podaci).

2.

Ljekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (tjelesna masa, tjelesna visina, izračunavanje indeksa tjelesne mase – BMI).

3.

Osnovne laboratorijske analize.

4.

Krv (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hamatokrit, koncentracija glukoze).

5.

Urin (prisustvo bjelančevina, šećera, bilirubina, urobilinogen i sediment urina).

6.

Elektrokardiogram (12 odvoda).

7.

Spirometriju sa krivom protoka volumena.

8.

Radiografiju grudnog koša (PA) – po odluci ljekara.

9.

Specifične preglede i / ili ispitivanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti, odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu u skladu sa Aktom o procjeni rizika.

Prilog II

SPECIFIČNI DIO PROGRAMA PRETHODNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA ZAPOSLENIH NA RADNIM MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

PRETHODNI PREGLED

PERIODIČNI PREGLED

Vrem. int. u mjes.

1

2

3

4

1.0.

ZAHTJEVI I OPTEREĆENjA

ZAHTJEVI I OPTEREĆENjA

1.1.

ČULO VIDA

ČULO VIDA

12

Ciljana anamneza.

Ciljana anamneza.

Testiranje funkcija: forija, fuzija, kolorni vid. Zahtjev za očuvanim vidnim poljem: perimetrija. Zahtjev za očuvanim vidom u tami: ispitivanje adaptacije na tamu.

Testiranje funkcija: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.

Zahtjev za očuvanim vidnim poljem: perimetrija. Zahtjev za očuvanim vidom u tami: ispitivanje adaptacije na tamu.

1.2.

ČULA MIRISA I UKUSA

ČULA MIRISA I UKUSA

24

Ciljana anamneza, sa ispitivanjem (testiranjem)

čula mirisa i ukusa.

Ciljana anamneza, sa ispitivanjem (testiranjem)

čula mirisa i ukusa.

1.3.

ČULO RAVNOTEŽE

ČULO RAVNOTEŽE

12

Ciljana anamneza.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Testiranje vidnih funkcija: forija, fuzija, kolorni vid.

Ciljana anamneza.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzi- bilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.

1.4.

ČULO SLUHA

ČULO SLUHA

12

Ciljana anamneza.

Ciljana anamneza. Tonalna liminarna audiometrija.

1.5.

SREDNjE TEŽAK I TEŽAK DINAMIČKI FIZIČKI RAD (=>4 METa)

Ciljana anamneza. Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

SREDNjE TEŽAK I TEŽAK DINAMIČKI FIZIČKI RAD (=>4 METa)

Ciljana anamneza. Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

12

1.6.

STATIČKI FIZIČKI RAD

STATIČKI FIZIČKI RAD

12

Ciljana anamneza.

Ispitivanje snage grupe mišića angažovane u statičkom radu.

Ciljana anamneza.

Ispitivanje snage grupe mišića angažovane u statičkom radu.

1.7.

PONAVLjAJUĆI BRZI POKRETI I PRISILNI POLOŽAJI

PONAVLjAJUĆI BRZI POKRETI I PRISILNI POLOŽAJI

12

Ciljana anamneza.

Upitnik za koštano-mišićne tegobe i poremećaje.

Ciljana anamneza.

Upitnik za koštano-mišićne tegobe i poremećaje.

1.8.

PSIHIČKI ZAHTJEVI I OPTEREĆENjA (KOGNITIVNI, PSIHOSENZORNI I PSIHOMOTORNI)

PSIHIČKI ZAHTJEVI I OPTEREĆENjA (KOGNITIVNI, PSIHOSENZORNI I PSIHOMOTORNI)

12

Ciljana anamneza.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti).

Ciljana anamneza.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti).

2.0.

FIZIČKE ŠTETNOSTI

FIZIČKE ŠTETNOSTI

2.1.

NEODGOVARAJUĆE OSVJETLjENjE

NEODGOVARAJUĆE OSVJETLjENjE

24

Ciljana anamneza.

Testiranje vidnih funkcija: forija, fuzija, kolorni vid. Perimetrija.

Ispitivanje adaptacije na tamu.

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid. Perimetrija.

Ispitivanje adaptacije na tamu.

2.2.

RAD U NEPOVOLjNIM MIKROKLIMATSKIM USLOVIMA

RAD U NEPOVOLjNIM MIKROKLIMATSKIM USLOVIMA

12

Ciljana anamneza.

Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

*Dinamička kožna termometrija (Cold test).

Ciljana anamneza.

Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

*Dinamička kožna termometrija (Cold test).

Napomena: *Kod lica izloženih niskim temperaturama.

2.3.

BUKA

BUKA

12

Ciljana anamneza. Upitnik za rad u buci.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzi bilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Savjetovanje o preventivnim mjerama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme).

Ciljana anamneza.

Tonalna liminarna audiometrija.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzi- bilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Savjetovanje o preventivnim mjerama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme).

Napomena: Ekspozicija buci jednaka ili veća od 85 dB(A) prvi periodični pregled 12 mjeseci od početka rada, sljedeći minimalno svake tri godine. Ekspozicija buci jednaka ili veća od 90 dB(A) prvi periodični pregled čula sluha šest mjeseci od početka rada, sljedeći minimalno svakih godinu dana.

2.4.

OPŠTE VIBRACIJE

OPŠTE VIBRACIJE

12

Ciljana anamneza.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ciljana anamneza.

Tonalna liminarna audiometrija.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

2.5.

LOKALNE VIBRACIJE

LOKALNE VIBRACIJE

12

Ciljana anamneza.

Upitnik za rad sa vibracijama.

Dinamička kožna termometrija (Cold test).

Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i vibracije. Phalenov test.

Ciljana anamneza.

Upitnik za rad sa vibracijama.

Dinamička kožna termometrija (Cold test).

Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i vibracije. Phalenov test.

Alenov test. Dinamometrija.

2.6.

JONIZUJUĆE ZRAČENjE

JONIZUJUĆE ZRAČENjE

12

Ciljana anamneza.

Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zjenicama). Određivanje broja retikulocita i trombocita, leukocitarna formula.

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid.

Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zjenicama).

Analiza hromosomskih aberacija i mikronukleusa. Određivanje broja retikulocita i trombocita, leukocitarna formula.

Napomena: Oftalmološki pregled na 24 mjeseca. Analiza hromosomskih aberacija i mikronukleusa na tri do šest godina.

2.7.

NEJONIZUJUĆE ZRAČENjE

NEJONIZUJUĆE ZRAČENjE

12

Ciljana anamneza.

Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zjenicama).

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid. Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zjenicama).

2.8.

POVIŠENI ILI SNIŽENI VAZDUŠNI PRITISAK

POVIŠENI ILI SNIŽENI VAZDUŠNI PRITISAK

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti) Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti). Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

2.9.

PROMJENE UBRZANjA (AKCELERACIJA ILI DECELERACIJA)

PROMJENE UBRZANjA (AKCELERACIJA ILI DECELERACIJA)

12

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psiho-fizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti) Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Psihološki pregled (ispitivanje psihofizio- loških sposobnosti i karakteristika ličnosti). Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska prije i poslije testa.

3.0.

HEMIJSKE ŠTETNOSTI

HEMIJSKE ŠTETNOSTI

3.1.

METALI I NEMETALI

METALI I NEMETALI

3.1.1.

ALUMINIJUM

ALUMINIJUM

12

Ciljana anamneza.

Upitnik za respiratorne bolesti. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Upitnik za respiratorne bolesti. RTG pluća (PA).

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija aluminijuma u urinu izražena na gram kreatinina.

Napomena: RTG pluća na pet godina.

3.1.2.

ANTIMON I NjEGOVA JEDINjENjA

ANTIMON I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i γ- glutamiltranspeptidaze u krvi.

RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ- glutamiltranspeptidaze u krvi.

RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.3.

ARSEN I NjEGOVA JEDINjENjA

ARSEN I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog),

transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze,

γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Određivanje koncentracije albumina, β2-mikro- globulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltran- speptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Određivanje koncentracije albumina, β2- mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

RTG pluća (PA).

RTG pluća (PA).

Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija ukupnog neorganskog arsena u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija methemoglobina u krvi.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.4.

BAKAR I NjEGOVA JEDINjENjA

BAKAR I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Koncentracija bakra u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija bakra u krvi.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija bakra u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija bakra u krvi.

3.1.5.

BERILIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

BERILIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Specifični upitnik za alergije. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Specifični upitnik za alergije. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća na pet godina.

3.1.6.

CINK I NjEGOVA JEDINjENjA

CINK I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije.

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije.

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija cinka u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija cinka u krvi.

3.1.7.

FOSFOR I NjEGOVA JEDINjENjA

FOSFOR I NjEGOVA JEDINjENjA

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled sluzokože gornjih respirator- nih puteva, usne duplje, vilice i kože.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, usne duplje, vilice i kože.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, Ca, P, uree i kreatinina u krvi.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, Ca, P, uree i kreatinina u krvi. Rendgenografija donje vilice.

Napomena: Rendgenografija donje vilice na svakih pet godina poslije desetogodišnje izloženosti.

3.1.8.

HROM I NjEGOVA JEDINjENjA

HROM I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, β2- mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA). Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija hroma u urinu izražena na gram kreatinina.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.9.

KADMIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

KADMIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, β2- mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, β2- mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA). Rendgenografija karlice i butnih kostiju. Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija kadmijuma u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija kadmijuma u krvi.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije. Rendgenografija karlice i butnih kostiju na pet godina poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.10.

KALAJ I NjEGOVA NEORGANSKA JEDINjENjA

KALAJ I NjEGOVA NEORGANSKA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.11.

ORGANSKA JEDINjENjA KALAJA

ORGANSKA JEDINjENjA KALAJA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ- glutamiltranspeptidaze u krvi.

RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ- glutamiltranspeptidaze u krvi.

RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.12.

KOBALT I NjEGOVA JEDINjENjA

KOBALT I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. Ispitivanje čula mirisa.

RTG pluća (PA).

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija kobalta u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija kobalta u krvi.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije. Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.1.13.

MAGNEZIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

MAGNEZIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija magnezijuma u urinu izražena na gram kreatinina.

3.1.14.

MANGAN I NjEGOVA JEDINjENjA

MANGAN I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Upitnik Q 16

Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Ciljana anamneza. Upitnik Q 16

Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).

3.1.15.

NIKL I NjEGOVA JEDINjENjA

NIKL I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. Ispitivanje čula mirisa.

RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. Ispitivanje čula mirisa.

RTG pluća (PA).

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija nikla u urinu izražena

na gram kreatinina i koncentracija nikla u krvi.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.16.

OLOVO I NjEGOVA NEORGANSKA JEDINjENjA

OLOVO I NjEGOVA NEORGANSKA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Upitnik Q 16.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza. Upitnik Q 16.

Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring. Koncentracija olova u krvi. Koncentracija eritrocitnog protoporfirina. Koncentracija δ-aminolevulinske kiseline u urinu.

3.1.17.

ORGANSKA JEDINjENjA OLOVA

ORGANSKA JEDINjENjA OLOVA

12

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16.

Određivanje broja retikulocita, bilirubina

(ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Analiza hromosomskih aberacija i mikronukleusa.

Napomena: Analiza hromosomskih aberacija i mikronukleusa na tri godine.

3.1.18.

PLATINA I NjENA JEDINjENjA

PLATINA I NjENA JEDINjENjA

24

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.

3.1.19.

SELEN I NjEGOVA JEDINjENjA

SELEN I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ- glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ- glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija selena u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija selena u krvi.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.20.

TALIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

TALIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija talijuma u urinu izražena na gram kreatinina.

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.1.21.

TVRDI METAL

TVRDI METAL

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.1.22.

VANADIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

VANADIJUM I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza. Upitnik Q 16.

Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.

Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).

Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze i γ- glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).

Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija vanadijuma u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija vanadijuma u krvi.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije. Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.1.23.

ŽIVA I NjENA JEDINjENjA (IZUZEV ORGANSKIH JEDINjENjA SA KRATKIM LANCEM)

ŽIVA I NjENA JEDINjENjA (IZUZEV ORGANSKIH JEDINjENjA SA KRATKIM LANCEM)

12

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16.

Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofi- zioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu.

Ciljana anamneza.  https://advokat-prnjavorac.com

Upitnik Q 16.

Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofi- zioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i / ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu. Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedjelje): koncentracija žive u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija žive u krvi.

3.1.24.

ORGANSKA JEDINjENjA ŽIVE SA KRATKIM LANCEM

ORGANSKA JEDINjENjA ŽIVE SA KRATKIM LANCEM

12

Perimetrija.

Ispitivanje kožnih receptora (taktilni, vibro, za bol). Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Perimetrija.

Tonalna liminarna audiometrija.

Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofi- zioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring: koncentracija žive u krvi.

3.2.

ORGANSKA JEDINjENjA

ORGANSKA JEDINjENjA

3.2.1.

ALIFATIČNI I ALICIKLIČNI UGLjOVODONICI

(n-heksan, cikloheksan i dr.)

ALIFATIČNI I ALICIKLIČNI UGLjOVODONICI

(n-heksan, cikloheksan i dr.)

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-gluta- miltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16.

Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-gluta- miltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Biološki monitoring (posljednjeg radnog dana na kraju smjene):

Ekspozicija n-heksanu: 2,5-heksandion u urinu. Ekspozicija cikloheksanu: cikloheksan u urinu.

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine

3.2.2.

CIKLIČNI UGLjOVODONICI (AROMATIČNI UGLjOVODONICI)

CIKLIČNI UGLjOVODONICI (AROMATIČNI UGLjOVODONICI)

12

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- gluta- miltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene):

Ekspozicija benzenu: određivanje benzena u urinu ili izdahnutom vazduhu ili trans-trans-mukonske kiseline u urinu.

Ekspozicija etilbenzenu: određivanje etilbenzena u urinu i / ili mandelične kiseline u urinu. Ekspozicija toluenu: određivanje toluena u krvi ili izdahnutom vazduhu. Ekspozicija ksilenu: određivanje ksilena u krvi. Ekspozicija stirenu: određivanje stirena u krvi ili izdahnutom vazduhu ili mandelične kiseline u urinu.

Ekspozicija ostalim cikličnim ugljovodonicima:

koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.3.

AMINO I NITRO JEDINjENjA CIKLIČNIH UGLjOVODONIKA, NjIHOVIH HOMOLOGA I DERIVATA

AMINO I NITRO JEDINjENjA CIKLIČNIH UGLjOVODONIKA, NjIHOVIH HOMOLOGA I DERIVATA

12

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofi- zioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-gluta- miltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene):

Ekspozicija anilinu: određivanje p-aminofenola u urinu i methemoglobina. Ekspozicija nitrobenzenu: određivanje p-nitrofenola u urinu i methemoglobina.

Ekspozicija ostalim amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010 godine.

3.2.4.

HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH I CIKLIČNIH UGLjOVODONIKA

HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH I CIKLIČNIH UGLjOVODONIKA

12

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).

Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltran- speptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Biološki monitoring (posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene):

Ekspozicija trihloretilenu: određivanje trihlor sirćetne kiseline u urinu, trihloretanola u urinu i ukupnih trihlor jedinjenja u urinu ili određivanje trihloretilena u urinu i krvi. Ekspozicija trihloretilenu: određivanje trihlor sirćetne kiseline u urinu, trihloretanola u urinu i ukupnih trihlor jedinjenja u urinu ili određivanje trihloretilena u urinu i krvi. Ekspozicija perhloretilenu: određivanje perhloretilena u krvi ili izdahnutom vazduhu. Ekspozicija metilhloroformu: određivanje metilhloroforma u krvi ili trihloretanola u urinu. Ekspozicija dihlormetanu: određivanje dihlormetana u krvi ili izdahnutom vazduhu, uz određivanje karboksihemoglobina.

Napomena: Izuzev trihloretilena biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.5.

VINILHLORID MONOMER

VINILHLORID MONOMER

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Dinamička kožna termometrija (Cold test). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Dinamička kožna termometrija (Cold test). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-gluta- miltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ultrazvučni pregled abdomena.

Rendgenografija šaka.

Biološki monitoring: određivanje tiodigli- kolne kiseline u urinu posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene.

Napomena: Ultrazvučni pregled abdomena i rendgenografija šaka na pet godina poslije desetogodišnje ekspozicije.

3.2.6.

ALKOHOLI, ESTRI, ETRI, ALDEHIDI I KETONI

ALKOHOLI, ESTRI, ETRI, ALDEHIDI I KETONI

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltran- speptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltran- speptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Biološki monitoring: određivanje metabolita primarne supstance posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene.

Napomena: Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.7.

UGLjEN DISULFID

UGLjEN DISULFID

12

Ciljana anamneza. Upitnik Q 16.

Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza. Upitnik Q 16.

Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi.

Biološki monitoring: određivanje 2- tiotiazolidin-4- karboksilne kiseline (TTCA) u urinu posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene.

3.2.8.

PESTICIDI (proizvodnja, promet i upotreba)

PESTICIDI (proizvodnja, promet i upotreba)

12

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, pseudoholinesteraze, uree i kreatinina u krvi.

Određivanje eritrocitne acetilholinesteraze (najmanje dvije vrijednosti prije početka ekspozicije jedinjenjima koja inhibiraju acetilholinesterazu a ukoliko je razlika između te dvije vrijednosti veća od 20% potrebno je ponoviti analizu).

Ciljana anamneza.

Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (na kraju radnog dana u kome je postojala ekspozicija pesticidima): Ekspozicija pesticidima na bazi organofosfornih jedinjenja: određivanje alkil fosfata u urinu, ili eritrocitne acetilholinesteraze.

Ekspozicija pesticidima na bazi karbamata: određivanje eritrocitne acetilholinesteraze ili određivanje specifičnog metabolita u urinu. Ekspozicija piretroidima: određivanje piretroida u urinu alternativno 3-fenoksi- benzoeve kiseline i 4-hidroksi-3-fenoksibenzoeve kiseline u urinu. Ekspozicija lindanu: određi- vanje lindana u krvi. Ekspozicija parationu: p- nitrofenol u urinu Ekspozicija dinitro-orto- krezolu: određivanje dinitro- ortokrezola u krvi. Ekspozicija ostalim pesticidima: koncentracija aktivne supstance ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.

Napomena: Izuzev organofosfata i karbamata biološki monitoring ekspozicije ostalim pesticidima počevši od 2010. godine.

3.2.9.

AMIDI, NN-DIMETIL FORMAMID

AMIDI, NN-DIMETIL FORMAMID

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Određivanje koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

RTG pluća (PA).

Određivanje koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

RTG pluća (PA).

Biološki monitoring (posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene): određivanje NN-dimetil formamida u urinu ili krvi.

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije. Biološki monitoring počevši od 2010. godine.

3.2.10.

VJEŠTAČKE SMOLE I PLASTIČNE MASE (proizvodnja, prerada, upotreba)

VJEŠTAČKE SMOLE I PLASTIČNE MASE (proizvodnja, prerada, upotreba)

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik.

Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi.

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik.

Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-gluta- miltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (posljednjeg radnog dana u nedjelji na kraju smjene):

Ekspozicija fenolnim smolama: određivanje fenola u urinu.

Ekspozicija cijanidnim smolama: određivanje tiocijanata u urinu.

Ekspozicija ostalim smolama i plastičnim masama: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu

3.3.

GASOVI

GASOVI

3.3.1.

CIJAN I NjEGOVA JEDINjENjA

CIJAN I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Tonalna liminarna audiometrija. Biološki monitoring: koncentracija tiocijanata u urinu na kraju radnog vremena.

3.3.2.

FLUOR I NjEGOVA JEDINjENjA

FLUOR I NjEGOVA JEDINjENjA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled kože i sluzokože.

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled kože i sluzokože. Rendgenografija karlice.

Biološki monitoring: (na kraju radne nedjelje): koncentracija fluorida u urinu izražena na gram kreatinina.

Napomena: Rendgenografija karlice svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.3.3.

HALOGENI ELEMENTI I NjIHOVA JEDINjENjA (IZUZEV FLUORA I NjEGOVIH JEDINjENjA)

HALOGENI ELEMENTI I NjIHOVA JEDINjENjA (IZUZEV FLUORA I NjEGOVIH JEDINjENjA)

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled kože i sluzokože.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled kože i sluzokože.

3.3.4.

PROSTI ZAGUŠLjIVCI (metan, etan, ugljen dioksid i drugi)

PROSTI ZAGUŠLjIVCI (metan, etan, ugljen dioksid i drugi)

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

3.3.5.

SUMPORVODONIK

SUMPORVODONIK

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Upitnik Q 16. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ispitivanje čula mirisa.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Upitnik Q 16. Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ispitivanje čula mirisa.

3.3.6.

UGLjEN MONOKSID

UGLjEN MONOKSID

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Upitnik Q 16. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Upitnik Q 16. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Biološki monitoring: koncentracija karbonilhemoglobina na kraju radnog vremena.

3.4.

OSTALE MATERIJE

OSTALE MATERIJE

3.4.1.

GASOVI, PARE, AEROSOLI SA IRITATIVNIM, BRONHOKONSTRIKTI- VNIM I ALERGIJSKIM DEJSTVOM

GASOVI, PARE, AEROSOLI SA IRITATIVNIM, BRONHOKONSTRIKTIVNIM I ALERGIJSKIM DEJSTVOM

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.4.2.

FIBROZOGENA PRAŠINA
(slobodni SiO2, azbest i drugo)

FIBROZOGENA PRAŠINA
(slobodni SiO2, azbest i drugo)

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.4.3.

NEFIBROZOGENA PRAŠINA

NEFIBROZOGENA PRAŠINA

12

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.4.4.

KISELINE, BAZE, NjIHOVI ANHIDRIDI I SOLI

KISELINE, BAZE, NjIHOVI ANHIDRIDI I SOLI

12

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik.

Detaljni pregled kože, sluzokože i zuba.

Detaljni pregled kože, sluzokože i zuba.

3.4.5.

VJEŠTAČKA ĐUBRIVA
(proizvodnja, promet i upotreba)

VJEŠTAČKA ĐUBRIVA
(proizvodnja, promet i upotreba)

12

Ciljana anamneza.

Ciljani pregled kože i vidljivih sluzokoža. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Ciljani pregled kože i vidljivih sluzokoža. Respiratorni upitnik.

Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake treće godine poslije petogodišnje ekspozicije.

3.4.6.

MATERIJE, ODNOSNO IZVORI ZRAČENjA S DOKAZANIM KANCEROGENIM DJELOVANjEM NA ČOVJEKA
(kategorija A1 liste kancerogena Svjetske zdravstvene organizacije)

MATERIJE, ODNOSNO IZVORI ZRAČENjA S DOKAZANIM KANCEROGENIM DJELOVANjEM NA ČOVJEKA
(kategorija A1 liste kancerogena Svjetske zdravstvene organizacije)

12

Ciljana anamneza.

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri efekata odgovarajućih kancerogena. Ultrazvučni pregled ciljnih organa i organskih sistema.

Napomena: Ultrazvučni pregled ciljnih organa i organskih sistema na 12 mjeseci poslije desetogodišnje ekspozicije.

3.4.7.

DRUGE (NEPOMENUTE) HEMIJSKE MATERIJE, ODNOSNO OPASNI I NEDOVOLjNO ISPITANI MATERIJALI I PREPARATI

DRUGE (NEPOMENUTE) HEMIJSKE MATERIJE, ODNOSNO OPASNI I NEDOVOLjNO ISPITANI MATERIJALI I PREPARATI

12

Ciljani pregledi i ispitivanja u odnosu na moguće zdravstvene posljedice prema aktuelnoj stručnoj literaturi.

Ciljani pregledi i ispitivanja u odnosu na moguće zdravstvene posljedice prema aktuelnoj stručnoj literaturi.

4.0.

BIOLOŠKE ŠTETNOSTI

BIOLOŠKE ŠTETNOSTI

4.1.

IZLOŽENOST BACILU TUBERKULOZE

IZLOŽENOST BACILU TUBERKULOZE

24

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. Tuberkulinska proba. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake pete godine.

4.2.

IZLOŽENOST VIRUSIMA HEPATITISA B I / ILI C

IZLOŽENOST VIRUSIMA HEPATITISA B I / ILI C

24

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa virusom (za viruse hepatitisa B HBsAg i anti HBc IgM a, za hepatitis C anti HCV).

Određivanje broja trombocita, bilirubina (uku- pnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa virusom (za viruse hepatitisa B HBsAg i anti HBc IgM a, za hepatitis C anti HCV).

Određivanje broja trombocita, bilirubina (uku- pnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa virusom (za viruse hepatitisa B HBsAg i anti HBc IgM a, za hepatitis C anti HCV).

Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa virusom (za viruse hepatitisa B HBsAg i anti HBc IgM a, za hepatitis C anti HCV).

Određivanje broja trombocita, bilirubina (uku- pnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

4.3.

IZLOŽENOST VIRUSU HIV-a

IZLOŽENOST VIRUSU HIV-a

24

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa virusom HIV-a. Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa virusom HIV-a. Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

4.4.

EKSPOZICIJA DRUGIM NEPOMENUTIM BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA

EKSPOZICIJA DRUGIM NEPOMENUTIM BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA

24

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa biološkim agensom. Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Specifični biomarkeri kontakta sa biološkim agensom. Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).

RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake pete godine.

5.0.

POSEBNE ŠTETNOSTI I OPASNOSTI

POSEBNE ŠTETNOSTI I OPASNOSTI

5.1.

RAD NA VISINI

RAD NA VISINI

12

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid i perimetrija.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti).

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid i perimetrija.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti).

Napomena: Psihološki pregled ukoliko nema drugih indikacija svake treće godine.

5.2.

RAD POD ZEMLjOM (rudnici, podzemna skladišta i sl.)

RAD POD ZEMLjOM (rudnici, podzemna skladišta i sl.)

12

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti).

RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti).

RTG pluća (PA).

Napomena: Psihološki pregled ukoliko nema drugih indikacija svake treće godine. RTG pluća svake pete godine.

5.3.

RAD NOĆU

RAD NOĆU

18

Ciljana anamneza.

Ispitivanje adaptacije na tamu.

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid i ispitivanje adaptacije na tamu. Tonalna liminarna audiometrija.

5.4.

UNUTRAŠNjI TRANSPORT
(vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih mašina i sl.)

UNUTRAŠNjI TRANSPORT
(vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih mašina i sl.)

12

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti).

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofizi- oloških sposobnosti i karakteristika ličnosti).

5.5.

RAD U NEHIGIJENSKIM USLOVIMA, PRISUSTVU VLAGE, NEPRIJATNIH MIRISA I ISPARENjA

RAD U NEHIGIJENSKIM USLOVIMA, PRISUSTVU VLAGE, NEPRIJATNIH MIRISA I ISPARENjA

12

Ciljana anamneza. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ – glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, i dubinski vid. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ – glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).

Napomena: RTG pluća svake pete godine.

5.6.

UPRAVLjANjE ZAHTJEVNIM SISTEMIMA

UPRAVLjANjE ZAHTJEVNIM SISTEMIMA

12

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti).

Skrining psihoaktivnih supstanci u urinu.

Ciljana anamneza.

Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu.

Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).

Tonalna liminarna audiometrija.

Psihološki pregled (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti i karakteristika ličnosti). Skrining psihoaktivnih supstanci u urinu.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021