Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O OSTVARIVANjU PRAVA NA NAKNADU PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD REPUBLIKA SRPSKA

PRAVILNIK O OSTVARIVANjU PRAVA NA NAKNADU PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

(“Sl. glasnik RS”, br. 63/2008, 38/2010, 61/2011, 87/2012, 100/2014, 4/2015, 8/2016, 112/2018 i 87/2019)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se: utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad, naknada plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, upućivanje osiguranika na ocjenu radne sposobnosti i organizacija i rad komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

II – UTVRĐIVANjE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Član 2

(1) Privremenu nesposobnost za rad u trajanju do 30 dana utvrđuje ovlašćeni doktor porodične medicine.

(2) Privremenu nesposobnost za rad u trajanju preko 30 dana, a najduže do 12 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad, utvrđuje nadležna prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(3) Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) će dodijeliti ovlašćenje (šifru) doktoru porodične medicine na osnovu koje može utvrđivati privremenu nesposobnost za rad osiguranika Fonda.

Član 3

(1) Postojanje osnova i dužina privremene nesposobnosti za rad osiguranika Fonda utvrđuje se na osnovu ljekarskog pregleda osiguranika i medicinskog nalaza o njegovom zdravstvenom stanju, a u skladu sa Kriterijumima dijagnostičkog postupka i ocjene privremene nesposobnosti za rad, koji se nalaze u Prilogu broj 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Ukoliko su prema mišljenju ovlašćenog doktora porodične medicine ili nadležne komisije za donošenje ispravne ocjene o privremenoj nesposobnosti za rad potrebne dodatne dijagnostičke procedure ili pregledi, ovlašćeni doktor porodične medicine izdaje sve potrebne uputnice.

(3) Pri utvrđivanju privremene nesposobnosti za rad ovlašćeni doktor porodične medicine i nadležna komisija u obzir uzimaju medicinsku dokumentaciju iz stava 2. ovog člana, a ocjenu daju samostalno.

(4) U slučaju kada je osiguranik teško bolestan, kada je nepokretan ili teško pokretan, a ne nalazi se na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, ocjena privremene nesposobnosti za rad može se izvršiti na osnovu medicinske dokumentacije bez prisustva osiguranika.

Član 4

(1) Smatra se da je osiguranik Fonda privremeno nesposoban za rad za vrijeme dok se nalazi na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi i za vrijeme dok koristi pravo na smještaj uz dijete koje je upućeno na stacionarno liječenje, te se za to vrijeme ne vrši ocjena privremene nesposobnosti za rad.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad ispostavlja ovlašćeni doktor porodične medicine na osnovu potvrde o stacionarnom liječenju ili na osnovu otpusnog pisma.

(3) Ako je osiguranik Fonda u medicinski hitnom slučaju primljen na stacionarno liječenje bez uputnice ovlašćenog doktora porodične medicine, izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad ispostavlja ovlašćeni doktor porodične medicine nakon što, na osnovu potvrde o prijemu na stacionarno liječenje, utvrdi da se osiguranik Fonda nalazi na stacionarnom liječenju.

Član 5

(1) Kada je po mišljenju ovlašćenog doktora porodične medicine osiguraniku Fonda potrebno utvrditi privremenu nesposobnost za rad u trajanju dužem od 30 dana, on je najkasnije 30. dana trajanja privremene nesposobnosti za rad dužan osiguranika Fonda uputiti na ocjenu privremene nesposobnosti za rad nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(2) Prijedlog o potrebi produženja privremene nesposobnosti za rad sa obrazloženjem ovlašćeni doktor porodične medicine upisuje u zdravstveni karton osiguranika Fonda uz potpis i faksimil.

(3) Sa dokumentacijom iz stava 2. ovog člana ovlašćeni doktor porodične medicine upućuje osiguranika Fonda na pregled nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(4) Osiguraniku Fonda koji se ne odazove na komisiju za ocjenu privremene nesposobnosti za rad u slučaju iz stava 3. ovog člana, osim u slučaju kada se nalazi na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, ovlašćeni doktor porodične medicine je dužan da da ocjenu da je sposoban za rad, i to sa danom sa kojim ga je uputio na pregled nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

Član 6

(1) Prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad obavezna je izvršiti uvid u zdravstveni karton i postojeću medicinsku dokumentaciju osiguranika Fonda upućenog u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i po potrebi, pregledati pacijenta.

(2) Nakon što postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad upisuje na zdravstvenom kartonu osiguranika Fonda i u svojoj evidenciji jednu od sljedećih ocjena:

a) produžava se privremena nesposobnost za rad i do kojeg datuma;

b) osiguranik Fonda je sposoban za rad i sa kojim datumom.

Član 7

(1) Ako se prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad u skladu sa članom 6. ovog pravilnika saglasi sa prijedlogom za produženje privremene nesposobnosti za rad, ta ocjena se smatra kao data sagla­snost ovlašćenom doktoru porodične medicine da može osiguranika Fonda i dalje voditi kao privremeno nesposobnog za rad, i to najduže za vrijeme koje je tom prilikom odredila prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(2) Ovlašćeni doktor porodične medicine je dužan prekinuti trajanje privremene nesposobnosti za rad osiguranika Fonda i prije isteka roka koji je utvrdila nadležna komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad ako utvrdi da se zdravstveno stanje osiguranika Fonda poboljšalo tako da se može vratiti na rad.

(3) U slučajevima izuzetno teških oboljenja (kod nepokretnosti ili teže pokretljivosti osiguranika Fonda) na pismeno obrazložen prijedlog ovlašćenog doktora porodične medicine (što se konstatuje u zdravstvenom kartonu osiguranika Fonda), prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad može se saglasiti da se osiguranik Fonda zadrži na bolovanju do 30 dana bez ponovnog pregleda od strane iste.

Član 8

(1) Ovlašćeni doktor porodične medicine dužan je da osiguraniku Fonda izda izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad (novčana doznaka) najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Izvještaj se izdaje u jednom primjerku (original) radi ostvarivanja prava na naknadu plate, a druga dva primjerka (kopije) zadržavaju se u bloku.

(2) Za prvih 30 dana privremene nesposobnosti za rad novčanu doznaku potpisuje ovlašćeni doktor porodične medicine, a pored potpisa stavlja svoj faksimil, šifru iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika i pečat doma zdravlja, odnosno nadležne ustanove primarne zdravstvene zaštite.

(3) Za privremenu nesposobnost za rad u trajanju preko 30 dana novčanu doznaku potpisuje ovlašćeni doktor porodične medicine, pored potpisa stavlja svoj faksimil, šifru iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, pečat doma zdravlja, odnosno nadležne ustanove primarne zdravstvene zaštite i pečat na kojem stoji:

“NA OSNOVU SAGLASNOSTI NADLEŽNE KOMISIJE, BROJ: __________, __________ OD “.

Član 9

(1) Osiguranik Fonda ima pravo uložiti prigovor na ocjenu ovlašćenog doktora porodične medicine koji je utvrđivao privremenu nesposobnost za rad do 30 dana prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, u roku od 24 časa od davanja ocjene, putem ovlašćenog doktora porodične medicine.

(2) Prigovor osiguranika Fonda na ocjenu ovlašćenog doktora porodične medicine odgađa izvršenje ocjene do donošenja nalaza, mišljenja i ocjene prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(3) Prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad je dužna da po prigovoru iz stava 1. ovog člana donese nalaz, mišljenje i ocjenu u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.

(4) Osiguranik Fonda ima pravo da, ukoliko nije zadovoljan nalazom, ocjenom i mišljenjem prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad koja je odlučivala po prigovoru iz stava 1. ovog člana, zatraži izdavanje rješenja u nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda.

(5) Osiguranik Fonda ima pravo da, ukoliko nije zadovoljan donesenim rješenjem iz stava 4. ovog člana, uloži žalbu direktoru Fonda u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, putem nadležne organizacione jedinice Fonda koja je donijela rješenje.

(6) Žalba iz stava 5. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(7) Direktor Fonda rješenje po žalbi osiguranika Fonda donosi na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(8) Rješenje iz stava 7. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Član 10

(1) Osiguranik Fonda ima pravo, ako nije zadovoljan nalazom, ocjenom i mišljenjem prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad koja je utvrđivala privremenu nesposobnost za rad preko 30 dana, da u roku zatraži od tri dana izdavanje rješenja u nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda.

(2) Osiguranik Fonda ima pravo da, ukoliko nije zadovoljan donesenim rješenjem iz stava 1. ovog člana, uloži žalbu direktoru Fonda u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, putem organizacione jedinice Fonda koja je donijela rješenje.

(3) Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Direktor Fonda rješenje po žalbi osiguranika Fonda donosi na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(5) Rješenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Član 11

(1) Za sve osiguranike Fonda koji su privremeno nesposobni za rad ovlašćeni doktor porodične medicine zdravstveni karton vodi odvojeno od kartona ostalih osiguranika Fonda, kako bi se svakog dana moglo utvrditi koliko osiguranika Fonda je privremeno nesposobno za rad.

(2) Ovlašćeni doktor porodične medicine je dužan da svaki mjesec popunjava Izvještaj o stopi privremene nesposobnosti za rad na obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 2. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Stopa privremene nesposobnosti za rad na teret poslodavca, odnosno na teret Fonda izračunava se prema sljedećoj formuli:

OSPNZR =

U h 100

A h (d-n),

gdje je “OSPNZR” – ostvarena stopa privremene nesposobnosti za rad, “U” – ukupan broj dana privremene nesposobnosti za rad, “A” – prosječan broj osiguranika -radnika koji se dobije dijeljenjem ugovorenog broja osiguranika – radnika sa brojem mjeseci u godini, “d” -broj kalendarskih dana u mjesecu izvještavanja i “n” -broj nedjelja u mjesecu izvještavanja.

Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad se dobija zbirom stope privremene nesposobnosti za rad na teret poslodavca i stope privremene nesposobnosti za rad na teret Fonda.

(4) Nadležni dom zdravlja, odnosno nadležna ustanova primarne zdravstvene zaštite je dužna da drugostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad Izvještaj iz stava 2. ovog člana dostavlja do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Član 12

(1) Nadzor nad korišćenjem privremene nesposobnosti za rad u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom obavlja Fond, za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad osiguranika Fonda.

(2) (brisano)

III – NAKNADA PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Član 13

Pravo na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad imaju osiguranici Fonda iz člana 31. stav 1. Zakona.

Član 14

Pod privremenom nesposobnosti za rad za vrijeme koje osiguraniku Fonda pripada naknada plate u skladu sa ovim pravilnikom smatra se odsustvo sa posla iz sljedećih razloga:

a) bolest,

b) povreda,

v) medicinsko ispitivanje,

g) njega oboljelog člana uže porodice,

d) profesionalna bolest ili povreda na radu,

đ) sprovođenje propisane mjere obavezne izolacije kao kliconoše ili pojava zarazne bolesti u njegovoj okolini i

e) dobrovoljno davanje organa ili tkiva.

Član 15

(1) Osiguraniku Fonda za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ne pripada pravo na naknadu plate:

a) ako je namjerno prouzrokovao nesposobnost za rad,

b) ako je nesposobnost za rad prouzrokovana pijanstvom,

v) ako namjerno sprečava ozdravljenje,

g) ako se bez opravdanog razloga ne podvrgne liječenju, osim ako za liječenje nije potreban pristanak predviđen posebnim propisima,

d) ako se bez opravdanog razloga ne javi ovlašćenom doktoru porodične medicine za ocjenu privremene nesposobnosti za rad ili se ne odazove na komisijski pregled u zakazano vrijeme,

đ) ako se za vrijeme privremene nesposobnosti za rad bavi privrednom ili drugom aktivnošću kojom ostvaruje prihod i

e) ako na neki drugi način zloupotrijebi pravo na korišćenje odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad.

(2) Naknada plate ne pripada osiguranicima Fonda dok su na izdržavanju kazne zatvora i osiguranicima Fonda prema kojima se sprovode mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja od alkoholizma i narkomanije u zdravstvenoj ustanovi.

Član 15a

(1) Ako ovlašćeni doktor porodične medicine smatra da postoje činjenice ili okolnosti iz člana 15. stav 1. t. od a) do d), obavezan je da o tome odmah obavijesti poslodavca i Fond.

(2) Ako poslodavac smatra da postoje činjenice ili okolnosti iz člana 15. stav 1. t. đ) i e), obavezan je da o tome odmah obavijesti Fond.

(3) Prijavu o postojanju činjenica ili okolnosti iz člana 15. stav 1. mogu podnijeti i:

a) prvostepena i drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad i

b) sva ostala lica koja imaju saznanja o činjenicama ili okolnostima.

Član 15b

(1) Postojanje činjenica ili okolnosti zbog kojih osiguraniku Fonda ne pripada pravo na naknadu plate, na osnovu prijave iz člana 15a. Pravilnika, utvrđuju ovlašćeni kontrolori Fonda uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju osiguranika.

(2) O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik, koji sadrži mjesto i vrijeme vršenja kontrole, predmet vršenja kontrole, ime kontrolora, utvrđeno činjenično stanje, poseban opis utvrđenih nepravilnosti, spisak isprava koje su korišćene pri vršenju kontrole a koje se prema potrebi mogu priložiti zapisniku, izjave lica koja učestvuju u postupku kontrole koje su značajne za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i prijedlog mjera.

Član 15v

(1) Ako kontrolor Fonda u zapisniku utvrdi postojanje činjenica ili okolnosti zbog kojih osiguraniku Fonda ne pripada pravo na naknadu plate, zapisnik se dostavlja direktoru Fonda, koji obavještava poslodavca.

(2) Osiguraniku Fonda ne pripada naknada plate od dana kada su utvrđene činjenice ili okolnosti iz stava 1. ovog člana za sve vrijeme dok traju te okolnosti ili njihove posljedice.

(3) Ako se činjenice ili okolnosti iz stava 1. ovog člana utvrde poslije počinjanja sa korišćenjem prava na naknadu plate, isplata naknade obustavlja se, a isplatilac ima pravo na naknadu štete od osiguranika Fonda.

Član 16

(1) Naknada plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u skladu sa ovim pravilnikom pripada od prvog dana privremene nesposobnosti za rad i za sve vrijeme trajanja, ali samo za vrijeme za koje bi osiguranik Fonda primao platu u skladu sa propisima o radu da nije nastupila privremena nesposobnost za rad.

(2) Ako je privremena nesposobnost za rad nastala zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, naknada plate osiguraniku Fonda pripada od prvog dana privremene nesposobnosti za rad i za sve vrijeme njenog trajanja do prestanka uzroka privremene nesposobnosti za rad, na teret poslodavca.

Član 17

(1) Ako je osiguranik Fonda ocijenjen kao sposoban za rad, a zatim ponovo bude nesposoban za rad iz istog ili drugog razloga, dani privremene nesposobnosti za rad osiguranika Fonda ne povezuju se u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade plate.

(2) Izuzetno, ako ustanova nadležna za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranika Fonda koji je privremeno nesposoban za rad zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu donese ocjenu da liječenje nije završeno, dani privremene nesposobnosti za rad povezuju se u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade plate.

Član 18

(1) Osiguranik Fonda ima pravo na naknadu plate zbog njege oboljelog člana uže porodice u sljedećim slučajevima:

a) ako je član uže porodice mlađi od 15 godina života:

– najduže do 15 dana u toku kalendarske godine;

b) ukoliko je član uže porodice stariji od 15 godina života:

– najduže do sedam dana u toku kalendarske godine;

v) ako je kod člana uže porodice (djeteta do navršenih 18 godina života) teško oštećeno zdravstveno stanje zbog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta:

– do 4 (četiri) mjeseca u toku kalendarske godine.

(2) Ako se pravo na naknadu plate zbog njege oboljelog člana uže porodice iz stava 1. tačka v) ovog člana ne ostvari u odobrenom trajanju do isteka kalendarske godine, osiguranik ne može da prenese neostvareni vremenski period u narednu kalendarsku godinu.

(3) Naknadu plate zbog njege oboljelog člana uže porodice u slučaju iz stava 1. t. a) i b) obezbjeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a u slučaju iz stava 1. tačka v), poslodavac ima pravo povrata isplaćene naknade plate za tri mjeseca u toku kalendarske godine.

Član 18a

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu plate zbog njege oboljelog člana uže porodice u slučaju iz člana 18. stav 1. tačka v) podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda i uz to se prilaže prijedlog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa iz Republike Srpske.

(2) Nadležna organizaciona jedinica Fonda donosi rješenje o zahtjevu na osnovu stručnog mišljenja sektora za zdravstvo i kontrolu Fonda.

(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana osigurano lice ima pravo žalbe direktoru Fonda u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(4) Direktor Fonda rješenje po žalbi donosi na osnovu nalaza i mišljenja drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

(5) Na osnovu rješenja Fonda kojim je utvrđeno pravo na naknadu plate zbog njege oboljelog člana uže porodice u slučaju iz člana 18. stav 1. tačka v) ovlašćeni doktor porodične medicine može osiguraniku Fonda izdati izvještaj o privremenoj nesposobnosti za rad.

(6) Pravo na naknadu plate zbog njege oboljelog člana uže porodice ostvaruje se na osnovu izvještaja o privremenoj nesposobnosti za rad, uz koji se u slučaju iz člana 18. stav 1. tačka v) Pravilnika prilaže i rješenje Fonda.

Član 19

U slučajevima iz člana 18. ovog pravilnika naknada plate pripada:

a) ako su oba roditelja zaposlena – jednom roditelju (osiguraniku Fonda);

b) ako dijete ima samo jednog roditelja – tom roditelju (osiguraniku Fonda) i

v) ako jedan od roditelja nije zaposlen, ali je iz zdravstvenih razloga nesposoban da njeguje oboljelo dijete – zaposlenom roditelju (osiguraniku Fonda).

Član 20

Naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranika Fonda iz člana 14. ovog pravilnika za prvih 30 dana privremene nesposobnosti za rad obezbjeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a po isteku 30 dana, a najduže do 12 mjeseci neprekidnog trajanja privremene nesposobnosti za rad, naknadu neto plate obezbjeđuje Fond, osim u slučaju iz člana 14. tačka g) ovog pravilnika.

Član 21

(1) Osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad je neto plata koju bi radnik (osiguranik Fonda) ostvario da je bio na radu.

(2) Osnov za obračun naknade iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od neto plate koja služi kao osnov za obračun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Član 22

(1) Poslodavac vrši obračun i isplatu naknade plate zaposlenima koja se obezbjeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Poslodavac podnosi zahtjev za povrat isplaćene naknade plate iz stava 1. ovog člana nadležnoj službi Fonda.

(3) Nadležna služba Fonda utvrđuje pravo na naknadu plate pod uslovom da je poslodavac izmirio sve dospjele obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

(4) Zahtjev za povrat isplaćene naknade plate može se podnijeti u roku propisanom Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 23

(1) Visina naknade plate iz člana 20. ovog pravilnika koju obezbjeđuje poslodavac određuje se u visini od 70% do 90% od osnova, u skladu sa opštim aktom poslodavca.

(2) Visina naknade plate iz člana 20. ovog pravilnika koju obezbjeđuje Fond iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja određuje se u sljedećim procentima od osnova:

a) ukoliko je nesposobnost za rad uzrokovana bolešću ili povredom – 70%;

b) ukoliko je nesposobnost za rad uzrokovana medicinskim ispitivanjem – 70%;

v) ukoliko je nesposobnost za rad uzrokovana izolovanošću kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini – 90%;

g) ukoliko je nesposobnost za rad uzrokovana njegom oboljelog člana uže porodice pod uslovima određenim opštim aktom Fonda – 70% i

d) ukoliko je nesposobnost za rad uzrokovana dobrovoljnim davanjem tkiva i organa – 90%.

IV – UPUĆIVANjE OSIGURANIKA NA OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI

Član 24

(1) Ovlašćeni doktor porodične medicine, bez obzira na dužinu trajanja i uzrok privremene nesposobnosti za rad osiguranika Fonda, dužan je da osiguranika Fonda bez odlaganja uputi nadležnom organu na ocjenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako ocijeni da zdravstveno stanje osiguranika Fonda ukazuje na gubitak radne sposobnosti, odnosno da se ne očekuje poboljšanje zdravstvenog stanja osiguranika Fonda koje bi mu omogućilo vraćanje radne sposobnosti.

(2) Ovlašćeni doktor porodične medicine, po prijedlogu prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, dužan je da osiguranika Fonda sa potrebnom medicinskom dokumentacijom uputi nadležnoj ustanovi za penzijsko i invalidsko osiguranje radi utvrđivanja gubitka radne sposobnosti u skladu sa rokovima definisanim u Kriterijumima dijagnostičkog postupka i ocjene privremene nesposobnosti za rad.

Član 25

(1) Kada je osiguranik Fonda u toku privremene nesposobnosti za rad upućen na ocjenu radne sposobnosti u skladu sa članom 25. ovog pravilnika, ima pravo na naknadu plate iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja najduže do 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu radne sposobnosti kod nadležne ustanove za penzijsko i invalidsko osiguranje.

(2) Ustanova nadležna za penzijsko i invalidsko osiguranje dužna je da u roku iz stava 1. ovog člana za osiguranike Fonda koji su upućeni na ocjenu radne sposobnosti utvrdi da li postoji ili ne postoji potpuni gubitak radne sposobnosti, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

(3) Ako ustanova za penzijsko i invalidsko osiguranje ne donese rješenje iz stava 2. ovog člana u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u skladu sa članom 25. ovog pravilnika, osiguranik Fonda počevši od 61. dana ima pravo na naknadu plate iz sredstava koje obezbjeđuje ustanova za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 38. Zakona i članom 25. ovog pravilnika.

(4) Ako ustanova za penzijsko i invalidsko osiguranje donese ocjenu da liječenje nije završeno, dani privremene nesposobnosti za rad ne povezuju se u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade plate.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, kod osiguranika Fonda koji je privremeno nesposoban za rad zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu dani privremene nesposobnosti za rad povezuju se u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade plate.

V – ORGANIZACIJA I RAD KOMISIJA ZA OCJENU PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Član 26

(1) Prvostepene i drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad su stručne komisije Fonda koje učestvuju u postupku ostvarivanja prava osiguranika Fonda na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

(2) Prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad utvrđuju privremenu nesposobnost za rad u trajanju preko 30 dana i donose nalaz, mišljenje i ocjenu po prigovoru osiguranika Fonda na ocjenu ovlašćenog doktora porodične medicine.

(3) Drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad daje nalaz, mišljenje i ocjenu po žalbi osiguranika Fonda na rješenje nadležne organizacione jedinice Fonda, vrši kontrolu rada ovlašćenog doktora porodične medicine kada isti ocjenjuje privremenu nesposobnost za rad do 30 dana, vrši kontrolu rada prvostepenih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad i prati stopu privremene nesposobnosti za rad.

Član 27

Prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad organizuju se na teritorijalnom principu, a broj komisija utvrđuje direktor Fonda svojim aktom, u skladu sa brojem osiguranika.

Član 28

(1) Prvostepene, odnosno drugostepenu komisiju za ocjenu privremene nesposobnosti za rad imenuje i razrješava direktor Fonda.

(2) Predsjednici, članovi, zamjenici predsjednika i zamjenici članova prvostepenih, odnosno drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad za svoj rad odgovorni su direktoru Fonda.

Član 29

(1) Prvostepene, odnosno drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad sastavljena je od doktora specijalista (opšte medicine, porodične medicine, medicine rada, ginekologije i akušerstva, interne medicine, opšte hirurgije, ortopedije, neuropsihijatrije, neurologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, urologije, pneumoftiziologije i pedijatrije), dipl. pravnika i dipl. ekonomista.

(2) Prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad imaju predsjednika i dva člana, zamjenika predsjednika i dva zamjenika člana.

(3) Drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad ima predsjednika i četiri člana, zamjenika predsjednika i četiri zamjenika člana.

Član 30

(1) Prvostepene, odnosno drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad sastavljena je od doktora specijalista (opšte medicine, porodične medicine, medicine rada, ginekologije i akušerstva, interne medicine, opšte hirurgije, ortopedije, neuropsihijatrije, neurologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, urologije, pneumoftiziologije, pedijatrije i medicine sporta), dipl. pravnika i dipl. ekonomista.

Član 31

(1) Predsjednici, članovi, zamjenici predsjednika i zamjenici članova prvostepenih, odnosno drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad koji nisu zaposleni u Fondu imaju pravo na naknadu za svoj rad na teret sredstava Fonda samo kada učestvuju u radu komisije.

(2) Visina naknade iz prethodnog stava ovog člana utvrdiće se posebnim aktom, koji donosi direktor Fonda.

Član 32

(1) Prvostepene, odnosno drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad vode evidenciju o svom radu, u koju unose podatke o ocjenama privremene nesposobnosti za rad.

(2) Na osnovu evidencije iz stava 1. ovog člana prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad sačinjavaju mjesečni izvještaj o radu na Obrascu PNZR – 1 i do 5. u mjesecu za protekli mjesec isti dostavljaju drugostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, koja sačinjava zbirni mjesečni izvještaj o radu prvostepenih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad na Obrascu PNZR – 3 i isti dostavlja direktoru Fonda do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

(3) Na osnovu evidencije iz stava 1. ovog člana, drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad sačinjava mjesečni izvještaj o radu na Obrascu PNZR – 2 i do 15. u mjesecu za protekli mjesec isti dostavlja direktoru Fonda.

(4) Obrasci PNZR – 1, PNZR – 2 i PNZR – 3 nalaze se u Prilogu broj 3. i čine sastavni dio ovog pravilnika.

(5) Obrasci neophodni za primjenu ovog pravilnika (Obrazac 1 – uputnica za ocjenu privremenu nesposobnost za rad preko 30 dana na teret FZORS, Obrazac 2 – nalaz, ocjena i mišljenje prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, obrasci 3 i 4 – nalaz, ocjena i mišljenje drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad i Obrazac 5 – izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad (novčana doznaka), Obrazac 6 – evidencioni list, Obrazac 7 – potvrda o ostvarenoj plati i Obrazac 8 – spisak isplaćenih naknada plata) nalaze se u Prilogu broj 4. i čine sastavni dio ovog pravilnika.

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Samostalni član Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

(“Sl. glasnik RS”, br. 38/2010)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a primjenjivaće se od 1. maja 2010. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmjenama
Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

(“Sl. glasnik RS”, br. 61/2011)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a primjenjivaće se od 1. jula 2011. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmjenama
Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

(“Sl. glasnik RS”, br. 87/2012)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Samostalni član Pravilnika o izmjeni i dopunama
Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

(“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a primjenjivaće se od 1.11.2019. godine.

Prilog broj 1.

KRITERIJUMI DIJAGNOSTIČKOG POSTUPKA I OCJENE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

GRUPA I – Zarazne bolesti i parazitarne bolesti (A 00 – V 99)

Zarazne bolesti crijeva (A 00 – A 09)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, koprokultura, pregled infektologa.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk abdomena, pregled hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje koliko i hospitalizacija, a ako nije indikovana hospitalizacija, sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Tuberkuloza (A 15 – A 19)

Tuberkuloza organa za disanje – Tuberculosis organum respiratorium – A 15

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, sputum na Kohov bacil, RTG pluća (profil i tomografija), pregled pneumoftiziologa.

Fakultativni pregledi: tuberkulinski test, spirometrija, gasne analize, CT, pregled interniste.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji dok traje bolničko liječenje i još šest mjeseci po izlasku iz bolnice. Za multirezistentnu tuberkulozu po ocjeni pneumoftiziologa.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost respiratornim iritansima i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši ocjena radne sposobnosti putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Tuberkuloza polno-mokraćnog sistema – Tuberculosis sistematis genitourinarii – A 18

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, 24-časovne vrijednosti proteina u urinu, klirens kreatinina, tuberkulinske probe, ultrazvuk bubrega, nativni urotrakta, IV urografija, radiorenografija, RTG pluća, pregled pneumoftiziologa, 10 uzoraka urina na Löwenstein, biološka proba, urinokultura serijski četiri puta i nakon sedam dana još dva puta.

Fakultativni pregledi: cistoskopija, retrogradna pijelografija, biopsija bubrega, CT, MR, scintigrafija bubrega, pregled ginekologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod svake mikrohematurije i nalaza leukocita uz sterilnu urinokulturu (sumnja na tbc, bubrega) i zahtijeva hospitalizaciju. Kada se utvrdi tbc traje do 10 mjeseci.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost nefrotoksičnim materijama, težak fizički rad i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši ocjena radne sposobnosti putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Bakterijske bolesti i životinja i ljudi – Zoonoze (A 20 – A 49)

Bolesti prenesene polnim putem (A 50 – A 64)

Bolesti prenesene artropodama – Rikecioze (A 75 – A 79)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, koprokultura, urinokultura, ultrazvuk gornjeg abdomena, pregled infektologa.

Fakultativni pregledi: dijagnostika po indikacijama infektologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji dok traje hospitalizacija, za bolesti koje to trebaju i po izlasku iz bolnice po procjeni infektologa.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, težak fizički rad i traje do četiri nedjelje.

Zapaljenje jetre uzrokovano virusima – Nepatitis (V 15 – V 19)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hapatogram, transaminaze, GGT, hepatitis markeri, ultrazvuk gornjeg abdomena, pregled infektologa, gastroenterologa.

Fakultativni pregledi: sveobuhvatni laboratorijski nalazi, HIV

Apsolutna spriječenost za rad: hepatitits A i C liječi se po pravilu ambulantno, osim ako je bilirubin jako visok i gdje su teški socijalno-ekonomski uslovi. Apsolutna spriječenost za rad traje do dva mjeseca. Hepatitits V, non A, non V liječe se u bolnici u slučaju visokog bilirubina, teške socijalno-ekonomske situacije i ako je hepatitis V nastao kao posljedica operativnog tretmana ili imunosupresije. Apsolutna spriječenost za rad traje do tri mjeseca.

Relativna spriječenost za rad: za hepatitits A ne postoji ako su funkcionalni testovi uredni, a za hepatitits V, non A, non V, hepatitits S: postoji na poslovima koji zahtijevaju rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, težak fizički rad i traje do osam nedjelja. Ako ostanu sekvele – posljedice (razvije se hronični hepatitis koji diferencira patohistološki nalaz), vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Bolest uzrokovana virusom koji slabi imunitet – SIDA (AIDS) (V 20 – V 24)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hapatogram, transaminaze, GGT, HIV, hepatitis markeri, ultrazvuk gornjeg abdomena, pregled infektologa, gastroenterologa, hematologa.

Fakultativni pregledi: po indikacijama infektologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice do 10 mjeseci ili po procjeni infektologa.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Gljivična oboljenja – Mikosis (V 35 – V 49)

Dermatofitoze – Dermatophytosis – V 35

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, mikroskopski pregled u nativnom preparatu i pregled dermatovenerologa.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: ne postoji.

Relativna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi sa više proširenih promjena, i to kod radnika na čijim poslovima postoji pojačano znojenje nogu i traje do dvije nedjelje.

Raznobojno gljivično oboljenje – Pityriasis versicolor – V 36

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, mikroskopski pregled u nativnom preparatu i pregled dermatovenerologa.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: ne postoji.

Relativna spriječenost za rad: ne postoji.

GRUPA II – Tumori (S 00 – B 48)

Zloćudni tumori (S 00 – S 97)

Zloćudni tumori usne, usta i ždrijela (S 00 – S 14)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, pregled otorinolaringologa, maksilofacijalnog hirurga.

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za patohistološki nalaz, pregled stomatologa i nalazi po odluci konzilijuma za maligne bolesti glave i vrata.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Zloćudni tumori organa za varenje (S 15 – S 26)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, ultrazvuk abdomena, EGD sa pasažom crijeva (pregled digestivnog trakta barijumom), pregled gastroenterologa i hirurga.

Fakultativni pregledi: gastroskopija, skopije crijeva, ultrazvuk abdomena, uzeti materijal za pato-histološki nalaz, pregledi i nalazi po odluci konzilijuma za maligne bolesti organa za varenje.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Zloćudni tumori organa za disanje i organa grudne duplje (S 30 – S 39)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, CT, MR, pregled pneumoftiziologa, pulmologa, grudnog hirurga.

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za pato-histološki nalaz, ultrazvuk abdomena, pregledi i nalazi po odluci konzilijuma za maligne bolesti pluća.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Zloćudni tumori kosti, zglobne hrskavice (S 40 – S 41)

Pigmentni i drugi zloćudni tumori kože (S 43 – S 44)

Zloćudni tumori vezivnog i mekog tkiva (S 45 – S 49)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, CT, MR, pregled hematologa, ortopeda, hirurga, dermatovenerologa.

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za patohistološki nalaz, pregledi i nalazi po odluci konzilijuma za maligne bolesti zahvaćenog sistema.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Zloćudni tumori dojke (S 50)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, ultrazvuk dojke, mamografija, pregled hirurga.

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za pato-histološki nalaz, pregledi i nalazi po odluci konzilijuma za dojku.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Zloćudni tumori ženskih polnih organa (S 51 – S 58)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, kolposkopija, Papanicollau test, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za patohistološki nalaz, pregledi i nalazi po odluci konzilijuma za maligne bolesti zahvaćenog sistema.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Zloćudni tumori muških polnih organa (S 60 – S 63)

Zloćudni tumori sistema za mokrenje (S 64 – S 68)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, cistoskopija, ultrazvuk prostate, ultrazvuk testisa, ultrazvuk mokraćne bešike i ultrazvuk bubrega, CT, MR, pregled urologa, nefrologa, hirurga.

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za patohistološki nalaz, pregledi i nalazi po odluci konzilijuma za maligne bolesti zahvaćenog sistema.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Zloćudni tumori oka, mozga i drugih dijelova centralnog nervnog sistema (S 69 – S 72)

Zloćudni tumori štitne žlijezde i drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem (S 73 – S 75)

Zloćudni tumori, primarni zloćudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva (S 81 – S 96)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, ultrazvuk zahvaćenog organa, CT, MR, pregled neurologa, neurohirurga, endokrinologa, hematologa, hirurga.

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za patohistološki nalaz, pregledi i nalazi po odluci konzilijuma za maligne bolesti zahvaćenog sistema.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice kada se sprovodi eventualna radio i / ili hemoterapija i traje dvanaest mjeseci. Nakon 10 mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i ako će trajati duže od dva mjeseca, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Dobroćudni tumori (D 10 – D 48)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, GGT, fibrinogen, kalcijum, RTG pluća, ultrazvuk zahvaćenog organa, pregled specijaliste u zavisnosti od zahvaćenog organa (sistema).

Fakultativni pregledi: uzeti materijal za patohistološki nalaz, a zatim pregledi i nalazi koji proizilaze iz patohistološkog nalaza i prijedloga nadležnog specijaliste.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji dok se ne postavi dijagnoza i ne sprovede terapija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u lošim mikroklimatskim uslovima, izloženost toksičnim materijama, zračenju i traje do četiri nedjelje.

GRUPA III – Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta (D 50 – D 89)

Slabokrvnost – Aneamia (D 50 – D 64)

Slabokrvnost uzrokovana ishranom (D 50 – D 53)

Slabokrvnost uzrokovana hemolizom (D 55 – D 59)

Aplazijske i druge slabokrvnosti (D 60 – D 64)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled interniste -hematologa.

Fakultativni pregledi: periferni razmaz krvi, pregled gastroenterologa, transfuziologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada je Fe manje od pet, a hemoglobin manje od 80 i traje do dva mjeseca.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod hroničnih malokrvnosti, kod kojih je izostao terapijski efekat, a poslovi zahtijevaju težak fizički rad, rad u pregrijanoj sredini, rad na visini, upravljanje motornim vozilima, rad sa hematotoksičnim materijama i traje četiri nedjelje i ako ni tada nema terapijskog efekta, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Poremećaji zgrušavanja krvi, krvarenja kože i druga krvarenja (D 65 – D 69)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, vrijeme krvarenja i vrijeme koagulacije, indeks protrombina, angiostereometrija, KRumpel-Leedov test, pregled interniste – hematologa.

Fakultativni pregledi: periferni razmaz krvi, pregled gastroenterologa, transfuziologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod izraženih krvarenja i propatne malokrvnosti kada je indikovana hospitalizacija. Kod uspješne terapije i normalizacije krvne slike apsolutna spriječenost za rad prestaje sa izlaskom iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod subnormalnih nalaza, a poslovi zahtijevaju težak fizički rad, rad u pregrijanoj sredini, rad sa hematotoksičnim materijama i traje dva mjeseca, kada je potrebno završiti obradu za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Druge bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa (D 70 – D 77)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled interniste -hematologa.

Fakultativni pregledi: periferni razmaz krvi, pregled gastroenterologa, transfuziologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod porasta broja leukocita, sa pojavom mladih formi (skretanje krvne slike u lijevo) uz hepatosplenomegaliju i uvećane limfne žlijezde, kada je indikovana hospitalizacija i traje do stabilizacije stanja. Takođe, postoji u periodima egzacerbacije (pogoršanja) i traje do dva mjeseca.

Kod infektivne leukocitoze apsolutna spriječenost za rad traje do izlječenja infekcije.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod stabilnih procesa na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima, rad sa hematotoksičnim materijama i poslovima koji ne omogućavaju sprovođenje uredno higijensko-dijetetskog režima i traje do dva mjeseca kada je potrebno završiti obradu za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

GRUPA IV – Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E 00 – E 90)

Bolesti štitaste žlijezde (E 00 – E 07)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, TSH, T3, T4, TgA1, ultrazvuk štitne žlijezde, pregled interniste – endokrinolo-ga.

Fakultativni pregledi: scintigrafija štitne žlijezde, biopsija, pregled grudnog hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: ne postoji kod proste i neoznačene gušavosti, a postoji kod tireotoksikoze, ako je ona uznapredovala i postoje komplikacije od strane kardio-vaskularnog i / ili gastrointestinalnog sistema, psihičke alteracije i traje tri mjeseca.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod jako izražene gušavosti praćene kompresivnim sindromom i tireotoksikoza, na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (toplota), rad sa neurotropnim materijama i traje do dva mjeseca, kada je potrebno završiti obradu za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Ako je potrebno operativno liječenje, onda relativna spriječenost za rad traje dok traje priprema za operaciju, operacija i period oporavka poslije operacije, odnosno sedam nedjelja.

Šećerna bolest (E 10 – E 14)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, profil šećera, ultrazvuk gornjeg abdomena, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: OGTT, c-peptid, insulin, eHbAle, pregled endokrinologa, okuliste, neurologa, gastroenterologa, psihijatra, nefrologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji ako je prisutan aceton u mokraći i šećer u krvi više od 10 mmol/l u trajanju od petnaest dana. Novootkrivena šećerna bolest poslije neuspješne regulacije oralnim antidijabeticima i dijetom obavezno se upućuje na bolničko liječenje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju težak fizički rad, rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (toplota), rad u saobraćaju, na visini, rad u smjenama, a šećer nije izbalansiran uz promjene na krvnim sudovima i traje do dva mjeseca, kada je potrebno završiti obradu za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

Poremećaj metabolizma masti i drugi poremećaji masti u krvi (E 75 – E 78)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ultrazvuk gornjeg abdomena, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: HDL, LDH, dodatni laboratorijski nalazi po nahođenju endokrinologa, pregled endokrinologa.

Apsolutna spriječenost za rad: ne postoji.

Relativna spriječenost za rad: postoji ako ima posljedica na krvnim sudovima, a trajanje zavisi od komplikacije.

GRUPA V – Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (F 00 – F 99)

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci (F 10 – F 19)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hetero anamneza (članovi porodice, preduzeća, prijatelji), psihološko testiranje, pregled psihijatra, specijaliste medicine rada, socijalnog radnika.

Fakultativni pregledi: hepatogram, transaminaze, GGT, ultrazvuk gornjeg abdomena i pregledi u zavisnosti od organskog sistema koji je oštećen.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u slučajevima obavezne hospitalizacije i liječenja (kada predstavlja problem za sredinu u kojoj živi ili radi – medicinski i socijalni faktori), traje koliko i hospitalizacija i rehabilitacija, ako se ona ne može uskladiti sa radom.

Relativna spriječenost za rad: postoji u slučajevima rehabilitacije na poslovima gdje mogu da ugroze svoj život, život drugih ili da učine materijalnu i drugu štetu. Oštećenja ličnosti, psihički poremećaji (alkoholna paranoja, hronične alkoholne halucinacije, somatska oštećenja) zahtijevaju promjenu radnog mjesta ako su funkcionalni kapaciteti osiguranika u neskladu sa zahtjevom radnog mjesta, a u slučaju alkoholnih demencija utvrđuje se potpuna nesposobnost za rad.

Shizofrenija, shizotipski poremećaj i sumanuti poremećaj (F 20 – F 29)

Grupa obuhvata: shizofreniju, shizotipske poremećaje, stalne sumanute poremećaje i veliku grupu akutnih i prolaznih poremećaja.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hetero anamneza (članovi porodice, preduzeća, prijatelji), psihološko testiranje, pregled psihijatra.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni ili dopunska dijagnostika na traženje psihijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u slučajevima obavezne hospitalizacije i liječenja (kada predstavlja problem za sredinu u kojoj živi ili radi – medicinski i socijalni faktori), traje koliko i hospitalizacija i rehabilitacija i ako nema oštećenja ličnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod naglog početka bolesti, brzog smirivanja, kod duge remisije, bez oštećenja ličnosti, kada se zahtijeva kraća relativna spriječenost za rad da bi se u radnoj sredini obezbijedili uslovi za rehabilitaciju. Na poslovima koji od radnika traže izuzetnu odgovornost, rad sa oružjem, rad sa neurotoksičnim materijama i na kojim, u slučaju epizode, mogu da ugroze svoj život, život drugih ili da učine materijalnu i drugu štetu obavezna je obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti, zbog raspoređivanja na drugo radno mjesto.

U slučaju naglog početka bolesti, čestih recidiva, neznatnog oštećenja ličnosti uz prisutnu motivaciju za rad, relativna spriječenost za rad traje dok se ne usklade zahtjevi i uslovi rada sa već prisutnim oštećenjem ličnosti i dok se završi obrada za ocjenu radne sposobnosti, koju vrši nadležni organ za ocjenu radne sposobnosti.

U slučaju polaganog početka bolesti, dugog trajanja, prisutnog propadanja ličnosti, praćenja bolesti kroz duži vremenski period (ambulantno) i najmanje dva bolnička liječenja u posljednje dvije godine, utvrđuje se putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti trajni i potpuni gubitak radne sposobnosti.

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji) (F 30 – F 39)

Grupu karakteriše poremećaj afekata ili raspoloženja od depresije (sa ili bez pridružene anksioznosti) do ushićenja. Promjena raspoloženja je obično praćena promjenom ukupnog nivoa aktivnosti, a većina drugih simptoma je sekundarna ili u kontekstu ovih promjena raspoloženja i oduševljenja. Većina ovih poremećaja se ponavlja i početak pojedinačnih epizoda često može biti povezan sa stresnim događajima.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hetero anamneza (članovi porodice, preduzeća, prijatelji), psihološko testiranje, pregled psihijatra.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni ili dopunska dijagnostika na traženje psihijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj manijačnoj fazi i u fazi psihotičnih depresivnih simptoma i traje do smirivanja i nestanka psihotične simptomatologije.

Relativna spriječenost za rad: postoji u uslovima provocirajućih faktora u radnoj sredini i traje do raspoređivanja na druge poslove, odnosno radne zadatke. Ukoliko su remisije kraće od šest mjeseci ili ukoliko se radi o starijim licima, utvrđuje se putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti trajni i potpuni gubitak radne sposobnosti.

Neurotski, stresogeni i tjelesno manifestni poremećaji (F40 – F 48)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled psihijatra.

Fakultativni pregledi: psihološko testiranje, izvještaj socijalnog radnika i pregledi za isključivanje somatskih oboljenja.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji na početku bolesti (ako postoji somatska redukovanost), ne treba biti duga, zavisi od psihijatra, terapija je usmjerena na jačanje ličnosti i po pravilu se sprovodi uz rad.

Relativna spriječenost za rad: postoji, ocjenjuje se individualno, zavisi od uslova i zahtjeva rada i vrsta simptoma, kao i oblika somatske redukovanosti, a dužinu će odrediti svojim funkcionalnim nalazom psihijatar i specijalista medicine rada.

Poremećaj ličnosti i poremećaj ponašanja odraslih (F 60 – F 69)

Specifični poremećaji ličnosti (F 60)

Mješoviti i drugi poremećaji ličnosti (F 61)

Trajne promjene ličnosti (F 62)

Duboko su ukorijenjeni, a i trajni obrasci ponašanja koji se manifestuju kao neprilagodljiva reagovanja na brojne lične i socijalne situacije. Oni su često, ali ne i uvijek, udruženi sa raznim stepenom tuge i problemima socijalnog funkcionisanja.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled psihijatra.

Fakultativni pregledi: psihološko testiranje i pregledi za isključivanje somatskih oboljenja.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji na početku bolesti, zavisi od psihijatra, terapija je usmjerena na jačanje ličnosti i po pravilu bi trebalo da se sprovode uz rad.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji od radnika traže izuzetnu odgovornost, rad sa oružjem, rad sa neurotoksičnim materijama i na kojim, u slučaju epizode, mogu da ugroze svoj život, život drugih ili da učine materijalnu i drugu štetu, traju do uspostavljanja funkcije i obavezna je obrada za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na drugo radno mjesto. U izuzetno upornim slučajevima utvrđuje se trajni i potpuni gubitak radne sposobnosti od strane nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

GRUPA VI – Bolesti nervnog sistema (G 00 – F 99)

Zapaljenske bolesti centralnog nervnog sistema – Encephalitis, Myelitis, Encephalomyelitis- G 00 – G 09)

Sistemske atrofije (nestajanje tkiva) CNS-a – Ataxia, Atrophia (G 10 – G 13)

Vanpiramidalna oboljenja i poremećaj kretanja M. Parkinson, Dystonia, Tremor (G 20 – G 26)

Demijelinizirajuće bolesti SNS-a – Sclerosi multiplex (G 35 – G 37)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled neurologa.

Fakultativni pregledi: CT i MR, EEG, EMNG, lumbalna punkcija likvora, imunoserološka obrada likvora, biopsija mišića, pregledi psihijatra i okuliste.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje dok traje utvrđivanje dijagnoze, neophodna hospitalizacija i rehabilitacija po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji od radnika traže spretnost, dobru koordinaciju pokreta, fizičku izdržljivost, rad sa neurotoksičnim materijama i traje dok se putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti ne odredi promjena radnog mjesta ili trajni i potpuni gubitak radne sposobnosti.

Povremeni poremećaji i paroksizmni poremećaji – Epilepsia, Migrena, Cephalalgiae, Ischaemia cerebri transitiva (TIA) i Syndroma vertebrobasilaris (G 40 – G 47)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, heteroanamneza očevica za napad i / ili gubitak svijesti, kraniogram, RTG vratne kičme, EEG, pregledi: neurologa, psihijatra, okuliste, otorinolaringologa, interniste, ortopeda.

Fakultativni pregledi: CT, MR, Dopler sonografija krvnih sudova vrata, transkranijalna Dopler sonografija, angiografija, RTG srca i pluća, audiometrija, test vestibularisa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji za epilepsiju i traje do dva dana poslije napada grand mal tipa.

Ako su napadi učestali mjesečno više od tri puta ili češće (što znači da se lijekovi slabo uzimaju ili se razvila tolerancija na lijekove ili se radi o progresiji bolesti), indikovana je hospitalizacija i apsolutna spriječenost za rad traje dok traje bolničko liječenje.

Za migrenu traje sedam dana.

Za TIA traje u akutnoj fazi kada je indikovana hospitalizacija i nakon hospitalizacije do stabilizacije simptoma, a u zavisnosti od neuroloških simptoma. Dalja spriječenost za rad zavisi od etiologije koja se treba odmah rješavati.

Za Syndroma vertebrobasilaris u akutnoj fazi kada se vrši dijagnostika i traje do stabilizacije simptoma, a u zavisnosti od neuroloških simptoma.

Relativna spriječenost za rad: za epilepsiju, TIA i Syndroma vertebrobasilaris postoji na svim poslovima na kojima radnik, u slučaju napada, može da ugrozi svoj život ili život drugih (pored vatre, vode, pokretnih mašina, na pokretnim transportnim sredstvima, na visini), na poslovima koji se obavljaju u smjenama i traje do dva mjeseca kada se putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti raspoređuje na druge poslove i radne zadatke.

Poremećaji živaca, korijena živaca i snopova živaca Neuralgiae, Affectiones radicum et plexum nervorum (G 50 – G 59)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled otorinolaringologa, maksilofacijalnog hirurga, neurologa, neurohirurga, fizijatra.

Fakultativni pregledi: RTG kičme, EMNG, lumbalna punkcija, CT, MR, pregledi specijaliste: urologa, ginekologa, ortopeda, medicine rada.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji za:

– mononeuritise donjih ekstremiteta, oštećenja nervnih korijena i pleksusa kod jakih bolnih senzacija i pozitivnog neurološkog nalaza do šest nedjelja, a u slučaju daljih tegoba, hospitalno liječenje i ispitivanje u smislukompresije;

– ako je u pitanju diskus hernija indikovano je apsolutno mirovanje u krevetu i / ili tvrdoj podlozi 10 dana. Injekcije primati kod kuće. Ishod je trojak:

1) simptomi potpuno iščeznu i nastupa izlječenje u oko 30%;

2) ostaju hronične tegobe praćene pogoršanjem i poboljšanjem i

3) tegobe traju i pored svih terapijskih postupaka, kada je indikovana hospitalizacija.

Kod neuralgije n. trigemini u akutnoj fazi, kada je indikovano bolničko liječenje, kod polineuropatija bez motornih ispada dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji kada se rad obavlja na otvorenom prostoru, na poslovima sa nepovoljnim mikroklimatskim uslovima, sa naglim promjenama temperature, težak fizički napor i rad sa neurotoksičnim materijama u trajanju još dvije nedjelje.

Za dijagnostikovanu diskus herniju, ukoliko se odluči za konzervativni tretman, sprovesti dvadeset i jedan dan terapije u centru bazične rehabilitacije ili petnaest dana liječenja u specijalizovanoj ustanovi za rehabilitaciju.

Za operisanu diskus herniju nakon operacije sprovesti dvadeset i jedan dan rehabilitacije u fizikalnom centru sa balneo faktorom, a nakon rehabilitacije još 10 dana mirovanja.

U slučajevima sa hroničnim sekvelama relativna spriječenost za rad traje još dva mjeseca kada se putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti vrši raspoređivanje na druge poslove i radne zadatke, ako dotadašnji poslovi zahtijevaju veće opterećenje kičmenog stuba i dinamiku pokreta slabinskog dijela kičme, sagibanje i rad u nefiziološkom položaju, kao i u slučajevima motornih slabosti ako dotadašnji poslovi zahtijevaju stajanje i hodanje.

Bolesti mišićno-nervne veze i bolesti mišića – Myasthenia gravis, Myopathia (G 70 – G 73)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, test za mijasteniju gravis, pregledi: neurologa, okuliste, otorinolaringologa, interniste i fizijatra.

Fakultativni pregledi: RTG srca i pluća, ultrazvuk štitne žlijezde, hormoni štitne žlijezde, RTG vratne kičme, kraniogram, biopsija mišića, pregled endokrinologa i psihijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje dok traje ispitivanje i liječenje, a nakon liječenja dok traje rehabilitacija.

Relativna spriječenost za rad: traje po procjeni neurologa do šest mjeseci, kada se utvrđuje putem nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti, utvrđuje trajni i potpuni gubitak radne sposobnosti.

Moždana paraliza i drugi sindromi paralize – Paralysis cerebralis, Hemiplegia, paraplegia, tetraplegia (G 80 – G 83)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled neurologa i fizijatra.

Fakultativni pregledi: EMNG, CT, MR po nahođenju neurologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji dok traje bolničko liječenje i po izlasku iz bolnice dok traje rehabilitacija do šest mjeseci.

Relativna spriječenost za rad: postoji još do dva mjeseca kada se utvrđuje trajni i potpuni gubitak radne sposobnosti.

GRUPA VII – Bolesti oka i pripoja oka (N 00 – N 59)

Bolesti vežnjače oka – Conjunctivitis (N 10 – N 13)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled okuliste (visus, fundus).

Fakultativni pregledi: izolacija uzročnika – bris, alergološko ispitivanje, traženje fokusa, RTG pluća, tuberkulinski test, reuma faktori.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi i traje do dvije nedjelje, a kod alergijskih do sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa iritansima, prašinom, nepovoljnim mikrokli-matskim uslovima i traje do sedam dana. Ako je alergija uzrok tegobama, onda je indikovano raspoređivanje na druge poslove i radne zadatke.

Bolesti bionjače, rožnjače, dužice i zrakastog tijela oka – Scleritis, Keratitis, Iridocyclitis (N 15 – N 22)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled okuliste (visus, fundus, tonometrija).

Fakultativni pregledi: RTG paranazalnih sinusa, ortopantomograf, RTG pluća, tuberkulinski test, reuma faktori, pregled otorinolaringologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod eksudacije tečnosti u staklovini kada je indikovana hospitalizacija, a spriječenost traje za vrijeme hospitalizacije i sedam dana po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa neadekvatnim mikroklimatskim uslovima, UVzračenjem i na varilačkim poslovima u trajanju od sedam dana.

Oboljenja sočiva oka – Cataracta (N 25 – N 28)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled okuliste ((visus, fundus, tonometrija).

Fakultativni pregledi: RTG orbite, ultrazvuk oka, elektroretinografija, genetsko ispitivanje.

Apsolutna spriječenost za rad postoji kod:

– katarakte, gdje je indikovano operativno liječenje,

1) kod bolesnika sa monokularnom kataraktom ako je vidna oštrina ispod 1/50;

2) kod bolesnika sa binokularnom kataraktom ako je vidna oštrina ispod 5/50 i traje do četiri nedjelje poslije operacije;

– kod katarakte gdje nije indikovano operativno liječenje, a zavisi od oštrine vida i zahtjeva radnog mjesta i traje najviše osam nedjelja, za koje vrijeme se raspoređuje na druge poslove i radne zadatke.

Relativna spriječenost za rad: postoji, kod monokularne katarakte nakon operacije kad radnik ne može obavljati poslove za koje se traži binokularni vid bez korekcije i indikovano je raspoređivanje na druge poslove i radne zadatke, kod binokularne katarakte radnu sposobnost cijeniti kao kod osiguranika sa visokom refrakcijom u zavisnosti da li je afakija korigovana naočarama, kontaktnim i / ili intraokularnim sočivom, i raspoređivanje na druge poslove i radne zadatke u roku od osam nedjelja.

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače oka – Chorioretinitis, Retinopathia (N 30 – N 36)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled okuliste (visus, fundus, vidno polje, tonometrija).

Fakultativni pregledi: imunološka obrada (toksoplazmoza, listerioza, reumatizam), titar antitijela, RTG paranazalnih sinusa, RTG pluća, tuberkulinski test, traženje fokusa, pregled otorinolaringologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji uz obaveznu hospitalizaciju do postavljanja dijagnoze i traje do sprovođenja procesa u stabilno stanje. Kod promjena, kada nije narušena oštrina vida, ne postoji spriječenost za rad.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod gubitka oštrine vida, na svim poslovima gdje se zahtijeva uredna oštrina vida, kada treba izvršiti raspoređivanje na druge poslove i radne zadatke u roku od osam nedjelja.

Glaukom oka – Glaucoma (N 40 – N 42)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled okuliste (visus, fundus, tonometrija i tonografija).

Fakultativni pregledi: RTG glave, vidno polje, testovi opterećenja.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje do medikamentozne i operativne kompenzacije najznačajnijih parametara i intraokularnog pritiska do 3 kRa i zaustavljanja pada oštrine vidnog polja.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod glaukoma zatvorenog komornog ugla u uslovima gdje dolazi do proširenja zjenice (mračne prostorije, slabo vještačko svjetlo), kada je indikovano raspoređivanje na druge poslove, odnosno radne zadatke.

Za sve glaukome nakon kliničke kompenzacije parametara (tonus, visus, vidno polje) potrebno je ocijeniti sposobnost za poslove prema zahtjevima poslova, a u odnosu na funkcionalnu sposobnost oka.

GRUPA VIII – Bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka (N 60 – N 95)

Bolesti spoljašnjeg uha – Morbi auris externae (N 60 – N 62)

Bolesti srednjeg uha i mastoidnog nastavka – Morbiauris mediae i Mastoiditis acuta (N 65 – N 75)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ST mastoida, bris uha, pregled otorinolaringologa.

Fakultativni pregledi: RTG paranazalnih sinusa, audiometrija, timpanometrija.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi i traje do sedam dana, osim za Mastoiditis acuta, kada je indikovana hospitalna intravenozna antibiotska terapija i hirurški tretman i traje četiri nedjelje po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa nepovoljnim makro i mikroklimatskim uslovima, koji se obavljaju na otvorenom prostoru i traje još sedam dana, a kod istovremenog oštećenja i unutrašnjeg uha još sedam dana, ako je rad u buci preko 90 dV.

Funkcijske bolesti organa za održavanje ravnoteže – Morbi funcionales organorum vestibularium (N 81)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ST mastoida, bris uha, pregled otorinolaringologa.

Fakultativni pregledi: RTG paranazalnih sinusa, audiometrija, timpanometrija, VERA, MR.

Apsolutna spriječenost za rad: za Neuritis n. vestibularis postoji u akutnoj fazi kada je indikovana hospitalizacija i traje četiri nedjelje po izlasku iz bolnice. Za Menijerovu bolest postoji u akutnoj fazi i traje sedam dana (u toku napada).

Relativna spriječenost za rad: postoji, za obje bolesti, na poslovima sa nepovoljnim makro i mikro -klimatskim uslovima, koji se obavljaju na otvorenom prostoru i traje još sedam dana, a ako ne dođe do povratka vestibularne funkcije ili njene centralne kompenzacije, osiguranika obraditi za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti (nesposoban za posao vozača, rad na visini i sa mašinama u pokretu).

https://advokat-prnjavorac.com

Druge bolesti uha – Discordines auris (N 90 – N 95)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, audiometrija, podatak o analizi buke na radnom mjestu, audiometrijski nalaz kod prijema na posao i sa periodičnih pregleda, pregled otorinolaringologa.

Fakultativni pregledi: supraliminarana audiometrija, testiranje vestibularnog aparata.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji samo u slučajevima akutno nastale gluhoće jednog ili oba uha, gdje je indikovana hitna hospitalizacija radi pravovremenog liječenja i traje koliko i hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju uredan sluh i komunikaciju sa drugim licima i kod progresivnih tipova nagluvosti, naročito u slučajevima gdje postoji buka preko 90 dV do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

GRUPA IX – Bolesti sistema krvotoka (I 00 – I 99)

Akutna reumatska groznica – Febris rheumatica (I 00 -I 02)

Hronične reumatske bolesti srca (I 05 – I 09)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, reuma testovi, pregled interniste – reumatologa.

Fakultativni pregledi: imunoserološka obrada, ultrazvuk srca, pregled kardiologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi sa zglobnim manifestacijama i pozitivnim biološkim sindromom u trajanju od tri mjeseca. Indikovana je hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji se obavljaju u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (vlaga, hladnoća), težak fizički rad, rad na poslovima sa prisutnom prašinom i toksičnim materijama i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom – Hypertensio arterialis (I 110 – I 115)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hormoni štitne žlijezde, RTG srca i pluća, ultrazvuk bubrega i nadbubrega, EKG, pregled okuliste, interniste.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk srca, ergometrija, radiorenografija, pregled kardiologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod malignih hipertenzija kada je indikovana i hospitalizacija (krvni pritisak veći od 33,5/18,7 kRa) i kod hipertenzija koje prelaze 26,7 kRa, a fiksirane su. Traje koliko i hospitalizacija. Hospitalizovati i oscilatorne hipertenzije koje dostižu preko 24 kRa.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod fiksiranih hipertenzija iznad 25,3 kRa sa znacima promjena na očnom dnu, srcu, mozgu ili bubrezima, a kod radnika koji rade na visini, u saobraćaju, na poslovima koji zahtijevaju težak fizički napor, rad u pregrijanoj sredini i traje do dva mjeseca za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Ishemijske bolesti srca – Angina pectoris i Infarctus myocardii (I 120 – I 125)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, transaminaze, LDH, CPK (kreatin fosfokinaza), izoenzimi LDH1 i LDH2, RTG srca i pluća, EKG, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk srca, koronarografija, pregled kardiologa, fizijatra i gastroenterologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod Angine pectorisu fazama akutnog pogoršanja i traje do dvije nedjelje, kod akutnog infarkta miokarda (jer svaki predstavlja indikaciju za hospitalizaciju) traje najmanje tri mjeseca, a najviše 10 mjeseci, u kom periodu se izvrši rehabilitacija i kontrolna – funkcionalna ergometrija.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod obavljanja srednje teškog i teškog fizičkog posla, poslova sa stresnim situacijama, rad na visini, u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti.

Bolesti srca plućnog porijekla i bolesti krvnih sudova pluća (I 126 – I 128)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG srca i pluća, EKG, spirometrija, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk srca, gasne analize krvi, pregled kardiologa, pulmologa, pneumoftiziologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod respiratorne insuficijencije uz hematološke i EKG promjene.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod obavljanja srednje teškog i teškog fizičkog posla, rad na visini, u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti.

Druge bolesti srca – Pericarditis, Morbi valvulae, Myocarditis, Cardiomyopathia, Arrhytmiae (I 30 – I 152)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG srca i pluća, EKG, imunoserološka obrada, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk srca, holter monitoring, kateterizacija srca, pregled kardiologa, pulmologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kada postoje dispnoične smetnje, drugi znaci hemodinamskog popuštanja, ozbiljni poremećaji ritma (fibrilacija i undulacija atrija, ventrikularna paroksizmalna tahikardija sa dužim fazama ataka, supraventrikularna paroksizmalna tahikardija preko 160/min, ventrikularne undulacije, multifokalne ekstra sistole i blokovi koji prate Adams-Stokesov sindrom) kada je indikovana hospitalizacija i traje dok se ne izvrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog gubitka radne sposobnosti.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod obavljanja srednje teškog i teškog fizičkog posla, u saobraćaju, rad na visini, u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se izvrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti.

Bolesti krvnih sudova mozga – Haemorrhagia cerebri, Infarctus cerebri, Apoplexia cerebri (I 60 – I 169)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled neurologa, neurohirurga, okuliste, interniste i fizijatra.

Fakultativni pregledi: CT, MR, EEG, pregled likvora, arteriografija.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnim fazama kada je indikovana hospitalizacija, traje do izlaska iz bolnice i dok se ne završi rehabilitacija, a dalje u zavisnosti od zaostalog neurološkog deficita.

Relativna spriječenost za rad: postoji na svim poslovima na kojima radnik može da ugrozi svoj život ili život drugih (pored vatre, vode, pokretnih mašina, na pokretnim transportnim sredstvima, na visini), na poslovima koji se obavljaju u smjenama i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti.

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara – Atherosclerosis, Aneurysma, Morbi Raynaud, Morbi Bürger (I 70 – I 79)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, lipidogram, imunološki status, pregled vaskularnog hirurga.

Fakultativni pregledi: dopler sonografija, derma-totermometrija, temperaturna kriva, Sold test, angiografija, termografija i pregled fizijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod akutnih stanja (tromboza i embolija arterije, akutnog stanja Morbi Bürger, okluzivne arterijalne bolesti u III i IV stadijumu) kada je obavezna hospitalizacija, a nakon liječenja ocjenjuje se svaki pojedinačni slučaj u zavisnosti od posljedice bolesti.

Relativna spriječenost za rad: postoji na svim poslovima na kojima se zahtijeva statički rad u toku cijelog radnog vremena, prinudni položaj donjih ekstremiteta, težak fizički rad, rad u pregrijanoj sredini, rad na vibrirajućoj podlozi. Prijedlog za obradu za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti daje specijalista medicine rada ili vaskularni hirurg.

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova – Phlebitis, Trombosis, Varices venarum, Noduli haemoroidales, Varices oesophaga i Lymphadenitis (I 80 – I 89)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, lipidogram, koagulogram, imunološki status, pregled vaskularnog hirurga.

Fakultativni pregledi: dopler sonografija, derma-totermometrija, mjerenje perifernog venskog pritiska, temperaturna kriva, flebografija, termografija.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod akutnih tromboflebitisa površnih i dubokih vena. Kod tromboflebitisa površnih vena traje dvije nedjelje, a kod tromboflebitisa dubokih vena obavezna je hospitalizacija i apsolutna spriječenost traje do šest nedjelja nakon izlaska iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji u toku primjene antikoagulantne terapije zavisno od funkcionalnog stanja i stadijuma bolesti, kao i na svim poslovima na kojima se zahtijeva statički rad u toku cijelog radnog vremena, prinudni položaj donjih ekstremiteta, težak fizički rad, rad u pregrijanoj sredini, rad na vibrirajućoj podlozi. Prijedlog za obradu za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti daje specijalista medicine rada ili vaskularni hirurg.

GRUPA X – Bolesti sistema za disanje (J 00 – J 99)

Akutne infekcije gornjeg dijela sistema za disanje – Sinusitis, Pharyngitis, Tonsillitis, Laryngitis, Tracheitis (J 00 – J 06)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi.

Fakultativni pregledi: bris na bakterije i gljivice, RTG paranazalnih sinusa, RTG pluća, pregledi: otorinolaringologa, pneumoftiziološka obrada na Kohov bacil i S-reaktivni protein.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji samo kod prisutne povišene temperature i ubrzane sedimentacije i traje sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa naglim promjenama temperature i vlažnosti vazduha i respiratornim iritansima u radnoj sredini i traje sedam dana.

Grip i zapaljenje pluća – Influenza (Gripp), Pneumonia (J 10 – J 18)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG pluća, pregled pneumoftiziologa.

Fakultativni pregledi: bris na bakterije i gljivice, RTG paranazalnih sinusa, pregled otorinolaringologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji za grip samo kod prisutne temperature i traje sedam dana, za pneumoniju traje četiri nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa naglim promjenama temperature i vlažnosti vazduha, respiratornim iritansima u radnoj sredini i na poslovima sa teškim fizičkim naprezanjima i traje: za grip sedam dana, za pneumoniju dvije nedjelje.

Druge akutne infekcije donjeg dijela sistema za disanje – Bronchitis, Bronchiolitis (J 20 – J 22)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG pluća, pregled pneu-moftiziologa.

Fakultativni pregledi: bris na bakterije i gljivice, sputum na bakterije i gljivice, alergološko testiranje.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji samo kod prisutne temperature, povišene sedimentacije i kašlja i traje dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa naglim promjenama temperature i vlažnosti vazduha, respiratornim iritansima i alergogenim materijama u radnoj sredini i na poslovima sa teškim fizičkim naprezanjima i traje dvije nedjelje.

Hronične bolesti donjeg dijela sistema za disanje – Bronchitis chr, Emphysema pulmonum, Asthma bronchiale, Bronchiectasiae (J 40 – J 47)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, podaci o prirodi i dužini trajanja tegoba, RTG pluća, spirometrija, pregled pneumoftiziologa.

Fakultativni pregledi: bris na bakterije i gljivice, sputum na bakterije i gljivice, alergološko testiranje (na inhalatorne alergene i alergene radnog mjesta), farmako-dinamski testovi (bronhodilatatorni i bronhokonstriktorni), bronhoprovokacioni testovi, testovi plućne propustljivosti, transfer faktor, gasne analize arterijske krvi sa opterećenjem, imunološki testovi, CT.

Apsolutna spriječenost za rad postoji: za hronični bronhitis i emfizem u fazi egzacerbracije procesa, ako postoji dispneja i pri lakšem zamoru kod laganog hoda po ravnom terenu, praćena srednje teškom respiratornom slabošću i manifestnim bronhospazmom i traje četiri nedjelje. Koristiti kriterijume Oo1s klasifikacije po stadijumima bolesti; za bronhijalnu astmu u fazi astmatičnog napada koji, ako se ne kupira ambulantnim tretmanom za 24 časa, zahtijeva hospitalizaciju.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa naglim promjenama temperature i vlažnosti vazduha, respiratornim iritansima i alergogenim materijama u radnoj sredini i na poslovima sa teškim fizičkim naprezanjima i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti.

Bolesti donjeg dijela sistema za disanje praćene gnojenjem i izumiranjem tkiva – Pyothorax (J 85 – J 86)

Druge bolesti poplućnice – Pneumothorax (J 90 – J 94)

Druge bolesti sistema za disanje – Insufficientia respiratoriaa (J 95 – J 99)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG pluća, pregled pneu-moftiziologa.

Fakultativni pregledi: ST, pregled grudnog hirurga, pulmologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi bolesti kada je indikovana hospitalizacija i tri mjeseca po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa naglim promjenama temperature i vlažnosti vazduha, respiratornim iritansima i alergogenim materijama u radnoj sredini i na poslovima sa teškim fizičkim naprezanjima i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti.

GRUPA X – Bolesti sistema za varenje (K 00 – K 93)

Bolesti usta, pljuvačnih žlijezda i vilica – Morbi oris, glandularum salivarum, maxillae et mandibulae (K 00 – K 14)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled stomatologa.

Fakultativni pregledi: ortopan, pregled oralnog i maksilofacijalnog hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u fazi jakih bolova i kod iscrpljenih lica i traje do sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: postoji ako se radi o hirurškim intervencijama, a dužinu predlaže oralni ili maksilofacijalni hirurg.

Bolesti jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog crijeva – Ulcus et morbi alii ventriculi et duodeni (K 20 – K 31)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk abdomena, ezofa-gogastroduodenoskopija, pregled hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u fazi jakih bolova u trajanju do dvije nedjelje, a kod iscrpljenih lica (sa gubitkom na težini) do četiri nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje nije moguće obezbijediti redovnu ishranu (terenski rad), na poslovima sa vibracijama, u buci i traje tri nedjelje.

Bolesti slijepog crijeva – Appendicitis z (K 35 – K 38)

Kile – Negija (K 40 – K 46)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled hirurga.

Fakultativni pregledi: po nahođenju hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi bolesti kada je indikovana hospitalizacija i po izlasku iz bolnice i traje četiri nedjelje po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: postoji poslije operacije slijepog crijeva i kile na poslovima gdje je potrebno teško fizičko naprezanje i dizanje tereta težeg od 20 kg i traje još do tri nedjelje. Ako se radi o mršavim licima ili ponavljanoj kili, traje do osam nedjelja, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Nezarazna oboljenja tankog i debelog crijeva – Morbus Crohn, Colitis ulcerosa (K 50 – K 52)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled stolice, benzidinska proba, kolonoskopija, pregled interniste, hirurga.

Fakultativni pregledi: imunoserološka obrada, irigografija, rektosigmoido-kolonoskopija sa biopsijom, pregled psihijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u fazi učestalih stolica, krvavih stolica, tenezama i bolova u trajanju do četiri nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje nije moguće obezbijediti redovnu ishranu (terenski rad) i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Bolesti jetre – Morbi hepatis (K 70 – K 77)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hepatogram, transaminaze, GGT, LDH, vrijeme krvarenja i koagulacije, ultrazvuk abdomena, pregled interniste, hirurga.

Fakultativni pregledi: ST, MR, NVsAg, HCV, HIV pregled gastroenterologa, infektologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnim fazama bolesti i zavisi od etiologije. Kod ciroze jetre postoji u fazi pogoršanja bolesti i traje do biohemijske remisije u bolničkim uslovima.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima sa hepatotoksičnim materijama, teškim fizičkim poslovima i poslovima u pregrijanoj sredini i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke ili gubitka radne sposobnosti.

Bolesti žučne kese, žučnih puteva i gušterače – Morbi vesicae felleae, Morbi ductuum biliarum, Morbi pancreatis (K 80 – K 87)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, hepatogram, transaminaze, GGT, LDH, alkalna fosfataza, amilaze u serumu, ultrazvuk abdomena, pregled interniste, hirurga.

Fakultativni pregledi: intravenozna ili infuziona holecistografija, nativni abdomena, ST, pregled gastroenterologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji za holecistitis kod jakih bolova i pozitivnih nalaza i traje četiri nedjelje, za holelitijazu u fazi bolova i traje dvije nedjelje, za pankreatitis u fazi bolova i pozitivnih nalaza kada je indikovana hospitalizacija do biohemijske remisije i četiri nedjelje po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: ne postoji za holecistitis i holelitijazu.

Za pankreatitis postoji na poslovima gdje postoji težak fizički rad, nepovoljni mikroklimatski uslovi, terenski rad, poslovi u saobraćaju i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

GRUPA XII – Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva (L 00 – L 99)

Infekcije kože i potkožnog tkiva – Abscessus, Furunculus, Carbunculus, Phlegmonae, Lymphadenitis, Cystis pilonidalis (L 00 – L 08)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled dermatologa.

Fakultativni pregledi: pregled hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi bolesti i traje dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: ne postoji.

Za pilonidalnu cistu relativnu spriječenost za rad preporučiće hirurg.

Zapaljenja kože i ekcemi – Dermatitis, Dermatitis contacta allergica et toxica (L 20 – L 30)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, alergološko ispitivanje (epikutano testiranje na standardne alergene, alergene sa radnog mjesta, na alergene prema anamnestičkim podacima), pregled dermatologa, specijaliste medicine rada.

Fakultativni pregledi: uglavnom nisu potrebni ili po nahođenju dermatologa – alergologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod jake eksudacije i impetiginizacije, kada su zahvaćene veće površine kože i proces zahvata dublje slojeve derma.

Traje dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji za kontaktni dermatitis kod senzibiliziranih lica koja rade sa iritativnim i alergogenim materijalom.

Svi oni kod kojih je dokazana preosjetljivost na neki alergen obavezni su nositi zaštitne pamučne, pa preko njih gumene rukavice, ukoliko to tehnika posla dozvoljava.

Kod izuzetno teške forme traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Za toksični dermatit relativna spriječenost za rad ne postoji.

Papulo-ljuskaste bolesti – Psoriasis, Parapsoriasis, Pityriasis rosea (L 40 – L 45)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled dermatologa.

Fakultativni pregledi: reuma testovi, bris grla.

Apsolutna spriječenost za rad: ne postoji.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod poslova koji zahtijevaju kvašenje zahvaćenog dijela tijela, često kretanje, rad u pregrijanim sredinama i traje dvije nedjelje. Komplikovane forme psorijaze treba hospitalizovati.

Koprivnjača i crvenilo – Urticaria, Erythema nodosum (L 50 – L 54)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, alergološko ispitivanje (epikutano testiranje na standardne alergene, alergene sa radnog mjesta, na alergene prema anamnestičkim podacima), pregled dermatologa, specijaliste medicine rada.

Fakultativni pregledi: uglavnom nisu potrebni ili po nahođenju dermatologa – alergologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji za akutne urtikarije i traje do sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: postoji u fazi erupcije kod ugostiteljskih, zdravstvenih i drugih radnika u javnim djelatnostima i traje sedam dana.

Kod hronične urtikarije indikovano je bolničko ispitivanje.

GRUPA XIII – Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (M 00 – M 99)

Zapaljensko oboljenje zglobova – Arthritis rheumtoides (M 05 – M 14)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, albumini, imunoglobu­lini, reuma faktori, S-reaktivni proteini, RTG zglobova, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: Le ćelije, imunoserološka obrada, pregled reumatologa, ortopeda i fizijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi (izraženi bolovi i otoci više zglobova) kada je indikovana hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod blagih formi bez otoka kod kojih je prisutna blaga promjena laboratorijskih parametara u trajanju do četiri nedjelje.

U slučaju obavljanja poslova u uslovima vlage, naglih promjena temperature, traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Degenerativno oboljenje zglobova – Coxarthrosis,

Gonarthrosis, Arthrosis alia (M 15 – M 19)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, AST-o, reuma faktori, RTG zglobova, pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: ST, MR, pregledi neurologa, neurohirurga, fizijatra i reumatologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u slučajevima akutnog podražaja sinovije i otoka zgloba i traje do dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju nošenje teškog tereta i često kretanje i traje dvije nedjelje.

Druga oboljenja zglobova – Morbi patellae, Morbi genus interni (M 20 – M 25)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG koljena, pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: AST-o, reuma faktori, artroskopija, ultrazvuk koljena.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u slučaju povrede meniskusa kada je indikovana hospitalizacija i još četiri nedjelje po izlasku iz bolnice. Kod rupture ligamenata koji su operisani tri mjeseca.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju nošenje teškog tereta i često kretanje, čučanje, klečanje i traje četiri nedjelje.

Ako je izgubljena funkcija zgloba, traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Deformacijaska oboljenje kičme – Kyphosis et scoliosis (M 40 – M 43)

Oboljenje kičme – Spondylitis ankylopoetica, Spondylosis (M 45 – M 49)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG kičme, pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: ST, NMR, EMNG, reoangiografija, reuma faktor, AST-o, pregledi neurologa, neurohirurga, reumatologa i fizijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod bolnih stanja u trajanju do dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje su izražene nagle promjene temperature i vlažnosti vazduha, pri radu na otvorenom prostoru i gdje je prisutno veliko fizičko naprezanje i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Druga oboljenja kičme – Morbi discorum intervertebralium (M 50 – M 54)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG kičme, pregled neurohirurga, ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: ST, MR, EMNG, mijelografija, pregledi neurologa, fizijatra, reumatologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod jakih bolnih senzacija, spazma paravertebralne muskulature i poremećaja refleksa i traje četiri nedjelje.

Ako je onemogućeno kretanje, onda je indikovana hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje su izražene nagle promjene temperature i vlažnosti vazduha, pri radu na otvorenom prostoru, gdje je prisutno veliko fizičko naprezanje, nefiziološki položaj tijela i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Oboljenje mišića – Myositis (M 60 – M 63)

Oboljenje sinovije i tetiva – Morbi synoviae et tendinis alii (M 65 – M 68)

Drugo oboljenje mekih tkiva – Bursitis, Dolor extremitatis (M 70 – M 79)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: reuma faktor, AST-o, punkcija, biopsija, pregledi neurologa i reumatologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj fazi bolesti i traje dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju pokretanje upaljenog područja i traje dvije nedjelje.

Poremećaj gustine i strukture kostiju – Osteoporosis (M 80 – M 85)

Druga oboljenja kostiju – Morbi ossium alii (M 86 – M 90)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, kalcijum, RTG kostiju, pregled ortopeda.

Fakultativni pregledi: osteodezitometrija, pregled reumatologa i fizijatra.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u bolnim fazama i traje do četiri nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje su izražene nagle promjene temperature i vlažnosti vazduha, pri radu na otvorenom prostoru, gdje je prisutno veliko fizičko naprezanje, nefiziološki položaj tijela i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

GRUPA XIV – Bolesti mokraćno-polnog sistema (N 00 – N 99)

Bolesti glomerula bubrega, kanalića bubrega i međućelijskog tkiva – Glomerulonephritis Sy.nephroticum (N 00 – N 16)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, soli, klirens uree i kreatinina, elektroliti, Biuret proba, AST-o, urinokultura, radiorenografija, ultrazvuk, nativni urotrakta, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: ST, MR, IV urografija, biopsija, pregled nefrologa, urologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji za

  • akutne promjene kada se utvrdi dijagnoza – do tri mjeseca, obavezna je hospitalizacija,
  • za hronične promjene kod retencije azotnih materija i porasta uree iznad 13 mmol/l kada je indikovana hospitalizacija i traje do biohemijske remisije.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje su izražene nagle promjene temperature i vlažnosti vazduha, niskim i visokim temperaturama, gdje je prisutno veliko fizičko naprezanje i pri radu sa nefrotoksičnim materijama i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Mokraćni kamenac i drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda bubrega – Nephrolithiasis et ureterolithiasis, Cystis renis (N 20 – N 29)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ultrazvuk, nativni uro-trakta, pregled urologa.

Fakultativni pregledi: ST, MR, IV urografija, pregled nefrologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u fazi jakih bolova kod uklještenih kalkulusa i traje dvije nedjelje. Tada je indikovana i hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji kada je oštećena funkcija bubrega na poslovima gdje su izražene nagle promjene temperature i vlažnosti vazduha, niskim i visokim temperaturama, gdje je prisutno veliko fizičko naprezanje pri radu sa nefrotoksičnim materijama, rad na visini, rad sa vibrirajućim sredstvima i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Druge bolesti mokraćnog sistema – Cystitis, Morbi tractus urinarii alii (N 30 – N 39)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, urinokultura, ultrazvuk, nativni urotrakta, pregled urologa.

Fakultativni pregledi: cistoskopija.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u fazi bolnih senzacija i traje dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje postoji izloženost aromatičnim aminima i drugim hemikalijama čiji metaboliti oštećuju sluznicu urinarnog trakta i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti zbog raspoređivanja na odgovarajuće poslove i radne zadatke.

Bolesti muških polnih organa – Morbi prostatae, Hydrocele et spermatocelae, Orchitis et epididymitis, Sterilitas masculina, Morbi penis (N 40 – N 51)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, urinokultura, ultrazvuk, pregled urologa.

Fakultativni pregledi: ST, MR, PSA, spermogram, biopsija, hormonski status, pregled hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u srednje i teškim upalama i traje četiri nedjelje. U nekim slučajevima je indikovana hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji za prostatitis u fazama smetnje mikcije, a u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i traje dvije nedjelje.

Bolesti dojke – Morbi mammae (N 60 – N 64)

Zapaljenje ženskih organa male karlice – Salpingitis et oophoritis, Endometritis, Cervicitis (N 70 – N 77)

Nezapaljenske bolesti polnih organa žene – Endometriosis, Polypus genitaliorum femininorum, Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis, Morbi climacterici, Abortus habitualis, Sterilitas feminae (N 80 – N 98)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, urinokultura, ultrazvuk, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: mamografija, tuberkulinska proba, histerosal-pingografija, kolposkopija (vaginalni sekret, izolacija uzročnika, Papanicollau, Ph nalaz, biopsija endometrijuma, Rubinov test, postkoitalni test, citohormonalni pregled, hormonski status.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji za upale u fazi jakih bolova i traje sedam dana, a ako se bol ne kupira, indikovana je hospitalizacija, za krvarenja u fazi obilnih krvarenja, a ako ne stane za sedam dana, indikovana je hospitalizacija, za sterilitet samo pri hospitalnom ispitivanju.

Relativna spriječenost za rad: postoji za

  • upale – na poslovima sa nepovoljnim mikrokli-matskim uslovima i na poslovima koji zahtijevaju stalno stajanje, nošenje i dizanje tereta i traje dvije nedjelje,
  • za krvarenje – kod produženih umjerenih krvarenja sa hemoglobinom ispod donje granice na poslovima sa nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (vlaga, hladnoća),
  • pri teškom fizičkom naprezanju i na poslovima koji zahtijevaju stalno stajanje, nošenje i dizanje tereta preko 15 kg i traje tri nedjelje.

GRUPA XV – Trudnoća, rađanje i babinje (O 00 – O 99)

Trudnoća završena pobačajem (O 00 – O 08)

Za dijagnozu svakog pobačaja potrebno je utvrditi prisustvo trudnoće.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, testovi trudnoće, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: hormonski nalazi, ultrazvuk donjeg abdomena, hospitalizacija.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod početnog, nekompletnog i kompletnog kada je indikovana hospitalizacija u trajanju od sedam dana, a kod febrilnog, septičkog i zaostalog još sedam dana po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: ne postoji.

Bolesti majke pretežno vezene za trudnoću (O 10 – O 29)

Ova stanja uključuju i stanja iz porođajnog perioda i babinja

Preteći abortus – Abortus imminens (O 20.0)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ultrazvuk donjeg abdomena, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: hormonski nalazi, biološke reakcije na trudnoću.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje do prestanka kontrakcija materice, krvarenja i bola.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje se zahtijeva stalno stajanje, fizičko naprezanje, nefiziološki položaj tijela, gdje su organi male karlice pod pritiskom, na poslovima gdje je izložena potresima podloge (vibracije), toksičnim noksama i noksama potencijalno štetnim po plod kada treba izvršiti privremeno raspoređivanje na druge poslove, odnosno radne zadatke.

Prekomjereno povraćanje u trudnoći – Hyperemesis gravidae (O 21.0)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi sa mineralima, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod svih slučajeva koji su praćeni povraćanjem, uz narušene laboratorijske nalaze kada je indikovana hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: ne postoji.

Infekcije mokraćno-polnih puteva u trudnoći – Infectiones tractus urogenitalis in gravidate (O 23.0)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ultrazvuk donjeg abdomena, vaginalni sekret, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: po nahođenju ginekologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod pozitivnih nalaza u trajanju od nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod odmaklih trudnoća (preko sedam mjeseci), a poslovi se obavljaju u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (vlaga, hladnoća) i traje do otvaranja porodiljskog odsustva.

GRUPA XVI – Stanja u porođajnom periodu (R 00 – R 96)

Ova stanja nisu predmet utvrđivanja privremene spriječenosti za rad.

GRUPA XVII – Urođene nakaznosti, deformacije i hormonske nenormalnosti (Q 00 – Q 99)

Urođene nakaznosti, ukoliko nisu kontraindikacija za zasnivanje radnog odnosa, ne mogu biti uzrok privremene spriječenosti za rad.

Hormonske nenormalnosti nisu uzrok privremene spriječenosti za rad.

GRUPA XVIII – Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi (R 00 – R 99)

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje (R 00 – R 09)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, EKG, RTG srca i pluća, pregled interniste, pneumoftiziologa, otorinolaringologa.

Fakultativni pregledi: TSN, T3, T4, ultrazvuk štitne žlijezde, ultrazvuk gornjeg abdomena, pregled: kardiologa, pulmologa i nalazi po nahođenju specijaliste iz dijagnostičkog minimuma.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha (R 10 – R 19)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, nativni snimak abdomena, pregled hirurga.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk gornjeg abdomena, skopije gastrointestinalnog trakta, pregled gastro-enterologa, ginekologa, ultrazvuk donjeg abdomena.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva (R 20 – R 23)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled dermatologa.

Fakultativni pregledi: po preporuci dermatologa.

Apsolutna spriječenost za rad: sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema (R 25 – R 29)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled neurologa, ortopeda.

Fakultativni pregledi: EEG, EMNG, ST i MR, RTG kičme i kukova, dijagnostika na traženje specijaliste iz dijagnostičkog minimuma, pregled reumatologa.

Apsolutna spriječenost za rad: tri nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Simptomi i znaci mokraćnog sistema (R 30 – R 39)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ultrazvuk bubrega, mokraćne bešike i prostate, pregled urologa.

Fakultativni pregledi: skopije mokraćnog sistema, pregled nefrologa i dijagnostika na traženje specijaliste iz dijagnostičkog minimuma.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja (R 40 – R 46)

Dijagnostički minimun: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, audiometrija, test vestibularisa, BERA, pregled neurologa, otorinolaringologa, psihijatra i okuliste.

Fakultativni pregledi: RTG po Shülleru, RTG vratne kičme, ST i MR.

Apsolutna spriječenost za rad: tri nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa (R 47 – R 49)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled otorinolaringologa.

Fakultativni pregledi: dijagnostika na traženje specijaliste iz dijagnostičkog minimuma.

Apsolutna spriječenost za rad: sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: kod zanimanja koja su vezana za stalni govor još dvije do tri nedjelje.

Opšti simptomi i znaci (R 50 – R 59)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG sinusa, RTG vratne kičme, pregledi otorinolaringologa, okuliste, neurologa, psihijatra, stomatologa.

Fakultativni pregledi: EEG, ST, MR, RTG pluća i dopunska dijagnostika na traženje specijaliste iz dijagnostičkog minimuma.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod jakih bolova praćenih vegetativnim znacima u trajanju od sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju veliku pažnju i uočavanje detalja, rad sa strankama, rad na visini, na transportnim sredstvima ukoliko su učestali recidivi i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se vrši ocjena radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Simptomi i znaci pri uzimanju hrane i tečnosti (R 63 – R 69)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled gastroenterologa, endokrinologa.

Fakultativni pregledi: hormonski status, dodatni laboratorijski nalazi, pregled psihijatra, reumatologa.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Patološki nalazi krvi bez dijagnoze (R 70 – R 79)

Patološki nalazi drugih tjelesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze (R 83 – R 89)

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze (R 90 – R 94)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi.

Fakultativni pregledi: pregledi specijalista po radnoj dijagnozi ordinirajućeg ljekara.

Apsolutna spriječenost za rad: sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

GRUPA XIX – Povrede, trovanja i posljedice djelovanja spoljnih faktora (S 00 – S 98)

Površinske povrede – Laesio traumatica (S 00 – S 99)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG povrijeđenog dijela tijela, pregled hirurga, ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk povrijeđene regije, ST, MR, pregledi neurohirurga, maksilofacijalnog hirurga, grudnog hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Potres mozga – Laesio traumatica (S 00 – S 99)

Dijagnostički minimum: heteroanamneza (gubitak svijesti, dva minuta do sat vremena), klinički pregled, laboratorijski nalazi, RTG snimak glave, pregled neurohirurga, neurologa.

Fakultativni pregledi: EKG, ST i MR mozga, dodatni laboratorijski nalazi.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod potvrđene dijagnoze kada je indikovana hospitalizacija i traje koliko i hospitalizacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju rad u pregrijanoj sredini, rad sa infracrvenim zračenjem, rad na visini i na poslovima sa izrazitim naprezanjem u trajanju još dvije do tri nedjelje.

Nagnječenje mozga – Contusio cerebri (S 06.2)

Povreda unutar lobanje – Trauma cerebri (S 06.9)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, laboratorijski nalazi, RTG snimak glave, pregled neurohirurga, neurologa, okuliste, fizijatra, ST i MR mozga.

Fakultativni pregledi: audiometrija, test vestibularisa, nalaz psihijatra, psihologa, otorino-laringologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod potvrđene dijagnoze kada je indikovana hospitalizacija i traje koliko i hospitalizacija i još šest mjeseci nakon izlaska iz bolnice, zavisno od težine promjena i nalaza kontrolnog ST i MR.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju sinhronizovane pokrete, težak fizički rad i rad pod nepovoljnim mikroklimatskim uslovima, rad na visini u trajanju do tri mjeseca. Ako postoje i dalje sekvele – posljedice, izvršiti ocjenu radne sposobnosti kod organa nadležnog za ocjenu radne sposobnosti.

Otvorene rane – Vulnus apertum (S 00 – S 99)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, pregled hirurga i ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: po nahođenju hirurga i ortopeda.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

Prelomi – Fracturae (S 00 – S 99)

Prelom rebra (rebara) – Fractura costae (costarum) (S 22)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG reb(a)ra i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: skopija pluća, pregled grudnog hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod komplikovanih preloma sa povređivanjem tkiva u grudnoj duplji kada je indikovana hospitalizacija i traje dok traje liječenje i još jedan mjesec po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod srednje teškog i teškog rada sa opterećenjem gornjih udova i traje do 30 dana.

Prelom vrata – Fractura colli (S 12)

Prelom grudne kosti i grudnog dijela kičme – Fractura sterni et columnae thoracalis (S 22)

Prelom slabinskog dijela kičme i karlice – Fractura

columnae lumbalis et pelvis (S 32)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca, pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: ST, MR, cistografija, digitorektalni pregled, pregled neurohirurga, neurologa, urologa, ginekologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje do sanacije preloma, a nakon hospitalizacije i primarne rehabilitacije još do tri mjeseca, za koje vrijeme se obavlja rehabilitacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji kod saniranih preloma kod kojih postoji poremećaj funkcije kičmenog stuba i ekstremiteta, funkcije lokomotornog sistema organa male karlice ili snažnih subjektivnih tegoba na poslovima stalnog stajanja, nošenja tereta i traje još 30 dana.

Prelom u predjelu ramena, nadlaktice i lakta – Fractura regionis deltoidae, brachii et cubiti (S 42)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod komplikovanih preloma kada je indikovana i hospitalizacija i traje koliko traje hospitalizacija i nošenje imobilizacije i još 30 dana nakon hospitalizacije i skidanja gipsa.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima bimanuelne aktivnosti, koji zahtijevaju opterećenje gornjih udova i traje dva mjeseca, u kom vremenu se sprovodi rehabilitacija i eventualno raspoređivanje na drugo radno mjesto putem ocjene radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Prelom u predjelu laka, žbice, ručja i šake – Fractura ulnae, radii, carpi et manus (S 52 – S 62)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji kod komplikovanih preloma, kada je indikovana i hospitalizacija i traje koliko traje hospitalizacija i nošenje imobilizacije i još 30 dana nakon hospitalizacije i skidanja gipsa.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima bimanuelne aktivnosti, koji zahtijevaju opterećenje gornjih udova i traje dva mjeseca, u kom vremenu se sprovodi rehabilitacija i eventualno raspoređivanje na drugo radno mjesto putem ocjene radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Prelom butnjače – Fractura femoris (S 72)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i zahtijeva hospitalizaciju i traje dok traje hospitalizacija i još šest mjeseci po izlasku iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju dugo stajanje, podizanje i nošenje tereta težeg od 15 kg, duže hodanje, potrese tijela pri radu i traje još do tri mjeseca uz rehabilitaciju, a ako je nastao definitivni poremećaj finkcije, vrši se obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Prelom čašice, golenjače, lisnjače i stopala – Fractura patellae, tibiae, fibula et pedis (S 82)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i zahtijeva hospitalizaciju, traje dok traje bolničko liječenje, još četiri mjeseca za imobilizaciju i još tri mjeseca, za koje vrijeme se vrši intenzivna rehabilitacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju dugo hodanje, stajanje, nošenje tereta, čučanje, klečanje, a traje do dva mjeseca.

Ako je izgubljena ili narušena funkcija koljena ili skočnog zgloba, uputiti na ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti radi promjene radnog mjesta.

Iščašenja, uganuća i istegnuća zglobiva i veza ramenog pojasa – Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitas superioris (S 43)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: EMNG, pregled neurologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji u trajanju do šest nedjelja, za koje vrijeme traje imobilizacija i rehabilitacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji zahtijevaju pokrete u ramenom pojasu i snagu gornjeg ekstremiteta i traju još do šest nedjelja.

Iščašenje, uganuća i istegnuća zgloba i veza kuka – Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae (S 73)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje dok traje hospitalizacija, koja je strogo indikovana i još do šest mjeseci, za koje vrijeme se sprovodi rehabilitacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji iziskuju dugo stajanje, hodanje, nošenje tereta i traje do dva mjeseca, za koje vrijeme se obavezno vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Iščašenje, uganuća i istegnuća zglobova i veza koljena – Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus (S 83)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: artroskopija, ultrazvuk koljena.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje dok traje hospitalizacija ili imobilizacija i još do dva mjeseca nakon hospitalizacije, za koje vrijeme se vrši rehabilitacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji iziskuju dugo stajanje, hodanje, nošenje tereta, čučanje, klečanje i drugi prinudni položaj koljena i traje do dva mjeseca.

Iščašenje, uganuća i istegnuća zglobova i veza u predjelu skočnog zgloba i stopala – Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis (S 93)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, RTG snimak povrijeđene regije u dva pravca i pregled ortopeda i fizijatra.

Fakultativni pregledi: artroskopija, ultrazvuk koljena.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje dok traje hospitalizacija ili imobilizacija i još do šest nedjelja, za koje vrijeme se vrši rehabilitacija.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima koji iziskuju dugo stajanje, hodanje, nošenje tereta i traje do četiri nedjelje.

GRUPA XX – Spoljašnji uzroci oboljevanja i umiranja (V 01 – V 98)

Saobraćajni udesi (V 01- V 99)

Drugi spoljašnji uzroci povređivanja (W 00 – X 59)

Komplikacije medicinskog i hirurškog liječenja (Y 40 – Y84)

Ova grupa omogućava klasifikaciju događaja i uslova u spoljašnjoj sredini koji izazivaju povrede, trovanja i druge nepovoljne efekte. Ove se šifre, tamo gdje je primjenljivo, koriste pored osnovne šifre koja ukazuje na osnovno oboljenje, te ova grupa sama po sebi ne može biti uzrok privremenoj spriječenosti za rad.

GRUPA XXI – Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom (Z 00 – Z 99)

Ovi faktori mogu biti uzrok privremenoj spriječenosti za rad kod lica koje može ili ne mora biti bolesno, a koristi zdravstvenu službu iz određenih specifičnih razloga (npr. davanje organa ili tkiva, primanje profilaktičke vakcine ili savjetovanje o problemu koji po sebi nije ni bolest ni povreda).

Dijagnostički minimum: zavisi od faktora koji se utvrđuje, a odrediće ga nadležni specijalista.

Fakultativni pregledi: po nahođenju istog specijaliste.

Apsolutna spriječenost za rad: sedam do 14 dana.

Relativna spriječenost za rad: sedam dana.

POSTOPERATIVNA STANjA

Operacije na uški, spoljnom ušnom kanalu (otokliza, kanalo-meatoplastika i dr.)

Dijagnostički minimum: fizikalni pregled, standardna laboratorija, audiološki nalaz, RTGO nalaz.

Fakultativni pregled: ST uha.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje poslije otpusta iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: još sedam dana za osiguranike sa radnim mjestom u lošim mikrokli-matskim uslovima i s puno vlage.

Operacije na bubnoj opni (implantacija cjevčica, repozicija bubne opne, ambulantna revizija i sl.)

Dijagnostički minimum: otomikroskopija, standardna laboratorija, audiometrija, timpanometrija.

Apsolutna spriječenost za rad: sedam dana poslije operacije.

Relativna spriječenost: još sedam dana za osiguranike koji rade u lošim klimatskim uslovima.

Operacije mastoida i srednjeg uha (mastoidektomija, timpanoplastike raznih tipova)

Dijagnostički minimum: otomikroskopija, standardna laboratorija, audiometrija.

Fakultativni pregled: RTG uha, ST.

Apsolutna spriječenost za rad: četiri nedjelje poslije otpusta iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: još dvije nedjelje za pacijente kod kojih je potrebna svakodnevna toaleta i za one osiguranike sa radnim mjestom u lošim klimatskim uslovima.

Operacije na stapesu, facijalisu i unutrašnjem uhu (stapedoplastika, labirintektomija, dekompresija VII živca / neurosutura / neuroplastika)

Dijagnostički minimum: audiometrija, timpanometrija, vestibulometrija.

Fakultativni pregled: BERA, ST, MR.

Apsolutna spriječenost za rad: četiri nedjelje po otpustu iz bolnice.

Relativna spriječenost za rad: još dvije nedjelje kod težih operativnih zahvata.

Operacije nosa (tamponada zbog epistakse, repozicija frakture i sl.)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardna laboratorija.

Fakultativni pregled: hematološka obrada.

Apsolutna spriječenost za rad: sedam dana.

Relativna spriječenost za rad: još sedam dana (kod pacijenata čija profesija može biti rizik za novu povredu).

Operacije na nosnom septumu i školjkama (septoplasti-ka, mukotomija i dr.)

Dijagnostički minimum: fizikalni pregled, standardna laboratorija.

Fakultativni pregled: RTG sinusa, alergološke probe.

Apsolutna spriječenost za rad: 10 dana po otpustu.

Relativna spriječenost za rad: još sedam dana kod težih operativnih zahvata.

Operacija krajnika – Tonsillectomia

Indikacije za operaciju: česte recidivirajuće angine, angine sa gnojnim komplikacijama, fokalno uslovljena oboljenja čiji su uzrok krajnici (žarište), recidivirajuće upale podviličnih žlijezda, uvećani krajnici ukoliko su prepreka za disanje, recidivirajuće upale srednjeg uha sa uvećanim krajnicima, recidivira-jući katari tube faringotimpanike, atrofični gnojni krajnici.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, vrijeme krvarenja i koagulacije, RTG snimak pluća, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: nisu potrebni.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje dvije nedjelje po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje su prisutne iritativne materije i loši mikroklimatski uslovi i traje još sedam dana.

Operacije polipa i etmoida (Polypectomia, endonazalna etmoidektomija)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardna laboratorija, RTG sinusa.

Fakultativni pregled: alergološke probe, ST.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje po otpustu.

Relativna spriječenost za rad: još sedam dana za osiguranike na radnom mjestu sa lošim klimatskim uslovima i iritansima.

Operacije na maksilarnom sinusu (Caldweluc, Denker)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardna laboratorija, RTG sinusa.

Fakultativni pregled: ST.

Apsolutna spriječenost za rad: tri nedjelje po otpustu.

Relativna spriječenost za rad: još sedam dana za pacijente na radnom mjestu sa lošim mikroklimatskim uslovima.

Operacija juvenilnog fibroma

Dijagnostički minimum: klinički pregled, ST, stan-dardna laboratorija.

Fakultativni pregled: angiografija, MR.

Apsolutna spriječenost za rad: četiri nedjelje po otpustu.

Relativna spriječenost za rad: još dvije nedjelje za pacijente sa teškim operativnim zahvatima.

Operacije na frontalnim sinusima (osteoplastične, radikalne)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, radiografija sinusa, standardni laboratorijski nalazi.

Fakultativni pregled: ST.

Apsolutna spriječenost za rad: četiri nedjelje po otpustu.

Relativna spriječenost za rad: još dvije nedjelje za osiguranike sa radnim mjestom u lošim mikrokli-matskim uslovima sa naglim promjenama temperature i iritansima.

Endolaringealne operacije u laringomikroskopiji (odstranjivanje polipa, edema glasnica i sl.)

Dijagnostički minimum: indirektna laringoskopija, standardna laboratorija.

Fakultativni pregled: ST larinksa, MR.

Apsolutna spriječenost za rad: dvije nedjelje po otpustu.

Relativna spriječenost za rad: još sedam dana za osiguranike na radnom mjestu sa lošim mikrokli-matskim uslovima i koje zahtijeva duže govorno naprezanje.

Operacije na vratu (ekstirpacija / medijalne, lateralne / fistule ili ciste)

Dijagnostički minimum: klinički pregled, stan-dardna laboratorija.

Fakultativni pregled: ST, MR.

Apsolutna spriječenost za rad: tri nedjelje po otpustu.

Relativna spriječenost za rad: još dvije nedjelje za osiguranike gdje se zahtijeva duže govorno naprezanje.

Incizija i drenaža flegmone na vratu

Dijagnostički minimum: klinički pregled, stan-dardna laboratorija.

Fakultativni pregled: ST, MR.

Apsolutna spriječenost: dvije nedjelje.

Relativna spriječenost za rad: još sedam dana.

Složeni rekonstruktivni zahvati na larinksu poslije traume

Dijagnostički minimum: klinički pregled, laringomikroskopija, standardni laboratorijski nalazi.

Fakultativni pregled: ST, MR.

Apsolutna spriječenost za rad: šest nedjelja poslije otpusta.

Realtivna spriječenost za rad: još dvije nedjelje za osiguranike na radnim mjestima sa teškim fizičkim naprezanjem.

Operacija štitne žlijezde – Strumectomia

Indikacije za operaciju: čvorovi, sumnja na malignitet, jako povećana štitna žlijezda, pritisak na susjedne organe, estetski razlozi.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, vrijeme krvarenja i koagulacije, ultrazvuk štitne žlijezde, hormonski status, RTG snimak pluća, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: scintigrafija štitne žlijezde, punkcije.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje četiri nedjelje po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje je potrebna profesionalna upotreba glasa i traje još do tri nedjelje.

Operacija žučne kese – Cholecystectomia

Indikacije za operaciju: akutna upala žučne kese, kamen u žučnoj kesi, opasnost od pucanja žučne kese, pucanje žučne kese.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, vrijeme krvarenja i koagulacije, hepatogram, transaminaze, ultrazvuk žučne kese, RTG snimak pluća, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: IV holecistografija.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje četiri nedjelje po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje je potrebno fizičko naprezanje i traje još do tri nedjelje.

Operacija želuca – Resectio ventriculi

Indikacije za operaciju: stenoza pilorusa, krvarenje, pucanje, benigni i maligni tumori.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, vrijeme krvarenja i koagulacije, hepatogram, transaminaze, gastroskopija, RTG snimak pluća, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk gornjeg abdomena, nativni snimak abdomena.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje osam nedjelja po završenoj operaciji uz kontrolu kompletne krvne slike i željeza.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje je potrebno teško fizičko naprezanje, pri terenskom radu gdje nije moguće sprovoditi dijetetski režim ishrane, na poslovima u pregrijanim sredinama, na poslovima gdje se javljaju pare, gdje se javljaju vibracije i traje još do osam nedjelja, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Operacija bubrega – Nephrectomia

Indikacije za operaciju:

• apsolutne: povreda bubrega, gnojni procesi sa propadanjem tkiva bubrega, maligni tumor;

• relativne: kongenitalne anomalije, kamen u bubregu, tuberkuloza bubrega, benigni tumori.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, vrijeme krvarenja i koagulacije, urea, kreatinin, klirens kreatinina, urinokultura, ultrazvuk bubrega, intravenozna pijelogrfaija, RTG snimak pluća, pregled interniste.

Fakultativni pregledi: ST, MR, urin na Lowenstein.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje šest nedjelja po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: postoji, pri očuvanoj funkciji bubrega, na poslovima gdje je potrebno teško fizičko naprezanje, na poslovima u pregrijanim sredinama, na poslovima gdje se javljaju nefrotoksične materije i traje još do osam nedjelja, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Operacija slijepog crijeva – Appendectomia

Indikacije za operaciju: akutna upala slijepog crijeva i perforacija.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled hirurga.

Fakultativni pregledi: po nahođenju hirurga.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje četiri nedjelje po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje je potrebno teško fizičko naprezanje i dizanje tereta težeg od 20 kg i traje još do tri nedjelje.

Operacija preponske kile – Herniectomia

Indikacije za operaciju: postojanje kile i njeno uklještenje.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, RTG snimak pluća, pregled interniste i hirurga.

Fakultativni pregledi: ultrazvuk gornjeg abdomena, pregled ginekologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje šest nedjelja po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: postoji na poslovima gdje je potrebno teško fizičko naprezanje i dizanje tereta težeg od 20 kg, a radi se o mršavim licima ili ponavljanoj kili i traje još do osam nedjelja, za koje vrijeme se vrši obrada za ocjenu radne sposobnosti kod nadležnog organa za ocjenu radne sposobnosti.

Operacije genitalnih organa žene: incisija, biopsija, ablacija polipa, produvavanje jajnika sa kontrastnim snimanjem, abrazije, konizacije grlića materice, laparaskopije

Indikacije za operaciju: postojanje dijagnostikovanog problema od strane ginekologa.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: po nahođenju ginekologa.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje dvije nedjelje po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: obično ne postoji.

Operacija materice i jajnika – Histerectomia totalis cum adnexectomia

Indikacije za operaciju: benigni i maligni tumori, krvarenja, povrede.

Dijagnostički minimum: klinički pregled, standardni laboratorijski nalazi, ultrazvuk donjeg abdomena, pregled ginekologa.

Fakultativni pregledi: ST i MR.

Apsolutna spriječenost za rad: postoji i traje šest nedjelja po završenoj operaciji.

Relativna spriječenost za rad: obično ne postoji.

Kod postoperativnih stanja kod kojih su operacije rađene na klasičan način apsolutna spriječenost za rad traje četiri nedjelje po otpustu iz bolnice, a kod postoperativnih stanja kod kojih su operacije rađene na laparoskopski način apsolutna spriječenost za rad traje dvije nedjelje po izlasku iz bolnice.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021