Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O OBRAČUNU, PORAVNANjU I PRENOSU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

PRAVILNIKO OBRAČUNU, PORAVNANjU I PRENOSU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

(“Sl. glasnik RS”, br. 108/2014)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se obračun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, međusobni odnosi, prava i obaveze članova Centralnog registra i Centralnog registra u postupku poravnanja poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, te izvršenje novčanih obaveza i prenos hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta, a koji se prijavljuju berzi.

Član 2

Pojedini pojmovi koji su korišćeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

“Komisija” je Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

“Centralna banka” je Centralna banka Bosne i Hercegovine.

“Berza” je berza ili drugo uređeno javno tržište, na kojima se organizovano trguje hartijama od vrijednosti, u skladu sa propisima.

“Berzanski posrednik” je pravno lice koje je u skladu sa propisima ovlašćeno od strane Komisije za poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

“Centralni registar” je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

“Sistem Centralnog registra” je informacioni sistem i skup postupaka koji omogućavaju Centralnom registru preuzimanje podataka o pravima i obavezama članova Centralnog registra iz poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, te obračun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti na osnovu tih poslova.

“Osnovna uplata u garantni fond” su sredstva kojim član Centralnog registra solidarno odgovara za ispunjenje obaveza drugih članova Centralnog registra iz poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, a za koje Centralni registar vrši obračun i poravnanje novčanih obaveza.

“Dodatna uplata u garantni fond” su sredstva kojim član Centralnog registra odgovara za ispunjenje svojih obaveza iz poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, a za koje Centralni registar vrši obračun i poravnanje novčanih obaveza.

“Član Centralnog registra” je pravno lice koje je primljeno u članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti u Centralnom registru

“Član prodavca” je član Centralnog registra koji na strani prodavca učestvuje u poravnanju pravnog posla prodaje hartija od vrijednosti.

“Član kupca” je član Centralnog registra koji na strani kupca učestvuje u poravnanju pravnog posla kupovine hartija od vrijednosti.

“Pravilnik o članstvu” je opšti akt Centralnog registra kojim se utvrđuju odnosi između Centralnog registra i članova, te međusobna prava i obaveze.

“Transakcija” je pravni posao prodaje ili kupovine hartija od vrijednosti, zaključen na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

“Dan T+0” je dan trgovanja, odnosno zaključenja pravnog posla prodaje ili kupovine hartija od vrijednosti na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

“Dan T+1” i “Dan T+2” su prvi i drugi radni dan nakon dana trgovanja, odnosno zaključenja pravnog posla na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

“Prenos” je prenos hartija od vrijednosti sa jednog računa na drugi račun.

“Račun vlasnika” je račun vlasnika hartija od vrijednosti koji otvara i vodi Centralni registar.

“Račun klijenta” je račun koji vlasniku hartija od vrijednosti u sistemu Centralnog registra otvara član Centralnog registra i preko kojeg se izvršavaju nalozi za prodaju/kupovinu hartija od vrijednosti.

“Račun za upravljanje portfeljom” je račun koji otvara član Centralnog registra vlasniku hartija od vrijednosti za kojeg obavlja poslove upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti.

“Dilerski račun” je račun člana Centralnog registra preko kojeg član Centralnog registra zaključuje poslove prodaje/kupovine hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun.

“Kastodi račun” je račun koji u sistemu Centralnog registra otvara član Centralnog registra u skladu sa važećim propisima o kastodi poslovima.

“Zajednički račun” je prolazni račun člana Centralnog registra za koji se na berzi zaključuju, odnosno na koji se usmjeravaju poslovi za više klijenata u skladu sa važećim propisima i na koji se usmjeravaju transakcije koje se zbog greške ne mogu rasporediti na krajnjeg prodavca/ kupca.

“Račun za prinudnu kupovinu/prodaju” je račun Centralnog registra u korist kojeg, odnosno na teret kojeg se prenose hartije od vrijednosti iz transakcija u kojima član Centralnog registra nije ispunio svoje obaveze.

“Račun za pozajmljivanje” je prolazni račun člana Centralnog registra koji se koristi u postupku pozajmljivanja hartija od vrijednosti.

“Blok posao” je transakcija zaključena izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta, neposredno između berzanskih posrednika pod uslovima koje propisuje Komisija i u skladu sa pravilima berze ili drugog uređenog javnog tržišta.

II – OBRAČUN I PORAVNANjE POSLOVA ZAKLjUČENIH NA BERZI

Član 3

(1) Centralni registar vrši obračun i poravnanje hartija od vrijednosti i novčanih obaveza za poslove zaključene na berzi, osim za poslove kod kojih se novčane obaveze izvršavaju direktno između učesnika, a za koje Centralni registar pruža uslugu prenosa hartija od vrijednosti.

(2) Obračun je postupak pripremanja transakcije za poravnanje, odnosno postupak upoređivanja podataka o zaključenim pravnim poslovima sa hartijama od vrijednosti, izračunavanje obaveza za poravnanje i utvrđivanje roka izmirenja obaveza.

(3) Poravnanje znači izvršenje obaveza koje nastaju iz poslova zaključenih na berzi, odnosno prenos hartija od vrijednosti praćen prenosom novčanih sredstava.

(4) Poravnanje hartija od vrijednosti vrši se na bruto principu, odnosno na nivou krajnjeg prodavca i krajnjeg kupca.

(5) Poravnanje novca vrši se na neto principu, odnosno na nivou člana Centralnog registra.

(6) Poravnanje hartija od vrijednosti i novca po osnovu poslova zaključenih na berzi vrši se na dan T+2, osim u slučaju prinudne kupovine, odnosno prinudne prodaje za potrebe obračuna i poravnanja ili u drugim vanrednim situacijama.

(7) Vanrednom situacijom smatra se obustavljanje poravnanja po nalogu Komisije, prinudna kupovina i prodaja hartija od vrijednosti, kao i bilo koja druga situacija prouzrokovana neizvršenjem obaveza članova Centralnog registra u propisanom roku.

Član 4

(1) Član Centralnog registra dužan je da osigura uslove za pravilno izvršenje svojih obaveza nastalih na osnovu poslova zaključenih na berzi, a na način određen ovim pravilnikom.

(2) Član Centralnog registra odgovoran je za kršenje svojih obaveza nastalih na osnovu poslova zaključenih na berzi.

(3) Član Centralnog registra odgovoran je u skladu sa ovim pravilnikom i za izvršenje obaveza drugih članova Centralnog registra nastalih na osnovu poslova zaključenih na berzi.

(4) Centralni registar preuzima ostvarivanje prava (prenos, odnosno preuzimanje potraživanja) i ispunjavanje obaveze (preuzimanje duga) svojih članova iz poslova zaključenih na berzi, u skladu sa ovim pravilnikom.

(5) Za obaveze iz prethodnog stava Centralni registar ne odgovara svojom imovinom.

2.1. – Izvještaj berze o zaključenim transakcijama

Član 5

Centralni registar vrši obračun i poravnanje poslova zaključenih na berzi, na osnovu izvještaja berze.

Član 6

(1) Izvještaj berze je izvještaj o transakcijama koje su zaključene određenog dana trgovanja, a koji dostavlja berza u elektronskom zapisu najkasnije do 14:00 časova dana trgovanja (T+0).

(2) Izvještaj berze sadrži sljedeće podatke:

a) datum zaključenja transakcije,

b) oznaku hartije od vrijednosti,

v) ISIN kod,

g) količinu kupljenih i prodatih hartija od vrijednosti,

d) cijenu,

đ) oznaku berzanskog posrednika kupca i prodavca,

e) broj računa kupca i prodavca,

ž) tip računa kupca i prodavca i

z) broj transakcije (tiket).

2.1.1. – Utvrđivanje i otklanjanje grešaka

Član 7

(1) Centralni registar provjerava ispravnost podataka iz izvještaja o trgovanju i o neispravnim podacima obavještava člana Centralnog registra koji je napravio grešku.

(2) Centralni registar može izvršiti ispravke u izvještaju o trgovanju ukoliko je član Centralnog registra napravio grešku zbog koje transakciju nije moguće evidentirati u sistemu Centralnog registra.

(3) Ispravke se vrše na osnovu naloga člana Centralnog registra koji je napravio grešku.

(4) Nalog se dostavlja faksom ili elektronskim putem, do 14:30 časova dana zaključenja transakcije (T+0).

(5) Centralni registar o izvršenim ispravkama obavještava Komisiju i člana Centralnog registra za kojeg je izvršena ispravka.

(6) U slučaju ispravki u skladu sa ovim članom, Centralni registar naplaćuje naknadu u skladu sa svojim aktom o visini naknada za usluge Centralnog registra.

(7) Ukoliko član Centralnog registra koji je napravio grešku ne dostavi nalog za ispravku greške u roku iz stava 4. ovog člana, Centralni registar će transakciju usmjeriti na zajednički račun člana Centralnog registra koji je načinio grešku, o čemu Centralni registar obavještava Komisiju, berzu i članove Centralnog registra.

(8) Protiv člana Centralnog registra koji nije u roku iz stava 4. ovog člana dostavio nalog za ispravku greške Centralni registar preduzima mjere u skladu sa Pravilnikom o članstvu.

2.2. – Izvršenje novčanih obaveza iz poslova zaključenih na berzi

2.2.1. – Račun za izvršenje novčanih obaveza – račun za obračun i poravnanje

Član 8

(1) Izvršenje novčanih obaveza iz poslova zaključenih na berzi obavlja se preko posebnog računa Centralnog registra otvorenog u Centralnoj banci.

(2) Član Centralnog registra je dužan da otvori račun novčanih sredstava u jednoj od komercijalnih banaka, a koji se koristi samo za poravnanje dugovanja i potraživanja nastalih na osnovu poslova zaključenih/prijavljenih na berzi.

(3) Član Centralnog registra može da ima samo jedan račun za obračun i poravnanje.

(4) Član Centralnog registra obavještava Centralni registar o broju računa za obračun i poravnanje u roku od tri dana po zaključenju ugovora o članstvu.

(5) Novčana sredstva na računu iz stava 1. ovog člana nisu imovina Centralnog registra i ne ulaze u stečajnu ni likvidacionu masu, niti mogu biti predmet izvršenja u postupcima protiv Centralnog registra.

2.2.2. – Obračun i poravnanje novčanih dugovanja i potraživanja

Član 9

(1) Novčana dugovanja člana Centralnog registra jednaka su ukupnoj tržišnoj vrijednosti hartija od vrijednosti koje su bile predmet kupovine, uvećanoj za obračunatu pripadajuću kamatu za dužničke hartije od vrijednosti koje sadrže kupon.

(2) Novčana potraživanja člana Centralnog registra jednaka su ukupnoj tržišnoj vrijednosti hartija od vrijednosti koje su bile predmet prodaje, uvećanoj za obračunatu pripadajuću kamatu za dužničke hartije od vrijednosti koje sadrže kupon.

(3) Neto novčano dugovanje člana Centralnog registra je pozitivna razlika između zbira svih novčanih dugovanja po osnovu kupovnih poslova i zbira svih novčanih potraživanja po osnovu prodajnih poslova.

(4) Neto novčano potraživanje člana Centralnog registra je pozitivna razlika između zbira svih novčanih potraživanja po osnovu prodajnih poslova i zbira svih novčanih dugovanja po osnovu kupovnih poslova.

2.2.3. – Obavještavanje članova Centralnog registra o iznosu neto dugovanja, odnosno neto potraživanja

Član 10

Centralni registar dostavlja svakom članu Centralnog registra na dan T+0, a najkasnije do 9:00 časova dana T+1, obavještenje o iznosu neto dugovanja, odnosno neto potraživanja (u daljem tekstu: obavještenje), kao i izvještaj o transakcijama koje se uključuju u obračun i poravnanje.

Član 11

Obavještenje iz člana 10. ovog pravilnika sadrži:

a) datum,

b) broj obavještenja,

v) šifru člana Centralnog registra,

g) naziv člana Centralnog registra,

d) ukupnu vrijednost prodajnih poslova,

đ) ukupnu vrijednost kupovnih poslova,

e) iznos neto dugovanja ili iznos neto potraživanja,

ž) datum izvršenja novčanih obaveza,

z) broj računa za obračun i poravnanje Centralnog registra,

i) broj računa za obračun i poravnanje člana Centralnog registra.

Član 12

(1) Član Centralnog registra je dužan da odmah po prijemu obavještenja iz člana 10. ovog pravilnika, a najkasnije do 9:30 časova dana T+1, dostavi Centralnom registru potvrdu o prijemu obavještenja.

(2) Potvrda iz prethodnog stava obavezno sadrži:

a) datum prijema obavještenja,

b) vrijeme prijema obavještenja,

v) šifru člana Centralnog registra,

g) naziv člana Centralnog registra,

d) potpis ovlašćenog lica.

(3) Obavještenje kao i potvrda prijema obavještenja dostavljaju se faksom ili elektronskim putem.

Član 13

(1) Član Centralnog registra je dužan da provjeri tačnost i potpunost obavještenja i, ukoliko osporava njegovu tačnost i potpunost, da obavijesti Centralni registar.

(2) Smatra se da je član potvrdio tačnost i potpunost obavještenja ako ih nije osporio do 12 časova dana T+1.

(3) Ako član Centralnog registra ospori tačnost i potpunost obavještenja u skladu sa prethodnim stavom, Centralni registar i član Centralnog registra vrše usklađivanje podataka iz obračuna.

(4) Potvrđivanje tačnosti i potpunosti obavještenja obavezuje člana da ispuni obaveze sadržane u obavještenju, te se time odriče prava na prigovor u pogledu prava i obaveza iz obavještenja.

2.2.4. – Dostavljanje obavještenja Centralnoj banci

Član 14

(1) Centralni registar obavještava Centralnu banku o očekivanim uplatama i isplatama sa računa za obračun i poravnanje na dan obračuna (T+0), a najkasnije do 10:30 časova dana T+1.

(2) Obavještenje iz prethodnog člana dostavlja se faksom ili elektronskim putem.

(3) Obavještenje sadrži sljedeće podatke:

a) podaci o članovima koji duguju na dan T+2:

1) naziv člana,

2) broj računa za obračun i poravnanje člana,

3) iznos;

b) podaci o članovima koji potražuju na dan T+2:

1) naziv člana,

2) broj računa za obračun i poravnanje člana,

3) iznos;

v) ukupan iznos uplata na račun za obračun i poravnanje Centralnog registra;

g) ukupan iznos isplata sa računa za obračun i poravnanje Centralnog registra.

2.3. – Izvršenje novčanih obaveza člana Centralnog registra

2.3.1. – Neto dugovanje

Član 15

Članovi Centralnog registra koji prime obavještenje o iznosu neto dugovanja dužni su da izvrše uplatu istog u roku koji omogućava Centralnom registru raspolaganje sredstvima do 10:00 časova dana T+2.

2.3.2. – Neto potraživanje

Član 16

Centralni registar na dan T+2, po prijemu novčanih sredstava na račun za obračun i poravnanje vrši isplatu istih u korist računa članova Centralnog registra koji imaju neto potraživanja.

2.4. – Prenos hartija od vrijednosti

2.4.1. – Raspoređivanje transakcija (alokacija)

Član 17

(1) Član Centralnog registra je dužan najkasnije do 16:00 časova dana T+1 da rasporedi (alocira) transakcije sa zajedničkog računa na račun krajnjeg kupca ili prodavca.

(2) Sa zajedničkog računa berzanskog posrednika transakcije se mogu rasporediti (alocirati) na račun klijenta, račun za upravljanje portfeljom i dilerski račun člana.

(3) Sa zajedničkog kastodi računa transakcije se mogu rasporediti (alocirati) na kastodi račun na ime i/ili zbirni kastodi račun.

Član 18

(1) Ukoliko član Centralnog registra zaključi transakciju za nepostojeći račun klijenta ili račun za upravljanje portfeljom, transakcija će se usmjeriti na zajednički račun člana Centralnog registra.

(2) Ukoliko član Centralnog registra zaključi transakciju za nepostojeći broj računa čija je oznaka računa dilerski račun, transakcija će biti usmjerena na ispravan broj dilerskog računa člana Centralnog registra.

Član 19

Centralni registar na računu prodavca vrši rezervisanje hartija od vrijednosti potrebnih za poravnanje poslova zaključenih na berzi.

2.4.2. – Prenos hartija od vrijednosti

Član 20

(1) Centralni registar vrši prenos hartija od vrijednosti i novca po principu “isporuka po gglaćanju” (DVP – delivery versus payment) na dan T+2, osim u vanrednim situacijama u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Prenos hartija od vrijednosti vrši se na osnovu izvještaja organizacionog dijela za poslove obračuna i poravnanja u Centralnom registru, preknjižavanjem hartija od vrijednosti sa računa prodavca na račun kupca, čime se vrši i prenos prava svojine.

(3) Prenos hartija od vrijednosti je konačan.

2.5. – Postupci i mjere u slučaju neizvršenja obaveza

Član 21

(1) Prinudna kupovina/prodaja je postupak kupovine/ prodaje hartija od vrijednosti koju vrši Centralni registar kako bi obezbijedio ispunjenje obaveza člana Centralnog registra.

(2) Hartije od vrijednosti na računu za prinudnu kupovinu/prodaju nisu imovina Centralnog registra i ne ulaze u stečajnu ni likvidacionu masu, niti mogu biti predmet izvršenja u postupcima protiv Centralnog registra.

(3) Prinudna kupovina i prodaja hartija od vrijednosti vrši se na berzi.

2.5.1. – Neizvršenje obaveze raspoređivanja transakcija

Član 22

(1) Ako član Centralnog registra ne rasporedi (alocira) prodajnu/kupovnu transakciju u skladu sa članom 17. ovog pravilnika, na račun krajnjeg prodavca/kupca Centralni registar će usmjeriti hartije od vrijednosti iz predmetne transakcije na račun za prinudnu kupovinu/ prodaju.

(2) Ukoliko se radi o prodajnoj transakciji, Centralni registar će pokrenuti postupak prinudne kupovine hartija od vrijednosti, a ukoliko se radi o kupovnoj transakciji, pokrenuće postupak prinudne prodaje hartija od vrijednosti.

Član 23

(1) U slučaju da član Centralnog registra ne izvrši svoju obavezu raspoređivanja transakcija u propisanom roku, Centralni registar obavještava Komisiju, berzu i članove Centralnog registra.

(2) Za svaku neraspoređenu transakciju Centralni registar naplaćuje novčanu kaznu u visini od 10% vrijednosti neraspoređene transakcije i izriče mjere u skladu sa Pravilnikom o članstvu.

2.5.2. – Neizvršenje obaveze obezbjeđivanja hartija od vrijednosti na računu prodavca

Član 24

Ukoliko na računu prodavca ne postoji dovoljna količina hartija od vrijednosti, član prodavca dužan je da nabavi nedostajuću količinu hartija od vrijednosti do 10:00 časova dana T+2.

Član 25

(1) Nabavka nedostajuće količine hartija od vrijednosti vrši se pozajmljivanjem hartija od vrijednosti, u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

(2) Pozajmljivanje hartija od vrijednosti vrši se na osnovu ugovora o zajmu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: ugovor o zajmu), koji se zaključuje u pisanoj formi između članova Centralnog registra.

(3) Zajmoprimac je član Centralnog registra koji učestvuje u poravnanju transakcije zaključene na berzi u kojoj na računu prodavca ne postoji dovoljna količina hartija od vrijednosti koje su predmet transakcije.

(4) Zajmodavac je član Centralnog registra koji hartije od vrijednosti daje u zajam.

(5) Zajmoprimac je dužan da dostavi ugovor o zajmu Centralnom registru odmah po njegovom zaključenju, a Komisiji najkasnije prvog narednog radnog dana.

Član 26

(1) Predmet zajma ne mogu biti hartije od vrijednosti na kojima je u Centralnom registru upisano neko pravo u korist trećeg lica ili zabrana ili ograničenje prava raspolaganja.

(2) Predmet zajma ne mogu biti ni hartije od vrijednosti u svojini lica kojem je po propisima o preuzimanju akcionarskih društava i rješenju Komisije nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje akcionarskog društva, a koje je emitovalo akcionarsko društvo na koje se odnosi obaveza preuzimanja.

Član 27

Kupovinu hartija od vrijednosti u cilju vraćanja zajma zajmodavcu zajmoprimac vrši na berzi za račun prodavca za kojeg je uzeo u zajam hartije od vrijednosti.

Član 28

Obavezni elementi ugovora o zajmu hartija od vrijednosti su:

a) podaci o ugovornim stranama (firma i sjedište zajmodavca i zajmoprimca, te podaci o licima koja zastupaju ugovorne strane, tj. ime i prezime zakonskog zastupnika ili punomoćnika), sa naznakom za čiji račun se zaključuje ugovor, te podaci o klijentu (ime, prezime i JMB za fizičko lice/firma, sjedište i MB za pravno lice) ako zajmodavac ili zajmoprimac zaključuju ugovor za račun svog klijenta; kastodi banka koja daje u zajam hartije od vrijednosti svog klijenta koje se nalaze na zbirnom kastodi računu nije u obavezi da navede podatke o klijentu za čiji račun zaključuje ugovor;

b) predmet ugovora (količina, vrsta, klasa i lokalna oznaka hartija od vrijednosti i naziv emitenta);

v) svrha u koju zajmoprimac mora koristiti pozajmljene hartije od vrijednosti (naznaka da se hartije od vrijednosti uzimaju u zajam radi obezbjeđivanja nedostajućih hartija od vrijednosti za potrebe obračuna i poravnanja posla koji je zaključen na berzi, dan trgovanja kada je posao zaključen, podaci o prodavcu koji nema hartije od vrijednosti koje su bile predmet posla ili ih nema u dovoljnoj količini);

g) broj računa za pozajmljivanje zajmoprimca i broj računa prodavca za čiji račun se uzimaju u zajam hartije od vrijednosti, a na kojem nema ili nema dovoljno hartija od vrijednosti koje treba isporučiti kupcu;

d) broj računa za pozajmljivanje zajmodavca i broj računa na kojem se nalaze hartije od vrijednosti koje se daju u zajam;

đ) izjava zajmodavca ako u zajam daje hartije od vrijednosti svog klijenta da za to ima saglasnost klijenta;

e) iznos naknade uz koju se hartije od vrijednosti daju u zajam, ako je zajam ugovoren uz naknadu, te broj novčanog računa zajmodavca na koji se doznačava ugovorena naknada;

ž) obaveza zajmodavca da će odmah po zaključenju ugovora, a najkasnije do 10:00 časova drugog radnog dana (T+2) od zaključenja na berzi onog posla za koji prodavac nema ili nema dovoljno hartija od vrijednosti, dati nalog Centralnom registru da sa računa na kojem se nalaze hartije od vrijednosti koje se daju u zajam prenese te hartije na račun za pozajmljivanje zajmodavca, a sa tog računa na račun za pozajmljivanje zajmoprimca;

z) obaveza zajmoprimca da će odmah nakon što je zajmodavac dao nalog iz prethodne alineje, a najkasnije do 10:00 časova drugog radnog dana (T+2) od zaključenja na berzi onog posla za koji prodavac nema ili nema dovoljno hartija od vrijednosti, dati nalog Centralnom registru da sa računa za pozajmljivanje zajmoprimca prenese pozajmljene hartije od vrijednosti na račun prodavca za čiji račun je zajmoprimac uzeo u zajam hartije od vrijednosti;

i) rok za vraćanje zajma;

j) obaveza zajmoprimca da će odmah nakon što na berzi kupi hartije od vrijednosti u cilju vraćanja zajma zajmodavcu dati nalog Centralnom registru da prenese kupljene hartije od vrijednosti sa računa za koji su kupljene na račun za pozajmljivanje zajmoprimca, a sa računa za pozajmljivanje zajmoprimca na njegov dilerski račun ako je on svom klijentu dao u zajam hartije od vrijednosti za svoj račun, odnosno na račun za pozajmljivanje zajmodavca;

k) obaveza zajmodavca da će odmah nakon što je zajmoprimac dao nalog iz prethodne alineje dati nalog Centralnom registru da sa računa za pozajmljivanje zajmodavca prenese kupljene hartije od vrijednosti na dilerski račun zajmodavca ako je zajmodavac hartije od vrijednosti dao u zajam za svoj račun, odnosno na račun sa koga su date hartije od vrijednosti u zajam;

l) datum i mjesto zaključenja ugovora;

lj) potpisi zastupnika/punomoćnika i pečati ugovornih strana.

Član 29

(1) Ugovor o zajmu hartija od vrijednosti zaključuje član prodavca, u svoje ime a za račun svog klijenta, tj. prodavca ili u svoje ime i za svoj račun kao zajmoprimac sa zajmodavcem koji može biti:

a) drugi član Centralnog registra u svoje ime i za svoj račun ili

b) drugi član Centralnog registra u svoje ime, a za račun svog klijenta.

(2) Zajmodavac koji zaključuje ugovor o zajmu u svoje ime, a za račun svog klijenta mora imati saglasnost klijenta za davanje hartija od vrijednosti u zajam.

(3) Kao zajmodavac može se pojaviti i član prodavca ako daje u zajam hartije od vrijednosti sa svog dilerskog računa, u kom slučaju ugovor o zajmu zaključuje član prodavca kao zajmodavac u svoje ime i za svoj račun i taj isti član prodavca kao zajmoprimac u svoje ime, a za račun svog klijenta, tj. prodavca koji nema ili nema dovoljno hartija od vrijednosti koje su bile predmet posla zaključenog na berzi.

(4) Za račun svojih klijenata isti član Centralnog registra može zaključiti ugovor o zajmu i kao zajmoprimac i kao zajmodavac, u kom slučaju zaključuje ugovor kao zajmoprimac u svoje ime, a za račun svog klijenta, tj. prodavca koji nema ili nema dovoljno hartija od vrijednosti, a kao zajmodavac u svoje ime, a za račun svog klijenta čije hartije od vrijednosti daje u zajam.

Član 30

Odmah po zaključenju ugovora o zajmu, a najkasnije do 10:00 časova dana T+2, zajmodavac daje nalog Centralnom registru da sa računa na kojem se nalaze hartije od vrijednosti koje se daju u zajam prenese hartije od vrijednosti na račun za pozajmljivanje zajmodavca, a sa tog računa na račun za pozajmljivanje zajmoprimca.

Član 31

Odmah nakon što je zajmodavac dao nalog iz člana 30. ovog pravilnika, a najkasnije do 10:00 časova dana T+2, zajmoprimac daje nalog Centralnom registru da sa računa za pozajmljivanje zajmoprimca prenese pozajmljene hartije od vrijednosti na račun prodavca za čiji račun je zajmoprimac uzeo u zajam hartije od vrijednosti.

Član 32

(1) Ugovor o zajmu je pravni osnov za prenos prava svojine na pozajmljenim hartijama od vrijednosti sa zajmodavca ako hartije od vrijednosti daje u zajam za svoj račun, odnosno sa klijenta zajmodavca ako zajmodavac hartije od vrijednosti daje u zajam za račun svog klijenta, na zajmoprimca, odnosno klijenta zajmoprimca za čiji račun zajmoprimac uzima u zajam hartije od vrijednosti (prodavac iz pravnog posla zaključenog na berzi).

(2) Računi za pozajmljivanje zajmodavca i zajmoprimca su prolazni računi i prenosom hartija od vrijednosti na te račune ne prenosi se pravo svojine na hartijama od vrijednosti na zajmodavca i zajmoprimca.

(3) Na račun za pozajmljivanje hartije od vrijednosti mogu se prenijeti sa drugog računa za pozajmljivanje, sa kastodi računa, sa računa klijenta, sa računa za upravljanje portfeljom i sa dilerskog računa člana Centralnog registra.

(4) Sa računa za pozajmljivanje hartije od vrijednosti mogu se prenijeti na drugi račun za pozajmljivanje, na kastodi račun, na račun klijenta, na račun za upravljanje portfeljom i na dilerski račun člana Centralnog registra.

Član 33

(1) Na osnovu ugovora o zajmu i naloga datih od strane zajmodavca i zajmoprimca, Centralni registar prenosi hartije od vrijednosti koje su predmet zajma sa računa zajmodavca (dilerski račun) ako hartije od vrijednosti daje u zajam za svoj račun, odnosno sa računa njegovog klijenta ako hartije od vrijednosti daje u zajam za račun klijenta, na račun za pozajmljivanje zajmodavca, a sa ovog računa za pozajmljivanje na račun za pozajmljivanje zajmoprimca.

(2) Sa računa za pozajmljivanje zajmoprimca Centralni registar prenosi pozajmljene hartije od vrijednosti na račun prodavca za koji je zajmoprimac uzeo u zajam hartije od vrijednosti.

Član 34

Nakon što zajmoprimac na berzi kupi hartije od vrijednosti koje su predmet zajma radi njihovog vraćanja zajmodavcu, Centralni registar na osnovu ugovora o zajmu i naloga datih od strane zajmoprimca i zajmodavca prenosi kupljene hartije od vrijednosti sa računa za koji su kupljene na račun za pozajmljivanje zajmoprimca, a sa računa za pozajmljivanje zajmoprimca na njegov dilerski račun ako je on svom klijentu dao u zajam hartije od vrijednosti za svoj račun, odnosno na račun njegovog klijenta ako je u zajam dao hartije od vrijednosti za račun svog klijenta, odnosno na račun za pozajmljivanje zajmodavca ako je zajmodavac drugi člana Centralnog registra.

Član 35

Ugovor o zajmu je pravni osnov za prenos prava svojine na hartijama od vrijednosti, kupljenim radi vraćanja zajma, sa zajmoprimca ili njegovog klijenta za čiji račun su hartije od vrijednosti uzete u zajam i kupljene radi vraćanja zajma, na zajmodavca ako je hartije od vrijednosti dao u zajam za svoj račun, odnosno na klijenta zajmodavca ako je zajmodavac hartije od vrijednosti dao u zajam za račun svog klijenta.

Član 36

Nakon što je zajmoprimac dao nalog iz člana 34. ovog pravilnika, zajmodavac daje nalog Centralnom registru da se sa računa za pozajmljivanje zajmodavca prenesu kupljene hartije od vrijednosti na dilerski račun zajmodavca ako je zajmodavac hartije od vrijednosti dao u zajam za svoj račun, odnosno na račun klijenta ako je hartije od vrijednosti dao za račun klijenta.

Član 37

Centralni registar obavještava Komisiju da je izvršeno vraćanje pozajmljenih hartija od vrijednosti prvog narednog dana nakon povrata pozajmljenih hartija od vrijednosti na račun sa kojeg su date u zajam.

Član 38

Ako član prodavca ne izvrši svoje obaveze u rokovima i na način propisan čl. 17. i 24. ovog pravilnika, Centralni registar će pokrenuti postupak prinudne kupovine nedostajućih hartija od vrijednosti.

Član 39

(1) Kupovina nedostajućih hartija od vrijednosti vrši se na berzi preko berzanskog posrednika, davanjem naloga “sve ili ništa” u skladu sa odredbama Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika, koji donosi Komisija.

(2) Nakon zaključenja transakcije berza dostavlja Centralnom registru podatke o zaključenoj transakciji, a u cilju kontrole tačnosti podataka i mogućnosti realizacije transakcije.

(3) Ukoliko neki od podataka iz transakcije nije tačan ili prodavac ne posjeduje hartije od vrijednosti koje su predmet prodaje, član prodavca dužan je da izvrši izmjene zaključenog posla (ispravka ili raskid) u skladu sa pravilima berze.

Član 40

(1) Član Centralnog registra je dužan da izvrši avansnu uplatu sredstava potrebnih za plaćanje hartija od vrijednosti koje su predmet prinudne kupovine i Centralnom registru dostavi dokaz o uplati.

(2) Plaćanje se vrši u korist posebnog računa Centralnog registra (račun za obračun i poravnanje).

Član 41

Centralni registar prenosi kupljene hartije od vrijednosti sa računa prodavca na račun za prinudnu kupovinu Centralnog registra, a sa njega na račun prodavca u poslu za čiji račun je zaključen posao na berzi, a koji nema hartija od vrijednosti koje su bile predmet posla ili ih nema u dovoljnoj količini.

Član 42

(1) Ukoliko član Centralnog registra ne uplati sredstva iz člana 40. ovog pravilnika u propisanom roku, Centralni registar će izvršiti plaćanje iz sredstava garantnog fonda.

(2) Ukoliko član Centralnog registra ne uplati sredstva iz člana 40. ovog pravilnika, a vrijednost hartija od vrijednosti koje su bile predmet prinudne kupovine je veća od sredstava garantnog fonda, zaključena transakcija se raskida.

Član 43

Ukoliko je Centralni registar koristio sredstva garantnog fonda za izvršenje obaveza iz člana 40, shodno se primjenjuje član 52. ovog pravilnika.

Član 44

U slučaju da član ne izvrši svoju obavezu nabavke hartija od vrijednosti, Centralni registar će obavijestiti Komisiju kao i preduzeti mjere u skladu sa Pravilnikom o članstvu.

Član 45

(1) U slučaju da ukupna nedostajuća količina hartija od vrijednosti nije nabavljena pozajmljivanjem, a ni prinudnom kupovinom od strane Centralnog registra, poravnanje te transakcije se neće moći izvršiti i transakcija će dobiti status neizvršene transakcije.

(2) O slučaju iz prethodnog stava Centralni registar obavještava Komisiju, berzu i članove Centralnog registra.

2.5.3. Neizvršenje obaveza plaćanja

Član 46

(1) Garantni fond je imovina članova Centralnog registra kojom Centralni registar upravlja i raspolaže u svoje ime, a za račun članova Centralnog registra.

(2) Garantni fond se formira ulaganjem novčanih sredstava članova Centralnog registra na poseban račun Centralnog registra.

(3) U slučaju da član Centralnog registra ne izvrši svoje obaveze iz čl. 15. i 40. ovog pravilnika, za izvršenje tih obaveza Centralni registar koristi sredstva dodatne uplate u garantni fond tog člana Centralnog registra i osnovnih uplata u garantni fond svih članova Centralnog registra.

(4) Sredstva garantnog fonda nisu imovina Centralnog registra i ne ulaze u stečajnu ni likvidacionu masu, niti mogu biti predmet izvršenja u postupcima protiv Centralnog registra.

Član 47

Sredstva garantnog fonda čine:

a) osnovna uplata, čiji iznos je jednak za sve članove Centralnog registra i

b) dodatne uplate članova Centralnog registra.

Član 48

(1) Upravni odbor Centralnog registra utvrđuje kriterijume na osnovu kojih Centralni registar polugodišnje utvrđuje iznos osnovne uplate za članove Centralnog registra.

(2) Upravni odbor Centrapnog registra utvrđuje kriterijume na osnovu kojih Centralni registar mjesečno utvrđuje iznos dodatne uplate za članove Centralnog registra.

(3) Visina osnovne uplate se mijenja ako se promijene prosječni polugodišnji obim i vrijednost novčanih obaveza iz poslova koje su na berzi zaključili svi članovi Centralnog registra.

(4) Visina dodatne ugglate u garantni fond pojedinog člana Centralnog registra mjesečno se mijenja ako se promijeni ukupna vrijednost novčanih obaveza iz zaključenih poslova tog člana Centralnog registra u proteklom mjesecu.

Član 49

Svi članovi Centralnog registra solidarno garantuju za izvršenje novčanih obaveza koje su nastale na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaključenim na berzi, do visine osnovne uplate u garantni fond.

Član 50

(1) U slučaju da član Centralnog registra ne izvrši obaveze u skladu sa čl. 15. i 40. ovog pravilnika, Centralni registar iste izmiruje iz sredstava garantnog fonda i o tome istoga dana obavještava Komisiju.

(2) Novčane obaveze iz prethodnog stava izvršavaju se najprije do visine uplate u garantni fond člana Centralnog registra koji nije ispunio obaveze i to prvo na teret njegove dodatne uplate u garantni fond, a ako ta sredstva nisu dovoljna, onda na teret njegove osnovne uplate u garantni fond.

(3) Ako sredstva ovog člana Centralnog registra nisu dovoljna za izvršenje novčanih obaveza, onda se razlika novčanih obaveza izvršava iz osnovnih uplata ostalih članova Centralnog registra u garantni fond.

Član 51

(1) Hartije od vrijednosti koje su bile predmet kupovnih poslova, koje je zaključio član Centralnog registra za čiji račun su korišćena sredstva garantnog fonda ili čije je novčane obaveze Centralni registar izvršio iz garantnog fonda prenose se na račun za prinudnu prodaju hartija od vrijednosti.

(2) Da bi se obezbijedilo ispunjenje obaveza člana Centralnog registra – dužnika, pored prenosa hartija od vrijednosti iz stava 1. ovog člana, Centralni registar vrši i upis založnog prava na hartijama od vrijednosti u vlasništvu tog člana Centralnog registra – dužnika.

Član 52

Član Centralnog registra – dužnik obavezan je da narednog dana od dana korišćenja sredstava garantnog fonda vrati isti iznos novčanih sredstava uvećan za iznos novčane kazne, koja iznosi 10% novčanih sredstava koja su korišćena iz garantnog fonda.

Član 53

Ako član Centralnog registra – dužnik ne izvrši uplatu novčanih sredstava u garantni fond u skladu sa prethodnim članom, Centralni registar je ovlašćen da na berzi proda hartije od vrijednosti iz člana 51. ovog pravilnika.

Član 54

(1) Prodaja hartija od vrijednosti iz člana 51. ovog pravilnika vrši se tako da se prvo prodaju hartije od vrijednosti koje su bile predmet kupovnih poslova.

(2) Ako novčana sredstva ostvarena prodajom hartija od vrijednosti iz prethodnog stava nisu dovoljna za izmirenje duga člana Centralnog registra iz člana 52. ovog pravilnika, Centralni registar vrši prodaju hartija od vrijednosti u vlasništvu člana Centralnog registra.

Član 55

Novčana sredstva koja se ostvare prodajom hartija od vrijednosti iz člana 51. ovog pravilnika uplaćuju se u garantni fond do visine korišćenih sredstava garantnog fonda uvećana za iznos novčane kazne, a ostatak sredstava vraća se članu Centralnog registra koji nije izvršio svoje obaveze.

Član 56

(1) U slučaju da sredstva garantnog fonda nisu dovoljna za pokriće neugglaćenog iznosa neto novčanog dugovanja, poravnanje kupovnih transakcija neće se moći izvršiti i transakcije će dobiti status neizvršenih transakcija.

(2) O slučaju iz stava 1. ovog člana Centralni registar obavještava Komisiju, berzu i članove Centralnog registra.

III – PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO OSNOVU POSLOVA ZAKLjUČENIH NA BERZI ČIJE SE NOVČANE OBAVEZE IZVRŠAVAJU DIREKTNO IZMEĐU UČESNIKA

3.1. – Prenos akcija državnog kapitala i akcija pridruženih akcionara

Član 57

Prenos akcija državnog kapitala i akcija pridruženih akcionara po osnovu prodaje na berzi metodom aukcije vrši se u skladu sa posebnim propisima.

3.2. – Prenos hartija od vrijednosti na osnovu poslova zaključenih na tržištu novca

Član 58

(1) Izvještaj o zaključenim i plaćenim transakcijama, a za koje je Centralni registar potvrdio da su ispunjeni uslovi za prenos, berza dostavlja Centralnom registru do 14 časova dana T+0, odnosno dana realizacije posla.

(2) Prenos hartija od vrijednosti vrši se preknjižavanjem hartija od vrijednosti sa računa prodavca na račun kupca, čime se vrši i prenos prava svojine.

(3) Centralni registar vrši prenos po dostavljanju izvještaja iz stava 1. ovog člana na dan T+0.

IV – IZVRŠENjE NOVČANIH OBAVEZA I PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO OSNOVU POSLOVA ZAKLjUČENIH IZVAN BERZE, A KOJI SE PRIJAVLjUJU BERZI

4.1. – Obavještavanje o blok poslu

Član 59

(1) Berza dostavlja izvještaj o prijavljenim blok poslovima u elektronskom zapisu najkasnije do 14:00 časova dana prijave blok posla.

(2) Izvještaj berze sadrži sljedeće podatke:

a) datum,

b) oznaku hartije od vrijednosti,

v) količinu kupljenih i prodatih hartija od vrijednosti,

g) cijenu,

d) oznaku berzanskog posrednika kupca i prodavca,

đ) broj i tip računa kupca i prodavca,

e) broj transakcije (tiket).

(3) Vrijednost blok posla jednaka je vrijednosti obračunatoj po cijeni iz blok posla, uvećanoj za obračunatu pripadajuću kamatu za dužničke hartije od vrijednosti koje sadrže kupon.

Član 60

Na osnovu izvještaja berze iz člana 59. stav 2. organizacioni dio za poslove obračuna i poravnanja u Centralnom registru formira izvještaj koji služi kao osnov za prenos hartija od vrijednosti, odnosno izvršenje obaveza iz blok posla.

Član 61

(1) Novčane obaveza iz blok posla mogu se izvršavati:

– direktno između učesnika u blok poslu ili

– preko posebnog računa Centralnog registra otvorenog u Centralnoj banci.

(2) Novčana sredstva na računu iz stava 1. ovog člana nisu imovina Centralnog registra i ne ulaze u stečajnu ni likvidacionu masu, niti mogu biti predmet izvršenja u postupcima protiv Centralnog registra.

Član 62

(1) Članovi Centralnog registra koji učestvuju u blok poslu dužni su obavijestiti Centralni registra o:

– načinu izvršenja novčanih obaveza iz blok posla,

– datumu prenosa hartija od vrijednosti, odnosno o datumu izvršenja obaveza iz blok posla.

(2) Obavještenje se dostavlja na dan prijavljivanja blok posla do 13:00 časova.

4.2. – Prenos hartija od vrijednosti u slučaju izvršenja novčanih obaveza direktno između učesnika u blok poslu

Član 63

Ukoliko se novčane obaveze izvršavaju direktno između učesnika, prenos hartija od vrijednosti koje su bile predmet blok posla vrši se na osnovu:

a) izvještaja organizacionog dijela za poslove obračuna i poravnanja u Centralnom registru iz člana 60. ovog pravilnika,

b) naloga za prenos hartija od vrijednosti koji daje član prodavca u blok poslu,

v) potvrde banke o izvršenom plaćanju vrijednosti blok posla.

Član 64

(1) Po prijemu dokumentacije iz člana 63. ovog pravilnika, Centralni registar vrši provjeru i upoređivanje primljene dokumentacije.

(2) Ako su podaci istovjetni, Centralni registar vrši prenos hartija od vrijednosti preknjižavanjem hartija od vrijednosti sa računa prodavca na račun kupca, čime se vrši i prenos prava svojine.

Član 65

Ako dokumentacija iz člana 63. ovog pravilnika nije potpuna ili podaci u dokumentaciji nisu istovjetni, Centralni registar odbija izvršenje naloga i o tome obavještava člana.

4.3. – Prenos hartija od vrijednosti i izvršenje novčanih obaveza iz blok posla preko posebnog računa Centralnog registra

Član 66

(1) Član kupca dužan je uplatiti vrijednost blok posla na poseban račun Centralnog registra otvoren u Centralnoj banci, na najavljeni datum izvršenja novčanih obaveza, do 13:00 časova.

(2) Po prijemu novčanih sredstava Centralni registar vrši isplatu istih u korist računa člana prodavca iz blok posla.

(3) Prenos hartija od vrijednosti vrši se na osnovu izvještaja organizacionog dijela za poslove obračuna i poravnanja u Centralnom registru iz člana 60. ovog pravilnika, preknjižavanjem hartija od vrijednosti sa računa prodavca na račun kupca, čime se vrši i prenos prava svojine.

(4) Centralni registar vrši prenos hartija od vrijednosti i novca po principu “isporuka po gglaćanju” (DVP – delivery versus payment) na najavljeni datum izvršenja obaveza iz blok posla.

V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67

Novčana sredstva i hartije od vrijednosti koje nisu imovina Centralnog registra, prema odredbama ovog pravilnika, kao i obavještenja o iznosu neto dugovanja/potraživanja, u poslovnim knjigama Centralnog registra vode se vanbilansno.

Član 68

(1) Na ovaj pravilnik saglasnost daje Komisija.

(2) Po dobijanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, ovaj pravilnik će se objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 69

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/13).

Član 70

Ovaj pravilnik stupa na snagu 01.01.2015. godine.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021