Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTRAŠNjIM VODAMA REPUBLIKE SRPSKE

PRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTRAŠNjIM VODAMA REPUBLIKE SRPSKE

(“Sl. glasnik RS”, br. 82/2012)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se plovidba na unutrašnjim vodama Republike Srpske.

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) plovilo je plovni objekat namijenjen za plovidbu unutrašnjim vodama,

b) motorno plovilo je plovilo koje koristi vlastiti mehanički pogon, osim plovila čiji motor se koristi samo za obavljanja manjih premještanja (u lukama ili na utovarnim i istovarnim mjestima) ili zbog povećanja mogućnosti manevrisanja plovila koje se tegli ili potiskuje,

v) jedrilica je plovilo koje plovi isključivo uz pomoć jedara, a plovilo koje plovi uz pomoć jedara i istovremeno koristi vlastiti mehanički pogon smatra se motornim plovilom,

g) sastav predstavlja tegljeni sastav, potiskivani sastav ili bočni sastav,

d) tegljeni sastav je sastav sastavljen od jednog ili više plovila ili plutajućih objekata koje tegli jedno ili više motornih plovila, pri čemu motorna plovila čine dio sastava i nazivaju se tegljačima,

đ) potiskivani sastav je čvrsto povezan sastav plovila od kojih je najmanje jedno plovilo postavljeno ispred motornog plovila koje pokreće sastav i koje se naziva potiskivač,

e) bočni sastav je sastav koji se sastoji od plovila vezanih bokom uz bok od kojih se nijedno plovilo ne nalazi ispred motornog plovila koje pokreće sastav,

ž) plovilo “stoji” kada je posredno ili neposredno usidreno ili vezano za obalu,

z) plovilo “plovi” ili “se kreće” kada nije posredno ili neposredno usidreno ili vezano za obalu i kada nije nasukano, a za navedena plovila dok plove, izraz “zaustaviti se” podrazumijeva stati u odnosu na kopno,

i) “plovilo koje obavlja ribolov” je plovilo koje ribari s mrežama, užadima, kočama i drugim ribarskim oruđem koje umanjuje sposobnost manevrisanja, ali se ne odnosi na plovilo koje ribari s povlačnim udicama ili drugim ribarskim oruđem koje ne umanjuje sposobnost manevrisanja,

j) trepćuće svjetlo je ujednačeno ritmičko svjetlo s bljeskovima u ritmu od 50 do 60 svjetlosnih bljeskova u minuti,

k) kratak zvuk predstavlja zvuk čija je dužina trajanja oko jedne sekunde, a razmak između dva uzastopna zvuka iznosi oko jedne sekunde,

l) dugi zvuk je zvuk čija je dužina trajanja oko četiri sekunde, a razmak između dva uzastopna zvuka iznosi oko jedne sekunde,

lj) “niz vrlo kratkih zvukova” predstavlja niz od najmanje šest zvukova, a pojedinačna dužina zvuka je oko jedne četvrtine sekunde u razmacima dužine oko jedne četvrtine sekunde,

m) tritonski zvučni znak je znak koji se ponavlja tri puta, sastavljen je od tri zvuka različitih visina bez razmaka, traje ukupno dvije sekunde, a frekvencija odaslanih zvukova mora biti između 165 Hz i 297 Hz i mora postojati razmak od najmanje dvije cijele note od najvišeg zvuka do najnižeg, pri čemu svaki niz od tri zvuka mora započeti od najniže note, a završiti najvišom,

n) noć je period koji obuhvata vrijeme između zalaska i izlaska sunca,

nj) dan je period koji obuhvata vrijeme između izlaska i zalaska sunca,

o) stanje umora je stanje koje je nastalo kao rezultat nedovoljnog odmora ili bolesti i manifestuje se kao odstupanje od pravila ponašanja i brzine reakcije,

p) stanje opijenosti znači da je lice u stanju opijenosti, ako je analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrđeno da nivo alkohola u krvi iznosi više od 0,5 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvrđena odgovarajućim sredstvima ili aparatima (alkometrom i drugim aparatima), što odgovara količinama većim od 0,5 g/kg ili kod kojeg se, bez obzira na nivo alkohola u krvi, stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znakove alkoholne poremećenosti. Lice je u stanju opijenosti i ako je pod uticajem narkotika, lijekova ili drugih sličnih tvari, a to se utvrđuje uz pomoć laboratorijskih ispitivanja ili kliničkih simptoma.

r) skuter je čamac koji koristi vlastiti mehanički pogon, a koji je sposoban da nosi jedno ili više lica i napravljen je ili osposobljen za skijanje na vodi ili za izvođenje figura,

s) sigurna brzina je brzina pri kojoj plovilo ili sastav mogu bezbjedno da plove, manevrišu i da se zaustave na udaljenosti koju zahtijevaju uslovi na putu,

t) ograničena vidljivost predstavlja uslove u kojima je vidljivost smanjena zbog uticaja magle, mećave, pljuska i drugih razloga i

ć) desna i lijeva obala označavaju desnu i lijevu stranu rijeke, gledajući od izvora prema ušću.

Član 3

(1) Plovila, izuzev plovila u potiskivanom sastavu (osim potiskivača), moraju biti pod zapovjedništvom lica koje ima odgovarajuće ovlašćenje (u daljem tekstu: zapovjednik).

(2) Zapovjednik upravlja sastavom tako da:

a) ako se u sastavu nalazi samo jedno motorno plovilo, zapovjednik sastava je zapovjednik motornog plovila,

b) ako se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više motornih plovila u liniji brazde, onda je zapovjednik prvog plovila zapovjednik sastava,

v) ako se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više motornih plovila koja ne plove u liniji brazde, a od kojih jedno plovilo osigurava glavnu vuču, zapovjednik sastava je zapovjednik plovila koje osigurava glavnu vuču,

g) ako se u potiskivanom sastavu nalaze dva potiskivača koja pokreću sastav, a vezani su bokom uz bok, zapovjednik sastava je zapovjednik potiskivača koji ima veću snagu pogonskih mašina i

d) u ostalim slučajevima zapovjednik se određuje kada to okolnosti zahtijevaju.

(3) Za vrijeme plovidbe zapovjednik se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik tehničkog plovila mora uvijek biti na plovilu dok plovilo obavlja radove.

(4) Zapovjednik na plovilu ili sastavu odgovoran je za postupanje u skladu sa propisima koji regulišu oblast unutrašnje plovidbe.

(5) Za vrijeme plovidbe sposobnosti zapovjednika ne smiju biti umanjene usljed stanja umora ili opijenosti.

Član 4

(1) Članovi posade, pri obavljanju redovnih dužnosti, moraju izvršavati naređenja koja im izdaje zapovjednik.

(2) U cilju bezbjednosti plovidbe i održavanju reda na plovilu, druga lica koja se nalaze na plovilu dužna su da izvršavaju naređenja koja im izdaje zapovjednik.

(3) Član posade koji u smjeni upravlja plovilom (određuje pravac, brzinu i slično) odgovara za poštovanje odredaba ovog pravilnika, kao i ostalih propisa kojima je regulisana oblast unutrašnje plovidbe.

(4) Sposobnost članova posade na dužnosti i ostalih lica na plovilu koji privremeno učestvuju u navigaciji ne smiju biti umanjene zbog stanja umora ili opijenosti.

Član 5

Zapovjednik je dužan da preduzme neophodne mjere opreza i plovidbenu praksu da bi se izbjeglo:

a) ugrožavanje ljudskih života,

b) oštećenje plovila, oštećenje obala, građevina ili instalacija na plovnom putu ili u blizini plovnog puta,

v) stvaranje smetnji za plovidbu,

g) uništenje i oštećenje tereta i

d) zagađenje okoline.

Član 6

U cilju izbjegavanja neposredne opasnosti, zapovjednici plovila i zapovjednici sastava preduzimaju sve neophodne mjere koje nalažu okolnosti, čak i u slučaju kada bi zbog toga morali da odstupe od odredaba ovog pravilnika.

Član 7

Dužina, širina, visina, gaz i brzina plovila i sastava moraju biti usklađeni sa karakteristikama i gabaritima plovnog puta i građevinama koje se na njemu nalaze.

Član 8

(1) Plovila ne smiju biti natovarena preko oznake najvećeg dopuštenog uronjenja.

(2) Teret na plovilu ne smije ugroziti stabilnost ili čvrstoću trupa plovila, ne smije ograničavati direktan ili indirektan pogled na udaljenosti većoj od 350 m ispred plovila ili sastava u plovidbi, kao ni bočni pogled na najmanje jednoj strani plovila i pogled po krmi plovila.

(3) Plovila za prevoz putnika ne smiju ukrcati veći broj putnika od broja koji je predviđen propisima koji regulišu ovu oblast.

(4) Plovila za prevoz kontejnera, prije isplovljavanja, moraju imati Knjigu stabilnosti:

a) za plovila čija je širina manja od 9,5 m, kada su kontejneri utovareni u više od jednog reda u visinu,

b) za plovila širine 9,5 m i više, kada su kontejneri utovareni u više od dva reda u visinu,

v) za plovila širine 11 m i više, kada su kontejneri utovareni u više od tri reda u visinu ili širinu i

g) za plovila širine 15 m i više, kada su kontejneri utovareni u više od tri reda u visinu.

Član 9

(1) Plovila se konstruišu i opremaju tako da omoguće bezbjednost lica, tereta i plovidbe.

(2) Plovila, izuzev plovila potiskivanog sastava (osim potiskivača), moraju imati dovoljno brojnu i kvalifikovanu posadu, koja garantuje bezbjednost lica i tereta na plovilu i bezbjednost plovidbe.

(3) Plovila u bočnim sastavima koja nemaju pogon i tegljena plovila u čvrsto povezanom sastavu ne moraju imati posadu, ako je posada drugih plovila u bočnom sastavu ili čvrsto povezanom tegljenom sastavu dovoljno brojna i kvalifikovana da garantuje bezbjednost lica i tereta, kao i bezbjednost plovidbe.

Član 10

Da bi se osigurala pravilna kontrola plovila, kormilar mora da bude u mogućnosti da prima i daje informacije i naređenja iz kormilarnice, kao i da čuje zvučne signale i ima jasan pregled u svim pravcima, a ako pregled nije dovoljno jasan, kormilar koristi optička sredstva koja omogućavaju jasnu i neiskrivljenu sliku na odgovarajućoj površini.

Član 11

Plovila moraju imati brodske isprave i knjige propisane Zakonom o unutrašnjoj plovidbi i Pravilnikom o brodskim ispravama i knjigama brodova unutrašnje plovidbe.

Član 12

Na svakom plovilu, izuzev plovila potiskivanog sastava (osim potiskivača), pored brodskih isprava i knjiga, mora se nalaziti i jedan primjerak ovog pravilnika.

Član 13

(1) Izvan plovila ne smiju biti postavljeni predmeti koji bi mogli ugroziti bezbjednost plovila, plutajućih objekata, instalacija na plovnom putu ili u njegovoj blizini.

(2) Podignuta sidra ne smiju se postaviti niže od dna ili kobilice plovila i ne smiju nijednim dijelom stalno biti uronjena u vodu.

(3) Ako plovilo ili plutajući objekt izgube neki predmet koji može predstavljati smetnju ili opasnost za plovidbu, zapovjednik ili lice zaduženo za plutajući objekt dužni su da odmah obavijeste najbližu kapetaniju i navedu podatke o mjestu gdje je predmet izgubljen, a ako je to moguće dužni su mjesto obilježiti vidljivom oznakom.

(4) Ako plovilo naiđe na neku nepoznatu prepreku na plovnom putu, zapovjednik je dužan da obavijesti najbliži organ uprave nadležan za poslove bezbjednosti plovidbe i da dâ podatke o mjestu na kojem se nalazi prepreka, a po potrebi, da to mjesto i obilježi.

Član 14

(1) Prilikom vezivanja ili pomjeranja plovila nije dozvoljeno koristiti znakove na plovnom putu (ploče, plutače, bove, oznake, i tome slično), oštećivati znakove ili ih onesposobiti za namjenu.

(2) Ako plovilo pomjeri ili ošteti uređaj ili instalaciju koja je dio sistema za obilježavanje plovnog puta, zapovjednik je dužan da o tome odmah obavijesti najbližu kapetaniju.

(3) Zapovjednik je dužan da odmah obavijesti najbližu kapetaniju o bilo kojem događaju ili nezgodi koja utiče na znakove i oznake plovnog puta (gašenje svjetala, pomjeranje bova, uništenje znakova i tome slično).

Član 15

Ako plovilo ošteti neku stalnu građevinu (brodska prevodnica, most i slično), zapovjednik mora odmah da obavijesti najbližu kapetaniju.

Član 16

(1) Plovila ne smiju izbacivati ili ispuštati u plovni put predmete ili materije koje mogu prouzrokovati smetnje ili opasnost za plovidbu ili za druge korisnike plovnog puta.

(2) Plovila ne smiju izbacivati ili ispuštati u plovni put bilo koji oblik naftnog otpada ili smjesu takvog otpada sa vodom.

(3) U slučaju da dođe do nenamjernog izbacivanja materija iz st. 1. i 2. ovog člana ili bilo kakve opasnosti od takvog izbacivanja, zapovjednik mora odmah obavijestiti najbližu kapetaniju i dati opis materije i mjesto izbacivanja.

Član 17

(1) U slučaju nesreće koja ugrožava lica koja se nalaze na plovilu, zapovjednik preduzima sve raspoložive mjere za spasavanje.

(2) Zapovjednik plovila koje se nađe u blizini drugog plovila koje je pretrpjelo nezgodu koja ugrožava ljudske živote ili kad postoji opasnost od djelimičnog zatvaranja plovnog puta, dužan je pružiti pomoć, ako time ne dovodi u opasnost vlastito plovilo.

Član 18

(1) Zapovjednik nasukanog ili potopljenog plovila dužan je da, u što kraćem roku, obavijesti najbliži organ uprave nadležan za bezbjednost plovidbe i da ostane na plovilu ili u blizini mjesta nezgode dok mu nadležni organ ne dopusti odlazak.

(2) Zapovjednik iz stava 1. ovog člana dužan je da istakne znakove navedene u čl. 46. i 48. ovog pravilnika, kako bi obavijestio dolazeća plovila da pravovremeno preduzmu potrebne mjere.

(3) Ako se nezgoda dogodi prilikom prolaska kroz prevodnicu, zapovjednik mora odmah obavijestiti osoblje prevodnice u kojoj se nezgoda dogodila.

(4) Ako je plovilo iz stava 1. ovog člana uključeno u tegljeni, potiskivani ili bočni sastav, onda se odredbe ovog člana odnose na zapovjednika sastava.

Član 19

(1) Ako nasukano ili potopljeno plovilo ili predmet izgubljen sa plovila ili sa plutajućeg objekta zatvara ili prijeti potpunim ili djelimičnim zatvaranjem plovnog puta, zapovjednik plovila ili plutajućeg objekta dužan je da preduzme mjere da se plovni put u najkraćem roku oslobodi.

(2) Obavezu iz stava 1. ovog člana ima i zapovjednik plovila kojem prijeti opasnost od potonuća ili sa kojim nije moguće vršiti manevrisanje.

(3) Ako je plovilo iz st. 1. i 2. ovog člana uključeno u tegljeni, potiskivani ili bočni sastav, onda se odredbe ovog člana odnose na zapovjednika sastava.

Član 20

Zapovjednici plovila i lica pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti dužni su da se pridržavaju posebnih uputstava koje im daju ovlašćeni radnici nadležnog organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

Član 21

Zapovjednici plovila i lica pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti dužni su da ovlašćenim radnicima iz člana 20. ovog pravilnika omoguće i olakšaju provjeru poštovanja odredaba ovog pravilnika i drugih propisa koji regulišu oblast unutrašnje plovidbe, a posebno da im omoguće pristup na plovilo.

Član 22

U interesu bezbjednosti i reda u plovidbi, zapovjednici su dužni da poštuju uputstva nadležnog organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

Član 23

(1) Pod posebnim prevozom podrazumijeva se:

a) kretanje plovila ili sastava koji nisu u skladu s odredbama čl. 7. i 9. ovog pravilnika i

b) kretanja plutajućih objekata, osim ako ne predstavlja smetnju ili opasnost za plovidbu ili bilo kakvo oštećenje na stalnim građevinama.

(2) Prevoz iz stava 1. ovog člana dozvoljen je samo uz posebno odobrenje organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika, za sektor ili sektore kojim se namjerava ploviti.

(3) Prilikom prevoza iz stava 1. ovog člana neophodno je pridržavati se uslova koji se utvrđuju za svaki pojedinačni slučaj.

(4) Za svaki prevoz iz stava 1. ovog člana određuje se zapovjednik.

(5) Prije izdavanja odobrenja za prevoz iz stava 1. ovog člana, organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika može da zahtijeva i pregled i utvrđivanje sposobnosti za plovidbu plovila, koju vrše ovlašćene organizacije.

Član 24

Prilikom organizovanja sportskih aktivnosti i drugih javnih događaja na plovnim putevima, organizatori su dužni da postupaju u skladu sa propisima koji regulišu oblast unutrašnje plovidbe.

II – OPTIČKI ZNACI NA PLOVILIMA

Član 25

(1) Jarbolno svjetlo označava snažno bijelo svjetlo koje neprekidno svijetli po cijeloj dužini horizonta od 225 stepeni i postavljeno je tako da baca svjetlost od pramca do 22 stepena i 30 minuta preko poprečne ravni prema krmi na oba boka plovila.

(2) Bočna svjetla predstavljaju jasno zeleno svjetlo na desnoj strani i jasno crveno svjetlo na lijevoj strani plovila, od kojih svako neprekidno svijetli po cijeloj površini luka horizonta od 112 stepeni i 30 minuta i postavljeno je tako da svako svjetlo na svojoj strani baca svjetlost od pramca do 22 stepena i 30 minuta preko poprečne ravni prema krmi.

(3) Krmeno svjetlo označava obično ili jasno bijelo svjetlo koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka horizonta od 135 stepeni i postavljeno je tako da baca svjetlost po 67 stepeni i 30 minuta na svaku stranu plovila računajući od ose plovila sa krmene strane.

(4) Svjetlo vidljivo sa svih strana označava svjetlo koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka horizonta od 360 stepeni.

(5) U skladu sa ovim pravilnikom, potiskivani sastavi čije najveće dimenzije ne prelaze 110 m dužine i 12 m širine i bočni sastavi čije najveće dimenzije ne prelaze 110 m dužine i 23 m širine smatraju se plovilima na vlastiti pogon koja plove samostalno.

Član 26

Kada uslovi vidljivosti to zahtijevaju, optički znakovi koji su propisani za noć primjenjuju se i danju.

Član 27

(1) Zastave i ploče propisane ovim pravilnikom moraju biti pravougaone, a boje ne smiju biti izblijedjele ili prljave.

(2) Dimenzije zastava i ploča moraju biti dovoljno velike da se jasno vide, a ovaj uslov je ispunjen:

a) ako je dužina i širina ploča i zastava najmanje 1 m ili 0,6 m kod čamaca i

b) ako je dužina najmanje 1 m i širina kod jarbola najmanje 0,5 m za plamence.

Član 28

(1) Cilindri, baloni, konusi i dvostruki konusi mogu da se zamijene predmetima koja na udaljenosti imaju isti izgled.

(2) Boje cilindara, balona, konusa i dvostrukih konusa, kao i boje predmeta koji ih zamjenjuju ne smiju biti izblijedjela ili prljava.

(3) Dimenzije cilindara, balona, konusa i dvostrukih konusa moraju omogućiti dobru vidljivost, a ovaj uslov je ispunjen:

a) za cilindre, ako visina iznosi najmanje 0,80 m, a prečnik najmanje 0,50 m,

b) za balone, ako prečnik iznosi najmanje 0,60 m,

v) za konuse, ako visina iznosi najmanje 0,60 m, a prečnik osnovice najmanje 0,60 m i

g) za dvostruke konuse, ako visina iznosi najmanje 0,80 m, a prečnik osnovice najmanje 0,50 m.

Član 29

(1) Nije dozvoljena upotreba svjetala i znakova koji nisu predviđeni odredbama ovog pravilnika ili upotreba svjetala i znakova na način koji nije propisan ovim pravilnikom.

(2) Za međusobno sporazumijevanje plovila i plovila i obale dozvoljena je upotreba drugih svjetala i znakova, uz uslov da ne mogu biti zamijenjeni sa svjetlima ili znacima propisanim ovim pravilnikom.

Član 30

Ako svjetla iz člana 25. ovog pravilnika prestanu da funkcionišu, potrebno ih je odmah zamijeniti rezervnim svjetlima i, u tom slučaju pravilo je da, ako svjetlo iz člana 25. ovog pravilnika mora biti snažno – rezervno svjetlo može biti jasno, a ako svjetlo iz člana 25. ovog pravilnika mora biti jasno – rezervno svjetlo može biti obično.

Član 31

(1) Nije dozvoljeno koristiti svjetiljke, reflektore, ploče, zastave ili druge predmete ako se mogu zamijeniti svjetlima ili znakovima koji su propisani odredbama ovog pravilnika ili ako smanjuju vidljivost ili otežavaju prepoznavanje propisanih svjetala i znakova.

(2) Nije dozvoljeno koristiti svjetiljke i reflektore koji bi svojom jačinom mogli izazvati zaslijepljenost, opasnost ili smetnju za plovidbu ili za saobraćaj na kopnu.

III – NOĆNO OBILjEŽAVANjE PLOVILA ZA VRIJEME PLOVIDBE

Član 32

(1) Pojedinačna motorna plovila za vrijeme plovidbe moraju imati:

a) jarbolno svjetlo, postavljeno na pramčanom dijelu u uzdužnoj osi plovila, na visini od najmanje 6 m, a za plovila kraća od 40 m može biti i manja od 4 m,

b) bočna svjetla, smještena na istoj visini i na istoj ravni koja je uspravna na uzdužnu osu plovila, koja su postavljena najmanje 1 m niže od jarbolnog svjetla, a ne ispred njega, i po mogućnosti na vanjskoj strani najšireg dijela broda, zaklonjena prema unutrašnjoj strani plovila tako da se zeleno svjetlo ne može vidjeti s lijeve strane, niti crveno s desne strane i

v) krmeno svjetlo smješteno na zadnjem dijelu plovila i postavljeno u uzdužnoj osi plovila, na visini koja je dovoljna da se svjetlo jasno vidi s plovila koje vrši preticanje, odnosno koje se nalazi iza tog plovila.

(2) Pored svjetala navedenih u stavu 1. ovog člana, motorna plovila mogu imati još jedno jarbolno svjetlo na krmenom dijelu, na uzdužnoj osi plovila, najmanje 3 m više od prednjeg jarbolnog svjetla, smješteno tako da horizontalna udaljenost između navedena dva svjetla bude najmanje tri vertikalne udaljenosti.

(3) Pojedinačno motorno plovilo ispred kojeg se privremeno nalazi motorno plovilo koje služi kao ispomoć mora da zadrži svjetla navedena u st. 1. i 2. ovog člana.

(4) Tokom prolaska kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta, brane ili tokom prolaska kroz brodske prevodnice, plovila mogu imati jarbolna svjetla predviđena u st. 1. i 2. ovog člana i postavljena na manju visinu, tako da se prolazak obavlja bez smetnji.

(5) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na čamce i skele.

Član 33

(1) Motorna plovila na čelu tegljenog sastava i motorna plovila koja se nalaze kao ispomoć ispred drugog motornog plovila, potiskivanog ili bočnog sastava treba da imaju:

a) dva jarbolna svjetla postavljena na pramčanom dijelu i na uzdužnoj osi plovila jedno iznad drugoga na razmaku od oko 1 m, gornje svjetlo postavljeno na visinu propisanu u članu 32. stav 1. tačka a) ovog pravilnika, a donje, ako je to moguće, najmanje 1 m više od bočnih svjetala,

b) bočna svjetla opisana u članu 32. stav 1. tačka b) ovog pravilnika i

v) krmeno svjetlo, koje je žuto umjesto bijelog i postavljeno u uzdužnoj ravni plovila na dovoljnu visinu da se može dobro uočiti sa tegljenog sastava, motornog plovila, potiskivanog ili bočnog sastava ispred kojeg se plovilo nalazi kao ispomoć.

(2) Kada se tegljeni sastav tegli sa nekoliko motornih plovila ili kada se ispred motornog plovila potiskivanog ili bočnog sastava nalazi više motornih plovila kao ispomoć, a koja plove bok uz bok, bilo da su povezana ili ne, tada svako od tih plovila ima na pramčanom dijelu i u uzdužnoj osi plovila, umjesto jarbolnih svjetala iz stava 1. tačka a) ovog člana, tri jarbolna svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog.

(3) Plovilo ili plovila koja čine zadnji red tegljenog sastava moraju imati krmeno svjetlo predviđeno u članu 32. stav 1. tačka v) ovog pravilnika, a ako se zadnji red sastava sastoji od tri i više plovila vezanih bokom uz bok, svjetla imaju samo dva vanjska plovila u redu. Ako se posljednji red sastava sastoji od čamaca, ne primjenjuju se odredbe ovog člana.

(4) Tokom prolaska kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta, brane ili tokom prolaska kroz brodske prevodnice, plovila mogu imati svjetla predviđena u stavu 1. tačka a) i stavu 2. ovog člana, postavljena na manjoj visini, tako da se prolazak može izvršiti bez poteškoća.

(5) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na čamce koji samo vuku druge čamce i na čamce u teglju.

Član 34

(1) Potiskivani sastavi moraju imati:

a) tri jarbolna svjetla na pramcu vodećeg plovila ili na plovilu koje je na uzdužnoj osi sastava i na čelu sastava, raspoređena u obliku jednakostraničnog trougla sa horizontalnom osnovom u ravni okomitoj na uzdužnu osu sastava, pri čemu se gornje svjetlo postavlja na visini od najmanje 5 m, dok dva niža svjetla moraju biti 1,25 m udaljena jedno od drugoga i 1,10 m ispod gornjeg svjetla,

b) jarbolno svjetlo na pramcu svakog plovila čija je puna širina vidljiva sprijeda i koje je postavljeno oko 3 m ispod gornjeg svjetla opisanog u stavu 1. tačka a) ovog člana, dok se jarbol koji nosi svjetla postavlja u uzdužnoj osi plovila na kojem se nalazi,

v) bočna svjetla iz člana 32. stav 1. tačka b) ovog pravilnika, postavljena na najširem dijelu sastava što bliže potiskivaču, najviše 1 m udaljena od bokova sastava i na visinu od najmanje 2 m,

g) tri krmena svjetla iz člana 32. stav 1. tačka v) ovog pravilnika, postavljena na liniji okomitoj na uzdužnu osu potiskivača, udaljena jedno od drugog oko 1,25 m i dovoljno visoko da ne budu zaklonjena drugim plovilom iz sastava i

d) krmeno svjetlo na svakom plovilu, čija je puna širina vidljiva sa krmene strane sastava, a ako plove više od dva plovila, osim potiskivača, ovo svjetlo moraju imati samo dva spoljna plovila u sastavu.

(2) Odredbe navedene u stavu 1. ovog člana primjenjuju se i na potiskivane sastave pred kojima su jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć.

(3) Tokom prolaska potiskivanog sastava kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta, brane ili kroz brodske prevodnice, jarbolna svjetla iz stava 1. tačka b) ovog člana mogu se postaviti na manju visinu, tako da se prolazak obavlja bez smetnji.

Član 35

(1) Bočni sastavi moraju imati:

a) na svakom motornom plovilu jarbolno svjetlo iz člana 32. stav 1. tačka a) ovog pravilnika,

b) bočna svjetla iz člana 32. stav 1. tačka b) ovog pravilnika, koja se postavljaju na vanjsku stranu sastava po mogućnosti na istu visinu i najmanje 1 m niže od najnižeg jarbolnog svjetla i

v) na svakom plovilu, krmeno iz člana 32. stav 1. tačka v) ovog pravilnika.

(2) Odredbe propisane u stavu 1. ovog člana primjenjuju se i na bočne sastave ispred kojih se nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć.

(3) Za vrijeme prolaska plovila kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta, brane ili kroz brodske prevodnice, jarbolna svjetla mogu se postaviti i na manju visinu, tako da se prolazak obavlja bez smetnji.

(4) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na čamce koji samo prevlače uz bok druge čamce i na čamce koji se premještaju.

Član 36

(1) Plovila koja se kreću samo pomoću jedara moraju imati:

a) bočna svjetla iz člana 32. stav 1. tačka b) ovog pravilnika i

b) krmeno svjetlo iz člana 32. stav 1. tačka v) ovog pravilnika.

(2) Osim svjetala iz stava 1. ovog člana, plovilo koje se kreće samo pomoću jedara mora imati dva obična ili jasna svjetla jedno iznad drugog, vidljiva sa svih strana, i to gornje svjetlo crvene boje, a donje zelene boje, koja su postavljena na pogodno mjesto na vrh ili na gornji dio jarbola, na udaljenosti od 1 m jedno od drugoga.

(3) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na čamce, a odredbe stava 2. ovog člana ne primjenjuju se na plovila iz člana 67. ovog pravilnika.

Član 37

(1) Čamci na motorni pogon koji plove samostalno moraju imati:

a) jarbolno svjetlo postavljeno u uzdužnoj osi čamca najmanje 1 m iznad bočnih svjetala, s tim što ovo svjetlo ne mora biti snažno već može biti jasno, a može se postaviti i na istu visinu kao bočna svjetla, ali 1 m ispred bočnih svjetala,

b) dva bočna svjetla koja mogu biti obična umjesto jasna, postavljena na način opisan u članu 32. stav 1. tačka b) ovog pravilnika ili jedno kraj drugoga ili u istu svjetiljku u uzdužnoj osi čamca na pramac i

v) krmeno svjetlo iz člana 32. stav 1. tačka v) ovog pravilnika. Krmeno svjetlo se ne mora postavljati, ali u tom slučaju jarbolno svjetlo opisano u tački a) ovog stava se zamjenjuje sa jasnim bijelim svjetlom, vidljivim sa svih strana.

(2) Čamci na motorni pogon čija dužina ne prelazi 7 m mogu, umjesto svjetala opisanih u stavu 1. ovog člana, imati samo jedno obično bijelo svjetlo postavljeno na pogodnom mjestu i vidljivo sa svih strana.

(3) Ako čamci tegle ili prevlače vezane uz bok samo čamce, moraju imati svjetla navedena u stavu 1. ovog člana.

(4) Tegljeni čamci ili čamci prevlačeni uz bok imaju obično bijelo svjetlo, vidljivo sa svih strana, a ova odredba se ne primjenjuje na brodske čamce.

(5) Čamci koji se kreću pomoću jedara moraju imati:

a) bočna svjetla i krmeno svjetlo, pri čemu su bočna svjetla postavljena jedno do drugoga ili u istu svjetiljku u uzdužnu osu čamca na pramcu ili blizu pramca i krmeno svjetlo postavljeno na zadnjem dijelu čamca (svjetla mogu biti i obična svjetla),

b) umjesto svjetala opisanih u tački a) ovog stava, bočno svjetlo i jedno krmeno svjetlo u istoj svjetiljci, koja su postavljena na pogodno mjesto na vrh ili na gornji dio jarbola (svjetla mogu biti i obična svjetla) i

v) kod čamaca kraćih od 7 m, obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, a prilikom približavanja drugih plovila ova plovila pokazuju još jedno dodatno bijelo obično svjetlo.

(6) Čamci koji se kreću samostalno bez motornog pogona i bez jedara pokazuju obično bijelo svjetlo, vidljivo sa svih strana, a brodski čamci koji se nalaze u istim uslovima ne treba da pokazuju bijelo svjetlo osim kod približavanja drugih plovila.

(7) Na jarbolna svjetla iz ovog člana primjenjuje se član 35. stav 3. ovog pravilnika.

Član 38

(1) Plovila koja su uključena u prevoz zapaljivih materija, uz svjetla predviđena međunarodnim propisima koji regulišu oblast prevoza opasnih materija, imaju jedno plavo svjetlo postavljeno na pogodno mjesto i vidljivo sa svih strana.

(2) Plovila koja su uključena u prevoz materija opasnih po zdravlje, uz svjetla predviđena međunarodnim propisima koji regulišu oblast prevoza opasnih materija, imaju dva plava svjetla postavljena 1 m jedno iznad drugoga i dovoljno visoko da se vide sa svih strana.

(3) Plovila koja su uključena u prevoz eksplozivnih materija, uz svjetla predviđena međunarodnim propisima koji regulišu oblast prevoza opasnih materija, moraju imati tri plava svjetla postavljena 1 m jedno iznad drugoga i dovoljno visoko da se vide sa svih strana.

(4) Ako se u tegljenom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, svjetla propisana odredbama st. 1, 2. i 3. ovog člana mora imati i motorno plovilo koje se nalazi na čelu sastava i vrši tegljenje, kao i tegljač koji služi za ispomoć sastavu.

(5) Kada se u potiskivanom ili bočnom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, plovilo koje pokreće potiskivani ili bočni sastav ima svjetla opisana u st. 1, 2. i 3. ovog člana.

(6) Plovilo, tegljeni, potiskivani ili bočni sastav koji istovremeno vrše prevoz više vrsta opasnih materija dužni su da istaknu oznake u skladu sa vrstom materije koju prevoze i označeni su sa najvećim brojem plavih svjetala.

(7) Jačina plavih svjetala propisanih u ovom članu mora biti najmanje kao jačina običnog plavog svjetla.

Član 39

(1) Skele koje ne plove slobodno treba da imaju:

a) jedno jasno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na visinu od najmanje 5 m, pri čemu visina može biti i manja ako je dužina skele manja od 15 m i

b) jedno jasno zeleno svjetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na oko 1 m iznad svjetla iz tačke a) ovog stava.

(2) Skele koje plove slobodno imaju:

a) jedno jasno bijelo svjetlo iz stava 1. tačka a) ovog člana,

b) jedno jasno zeleno svjetlo iz stava 1. tačka b) ovog člana i

v) bočna svjetla i krmeno svjetlo iz člana 32. stav 1. t. b) i v) ovog člana.

(3) Ako se skela tegli, potiskuje ili prevlači vezana uz bok, svjetla iz stava 2. t. a), b) i v) ovog člana ima samo plovilo s vlastitim pogonom.

(4) Skele koje plove slobodno i imaju pravo prvenstva prolaza, pored svjetala propisanih u stavu 2. ovog člana, imaju i drugo jasno zeleno svjetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na oko 1 m iznad zelenog svjetla opisanog u stavu 2. tačka b) ovog člana.

Član 40

(1) Svako plovilo koje je nesposobno za manevrisanje, osim svjetala propisanih odredbama ovog pravilnika, kad je potrebno, pokazuje i crveno svjetlo kojim se maše ili dva crvena svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog, dovoljno visoko da je vidljivo sa svih strana, a kod čamaca – crveno svjetlo može da se zamijeni bijelim svjetlom.

(2) U slučaju da je to neophodno, plovilo iz stava 1. ovog člana daje i zvučne signale.

Član 41

Plutajući objekti dužni su da imaju dovoljan broj jasnih bijelih svjetala, koja su vidljiva sa svih strana, postavljena tako da označe poziciju objekta i zasjenjena sa vodene strane.

IV – NOĆNO OBILjEŽAVANjE PLOVILA ZA VRIJEME STAJANjA

Član 42

(1) Za vrijeme stajanja, sva plovila osim skela iz člana 43. ovog pravilnika dužna su da imaju jedno obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, koje je postavljeno na visini od najmanje 3 m.

(2) Upotreba svjetla iz stava 1. ovog člana nije obavezna ako se plovilo nalazi u grupi plovila ili u sastavu u kojem plovila sa spoljne strane grupe, odnosno sastava imaju svjetlo predviđeno stavom 1. ovog člana.

(3) Potiskivani sastavi koji stoje na otvorenoj rijeci dužni su da imaju dva obična bijela svjetla vidljiva sa svih strana, postavljena na visini od najmanje 3 m od kojih je jedno svjetlo na potiskivaču, a drugo na potisnici koja se nalazi na čelu sastava.

(4) Čamci, osim brodskih čamaca, umjesto svjetla iz stava 1. ovog člana, mogu da imaju obično bijelo svjetlo koje je vidljivo sa svih strana.

(5) Obilježavanje plovila za vrijeme stajanja ne vrši se u slučaju ako:

a) plovilo stoji na plovnom putu gdje je plovidba privremeno onemogućena ili zabranjena,

b) je plovilo dovoljno osvijetljeno sa obale i

v) plovilo stoji izvan plovnog puta u situaciji koja jasno ukazuje da nema opasnosti za plovilo i za druge učesnike u plovidbi.

(6) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na plovila iz čl. 43, 46, 66. stav 2. i člana 67. ovog pravilnika.

Član 43

(1) Skele koje ne plove slobodno za vrijeme stajanja na pristanima dužne su da imaju svjetla iz člana 39. stav 1. ovog pravilnika.

(2) Skele koje prilikom službe slobodno plove za vrijeme stajanja na pristanima dužna su da imaju svjetla iz člana 39. stav 1. ovog pravilnika, za kraće stajanje mogu zadržati i svjetla iz člana 32. stav 1. t. b) i v) ovog pravilnika, a nakon prestanka službe gasi se zeleno svjetlo opisano u članu 39. stav 2. tačka b) ovog pravilnika.

Član 44

Plutajući objekti dužni su da, radi označavanja kontura, na strani koja je okrenuta plovnom putu imaju dovoljan broj običnih bijelih svjetala, koja su vidljiva sa svih strana.

Član 45

Plovila čije se mreže ili druga ribarska oprema nalazi u blizini plovnog puta dužna su da obilježe mreže i drugu ribarsku opremu sa dovoljnim brojem običnih bijelih svjetala, koja su vidljiva sa svih strana.

Član 46

(1) Tehničko plovilo u vrijeme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili mjerenja dužna su da, sa strane gdje je plovni put slobodan, imaju dva obična zelena svjetla ili dva jasna zelena svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugoga, a kad je potrebno, sa strane gdje plovni put nije slobodan, jedno obično crveno svjetlo ili jedno jasno crveno svjetlo postavljeno na istoj visini kao najviše svjetlo od dva zelena svjetla i iste jačine kao i zelena svjetla. Svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana.

(2) Kada je potrebno da se plovila iz stava 1. ovog člana zaštite od talasa, umjesto svjetala opisanih u stavu 1. ovog člana, plovila su dužna da, sa strane gdje je plovni put slobodan, imaju jedno obično crveno svjetlo i jedno obično bijelo svjetlo ili jedno jasno crveno svjetlo i jedno jasno bijelo svjetlo, postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog (crveno je svjetlo najviše) i, kada je to potrebno, sa strane gdje plovni put nije slobodan, crveno svjetlo postavljeno na istoj visini kao crveno svjetlo iz stava 1. ovog člana. Svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana.

(3) Nasukana i potopljena plovila dužna su da imaju svjetla opisana u stavu 2. ovog člana, a ako pozicija potopljenog plovila ne dozvoljava obilježavanje na plovilu, svjetla se postavljaju na čamce, bove ili se ističu na drugi način.

Član 47

(1) Kada su, u slučajevima iz čl. 42. i 44. ovog pravilnika, sidra plovila ili sidra plutajućih objekata postavljena tako da predstavljaju opasnost za plovidbu, svjetlo za stajanje koje je najbliže sidru zamjenjuje se sa dva obična bijela svjetla, vidljiva sa svih strana i postavljena 1 m jedno iznad drugog.

(2) Plovila i plutajući objekti dužni su da sidra koja mogu predstavljati opasnost za plovidbu označe plovkom sa radar reflektorom i običnim bijelim svjetlom.

V – DNEVNO OBILjEŽAVANjE ZA VRIJEME PLOVIDBE

Član 48

(1) Motorno plovilo koje predvodi tegljeni sastav ili motorno plovilo koje je postavljeno kao ispomoć ispred drugog motornog plovila, potiskivanog ili bočnog sastava imaju jedan žuti cilindar uokviren sa dvije trake crne i bijele boje na gornjoj i donjoj strani, tako da se bijele trake nalaze na vanjskim rubovima, a cilindar se postavlja vertikalno na prednjem dijelu tegljača, na dovoljnoj visini da se može vidjeti sa svih strana.

(2) Kada se pred tegljenim sastavom nalazi više motornih plovila ili kada motorno plovilo, potiskivani ili bočni sastav pred sobom imaju više motornih plovila koja su postavljena kao ispomoć, ploveći jedno pored drugoga, međusobno vezani ili nevezani, svako od ovih plovila mora imati cilindar kako je to opisano u stavu 1. ovog člana.

(3) Plovila u tegljenom sastavu, koja su tegljena od strane plovila iz st. 1. i 2. ovog člana, imaju žuti balon koji je vidljiv sa svih strana, a ako su plovila vezana bok uz bok, balon imaju samo spoljna plovila.

(4) Ako se ispred potiskivanog sastava nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć – žuti balon ima potiskivač, a ako se ispred bočnog sastava nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć – žuti balon moraju imati sva plovila u sastavu.

(5) Kada prolaze kroz otvore nepokretnog ili zatvorenog pokretnog mosta, kroz brane ili kroz prevodnice, plovila tegljenog sastava ističu cilindre koji su opisani u st. 1. i 2. ovog člana, i to na manjoj visini, da se prolazak može obaviti bez smetnji.

(6) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na čamce koji tegle druge čamce niti na tegljene čamce.

Član 49

Plovilo koje plovi pomoću jedara, a istovremeno koristi i motor, dužno je da ima crni konus okrenut vrhom prema dolje i postavljen na najvišu tačku.

Član 50

Plovila ovlašćena za prevoz više od 12 putnika, čija je maksimalna dužina trupa manja od 20 m, imaju žuti dvostruki konus koji je vidljiv sa svih strana.

Član 51

(1) Plovila uključena u prevoz zapaljivih materija, osim drugih oznaka propisanih ovim pravilnikom, imaju jedan plavi konus okrenut vrhom prema dolje, vidljiv sa svih strana. Konus se može zamijeniti sa jednim konusom na pramcu i jednim konusom na krmi koji su postavljeni na visini od najmanje 3 m.

(2) Plovila uključena u prevoz materija koje predstavljaju opasnost po zdravlje, osim drugih oznaka propisanih ovim pravilnikom, imaju dva plava konusa okrenuta vrhom prema dolje, postavljena 1 m jedan iznad drugoga, vidljiva sa svih strana. Konusi se mogu zamijeniti sa dva konusa na pramcu i dva konusa na krmi koji su postavljeni na visinu od najmanje 3 m.

(3) Plovila koja su uključena u prevoz eksplozivnih materija, osim drugih oznaka propisanih ovim pravilnikom, imaju tri plava konusa, koji su postavljeni 1 m jedan iznad drugoga i vidljiva sa svih strana.

(4) Ako se u tegljenom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, oznake propisane u st. 1, 2. i 3. ovog člana nosi i motorno plovilo koje se nalazi na čelu sastava i vrši tegljenje i tegljač koji služi za ispomoć sastavu.

(5) Kada se u potiskivanom ili bočnom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, plovilo koje pokreće potiskivani ili bočni sastav nosi oznake opisane u st. 1, 2. i 3. ovog člana.

(6) Plovilo, tegljeni, potiskivani ili bočni sastav, koji istovremeno vrše prevoz više vrsta opasnih materija navedenih u st. 1, 2. i 3. ovog člana, imaju oznaku u skladu sa vrstom materije koju prevoze, a koja zahtijeva označavanje sa najvećim brojem plavih konusa.

Član 52

(1) Skele se označavaju sa jednim zelenim balonom postavljenim na visinu od najmanje 6 m, a ako je skela kraća od 15 m, visina može biti i manja.

(2) Skele koje plove slobodno, a koje imaju pravo prvenstva, označene su sa bijelim cilindrom koji je postavljen na oko 1 m ispod zelenog balona propisanog u stavu 1. ovog člana.

Član 53

Plovila koja su nesposobna za manevrisanje dužna su da, ako je to potrebno, osim obilježavanja predviđenog odredbama ovog pravilnika, pokazuju i mašu crvenom zastavom ili da postave dva crna balona na oko 1 m jedan iznad drugoga, na pogodno mjesto i na takvu visinu da su vidljivi sa svih strana, kao i da šalju propisan zvučni signal.

Član 54

Plovila kojima je nadležni organ iz člana 18. stav. 1. ovog pravilnika odobrio pravo prvenstva prolaza na mjestima gdje je redoslijed prolaska regulisan propisom organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika, pored ostalih oznaka propisanih ovim pravilnikom, imaju na pramcu istaknut crveni plamenac.

VI – DNEVNO OBILjEŽAVANjE ZA VRIJEME STAJANjA

Član 55

(1) Motorno plovilo, osim čamaca, koje stoji na otvorenoj rijeci bez direktnog ili indirektnog pristupa obali, pojedinačno ili u sastavu, ima jedan crni balon postavljen na prednjem dijelu plovila na mjestu koje je vidljivo sa svih strana.

(2) U slučaju da plovilo stoji na plovnom putu gdje je plovidba privremeno onemogućena ili zabranjena i u slučaju da plovilo stoji izvan plovnog puta gdje nema opasnosti za plovilo ili druge učesnike u plovidbi ne vrši se obilježavanje opisano u stavu 1. ovog člana.

(3) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na plovila iz člana 58. stav 2. i čl. 66. i 67. ovog pravilnika.

Član 56

Odredbe iz člana 51. ovog pravilnika primjenjuju se na plovila navedena u članu 51. ovog pravilnika i onda kada ta plovila stoje.

Član 57

Plovila čije se mreže ili druga ribarska oprema nalazi u neposrednoj blizini plovnog puta obilježavaju mreže i drugu ribarsku opremu sa dovoljnim brojem žutih plovaka ili žutih zastava.

Član 58

(1) Tehničko plovilo za vrijeme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili mjerenja imaju sa strane gdje je plovni put slobodan, dva zelena dvostruka konusa postavljena na oko 1 m jedan iznad drugog, a ako je to potrebno, sa strane gdje plovni put nije slobodan jedan crveni balon postavljen na istu visinu na kojoj se nalazi najviši od dva zelena dvostruka konusa, koji moraju biti vidljivi sa svih strana.

(2) Kada je neophodno da se plovila iz stava 1. ovog člana zaštite od talasa, umjesto oznaka iz stava 1. ovog člana, plovila, sa strane gdje je plovni put slobodan, ističu jednu zastavu čija je gornja polovica crvena, a donja bijela ili dvije zastave ili dva balona postavljene jedan iznad drugoga, s tim da se oznaka crvene boje nalazi gore, a bijele boje dolje, a sa strane gdje plovni put nije slobodan, jednu crvenu zastavu ili jedan balon na istoj visini kao crveno-bijela zastava ili crvena zastava na drugoj strani.

(3) Oznake iz stava 1. ovog člana mogu se zamijeniti na strani gdje je plovni put slobodan tablom E.1 (“Prolaz slobodan”) iz Priloga 1. ovog pravilnika i na strani gdje plovni put nije slobodan tablom A.1 (“Zabrana prolaza”) iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(4) Nasukana i potopljena plovila imaju oznake opisane u stavu 2. ovog člana, a ako položaj potopljenog plovila ne dozvoljava obilježavanje na plovilu, oznake se postavljaju na čamce, bove ili se ističu na drugi odgovarajući način.

(5) Zastave propisane u ovom članu mogu se zamijeniti tablama istih boja.

Član 59

Plovila ili plutajući objekti čija su sidra položena tako da mogu prouzrokovati opasnost za plovidbu dužna su da sidra obilježe žutim plovkom sa radar reflektorom.

VII – POSEBNI ZNAKOVI

Član 60

(1) Plovila organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika dužna su da, uz ostale oznake propisane ovim pravilnikom, na oba boka na pramcu istaknu oznaku u obliku bijelog romba sa plavim obrubom.

(2) Plovila iz stava 1. ovog člana, pored oznaka iz stava 1. ovog člana, danju ističu zastavu pripadnosti i plamenac bijele boje, koji u sredini ima znak iz stava 1. ovog člana, te danju i noću obično plavo trepćuće svjetlo.

Član 61

Plovila koja za vrijeme plovidbe obavljaju sondiranje, mjerenje ili radove na plovnom putu dužna su da, noću i danju, imaju jasno ili obično žuto trepćuće svjetlo, vidljivo sa svih strana, a upotreba ovog svjetla dozvoljena je samo uz pismeno odobrenje organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

Član 62

(1) Plovila i plutajući objekti za vrijeme plovidbe ili za vrijeme stajanja, koja nisu navedena u čl. 46. i 48. ovog pravilnika, a koja je potrebno zaštititi od talasa nastalih prolaskom drugih plovila, uz oznake propisane ovim pravilnikom, dužne su imati:

a) noću obično crveno ili obično bijelo svjetlo ili jasno crveno svjetlo ili jasno bijelo svjetlo, postavljeno na oko 1 m jedno iznad drugog tako da je crveno svjetlo gornje, da su vidljiva i da se ne mogu zamijeniti sa drugim svjetlima i

b) danju, jednu zastavu čija je gornja polovica crvena, a donja bijela, postavljenu na mjestu koje je vidljivo sa svih strana. Zastava može da se zamijeni sa dvije zastave postavljene jednu iznad druge, s tim da se crvena zastava nalazi gore, a bijela dolje. Zastava može da se zamijeni tablama iste boje.

(2) Oznake iz stava 1. ovog člana mogu da koriste:

a) plovila i plutajući objekti koji su pretrpjeli tešku havariju ili koji su angažovani u operacijama spasavanja, kao i ona plovila koja su nesposobna za manevrisanje i

b) plovila i plutajući objekti koji imaju pismeno odobrenje organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

Član 63

(1) Plovilo koje se nalazi u opasnosti i treba pomoć označava se tako što se:

a) kružno maše zastavom ili bilo kojim drugim pogodnim predmetom,

b) istakne zastava iznad ili ispod koje se nalazi balon ili predmet sličan balonu,

v) kružno maše svjetlom,

g) ispaljuju rakete ili slična sredstva koja izbacuju crvene zvjezdice, jedna po jedna u kratkim intervalima,

d) ispaljuju svjetlosni signali koji se sastoji od grupe … –… (SOS) Morzeove azbuke,

đ) pali vatra koja nastaje izgaranjem smole, ulja i slično,

e) ispaljuju rakete za osvjetljavanje, ručne ili s padobranom, koje proizvode crveno svjetlo i

ž) lagano maše raširenih ruku od gore prema dolje.

(2) Znakovi iz stava 1. ovog člana zamjenjuju ili dopu njuju zvučne signale iz člana 71. stav 4. ovog pravilnika.

Član 64

(1) Zabrana pristupa na plovilo neovlašćenim licima označava se bijelim okruglim tablama, oivičenim crvenom bojom, na kojima se u sredini nalazi slika pješaka u crnoj boji, a preko table je postavljena dijagonalna crvena linija.

(2) Zabrana pušenja, korišćenja nezaštićenog svjetla ili plamena na plovilu obilježava se bijelim okruglim tablama, oivičenim crvenom bojom, sa crvenom dijagonalnom linijom preko table na kojoj se u sredini nalazi slika cigarete iz koje se vije dim.

(3) Table iz st. 1. i 2. ovog člana postavljaju se na plovilo ili na pristupni most za ulazak na plovilo i moraju biti osvijetljene tako da se mogu vidjeti i noću.

Član 65

(1) Kada je zabranjeno bočno pristajanje u blizini nekog plovila (npr. zbog prirode njegovog tereta), na palubi plovila po uzdužnoj osi postavljena je kvadratna tabla ispod koje se nalazi trougao, čije su obje strane bijele, obrubljene crvenom bojom sa crvenom dijagonalom od lijeve gornje strane prema desnoj donjoj strani i crnim slovom “P” u sredini, dok obje strane trougla moraju biti bijele, sa crnim brojem u sredini koji označava daljinu u metrima na kojoj se zabranjuje stajanje.

(2) Tabla iz stava 1. ovog pravilnika osvijetljena je tako da je jasno vidljiva sa obje strane plovila.

Član 66

(1) Plovila kod kojih je sposobnost da oslobode put drugim plovilima ograničena za vrijeme obavljanja radova ili podvodnih aktivnosti (bagerovanje, postavljanje kablova ili bova) i čiji položaj može da oteža plovidbu, pored oznaka propisanih ovim pravilnikom, dužna su da imaju i sljedeće:

a) noću, tri jasna ili obična svjetla, gornje i donje svjetlo crveno, a srednje bijelo, postavljeno jedno iznad drugoga na udaljenosti najmanje 1 m, vidljiva sa svih strana i

b) danju, dva crna balona i jedan crni dvostruki konus, postavljena jedan iznad drugog tako da se dvostruki konus nalazi u sredini, na najmanjoj udaljenosti od 1 m jedan od drugog i da su dovoljno vidljivi.

(2) Kada radovi koje obavljaju plovila iz stava 1. ovog člana uzrokuju djelimično zatvaranje plovnog puta, pored oznaka iz stava 1. ovog člana, plovila moraju imati i sljedeće:

a) noću, dva jasna ili obična crvena svjetla postavljena na stranu gdje je plovni put zatvoren, jedno iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m i dva jasna ili obična zelena svjetla postavljena na stranu gdje je prolaz slobodan, jedno iznad drugoga na udaljenosti najmanje 1 m i

b) danju, dva crna balona postavljena na stranu gdje je plovni put zatvoren, jedan iznad drugoga na udaljenost od najmanje 1 m i dva crna dvostruka konusa, postavljena na stranu gdje je plovni put slobodan jedan iznad drugoga na udaljenost od najmanje 1 m.

(3) Svjetla, baloni i dvostruki konusi iz stava 2. ovog člana postavljaju se na udaljenosti od najmanje 2 m od oznaka iz stava 1. ovog člana i ne mogu se postaviti iznad nižeg svjetla ili nižeg balona iz stava 1. ovog člana.

(4) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na tehnička plovila koja rade za vrijeme stajanja.

Član 67

(1) Plovila koja povlače mrežu ili drugu ribarsku opremu kroz vodu (npr. kočarica), osim oznaka propisanih ovim pravilnikom, noću imaju dva jasna ili obična svjetla, postavljena jedno iznad drugoga na najmanje 1 m udaljenosti, s tim da je gornje svjetlo zeleno, a donje bijelo i da su postavljena tako da su vidljiva sa svih strana i ispred svjetla opisanog u članu 32. stav 1. tačka a) ovog pravilnika. Gornje svjetlo se postavlja niže od tog svjetla, a donje svjetlo iznad svjetla propisanog u članu 32. stav 1. tačka b) ovog pravilnika, i to na udaljenosti od najmanje dvije uspravne udaljenosti navedene u ovom stavu. Plovila kraća od 50 m ne treba da imaju svjetlo iz člana 32. stav 1. tačka a) ovog pravilnika.

(2) Plovila iz stava 1. ovog člana danju imaju dva crna konusa postavljena jedan iznad drugog s vrhovima okrenutima jedan prema drugome i postavljena tako da se vide sa svih strana.

(3) Plovila koja obavljaju ribolov, isključujući plovila navedena u stavu 1. ovog člana, imaju oznake propisane u stavu 1. ovog člana, izuzimajući svjetlo propisano u članu 32. stav 1. tačka a) ovog pravilnika, i umjesto zelenog svjetla jasno ili obično crveno svjetlo, a ako je ribarska oprema razapeta po vodoravnoj dužini dužoj od 150 m (računajući od plovila), u pravcu ribarske opreme noću se postavlja jasno ili obično bijelo svjetlo, udaljeno najmanje 2 m i najviše 6 m od dva crvena svjetla i jednog bijelog svjetla i danju crni konus okrenut vrhom prema gore.

(4) Plovila iz st. 1. i 3. ovog člana, čija je dužina manja od 15 m, mogu imati košaru umjesto dva konusa.

Član 68

Plovila koje se koriste za obavljanje ronilačkih radova, pored oznaka opisanih u ovom pravilniku, imaju i vjernu reprodukciju zastave “A” iz Međunarodnog signalnog kodeksa, postavljenu na visinu od najmanje 1 m i vidljivu sa svih strana.

Član 69

(1) Plovilo koje obavlja radove čišćenja mina, pored oznaka predviđenih ovim pravilnikom, noću ima tri jasna ili obična zelena svjetla, vidljiva sa svih strana i raspoređena u obliku trougla čija je baza vodoravna, a leži na ravni koja je uspravna na uzdužnu osu plovila, pri čemu se gornje svjetlo postavlja na vrh ili u blizini vrha prednjeg jarbola, a ostala svjetla na svakom kraju krsta prednjeg jarbola.

(2) Plovilo iz stava 1. ovog stava danju je označeno sa tri crna balona, koja su postavljena na isti način kao i svjetla iz stava 1. ovog člana.

Član 70

Plovilo za vrijeme pilotaže, umjesto svjetala opisanih u članu 32. stav 1. tačka a) ovog pravilnika, ima dva jasna ili obična svjetla postavljena jedno iznad drugoga, vidljiva sa svih strana, gornje svjetlo bijelo, a donje crveno, i postavljena na vrhu ili blizu vrha jarbola.

VIII – ZVUČNI ZNAKOVI PLOVILA I RADIO-TELEFONIJA

Član 71

(1) Davanje zvučnih signala vrši se pomoću:

a) mehanički pokretanih uređaja za davanje zvučnih znakova, koji su postavljeni dovoljno visoko da se zvuk slobodno širi naprijed i nazad, na motornim plovilima, izuzimajući čamce bez radarske opreme i

b) trube ili roga na plovilima koja nemaju motorni pogon i na motornim čamcima koji nemaju uređaj za davanje zvučnih znakova.

(2) Zvučni signali motornog plovila daju se sa istovremenim svjetlosnim signalima žute boje, koji su jasni i vidljivi sa svih strana.

(3) Ako plovila plove u sastavu, zvučne signale daje samo plovilo na kojem je i zapovjednik sastava.

(4) Ako plovilo koje se nalazi u opasnosti traži pomoć, može da daje signale zvonom ili ponavlja duge zvukove, a ovi signali zamjenjuju ili upotpunjuju vizuelne signale navedene u članu 63. ovog pravilnika.

(5) U cilju osiguranja čujnosti zvučnih signala, nivo uravnoteženog akustičkog pritiska u kormilarnici u području glave kormilara ne smije da prelaziti 70 dB (A) kada plovilo plovi u normalnim uslovima.

(6) Zvuk zvona traje oko četiri sekunde i može se zamijeniti serijom zvukova udaraca metala o metal u istom trajanju.

Član 72

Nije dozvoljeno upotrebljavati zvučne signale koji nisu propisani ovim pravilnikom ili upotrebljavati signale suprotno odredbama ovog pravilnika.

Član 73

Za sporazumijevanje između plovila ili između plovila i kopna dozvoljena je upotreba drugih zvučnih signala, pod uslovom da se ne mogu poistovjetiti sa signalima navedenim u ovom pravilniku.

Član 74

(1) Instalacije za radio-telefonske veze koje se nalaze na plovilu ili na plutajućem objektu moraju biti u skladu sa odredbama Regionalnog sporazuma koji se odnosi na radio-telefonsku službu na unutrašnjim plovnim putevima – RAINWAT.

(2) Motorna plovila i tehnička plovila, osim čamaca za lične potrebe i čamaca za privredne potrebe do 7 m dužine, koji nisu namijenjeni za prevoz putnika, mogu ploviti i obavljati radove samo ako su opremljeni sa ispravnim VHF radio-telefonskim uređajem. Za vrijeme plovidbe ili rada na plovnom putu ili u njegovoj blizini VHF radio-telefonski uređaj mora biti stalno uključen i mora omogućiti istovremeno motrenje na kanalu za nautičke informacije i na kanalu za komunikaciju “brodbrod”. Motrenje se može samo kratkotrajno prekinuti radi komunikacije na drugim kanalima.

(3) Plovila opremljena VHF radio-telefonskim uređajem javljaju se na kanalu dodijeljenom za komunikaciju “brod-brod” prije ulaska u nepregledna područja, uske prolaze, otvore mostova, kao i područja koje odredi organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

(4) VHF radio-telefonskim uređajem rukuje lice ovlašćeno u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, a u slučaju da lice koje rukuje uređajem nema ovlašćenje, mora biti pod direktnim nadzorom ovlašćenog lica.

(5) Prilikom komunikacije VHF radio-telefonskim uređajem i testiranja uređaja koristi se procedura u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 75

(1) Plovila mogu da koriste radarsku ili Inland ECDIS opremu:

a) ako su opremljeni sa radarskom ili Inland ECDIS opremom, koja je u odgovarajućem radnom stanju i prilagođena potrebama unutrašnje plovidbe,

b) da se na plovilu nalazi član posade koji posjeduje svjedočanstvo o osposobljenosti za upotrebu radara i

v) ako su plovila opremljena uređajem za emitovanje tritonskog zvučnog signala, osim čamaca i skela.

(2) U slučaju potiskivanog, tegljenog i bočnog sastava, odredbe stava 1. ovog člana odnose se na plovilo na kojem se nalazi zapovjednik.

IH – OBILjEŽAVANjE PLOVNOG PUTA

Član 76

(1) Znakovi zabrane, obaveze, ograničenja, preporuke, obavještenja, kao i pomoćni znakovi za unutrašnje plovne puteve, koji su postavljeni na plovnom putu ili na obalama plovnog puta, a kojih se brodari moraju pridržavati sadržani su u Prilogu 1. ovog pravilnika.

(2) Plovne i obalne oznake koje se upotrebljavaju za obilježavanje plovnog puta i plovidbenih opasnosti, kao i za to da olakšaju plovidbu, uz upute pod kojim uslovima se primjenjuju pojedini znakovi za obilježavanje sadržane su u Prilogu 2. ovog pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Plovni put se označava po lateralnom sistemu, određujući položaj strana plovnog puta u odnosu na pravac kretanja plovila, tako da se strane plovnog puta “lijeva” i “desna” i desna i lijeva obala određuju u odnosu na plovilo koje se kreće nizvodno.

H – PRAVILA PLOVIDBE

Član 77

Izrazi upotrijebljeni u dijelu koji se odnosi na pravila plovidbe imaju sljedeće značenje:

a) “uzvodno” označava smjer na plovnom putu prema izvoru rijeke,

b) “susretanje” označava situaciju kada dva plovila plove u pravcima koji su direktno suprotni,

v) “prestizanje” je situacija kada plovilo (plovilo koje vrši prestizanje) prilazi drugom plovilu (plovilo koje je prestizano) iz pravca koji se nalazi iza krme prestizanog plovila pod uglom većim od 22,5 stepeni iza poprečnice i prestigne ga i

g) “presijecanje pravaca kretanja” označava situaciju kada se dva plovila ne približavaju na način kako je to navedeno u t. b) i v) ovog stava.

HI – PRESIJECANjE PRAVACA KRETANjA, SUSRETANjE I PRESTIZANjE

Član 78

(1) Presijecanje pravaca kretanja ili prestizanje dozvoljeno je samo ako plovni put ima dovoljnu širinu za istovremeni prolazak plovila ili sastava, vodeći računa o uslovima plovidbe i kretanju drugih plovila.

(2) U sastavima, znakove koji su opisani u čl. 54, 80. i 81. ovog pravilnika daje samo plovilo na kome se nalazi zapovjednik sastava, kao i tegljač, ako je čelno plovilo koje služi kao privremena ispomoć.

(3) Plovila koja plove na pravcima koji isključuju svaku opasnost od sudara ne smiju mijenjati pravac ili brzinu tako da bi to moglo prouzrokovati opasnost od sudara.

(4) Presijecanje pravca dozvoljeno je samo u slučaju kada se zapovjednik plovila uvjeri da je to moguće učiniti bez opasnosti za druga plovila.

(5) U slučaju susretanja ili prestizanja, kada je jedno plovilo dužno osloboditi put drugom plovilu, drugo plovilo mora zadržati pravac i brzinu.

(6) U slučaju da se plovilo koje je dužno zadržati pravac i brzinu nađe blizu drugog plovila i da se sudar ne može izbjeći manevrisanjem plovila koje mora da oslobodi put, plovilo koje je dužno zadržati pravac i brzinu mora da napravi manevar da izbjegne sudar.

Član 79

(1) Kada dva plovila plove pravcima koji se presijecaju tako da postoji opasnost od sudara, plovilo koje vidi drugo plovilo na svojoj desnoj strani mora da oslobodi put i da, ako okolnosti to dozvoljavaju, izbjegne pravac kretanja koji prolazi i presijeca pravac kretanja drugog plovila ispred pramca tog plovila, a plovilo koje se nalazi na desnoj strani mora da zadrži pravac.

(2) U slučaju čamaca različitih kategorija, kada se pravci kretanja dva čamca presijecaju tako da postoji opasnost od sudara, motorni čamac mora da oslobodi put svim drugim čamcima, a čamac koji nema motor i koji ne plovi pomoću jedara mora da oslobodi put čamcima koji plove pomoću jedara. Čamci koji plove desnom stranom plovnog puta zadržavaju svoj pravac.

(3) U slučaju kada dva plovila na jedra plove pravcima koji se presijecaju tako da postoji opasnost od sudara, jedno od dva plovila oslobađa put drugom plovilu tako što:

a) kada plovila jedre dobijajući vjetar s različitih strana, tada plovilo koje jedri dobijajući vjetar s lijeve strane mora da oslobodi put drugom plovilu,

b) kada dva plovila dobijaju vjetar sa istih strana, ono koje se nalazi u privjetrini, oslobađa put plovilu koje plovi u zavjetrini,

v) kada plovilo koje dobija vjetar s lijeve strane vidi drugo plovilo u privjetrini i ne može da odredi da li plovilo dobija vjetar s lijeve ili s desne strane, prvo plovilo oslobađa put drugom plovilu i

g) plovilo koje plovi po desnoj strani plovnog puta mora zadržati pravac kretanja.

Član 80

(1) Prilikom susretanja plovila koja plove uzvodno dužna su da oslobode put plovilima koja plove nizvodno.

(2) Plovila koja plove uzvodno i koja sa lijeve strane ostavljaju mjesto za prolaz plovilima koja plove nizvodno ne daju nikakav signal.

(3) Plovila koja plove uzvodno i ostavljaju sa desne strane mjesto za prolaz plovila koja se kreću nizvodno sa desne strane moraju da pokažu sljedeće znakove:

a) danju, snažno bijelo trepćuće svjetlo ili da mašu svijetloplavom zastavom ili pokazuju svijetloplavu tablu zajedno sa jasnim trepćućim bijelim svjetlom i

b) noću, jasno bijelo trepćuće svjetlo.

(4) Signali iz stava 3. ovog člana moraju biti vidljivi sa prednje i sa zadnje strane plovila i pokazuju se dok se ne završi susretanje, a nije dozvoljeno da se pokazuju i poslije završenog susretanja, osim ako se ne želi pokazati namjera o nastavku propuštanja nizvodnih plovila sa desne strane.

(5) Svijetloplava tabla iz stava 3. ovog člana obrubljena je bijelom trakom čija je širina najmanje 5 cm, a okvir, ivica i svjetiljka sa trepćućim svjetlom moraju da budu tamnije boje.

(6) Ako postoji sumnja da plovila koja plove nizvodno nisu shvatila namjere plovila koja plove uzvodno, uzvodna plovila dužna su da se oglase s jednim kratkim zvukom – ako se mimoilaženje vrši sa lijeve strane, i sa dva kratka zvuka – ako se mimoilaženje vrši sa desne strane.

(7) Plovila koja plove nizvodno dužna su da slijede pravac koji im označe plovila koja plove uzvodno, u skladu sa st. 1, 2, 3, 4. i 5. ovog člana.

Član 81

(1) Ako putnička plovila koja plove na redovnim linijama i kod kojih je najveći odobreni broj putnika najmanje 24, ploveći nizvodno staju na pristan koji se nalazi na strani puta kojim plove uzvodna plovila i tegljeni sastavi koji plove nizvodno i koji se zadržavaju blizu određene obale radi okreta za uzvodno, mogu zatražiti od plovila koja plove uzvodno da promijene pravac koji su im oslobodila ta plovila u skladu sa članom 80. ovog pravilnika, ako im taj pravac ne odgovara.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, plovila koja plove nizvodno dužna su da pravovremeno daju jedan kratak zvuk ako namjeravaju da prođu sa lijeve i dva kratka zvuka ako namjeravaju da prođu s desne strane plovila koja plove uzvodno, kao i vizuelne signale propisane u članu 80. ovog pravilnika.

(3) Plovila koja plove uzvodno dužna su da prihvate zahtjev plovila koja plove nizvodno i da to potvrde:

a) ako se mimoilaženje vrši s lijeve strane, plovila emituju jedan kratak zvuk i uklanjaju vizuelne signale iz člana 80. ovog pravilnika i

b) ako se mimoilaženje vrši s desne strane, plovila emituju dva kratka zvuka i pokazuju vizuelne signale iz člana 80. ovog pravilnika.

(4) Ako postoji sumnja da plovila koja plove uzvodno nisu shvatila namjere plovila koja plove nizvodno, nizvodna plovila ponavljaju zvučne signale predviđene u stavu 3. ovog člana.

(5) Kad uzvodna plovila utvrde da put koji zahtijevaju nizvodna plovila nije pogodan, te da postoji opasnost od sudara, emituju jedan niz veoma kratkih zvukova, a kormilari su dužni preduzeti mjere u cilju izbjegavanja opasnosti od sudara.

Član 82

(1) Da bi se izbjeglo susretanje plovila na mjestima gdje plovni put nema dovoljnu širinu za mimoilaženje (uski prolaz), postupa se na sljedeći način:

a) plovila moraju da prođu kroz uske prolaze u najkraćem mogućem vremenu,

b) ako je vidno polje ograničeno, plovila su dužna da prije ulaska u uski prolaz daju jedan dugi zvuk, a u slučaju da je uski prolaz dug, moraju da ponavljaju signal sve dok plove kroz prolaz i

v) kada uzvodno plovilo utvrdi da nizvodno plovilo upravo ulazi u uski prolaz, dužno je da se zaustavi ispred uskog prolaza i čeka dok nizvodno plovilo prođe kroz uski prolaz, a kada je sastav koji plovi uzvodno već ušao u uski prolaz, plovila koja plove nizvodno dužna su da se zaustave na uzvodnoj strani uskog prolaza sve dok sastav koji plovi uzvodno ne prođe.

(2) Ako susretanje u uskom prolazu postane neizbježno, plovila su dužna da preduzmu potrebne mjere kako bi se susretanje dogodilo na mjestu i u uslovima koji predstavljaju najmanju opasnost za plovila, pri čemu zapovjednik koji uoči opasnost od sudara mora da emituje seriju vrlo kratkih zvukova.

Član 83

(1) Za vrijeme približavanja sektorima koji su obilježeni znakom zabrane, plovila koja plove uzvodno moraju da se zaustave kada se pojave plovila koja plove nizvodno i da sačekaju dok plovila ne prođu ovaj sektor.

(2) Ako je na pojedinim sektorima, u cilju izbjegavanja susretanja, utvrđen naizmjenični jednosmjerni prolazak, zabrana prolaska obilježava se opštim znakom zabrane, odobrenje prolaska obilježava se opštim znakom odobrenja, a u zavisnosti od lokalnih okolnosti, znak zabrane prolaska može se najaviti i znakom obaveze kao predsignal.

(3) U slučaju da se na sektorima iz stava 2. ovog člana, iz bilo kojih razloga, ne mogu isticati znakovi, plovila se zaustavljaju i čekaju da ovlašćena lica organa iz člana 18. stav 2. ovog pravilnika radio-telefonom ili odgovarajućim znakovima ne odobre prolazak.

Član 84

(1) Prestizanje je dozvoljeno samo ako se plovilo koje vrši prestizanje uvjerilo da se manevar može izvršiti bez opasnosti.

(2) Plovilo nad kojim se vrši prestizanje dužno je da olakša prestizanje tako da smanji brzinu, u slučaju da je to potrebno, da bi se prestizanje izvršilo bez opasnosti i dovoljno brzo da se ne ometa kretanje drugih plovila.

Član 85

(1) Plovilo koje vrši prestizanje dužno je da obiđe plovilo s lijeve strane, a kada je plovni put dovoljno širok da se prestizanje može izvršiti bez opasnosti, prestizanje se može izvršiti i sa desne strane.

(2) Kad plovilo na jedra prestiže drugo plovilo na jedra, plovilo koje vrši prestizanje prolazi sa strane na kojoj plovilo nad kojim se vrši prestizanje dobija vjetar.

(3) Plovilo nad kojim se vrši prestizanje iz stava 2. ovog člana dužno je da olakša prestizanje sa one strane s koje plovilo koje prestiže dobija vjetar.

(4) Kad se prestizanje može izvršiti, a da plovilo nad kojim se vrši prestizanje ne mora mijenjati pravac ili brzinu, plovilo koje vrši prestizanje ne daje nikakav zvučni signal.

(5) Kad se prestizanje ne može izvršiti, a da se plovilo nad kojim se vrši prestizanje ne mora ukloniti sa puta ili ako postoji sumnja da plovilo nije primijetilo namjeru prestizanja plovila koje ga stiže, plovilo koje vrši prestizanje daje sljedeće zvučne signale:

a) “dva duga zvuka popraćena s dva kratka zvuka” ako se vrši prestizanje s lijeve strane plovila i

b) “dva duga zvuka popraćena jednim kratkim zvukom” ako se vrši prestizanje s desne strane.

(6) Plovilo nad kojim se vrši prestizanje dužno je da ostavi dovoljno mjesta na strani na kojoj se vrši prestizanje, uklanjajući se po potrebi na suprotnu stranu, i pri tom dajući sljedeće zvučne signale:

a) “jedan kratki zvuk” ako se prestizanje vrši po lijevoj strani i

b) “dva kratka zvuka” ako se prestizanje vrši po desnoj strani.

(7) U slučaju kada prestizanje nije moguće vršiti sa strane koju zahtijeva plovilo koje vrši prestizanje, već sa suprotne strane, plovilo nad kojim se vrši prestizanje oglašava se:

a) jednim kratkim zvukom kada je prestizanje moguće s lijeve strane i

b) sa dva kratka zvuka kada je prestizanje moguće sa desne strane.

(8) Kad plovilo koje vrši prestizanje, u uslovima iz stava 7. ovog člana, i dalje namjerava da vrši prestizanje, mora se oglasiti sa dva kratka zvuka u slučaju iz stava 7. tačka a) ovog člana ili sa jednim kratkim zvukom u slučaju iz stava 7. tačka b) ovog člana, a plovilo nad kojim se vrši prestizanje dužno je da ostavi dovoljno prostora sa strane na kojoj se vrši prestizanje, uklanjajući se, ako je to potrebno, na suprotnu stranu.

(9) U slučaju da tokom prestizanja postoji opasnost od sudara, plovilo nad kojim se vrši prestizanje daje pet kratkih zvukova.

Član 86

Prestizanje nije dozvoljeno u sljedećim slučajevima:

a) na sektorima obilježenima znakom A.2 iz Priloga 1. ovog pravilnika i

b) između sastava, na sektorima obilježenim znakom A.3 iz Priloga 1. ovog pravilnika, a zabrana se ne primjenjuje ako je jedan od sastava potiskivani sastav čije maksimalne dimenzije ne prelaze 110 m • 12 m ili bočni sastav čije dimenzije ne prelaze 110 m • 23 m.

HII – OSTALA PRAVILA PLOVIDBE

Član 87

(1) Sektor gdje pravac određuju organi iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika obilježava se znakovima obaveze B.1, B.2, B.3 ili B.4 iz Priloga 1. ovog pravilnika, a završetak sektora obilježava se znakom obavještenja E.11 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(2) Na sektoru iz stava 1. ovog člana, plovila koja plove uzvodno ne smiju da ometaju kretanje nizvodnih plovila, a prilikom približavanja znaku obaveze B.4 iz Priloga 1. ovog pravilnika, uzvodna plovila dužna su da, po potrebi, smanje brzinu i u krajnjem slučaju da se zaustave, kako bi omogućila nizvodnim plovilima da izvrše manevar.

Član 88

(1) Plovila mogu da izvrše okret pod uslovom da kretanje drugih plovila dozvoljava da se manevar izvrši bez opasnosti i da druga plovila neće biti prinuđena da naglo promijene pravac ili brzinu.

(2) Ako izvođenjem manevra iz stava 1. ovog člana druga plovila moraju da promijene pravac ili brzinu, plovilo koje se okreće dužno je da najavi pravovremeno manevar, dajući sljedeće zvučne signale:

a) jedan dug zvuk popraćen s jednim kratkim zvukom, ako se okreće na desnu stranu (preko desnog boka) i

b) jedan dug zvuk popraćen s dva kratka zvuka, ako se okreće na lijevu stranu (preko lijevog boka).

(3) Kod izvođenja manevra iz stava 2. ovog člana, ostala plovila dužna su, ako je to potrebno i izvodivo, promijeniti brzinu i pravac da bi se okretanje izvršilo bez opasnosti, a posebno kod manevra plovila koja se okreću kako bi se postavila u smjeru koji je suprotan smjeru vodene struje.

(4) Nije dozvoljeno okretanje na sektorima obilježenim znakom zabrane A.8 iz Priloga 1. ovog pravilnika, a ako na plovnom putu postoje sektori koji su obilježeni znakom obavještenja E.8 iz Priloga 1. ovog pravilnika, zapovjednicima plovila se preporučuje da okretanje izvrše na tom sektoru, pridržavajući se pravila navedenih u st. 1, 2. i 3. ovog člana.

(5) Pravila navedena u st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana odnose se i na plovila koja napuštaju svoje sidrište ili vez bez okretanja, a umjesto zvučnih signala propisanih u stavu 2. ovog člana dužni su da daju sljedeće signale:

a) “jedan kratak zvuk” ako skreću desno i b) “dva kratka zvuka” ako skreću lijevo.

Član 89

Nije dozvoljeno ulaziti u prostore između plovila tegljenog sastava.

Član 90

(1) Plovila smiju ući, izaći iz luke ili sporednog plovnog puta ili ući na plovni put ili ga presjeći samo pod uslovom da su sigurna da neće prouzrokovati opasnost i prisiliti druga plovila da naglo mijenjaju smjer kretanja ili brzinu.

(2) Kad je plovilo koje plovi nizvodno prisiljeno da se okrene uzvodno da bi moglo ući u luku ili sporedni vodeni put, dužno je dati prednost svim uzvodnim plovilima koja ulaze u luku ili sporedni vodeni put.

(3) Plovila koja vrše jedan od manevara iz st. 1. i 2. ovog člana dužna su na vrijeme najaviti manevar, dajući sljedeće signale:

a) tri duga zvuka popraćena s jednim kratkim zvukom, ako zbog uplovljavanja ili poslije isplovljavanja namjeravaju skrenuti desno,

b) tri duga zvuka popraćena s dva kratka zvuka, ako zbog uplovljavanja ili poslije isplovljavanja skreću lijevo i

v) tri duga zvuka, ako poslije isplovljanja presijecaju plovni put i prije završetka presijecanja plovnog puta daju jedan dugi zvuk praćen jednim kratkim zvukom, u slučaju da skreću desno ili jedan dugi zvuk praćen s dva kratka zvuka, ako skreću lijevo.

(4) Kad je pred izlazom iz luke ili sporednog plovnog puta postavljen znak B.9 iz Priloga 1. ovog pravilnika, plovilima nije dozvoljeno da uđu u glavni plovni put ili da ga presijecaju ako bi manevar prisilio plovila na glavnom plovnom putu da promijene svoj pravac ili brzinu.

(5) Plovila ne mogu ući u luku ili sporedni plovni put ako je znak A.1 u kombinaciji sa dodatnim znakom iz Priloga 1. ovog pravilnika postavljen na glavni plovni put, a plovila ne mogu izaći iz luke ili iz sporednog plovnog puta ako je znak A.1 u kombinaciji sa dodatnim znakom iz Priloga 1. ovog pravilnika postavljen blizu izlaza.

(6) Plovila mogu ući u luku ili u sporedni plovni put, ako je znak E.1 u kombinaciji sa dodatnim znakom iz Priloga 1. ovog pravilnika postavljen na glavni plovni put, a plovila mogu da izađu iz luke ili sporednog plovnog puta ako je znak E.1 u kombinaciji sa dodatnim znakom iz Priloga 1. ovog pravilnika postavljen blizu izlaza i ako je znak B.10 iz Priloga 1. ovog pravilnika postavljen na glavni plovni put.

Član 91

(1) Uporedna plovidba dozvoljena je samo u slučaju kada plovni put ima dovoljnu širinu i ako ne uzrokuje teškoće ili opasnost za plovidbu.

(2) Osim mimoilaženja ili prestizanja, nije dozvoljeno ploviti na udaljenosti manjoj od 50 m od nekog plovila ili sastava koji su označeni sa dva ili tri plava svjetla navedena u članu 38. st. 2. i 3. ovog pravilnika, odnosno sa dva ili tri plava konusa navedena u članu 51. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

(3) Nije dozvoljeno kretanje pokraj plovila, plutajućeg objekta ili sastava u plovidbi, kao i privezivanje ili kretanje u brazdi ovih plovila, bez posebnog odobrenja njihovog zapovjednika.

(4) Skijaši na vodi i lica koja se bave sportom na vodi bez upotrebe plovila moraju se držati na dovoljnoj udaljenosti od plovila ili plutajućih objekata za vrijeme plovidbe, kao i od tehničkih plovila u periodu obavljanja radova.

Član 92

(1) Nije dozvoljeno vući sidra, užad i lance po riječnom dnu.

(2) Odstupanje od pravila navedenog u stavu 1. ovog člana odnosi se na manja pomicanja na mjestima za stajanje ili na manevre, osim na sektorima koji su obilježeni znakom zabrane A.6 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

Član 93

(1) Nije dozvoljena plovidba pomoću vodene struje, osim za manja pomjeranja plovila koja nisu uključena u prevoz opasnih materija i samo na mjestima za stajanje, te mjestima za utovar i istovar.

(2) Organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika može, u izuzetnim slučajevima, da odobri plovidbu pomoću vodene struje na dijelu unutrašnjih voda, vodeći računa o bezbjednosti plovidbe.

Član 94

(1) Plovila su dužna da prilagode brzinu u cilju izbjegavanja stvaranja talasa ili prevelikog povlačenja vode koje bi moglo prouzrokovati oštećenja na plovilima koja stoje ili koja se kreću, kao i oštećenja na građevinama.

(2) Plovila moraju na vrijeme da smanje brzinu, ali ne ispod brzine koja je potrebna za bezbjedno kormilarenje, u sljedećim slučajevima:

a) ispred ulaza u luku,

b) u blizini plovila koja su privezana za obalu ili uz pristan, ili kod kojih je u toku utovar ili istovar,

v) u blizini plovila koja stoje na uobičajenim mjestima za stajanje,

g) u blizini skela koje ne plove slobodno,

d) na sektoru plovnog puta koji je obilježen znakom A.9 iz Priloga 1. ovog pravilnika,

đ) pored mjesta gdje se izvode radovi na vodi ili podvodni radovi i

e) u tjesnacima i kanalima.

(3) Plovila koja se kreću kraj plovila koja su obilježena svjetlom propisanim u članu 46. ovog pravilnika, zastavom ili zastavama iz člana 48. ovog pravilnika ili pored plovila, plutajućih objekata i tehničkih plovila koja su obilježena svjetlom, zastavom, zastavama ili tablama propisanim u članu 64. stav 2. ovog pravilnika smanjuju brzinu na način propisan u stavu 1. ovog člana.

Član 95

(1) Motorna plovila koja pokreću sastav moraju imati odgovarajuću snagu kako bi omogućila manevarsku sposobnost sastava, vodeći računa o veličini sastava, vrsti plovidbe i dijelu plovnog puta na kojem plove.

(2) Potiskivač potiskivanog sastava mora biti sposoban da na vrijeme, bez okreta, zaustavi sastav i da pri tom zadrži kontrolu nad sastavom.

(3) Motorna plovila koja potiskuju, tegle ili uz bok prevlače druga plovila ne smiju da napuste plovila za vrijeme manevra vezivanja ili sidrenja, prije nego što plovila oslobode plovni put i zapovjednik sastava se ne uvjeri da su plovila bezbjedna.

Član 96

Izvan potiskivanog sastava potisnice se mogu pomjerati u slučaju da su:

a) povezane bok uz bok sa motornim plovilom,

b) povezane bok uz bok sa plovilom koje ima kormilarski uređaj i ukrcanu posadu u skladu sa članom 9. stav 3. ovog pravilnika i

v) na kratkim udaljenostima kada se potiskivani sastav formira ili rasformira.

Član 97

Kada organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika istakne opšti znak zabrane A.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika, sva plovila dužna su da se zaustave ispred znaka.

Član 98

Nije dozvoljeno proći pokraj plovila koja su navedena u čl. 46. i 48. ovog pravilnika na strani na kojoj su obilježena svjetlom iz člana 46. st. 1. i 2. ovog pravilnika ili crvenim balonom, crvenom zastavom ili tablom sa znakom A.1 iz člana 66. ovog pravilnika.

HIII – SKELE

Član 99

(1) Skele mogu da presijecaju plovni put ako kretanje drugih plovila omogućava da se to učini bez opasnosti i da druga plovila nisu prinuđena da naglo mijenjaju pravac kretanja ili brzinu.

(2) Skela koja ne plovi slobodno postupa na sljedeći način:

a) ako nije u saobraćaju, stoji na mjestu koje je odredio organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika, a ako nije određeno mjesto za stajanje, postavlja se tako da plovni put ostane slobodan,

b) ako koristi vazdušno uže za plovidbu, najniža tačka užeta nalazi se na visini iznad propisanog gabarita slobodnog profila plovnog puta iznad visokog plovnog vodostaja,

v) ako koristi podvodno uže (uzdužno ili poprečno) za prelaz preko plovnog puta, uže se odmah nakon pristajanja oslobađa i polaže na dno plovnog korita i

g) skela se ne smije zadržavati u plovnom putu duže nego što to zahtijeva potreba prevoženja.

Član 100

Plovila ne smiju da pristajanjem uz obalu ometaju pristajanje i rad skela.

HIV – PROLAZAK ISPOD MOSTOVA, KROZ BRANE I PREVODNICE

Član 101

(1) U otvorima mostova ili brana, pri prolasku plovila, postupa se u skladu sa članom 82. ovog pravilnika, osim u slučaju kad je plovni put dovoljno širok za istovremeni prolazak.

(2) Ako je dozvoljen prolazak kroz otvor mosta ili brane i ako se na otvoru nalazi znak A.10 iz Priloga 1. ovog pravilnika, plovidba se ne smije odvijati izvan prostora obilježenog sa dvije table, a ako se na otvoru nalazi znak D.2 iz Priloga 1. ovog pravilnika, plovilima se preporučuje da se kreću u prostoru obilježenom sa dvije table ili sa dva svjetla od kojih se sastoji znak.

Član 102

(1) U slučaju kada su otvori na stalnim mostovima obilježeni s jednim ili više crvenih svjetala ili crveno-bijelo-crvenim tablama (znak A.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika), plovilima nije dozvoljen prolazak kroz otvore.

(2) Ako je iznad otvora mosta postavljen znak D.1 a) ili znak D.1 b) iz Priloga 1. ovog pravilnika, preporučuje se da se koristi prvenstveno taj otvor, a ako je otvor obilježen znakom D.1 a) iz Priloga 1. ovog pravilnika, otvor je slobodan za plovidbu u oba smjera, a ako je otvor obilježen znakom D.1 b) iz Priloga 1. ovog pravilnika, nije dozvoljena plovidba iz drugog smjera i u tom slučaju otvor mosta na drugoj strani obilježen je znakom zabrane A.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(3) Ako su otvori stalnih mostova obilježeni u skladu sa stavom 2. ovog člana, plovila mogu da prolaze kroz neobilježene otvore samo na sopstveni rizik.

Član 103

(1) Zapovjednici plovila dužni su da se, prilikom približavanja i prolaska kroz pokretne mostove, pridržavaju naredbi koje im daje osoblje mosta u cilju urednog odvijanja plovidbe ili radi ubrzavanja prolaska.

(2) Prilikom približavanja pokretnom mostu, plovila usporavaju, a kad plovila ne mogu ili nemaju namjeru da prođu kroz most i kad su na obali postavljene table B.5 iz Priloga 1. ovog pravilnika, plovila se zaustavljaju ispred tabli.

(3) Tokom približavanja plovila pokretnom mostu nije dozvoljeno prestizanje, osim ako osoblje mosta ne izda posebna uputstva.

(4) Prolazak kroz pokretne mostove može da se reguliše sljedećim signalima:

a) s jednim ili više crvenih svjetala, što znači da je zabranjen prolazak,

b) pomoću jednog crvenog svjetla i jednog zelenog svjetla na istoj visini ili pomoću crvenog svjetla iznad zelenog svjetla, što znači da prolazak još nije dozvoljen, ali je most u toku otvaranja, a plovila se moraju pripremiti za prolazak,

v) pomoću jednog ili više zelenih svjetala, što znači da je prolazak dozvoljen,

g) pomoću dva crvena svjetla postavljena jedno iznad drugoga, što znači da je otvaranje mosta za plovidbu obustavljeno,

d) pomoću jednog žutog svjetla postavljenog na most, koje se kombinuje sa signalima iz t. a) i g) ovog stava, što znači da je prolazak zabranjen, osim za plovila sa smanjenom visinom, i da je plovidba dopuštena u oba smjera i

đ) pomoću dva žuta svjetla postavljena na most, koja se kombinuju sa signalima iz t. a) i g) ovog stava, što znači da je prolazak zabranjen, osim za plovila sa smanjenom visinom, i da je plovidba u suprotnom smjeru zabranjena.

(5) Crvena svjetla navedena u stavu 4. ovog člana mogu da se zamijene crveno-bijelo-crvenim tablama (znak A.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika), zelena svjetla mogu da se zamijene zeleno-bijelo-zelenim tablama (znak E.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika) i žuta svjetla mogu da se zamijene žutim tablama (znak D.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika).

Član 104

(1) Prilikom prolaska kroz branu ili u blizini brane, plovila ne smiju vući sidra, užad i lance.

(2) Prolazak kroz otvor brane dozvoljen je samo ako je otvor obilježen na lijevoj i desnoj strani znakom E.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(3) Zabrana prolaska kroz otvor brane obilježava se sa jednim ili više crvenih svjetala ili tabli obojenih crveno-bijelo-crveno (znak A.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika).

(4) Na branama koje imaju most, prolazak može biti obilježen sa znakom D.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika postavljenim na mostu iznad otvora.

Član 105

(1) Tokom približavanja plovila pretkomorama prevodnica, plovila usporavaju, a ako ne mogu ili nemaju namjeru odmah ući u prevodnicu i ako su na obali postavljene table B.5 iz Priloga 1. ovog pravilnika, zaustavljaju se ispred njih.

(2) U brodskim prevodnicama i u pretkomorama prevodnica, plovila opremljena VHF radio-telefonskim uređajem koji omogućava komunikaciju na mreži nautičkih informacija uključuju se na kanalu koji je dodijeljen prevodnici.

(3) Prolazak kroz prevodnice obavlja se prema redoslijedu dolaska u pretkomore. Čamci ne mogu zahtijevati posebno prevođenje i smiju ući u bazen tek nakon poziva osoblja prevodnice, a ako su čamci prevođeni zajedno s drugim plovilima, smiju ući u bazen tek nakon što su ušla ostala plovila.

(4) Nije dozvoljeno prestizanje u prevodnici ili u blizini prevodnice, a posebno u pretkomori.

(5) U prevodnicama, sidra moraju biti u potpuno podignutom položaju, a isto se primjenjuje i dok se plovila nalaze u pretkomorama, ukoliko sidra nisu u upotrebi.

(6) Uplovljavanjem u prevodnicu, plovila smanjuju brzinu da bi se izbjegli udari u vrata, zaštitne naprave, druga plovila ili plutajuće objekte.

(7) U prevodnicima, plovila se moraju pridržavati sljedećih pravila:

a) ako su na zidovima komore označene granične linije, plovila se postavljaju između ovih linija,

b) za vrijeme punjenja i pražnjenja komore, pa sve do trenutka dok se ne odobri izlaz, plovila moraju biti vezana za zid komore, a rukovanje užadima se odvija tako da se isključi mogućnost udara plovila o zidove, vrata komore, zaštitne naprave, druga plovila ili plutajuće objekte,

v) obavezna je upotreba odbojnika koji, ako su pokretni, moraju biti nepotopivi,

g) plovilima ili plutajućim tijelima nije dozvoljeno izbacivanje ili izlijevanje vode na zemljište i zidove oko prevodnice, po plovilima ili plutajućim tijelima,

d) od trenutka vezivanja do trenutka kada se odobrava izlaz nije dozvoljeno koristiti mehanička sredstva kretanja, osim u slučajevima bezbjednosti prevođenja, i

đ) čamci moraju da budu udaljeni od ostalih plovila.

(8) U prevodnicima i pretkomorama obavezno je održa vanje bočne udaljenosti od najmanje 10 m u odnosu na plovila i sastave koji su označeni jednim plavim svjetlom iz Člana 38. ovog pravilnika ili koji su označeni jednim plavim konusom navedenim u članu 51. ovog pravilnika.

(9) Sva plovila ili sastavi koji su obilježeni sa dva ili tri plava svjetla kako je opisano u članu 38. ovog pravilnika ili sa dva ili tri plava konusa iz člana 51. ovog pravilnika, prevode se odvojeno.

(10) Plovila i sastavi obilježeni jednim plavim svjetlom iz člana 38. ovog pravilnika ili jednim plavim konusom iz člana 51. ovog pravilnika ne prevode se zajedno sa plovilima za prevoz putnika.

(11) Radi bezbjednosti i urednog odvijanja plovidbe, brzine prolaza ili punog korištenja prevodnice, osoblje prevodnica može dati dodatna uputstva, koja mogu odstupati od odredaba ovog člana, a plovila u prevodnicama i u pretkomorama dužna su da postupaju u skladu sa uputstvima.

Član 106

(1) Uplovljavanje u prevodnicu regulisano je danju i noću vizuelnim signalima, postavljenim na jednoj ili na obje strane prevodnice i imaju sljedeća značenja:

a) dva crvena svjetla postavljena jedno iznad drugoga znače da je zabranjen ulazak, prevodnica je izvan upotrebe,

b) jedno crveno svjetlo ili dva crvena svjetla jedno pored drugoga znače da je zabranjen ulazak, prevodnica je zatvorena,

v) gašenje jednog od dva crvena svjetla, postavljena jedno do drugoga ili jedno crveno svjetlo i jedno zeleno svjetlo postavljeno jedno do drugoga ili jedno crveno svjetlo iznad zelenog svjetla znači da je zabranjen ulazak, da je prevodnica spremna za otvaranje,

g) jedno zeleno svjetlo ili dva zelena svjetla postavljena jedno do drugoga znači da je dozvoljen ulazak.

(2) Izlazak iz prevodnice regulisan je danju i noću sa jednim ili dva crvena svjetla koja znače da je zabranjeno isplovljavanje ili sa jednim ili dva zelena svjetla koja znače da je dozvoljeno isplovljavanje.

(3) Crveno svjetlo ili crvena svjetla opisana u st. 1. i 2. ovog člana mogu se zamijeniti tablom sa znakom A.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika, a zeleno svjetlo ili zelena svjetla opisana u st. 1. i 2. ovog člana mogu se zamijeniti tablom sa znakom E.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(4) Ako nema svjetala ili znakova, nije dozvoljeno uplovljavati u prevodnicu i isplovljavati iz nje, osim po posebnom uputstvu osoblja prevodnice.

Član 107

(1) Pravo prvenstva prolaza kroz prevodnicu imaju:

a) plovila koja pripadaju organu iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika ili plovila koja su u protivpožarnoj, policijskoj ili carinskoj službi, te se kreću radi obavljanja hitnih potreba službe,

b) plovila koja imaju odobrenje organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika i koja ističu crveni plamenac iz člana 54. ovog pravilnika i

v) putnički brodovi na redovnim linijama.

(2) Kada plovila iz stava 1. ovog člana prilaze pretkomorama ili se vežu u njima, druga plovila dužna su da olakšaju prolaz.

HV – OGRANIČENA VIDLjIVOST – PLOVIDBA POMOĆU RADARA

Član 108

(1) U uslovima smanjene vidljivosti mogu da plove samo plovila opremljena radarskim uređajem, u skladu sa članom 75. ovog pravilnika.

(2) Plovila koja se kreću u uslovima smanjene vidljivosti, prilagođavaju brzinu uslovima vidljivosti kretanju drugih plovila i lokalnim okolnostima, a VHF radiotelefonski uređaj podešavaju za prijem na kanalu određenom za komunikaciju “brod-brod”, koji se upotrebljava za davanje neophodnih informacija o bezbjednosti plovidbe drugih plovila.

(3) Kod zaustavljanja zbog smanjene vidljivosti, plovila su dužna da oslobode plovni put najviše što mogu.

(4) U slučaju da plovila nastavljaju plovidbu pri smanjenoj vidljivosti, dužna su dati drugim plovilima potrebne informacije za bezbjednost plovidbe putem radio-telefonskog uređaja.

(5) Plovila koja nastavljaju plovidbu dužna su da se, u slučaju susretanja, drže svoje desne strane dok se mimoilaženje u potpunosti ne završi.

Član 109

(1) Plovila i tehnička plovila, koja pri smanjenoj vidljivosti stoje na plovnom putu ili u blizini plovnog puta, izvan luka ili mjesta koja su od organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika određena za stajanje, dužna su da kad čuju znak iz člana 110. stav 5. ili iz člana 111. stav 1. tačka b) ovog pravilnika i za sve vrijeme dok ga čuju s plovila koje se približava daju sljedeće signale:

a) kada se nalaze lijevo od plovnog puta (gledajući nizvodno) jedan zvuk zvona,

b) kada se nalaze desno od plovnog puta (gledajući nizvodno) dva zvuka zvona i

v) kada im je položaj neodređen, tri zvuka zvona.

(2) Ovi signali ponavljaju se u intervalima koji traju najviše do jedne minute.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primjenjuju se na plovila u potiskivanom sastavu (osim potiskivača), dok se kod bočnih sastava primjenjuju samo na jedno plovilo u sastavu, a kod tegljenih sastava na tegljač i na zadnje plovilo u sastavu.

(4) Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana primjenjuju se i na plovila nasukana na plovnom putu ili blizu plovnog puta, koja predstavljaju opasnost za druga plovila.

Član 110

(1) Plovilo plovi pomoću radara u uslovima smanjene vidljivosti kada upotrebljava radarsku opremu iz člana 75. ovog pravilnika.

(2) Kada plovilo plovi pomoću radara, u kormilarnici stalno mora da bude jedno lice koje je osposobljeno za plovidbu pomoću radara i drugo lice koje je dovoljno upoznato s takvim načinom plovidbe, a u slučaju da je kormilarnica opremljena sa centralnim komandama, dovoljno je da drugo lice, ako zatreba, može odmah da dođe u kormilarnicu.

(3) Plovilo koje plovi nizvodno, čim primijeti na radarskom ekranu plovilo čija pozicija ili kretanje mogu prouzrokovati opasnost, dužno je da putem radio-telefona skrene pažnju plovilu na situaciju i usaglasi postupak mimoilaženja.

(4) Plovilo koje plovi uzvodno, čim primijeti na radarskom ekranu plovila koja se približavaju ili kada se približava dijelu plovnog puta gdje se mogu nalaziti plovila koja još nisu vidljiva na ekranu, dužno je da putem radio-telefona saopšti plovilima koja se približavaju vrstu, ime, pravac i poziciju i usaglasi postupak mimoilaženja sa tim plovilima.

(5) U slučaju da se ne može uspostaviti veza iz st. 3. i 4. ovog člana, plovilo mora preduzeti sljedeće aktivnosti:

a) dati tritonski signal i ponavljati ga dok je to potrebno i

b) smanjiti brzinu i, ako je potrebno, stati.

(6) Plovila koja plove uzvodno kad čuju signal iz stava 5. tačka a) ovog člana daju jedan dugi zvuk i ponavljaju ga dok je to potrebno, smanjuju brzinu i po potrebi staju.

(7) Svako plovilo koje plovi pomoću radara i primi poziv putem radio-telefona dužno je da odgovori na isti način, navodeći vrstu, ime, pravac i poziciju, kao i da usaglasi postupak mimoilaženja sa plovilima koja se približavaju.

Član 111

Plovila koja nisu u mogućnosti da koriste radar u uslovima smanjene vidljivosti dužna su da odmah doplove do najbližeg bezbjednog mjesta za stajanje, preduzimajući sljedeće aktivnosti:

a) plove na strani plovnog puta na kojoj se odvija plovidba,

b) plovila koja plove samostalno i plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava dužna su da daju jedan dugi zvuk, u intervalima ne dužim od jedne minute,

v) na prednjem dijelu plovila postavlja se osmatračka stanica, a kod sastava – osmatračka stanica postavlja se samo na vodećem plovilu u sastavu,

g) kad plovilo primi poziv putem radio-telefona od drugog plovila, dužno je da na poziv odgovori, navodeći vrstu, ime, pravac i poziciju, kao i da navede da plovi bez radara i da se se kreće prema mjestu za stajanje, i

d) kad plovilo čuje zvučni signal sa drugog plovila sa kojim nije bilo u mogućnosti da uspostavi kontakt putem radio-telefona, dužno je da ostane u blizini obale, a ako se ne nalazi u blizini obale, dužno je da oslobodi plovni put najviše što može.

Član 112

(1) Pri susretanju ili presijecanju pravca plovidbe s plovilom koje pokazuje oznake iz čl. 66. i 67. ovog pravilnika, ostala plovila dužna su da oslobode plovni put.

(2) Kada plovilo navedeno u članu 66. ovog pravilnika susreće ili presijeca pravac plovidbe plovilu iz člana 67. ovog pravilnika, plovilo iz člana 66. ovog pravilnika oslobađa put plovilu iz članu 67. ovog pravilnika.

(3) Najmanja udaljenost plovidbe iza plovila koja pokazuju znakove iz člana 69. ovog pravilnika jeste 1000 m.

Član 113

(1) Obavljanje ribolova sa nekoliko plovila koja plove jedno pored drugog i postavljanje ribolovne opreme u plovnom putu i u blizini plovnog puta nije dozvoljeno.

(2) Svim plovilima zabranjen je prolazak na maloj udaljenosti iza plovila koja obavljaju ribolov i koja pokazuju znakove iz člana 67. ovog pravilnika.

HVI – PRAVILA STAJANjA

Član 114

(1) Plovila treba da izaberu mjesto za stajanje, što je moguće bliže obali u zavisnosti od gaza i lokalnih uslova, vodeći računa da se ne stvaraju prepreke za plovidbu.

(2) Plutajući objekti se postavljaju tako da oslobode plovni put za plovidbu.

(3) Prilikom stajanja plovila, skup plovila i plutajući objekti sidre se ili vežu tako da ne mogu da promijene poziciju (npr. uticaj vjetra, vodostaja, povlačenje vode i talasi) i tako prouzrokuju opasnost ili prepreku za druga plovila.

Član 115

(1) Plovila ili plutajući objekti ne smiju stajati na sljedećim mjestima:

a) na dijelovima plovnog puta gdje je stajanje zabranjeno,

b) na dijelovima plovnog puta određenim od organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika,

v) na dijelovima označenim znakom A.5 iz Priloga 1. ovog pravilnika, a zabrana se odnosi na stranu plovnog puta na kojoj je postavljen znak,

g) ispod mostova i električnih kablova visokih napona,

d) u uskom prolazu ili blizu uskog prolaza ili blizu dijelova plovnog puta koji bi mogli postati uski prolazi ako stoje plovila,

đ) na ulazima ili izlazima iz sporednih plovnih puteva,

e) na pravcu plovidbe skela,

ž) na pravcima koje koriste plovila za dolazak ili odlazak sa pristana,

z) na mjestima za okretanje označenim znakom E.8 iz Priloga 1. ovog pravilnika,

i) uzduž plovila koja nose znak propisan u članu 64. ovog pravilnika i

j) na površinama vode označenim znakom A.5.1 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(2) Na dijelovima gdje je stajanje zabranjeno, plutajući

objekti mogu stajati samo na mjestima za stajanje koja su označena jednim od znakova E.5. do E.7. iz Priloga 1. ovog pravilnika i pod uslovima iz čl. 116, 117, 118. i 119. ovog pravilnika.

Član 116

(1) Plovila ili plutajući objekti ne smiju da se sidre na sljedećim mjestima:

a) na dijelovima plovnog puta gdje je sidrenje zabranjeno i

b) na dijelovima označenima znakom A.6 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(2) Na dijelovima gdje je sidrenje zabranjeno plutajući objekti mogu se sidriti jedino na dijelovima plovnog puta označenim znakom E.6 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

Član 117

(1) Plovila ili plutajući objekti ne smiju se vezivati za obalu na sljedećim mjestima:

a) na dijelovima gdje je privezivanje zabranjeno i

b) na dijelovima označenima znakom A.7 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(2) Na dijelovima plovnog puta iz stava 1. tačka a) ovog pravilnika, plovila se vežu za obalu samo na dijelovima označenim znakom E.7 iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(3) Nije dopušteno vezivanje ili povlačenje uz pomoć stabala, ograda, stupova, graničnog kamenja, željeznih stepenica, ljestvi i drugih objekata.

Član 118

(1) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5 iz Priloga 1. ovog pravilnika plovila mogu da stoje samo na strani plovnog puta gdje je znak postavljen.

(2) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5.1. iz Priloga 1. ovog pravilnika plovila mogu da stoje samo na dijelu vode čija je širina mjerena od znaka navedena u metrima na znaku.

(3) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5.2. iz Priloga 1. ovog pravilnika plovila mogu stajati samo na dijelu vode ograničenom sa dvije udaljenosti koje su navedene u metrima na znaku.

(4) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5.3. iz Priloga 1. ovog pravilnika na strani plovnog puta na kojoj je znak postavljen plovila ne mogu stajati jedno pored drugog na strani plovnog puta na kojoj je znak postavljen, u broju većem nego što je naznačeno rimskim brojkama na znaku.

(5) Ako nema drugih uputstava, na mjestima za stajanje plovila se vežu jedno pored drugoga, od obale prema plovnom putu, na strani plovnog puta na kojoj je znak postavljen ne ulazeći spoljnim krajnjim plovilom u plovni put.

Član 119

Na mjestima za stajanje označenim znakovima E.5.4. do E.5.15. iz Priloga 1. ovog pravilnika stajanje je dozvoljeno samo za vrste plovila na koje se određeni znak odnosi i na strani plovnog puta na kojoj je znak postavljen.

Član 120

(1) Minimalna udaljenost između dva plovila, potiskivanih ili bočnih sastava kada stoje treba da bude sljedeća:

a) 10 m kad jedno od plovila ima oznaku iz člana 38. stav 1. ili člana 51. stav 1. ovog pravilnika,

b) 50 m kad jedno od plovila ima oznaku iz člana 38. stav 2. ili člana 51. stav 2. ovog pravilnika i

v) 100 m ako jedno od plovila ima oznaku iz člana 38. stav 3. ili člana 51. stav 3. ovog pravilnika.

(2) Kad dva plovila, potiskivani ili bočni sastav nose jedan ili više konusa ili svjetala, u tom slučaju najveći broj konusa ili svjetala označava daljinu koja mora biti među njima.

Član 121

(1) Plovila koja stoje na plovnom putu dužna su da imaju stražu i da budu pod nadzorom lica koje je u stanju da brzo djeluje, kada to zahtijevaju lokalni uslovi ili organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

(2) Plovila iz stava 1. ovog člana obavezna su da pokazuju jedan, dva ili tri plava svjetla iz člana 38. ovog pravilnika ili jedan, dva ili tri plava konusa iz člana 51. ovog pravilnika.

(3) U slučaju da plovilo nema zapovjednika, za uspostavljanje straže ili nadzora nad plovilom odgovoran je brodar, a ako brodara nije moguće identifikovati, odgovoran je vlasnik plovila.

HVII – PREVOZ OPASNIH MATERIJA

Član 122

(1) U slučaju incidenata ili nesreća, koje mogu prouzrokovati ispuštanje opasnih materija koje se prevoze, znak “Ne prilazi” ističe se na plovilima koja nose oznake iz člana 38. st. 1, 2. i 3. i člana 51. st. 1, 2. i 3. ovog pravilnika, ako posada ne može da spriječi nastalu opasnosti po ljudske živote ili plovidbu.

(2) Znak iz stava 1. ovog člana sastoji se od zvučnog signala i svjetlosnog signala i daje se na sljedeći način:

a) zvučni signal se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog zvuka koji se ponavljaju ne duže od 15 uzastopnih sekundi i

b) svjetlosni signal opisan u članu 71. stav 2. ovog pravilnika daje se istovremeno sa zvučnim signalom, a nakon aktiviranja, znak “Ne prilazi” se automatski šalje.

(3) Plovila koja primijete znak “Ne prilazi” preduzimaju mjere da spriječe opasnost koja im prijeti, a to znači da:

a) drže se što je moguće dalje od opasnog područja i, po potrebi, vrše okretanje i

b) ako je prošlo opasno područje, nastavljaju plovidbu najvećom mogućom brzinom.

(4) Na plovilu iz stava 3. ovoga člana daje se zapovijed da se:

a) zatvore svi prozori i otvori sa spoljne strane,

b) ugase nezaštićena svjetla,

v) prestane pušiti,

g) zaustave svu nepotrebnu pomoćnu mašineriju i

d) izbjegne stvaranje varnica.

(5) Radnje navedene u stavu 4. ovog člana primjenjuju se na plovila koja stoje u blizini opasnog područja, a nakon što uoče znak “Ne prilazi”, posada će, po potrebi, napustiti ova plovila.

(6) Prilikom preduzimanja radnji opisanih u st. 3, 4. i 5. ovog člana treba da se uzme u obzir smjer kretanja struje i vjetra.

(7) Plovila treba da preduzmu radnje opisane u st. 3, 4, 5. i 6. ovog člana i ako se znak “Ne prilazi” emituje s oba le.

(8) Zapovjednici koji primaju signal “Ne prilazi” dužni se da, bez odlaganja, obavijeste organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

Član 123

(1) Zapovjednici plovila i sastava koji prevoze opasne materije, prije prilaza sektorima, kontrolnim tačkama, saobraćajnim centrima i prevodnicama označenim od organa iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika i, eventualno, označeni znakovima B.11 iz Priloga 1. ovog pravilnika, obavezni su da prijave prisustvo na određenom radiotelefonskom kanalu i daju sljedeće podatke o plovilu:

a) vrsta plovila,

b) ime plovila,

v) poziciju i smjer plovidbe (ako je primjenjivo),

g) identifikacijski broj plovila,

d) maksimalnu nosivost plovila,

đ) dužinu i širinu plovila,

e) vrstu, dužinu i širinu sastava,

ž) gaz (samo po posebnom zahtjevu),

z) luku utovara,

i) rutu (pravac),

j) luku istovara,

k) vrstu i količinu tereta (za opasne materije: naziv materije, klasu i, po potrebi, UN broj),

l) signalizaciju potrebnu za prevoz opasnih materija i

lj) broj lica na plovilu.

(2) Podaci iz stava 1. ovoga člana, osim podataka iz t. v) i ž), prijavljuju se organu iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika, pismenim putem ili telefonom, a zapovjednik je dužan najaviti ulazak i izlazak plovila ili sastava iz sektora na kojem se zahtijeva najava.

(3) Kada je plovidba prekinuta više od dva sata u sektoru na kojem se zahtijeva najava, zapovjednik je dužan prijaviti početak i završetak prekida.

(4) Ako za vrijeme plovidbe kroz sektor na kojem se zahtijeva najava dođe do izmjene podataka iz stava 1. ovoga člana, organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika mora odmah da bude obaviješten.

(5) Podaci iz stava 1. ovog člana su povjerljivi i organ iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika ne smije da ih prenosi trećim stranama, osim, u slučaju nezgode, za potrebne hitne akcije spasavanja.

HVIII – ZAŠTITA VODA I UKLANjANjE OTPADA SA PLOVILA

Član 124

Zapovjednik, članovi posade i ostala lica koji se nalaze na plovilu dužni su da preduzmu sve neophodne mjere u cilju izbjegavanja zagađenja plovnog puta, te da maksimalno ograniče količinu otpada i otpadnih voda na brodu.

Član 125

(1) Nije dozvoljeno izbacivati ili ispuštati sa plovila u unutrašnje vode korištena ulja, otpadne vode iz kaljuža, korištena maziva ili druge otpade koji sadrže ulja ili maziva, kao i teret, otpad vezan za teret, otpadne sanitarne vode, kućni otpad i ostali posebni otpad.

(2) U slučaju nenamjernog ispuštanja otpada iz stava 1. ovog člana ili kod opasnosti prilikom izbacivanja otpada, zapovjednik je dužan da, bez odlaganja, obavijesti najbližu kapetaniju i navede što je moguće tačniju vrstu i mjesto onečišćenja.

(3) Zapovjednik plovila dužan je prijaviti najbližoj kapetaniji svako uočeno zagađenje voda.

Član 126

(1) Zapovjednik na plovilu mora osigurati posebno skupljanje zauljenog i masnog otpada u predviđena spremišta i sakupljanje taložnih voda u kaljuže mašinskog prostora.

(2) Spremišta na plovilu postavljaju se tako da se na vrijeme može ustanoviti i zaustaviti curenje sadržaja iz spremišta.

(3) Nije dozvoljeno sljedeće:

a) koristiti pokretna spremišta postavljena na palubu kao spremišta za skupljanje korištenih ulja,

b) spaljivati otpad na plovilu i

v) ubacivati u kaljuže mašinskog prostora proizvode za čišćenje koji rastvaraju ulje ili mazivo i emulgatore.

(4) Zapovjednik na plovilu mora osigurati skupljanje i odlaganje u prihvatne stanice kućnog otpada, taloga, mulja i ostalog posebnog otpada, a ako je moguće, kućni otpad treba da se sakuplja odvojeno prema kategorijama (npr. papir, staklo, materijal pogodan za reciklažu i slično).

Član 127

(1) Plovila koja imaju mašinski prostor ili odjeljenje za motor, izuzev čamaca, dužna su da imaju Knjigu o uljima, koja se čuva na brodu, a poslije dobijanja nove Knjige o uljima, prethodna se čuva na plovilu najmanje šest mjeseci od datuma zadnjeg upisa.

(2) Otpad naveden u članu 125. stav 1. ovog pravilnika, osim kućnog otpada, mora da se deponuje, uz dokaz, u prihvatnim stanicama, u pravilnim razmacima, koji su određeni stanjem i korištenjem plovila, a dokaz se sastoji od bilješke koju unose prihvatne stanice u Knjigu o uljima.

(3) Plovilo koje ima druge dokumente, koji se odnose na deponovanje otpada nastalog od korištenja plovila, mora da bude u stanju da pruži dokaz o deponovanju otpada izvan njihove teritorije, uz pomoć tih drugih dokumenata.

(4) Dokazom u smislu stava 3. ovog člana smatra se i Dnevnik o nadzoru iskorišćenih ulja predviđen Međunarodnom konvencijom o prevenciji zagađenja na moru (MARPOL).

Član 128

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Prilog u PDF formatu možete pogledati ovde

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021