Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O ČLANSTVU U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. BANjA LUKA

PRAVILNIK O ČLANSTVU U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. BANjA LUKA

(“Sl. glasnik RS”, br. 49/2017 i 28/2019)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se:

a) vrste članstva,

b) uslovi za prijem u članstvo,

v) postupak prijema u članstvo,

g) prava, obaveze i odgovornosti člana,

d) prestanak članstva.

Član 2

(1) Član Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar) je pravno lice koje je Centralni registar primio u članstvo i sa kojim je Centralni registar zaključio ugovor o članstvu.

(2) Isto lice može da bude član Centralnog registra u više vrsta članstva.

(3) Prijem u članstvo i zaključenje ugovora o članstvu vrši se posebno za svaku vrstu članstva.

(4) Svojstvo člana Centralnog registra i prava i obaveze po osnovu članstva stiču se zaključenjem ugovora o članstvu između Centralnog registra i lica koje je Centralni registar primio u članstvo.

(5) Članarinu i naknadu za usluge koje članu pruža Centralni registar član je dužan da plati u skladu sa odlukom Centralnog registra o naknadama.

(6) Opštim aktom Centralnog registra mogu se propisati novčane kazne za članove.

Član 3

(1) Član Centralnog registra mogu da budu:

a) banka,

b) osiguravajuće društvo,

v) berzanski posrednik,

g) berza,

d) drugo uređeno javno tržište,

đ) društvo za upravljanje investicionim fondom,

e) društvo za upravljanje penzijskim fondom,

ž) emitent hartija od vrijednosti,

z) Centralna banka Bosne i Hercegovine,

i) strana banka,

j) strani berzanski posrednik,

k) finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske,

l) druge finansijske organizacije.

(2) Član Centralnog registra iz stava 1 t. a), v), g), d), đ), i), j) i l) mora da ima dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) za obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti utvrđenih Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, odnosno poslova utvrđenih Zakonom o investicionim fondovima, zavisno od vrste članstva u Centralnom registru, a član Centralnog registra iz t. b) i e) mora imati dozvolu drugog nadležnog organa ukoliko je postojanje takve dozvole propisano posebnim zakonom.

(3) Član Centralnog registra ima pravo uvida u dio elektronske evidencije podataka u sistemu Centralnog registra koji je povezan sa njegovom identifikacionom oznakom u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, propisima Komisije, ovim pravilnikom i drugim opštim aktima Centralnog registra.

(4) Članstvo radi učestvovanja na tržištu novca koje organizuje Banjalučka berza a.d. Banja Luka ostvaruje se u skladu s posebnim procedurama rada s instrumentima tržišta novca koje donosi direktor Centralnog registra, i na to članstvo ne primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.

(5) Kastodi poslovi koji se izvršavaju u sistemu Centralnog registra uređuju se posebnim uputstvom koje donosi Upravni odbor Centralnog registra.

Član 4

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje koje je tim pojmovima određeno Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o investicionim fondovima, pravilnicima Komisije i drugim opštim aktima Centralnog registra, ako ovim pravilnikom nije drugačije naznačeno.

II – VRSTE ČLANSTVA

Član 5

(1) Vrste članstva u Centralnom registru su:

a) članstvo u sistemu obračuna i poravnanja,

b) članstvo u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti,

v) članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta,

g) članstvo u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda.

(2) Članstvo berze i drugog uređenog javnog tržišta kao posebnu vrstu članstva propisuje Upravni odbor Centralnog registra posebnim aktom.

Članstvo u sistemu obračuna i poravnanja

Član 6

Članstvo u sistemu obračuna i poravnanja je članstvo u kojem Centralni registar:

a) omogućava članu neposredno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa klijenta, kastodi računa, te računa za upravljanje portfeljom klijenta i računa za preuzimanje,

b) otvara članu dilerski račun, zajednički račun i račun za pozajmljivanje,

v) omogućava članu pristup njegovim računima ili računima njegovih klijenata i izdavanje izvoda o stanju na računima otvorenim kod člana,

g) omogućava članu da sa računa vlasnika hartija od vrijednosti prenese hartije od vrijednosti koje su predmet naloga na račune otvorene kod člana,

d) prenosi hartije od vrijednosti na zbirni kastodi račun i dodjeljuje registarski kod kastodi računima,

đ) vraća hartije od vrijednosti na račun vlasnika hartija od vrijednosti,

e) vrši obračun ukupnih novčanih obaveza i potraživanja člana Centralnog registra, koja su nastala na osnovu poslova zaključenih sa hartijama od vrijednosti na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu (u daljem tekstu: poslovi zaključeni na berzi),

ž) utvrđuje iznos neto dugovanja, odnosno neto potraživanja člana po osnovu poslova zaključenih na berzi,

z) omogućava raspoređivanje poslova zaključenih na berzi preko zajedničkog računa na račun krajnjeg kupca/prodavca,

i) vrši poravnanje hartija od vrijednosti i novca,

j) prenosi hartije od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi ili izvan berze, a čije se novčane obaveze izvršavaju direktno između učesnika,

k) prenosi hartije od vrijednosti po osnovu pozajmljivanja hartija od vrijednosti,

l) vrši prinudnu kupovinu i prodaju hartije od vrijednosti za potrebe obračuna i poravnanja poslova zaključenih na berzi,

lj) iz sredstava garantnog fonda izmiruje novčane obaveze člana po osnovu poslova zaključenih na berzi ako član ne izvrši svoje novčane obaveze iz tih poslova.

Član 7

Član Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja može da bude:

a) berzanski posrednik,

b) kastodi banka, odnosno banka depozitar koja obavlja kastodi poslove za investicioni fond,

v) strani berzanski posrednik,

g) strana banka.

Član 8

(1) Obračun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti vrše se u skladu s opštim aktom Centralnog registra o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti.

(2) Centralni registar ne odgovara za štetu koja nastane u slučaju da član u sistemu obračuna i poravnanja ne postupi u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, propisima Komisije, opštim aktima Centralnog registra i nalogom klijenta.

Članstvo u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti

Član 9

Članstvo u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti je članstvo u kojem Centralni registar:

a) omogućava članu neposredan upis i brisanje založnog prava na hartijama od vrijednosti koje se nalaze na kastodi računu,

b) sprovodi postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti koje se nalaze na kastodi računu.

Član 10

Član Centralnog registra u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti može da bude:

a) berzanski posrednik ako ima dozvolu za obavljanje kastodi poslova,

b) kastodi banka, odnosno banka depozitar koja obavlja kastodi poslove za investicioni fond.

Član 11

(1) Upis i brisanje založnog prava na hartijama od vrijednosti koje se nalaze na kastodi računu član vrši u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i opštim aktima Centralnog registra.

(2) Centralni registar ne odgovara za štetu koja nastane u slučaju da kastodi banka prilikom upisa ili brisanja založnog prava ne postupi u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i opštim aktima Centralnog registra.

Članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta

Član 12

Članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta je članstvo u kojem Centralni registar omogućava članu:

a) uvid u podatke o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima,

b) uvid u podatke o statusu hartije od vrijednosti pojedinačnog vlasnika,

v) uvid u podatke o hartijama od vrijednosti koje su povučene i brisane.

Član 13

(1) Član Centralnog registra u sistemu uvida u stanje na računu emitenta mogu da budu:

a) emitent – za sve hartije od vrijednosti koje je emitovao,

b) društvo za upravljanje investicionim fondom – za sve hartije od vrijednosti koje je emitovao investicioni fond kojim to društvo upravlja,

v) Centralna banka Bosne i Hercegovine kao agent emisije – za dužničke hartije od vrijednosti koje emituje Bosna i Hercegovina,

g) agent emisije – za dužničke hartije od vrijednosti koje emitent emituje kontinuiranom metodom ili u tranšama,

d) društvo za upravljanje penzijskim fondom – za sve hartije od vrijednosti koje je emitovao penzijski fond kojim to društvo upravlja,

đ) finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske – za sve hartije od vrijednosti koje su emitovali fondovi kojim te organizacije upravljaju.

(2) Član u sistemu uvida u stanje na računu emitenta dužan je da podatke o vlasnicima hartija od vrijednosti obezbijedi od neovlašćenog korišćenja i odgovoran je za štetu koja u vezi s tim nastane.

Članstvo u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda

Član 14

Članstvo u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda je članstvo u kojem Centralni registar omogućava članu:

a) uvid u podatke o udjelima i njihovim vlasnicima,

b) uvid u podatke o statusu udjela pojedinačnog vlasnika,

v) uvid u podatke o broju i datumu sticanja i otuđenja udjela pojedinačnog vlasnika.

Član 15

(1) Član Centralnog registra u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda može da bude:

a) društvo za upravljanje investicionim fondom – za udjele koje je emitovao otvoreni investicioni fond kojim to društvo upravlja,

b) banka depozitar otvorenog investicionog fonda – za udjele koje je emitovao otvoreni investicioni fond za koji obavlja poslove banke depozitara.

(2) Član u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda dužan je da podatke o vlasnicima udjela obezbijedi od neovlašćenog korišćenja i odgovoran je za štetu koja u vezi s tim nastane.

III – USLOVI ZA PRIJEM U ČLANSTVO

Član 16

(1) Uslovi za prijem u članstvo u sistemu obračuna i poravnanja iz člana 5. tačka a) ovog pravilnika su:

a) posjedovanje dozvole za obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti, izdate od strane Komisije (brokerski poslovi, dilerski poslovi, poslovi upravljanja portfeljom, kastodi poslovi), odnosno poslova depozitara investicionih fondova,

b) posjedovanje novčanih sredstava za uplatu u garantni fond,

v) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova.

(2) Pod tehničkim uslovima podrazumijeva se posjedovanje informatičke, programske i druge opreme propisane posebnim procedurama o registraciji člana, koje donosi direktor Centralnog registra.

(3) Pod kadrovskim uslovima podrazumijevaju se uslovi koje za dobijanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti mora da ispunjava berzanski posrednik i kastodi banka u pogledu kadrovske osposobljenosti, a koje propisuje Komisija.

Član 17

(1) Uslovi za prijem u članstvo u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti iz člana 5. tačka b) ovog pravilnika su:

a) posjedovanje dozvole za obavljanje kastodi poslova, odnosno poslova depozitara investicionih fondova, izdate od strane Komisije,

b) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova.

(2) Pod tehničkim uslovima podrazumijeva se posjedovanje informatičke, programske i druge opreme propisane posebnim procedurama o registraciji člana, koje donosi direktor Centralnog registra.

(3) Pod kadrovskim uslovima podrazumijeva se da je član ovlastio najmanje jednog svog zaposlenog radnika za poslovanje sa Centralnim registrom u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti.

Član 18

(1) Uslovi za prijem u članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta iz člana 5. tačka v) ovog pravilnika su:

a) za emitenta: ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova;

b) za društvo za upravljanje investicionim fondom:

1) posjedovanje dozvole za osnivanje i upravljanje investicionim fondom, izdate od strane Komisije,

2) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova;

v) za Centralnu banku Bosne i Hercegovine: ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova;

g) za agenta emisije:

1) posjedovanje dozvole za obavljanje poslova agenta emisije, izdate od strane Komisije,

2) ugovor sa emitentom o obavljanju poslova agenta emisije za dužničke hartije od vrijednosti koje emitent emituje kontinuiranom metodom ili u tranšama,

3) saglasnost emitenta za uvid u stanje na računu emitenta,

4) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova;

d) za društvo za upravljanje penzijskim fondom:

1) posjedovanje dozvole za osnivanje i upravljanje penzijskim fondom, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisima,

2) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova;

đ) za finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske:

1) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova.

(2) Pod tehničkim uslovima podrazumijeva se posjedovanje informatičke, programske i druge opreme propisane posebnim procedurama o registraciji člana, koje donosi direktor Centralnog registra.

(3) Pod kadrovskim uslovima podrazumijeva se da je član ovlastio najmanje jednog svog zaposlenog radnika za poslovanje sa Centralnim registrom u sistemu uvida u stanje na računu emitenta.

Član 19

(1) Uslovi za prijem u članstvo u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda iz člana 5. tačka g) ovog pravilnika su:

a) za društvo za upravljanje investicionim fondom:

1) posjedovanje dozvole za osnivanje i upravljanje otvorenim investicionim fondom, izdate od strane Komisije,

2) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova;

b) za banku depozitara otvorenog investicionog fonda:

1) posjedovanje dozvole za obavljanje poslova banke depozitara investicionih fondova, izdate od strane Komisije,

2) posjedovanje ugovora sa društvom za upravljanje investicionim fondom o obavljanju poslova banke depozitara otvorenog investicionog fonda,

3) ispunjavanje tehničkih i kadrovskih uslova.

(2) Pod tehničkim uslovima podrazumijeva se posjedovanje informatičke, programske i druge opreme propisane posebnim procedurama o registraciji člana, koje donosi direktor Centralnog registra.

(3) Pod kadrovskim uslovima podrazumijeva se da je član ovlastio najmanje jednog svog zaposlenog radnika za poslovanje sa Centralnim registrom u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda.

IV – POSTUPAK PRIJEMA U ČLANSTVO

Član 20

(1) Postupak za prijem u članstvo pokreće se podnošenjem zahtjeva za prijem u članstvo na posebnom obrascu.

(2) Zahtjev se podnosi neposredno na protokol Centralnog registra ili putem pošte.

Član 21

(1) Uz zahtjev iz člana 20. ovog pravilnika podnosilac prilaže:

a) rješenje o upisu u sudski registar (za rezidente) / drugi nadležni registar prema propisima zemlje sjedišta (za nerezidente),

b) obavještenje o upisu u statistički Registar jedinica razvrstavanja i određivanju matičnog broja (za rezidente) / akt drugog nadležnog registra o matičnom broju prema propisima zemlje sjedišta (za nerezidente),

v) dokaz o ispunjavanju tehničkih i kadrovskih uslova,

g) kopija identifikacionog dokumenta za ovlašćeno lice koje je u ime podnosioca potpisalo zahtjev,

d) punomoć za podnošenje i potpisivanje zahtjeva ako potpisnik nije upisan kao ovlašćeno lice u sudski registar / drugi nadležni registar.

(2) Pod dokazom o ispunjavanju tehničkih i kadrovskih uslova iz stava 1. tačka v) ovog člana podrazumijeva se:

a) izjava podnosioca da posjeduje informatičku, programsku i drugu opremu propisanu posebnim procedurama o registraciji člana,

b) spisak lica koja su ovlašćena za poslovanje sa Centralnim registrom i podaci o tim licima,

v) kopija identifikacionog dokumenta za ovlašćeno lice.

(3) Podaci o licima iz stava 2. tačka b) ovog člana dostavljaju se na posebnom obrascu.

Član 22

Pored priloga iz člana 21. ovog pravilnika, uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu obračuna i poravnanja podnosilac prilaže:

a) statut;

b) akt nadležnog organa podnosioca o osnivanju posebnog organizacionog dijela za obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti;

v) rješenje o upisu organizacionog dijela u sudski registar, ako je to uslov za dobijanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti od Komisije;

g) obavještenje o upisu u statistički Registar jedinica razvrstavanja i određivanju matičnog broja za organizacioni dio ako je upisan u sudski registar;

d) dozvolu za obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti, izdatu od strane Komisije (brokerski poslovi, dilerski poslovi, poslovi upravljanja portfeljom, kastodi poslovi), odnosno poslova depozitara investicionih fondova;

đ) u slučaju da se u članstvo prima banka depozitar, i pravila za obavljanje poslova depozitara iz kojih je vidljivo da je za obavljanje poslova potrebno otvaranje kastodi računa i odobrenje pravila od strane Komisije;

e) podatke o licu koje je ovlašćeno za zastupanje posebnog organizacionog dijela za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti:

1) jedinstveni matični broj (za rezidente) / drugi identifikacioni broj (za nerezidente),

2) ime, ime jednog roditelja i prezime,

3) broj lične karte (za rezidente) / broj pasoša (za nerezidente),

4) punu adresu, broj telefona i telefaksa, elektronsku adresu;

ž) izjavu podnosioca da će svoja akta uskladiti sa aktima Centralnog registra koja regulišu prava i obaveze članova Centralnog registra najkasnije u roku od tri mjeseca od dana sticanja svojstva člana Centralnog registra;

z) finansijski izvještaj za posljednju godinu poslovanja, ako podnosilac posluje duže od jedne godine.

Član 23

Pored priloga iz člana 21. ovog pravilnika, uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti podnosilac prilaže:

a) statut;

b) akt nadležnog organa podnosioca o osnivanju posebnog organizacionog dijela za obavljanje kastodi poslova;

v) dozvolu za obavljanje kastodi poslova, odnosno poslova depozitara investicionih fondova, izdatu od strane Komisije;

g) u slučaju da se u članstvo prima banka depozitar, i pravila za obavljanje poslova depozitara iz kojih je vidljivo da je za obavljanje poslova potrebno otvaranje kastodi računa, i odobrenje pravila od strane Komisije;

d) podatke o licu koje je ovlašćeno za rukovođenje posebnim organizacionim dijelom za obavljanje kastodi poslova:

1) jedinstveni matični broj (za rezidente) / drugi identifikacioni broj (za nerezidente),

2) ime, ime jednog roditelja i prezime,

3) broj lične karte (za rezidente) / broj pasoša (za nerezidente),

4) punu adresu, broj telefona i telefaksa, elektronsku adresu;

đ) izjavu podnosioca da će svoja akta uskladiti sa aktima Centralnog registra koja regulišu prava i obaveze članova Centralnog registra najkasnije u roku od tri mjeseca od dana sticanja svojstva člana Centralnog registra;

e) finansijski izvještaj za posljednju godinu poslovanja, ako podnosilac posluje duže od jedne godine.

Član 24

(1) Uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta, ako je podnosilac emitent ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, podnose se samo prilozi iz člana 21. ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta, ako je podnosilac društvo za upravljanje investicionim fondom, pored priloga iz člana 21. ovog pravilnika podnosi se i dozvola za osnivanje i upravljanje investicionim fondom, izdata od strane Komisije, a ako je podnosilac društvo za upravljanje penzijskim fondom, podnosi se dozvola za osnivanje i upravljanje penzijskim fondom, izdata od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

(3) Uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta, ako je podnosilac agent emisije, pored priloga iz člana 21. ovog pravilnika podnosi se i:

a) dozvola za obavljanje poslova agenta emisije, izdata od strane Komisije,

b) ugovor sa emitentom o obavljanju poslova agenta emisije,

v) saglasnost emitenta za uvid u stanje na računu emitenta sa naznakom emisije i hartije od vrijednosti na koju se odnosi saglasnost.

Član 25

(1) Uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda, ako je podnosilac društvo za upravljanje investicionim fondom, pored priloga iz člana 21. ovog pravilnika podnosi se i dozvola za osnivanje i upravljanje investicionim fondom, izdata od strane Komisije.

(2) Uz zahtjev za prijem u članstvo u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda, ako je podnosilac banka depozitar otvorenog investicionog fonda, pored priloga iz člana 21. ovog pravilnika podnosi se i:

a) dozvola za obavljanje poslova banke depozitara investicionih fondova, izdata od strane Komisije,

b) ugovor sa društvom za upravljanje investicionim fondom o obavljanju poslova banke depozitara otvorenog investicionog fonda.

Član 26

(1) Prilozi iz čl. 21. do 24. ovog pravilnika podnose se u originalu ili kopiji ovjerenoj kod nadležnog organa ili kopiji ovjerenoj od strane ovlašćenog lica podnosioca ili neovjerenoj kopiji uz dostavljanje originala na uvid.

(2) Ako izvod iz nadležnog registra o registraciji stranog pravnog lica ne sadrži sve podatke o podnosiocu zahtjeva i zakonskom zastupniku, Centralni registar može da traži da se potrebni podaci dokažu drugim ispravama nadležnih organa zemlje u kojoj se nalazi sjedište pravnog lica ili aktima pravnog lica (izvod iz akta o osnivanju ili statuta, odluka nadležnog organa, punomoć i sl.).

(3) Strane isprave se dostavljaju u originalu ili kopijama ovjerenim od strane nadležnog organa zemlje sjedišta pravnog lica, sa apostilom, izuzev isprava iz zemalja bivše Jugoslavije koje ne moraju da budu ovjerene apostilom.

(4) Prilozi koji nisu sačinjeni na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj dostavljaju se sa prevodom od strane ovlašćenog tumača.

(5) Prilozi koji su dostavljeni Centralnom registru u drugim postupcima ne moraju se ponovo dostavljati ako nije bilo promjena, a u tom slučaju se dostavlja izjava ovlašćenog lica da nije bilo promjena.

Član 27

(1) Po prijemu zahtjeva Centralni registar utvrđuje da li je zahtjev uredan i potpun.

(2) Zahtjev se smatra urednim i potpunim ako sadrži sve podatke i dokaze utvrđene u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 28

(1) Ako zahtjev nije podnesen u skladu sa odredbama ovog pravilnika, Centralni registar poziva podnosioca zahtjeva da otkloni nedostatke u određenom roku od dana prijema obavještenja.

(2) Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku, Upravni odbor Centralnog registra zaključkom odbacuje zahtjev kao neuredan ili nepotpun.

(3) Zaključak iz stava 1. ovog člana dostavlja se podnosiocu zahtjeva u roku od tri radna dana od dana donošenja.

Član 29

(1) Upravni odbor Centralnog registra donosi odluku o prijemu u članstvo u roku od 30 dana od dana prijema urednog i potpunog zahtjeva ako utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za prijem u članstvo propisane ovim pravilnikom.

(2) Ako Upravni odbor Centralnog registra utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za prijem u članstvo, donosi odluku o odbijanju zahtjeva.

(3) Na osnovu odluke Upravnog odbora iz st. 1. i 2. ovog člana, direktor Centralnog registra donosi rješenje o prijemu u članstvo, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva.

(4) Odluka iz st. 1. i 2. i rješenje iz stava 3. ovog člana dostavljaju se podnosiocu zahtjeva u roku od tri radna dana od dana donošenja.

Član 30

(1) Nakon prijema rješenja iz člana 29. stav 1. ovog pravilnika, podnosilac zahtjeva zaključuje ugovor o članstvu sa Centralnim registrom.

(2) Ugovorom iz stava 1. ovog člana detaljnije se utvrđuju međusobni odnosi između Centralnog registra i člana, te prava, obaveze i odgovornosti po osnovu članstva.

Član 31

Prije zaključenja ugovora o članstvu u sistemu obračuna i poravnanja dostavlja se:

a) dokaz o uplati sredstava na ime osnovne uplate u garantni fond,

b) izjava kod koje komercijalne banke podnosilac zahtjeva želi da Centralni registar otvori račun za dodatnu uplatu u garantni fond, ako se sredstva dodatne uplate drže na računu kod komercijalne banke,

v) broj novčanog računa koji se koristi isključivo za poravnanje dugovanja i potraživanja nastalih na osnovu poslova zaključenih/prijavljenih na berzi.

Član 32

(1) Nakon zaključenja ugovora o članstvu, Centralni registar vrši registraciju člana i dodjeljuje mu identifikacionu oznaku.

(2) Prvog narednog radnog dana nakon registracije člana Centralni registar dostavlja članu pisano obavještenje o identifikacionim podacima pod kojim je registrovan kao član i o brojevima računa koje Centralni registar otvara članu po službenoj dužnosti.

(3) Lice koje je član ovlastio za pristup sistemu Centralnog registra može da dobije pristupnu šifru samo ako je obučeno za korišćenje sistema Centralnog registra.

(4) Obuku lica koje je član ovlastio za pristup sistemu Centralnog registra organizuje Centralni registar po zahtjevu člana.

(5) Direktor Centralnog registra donosi procedure rada kojim se detaljnije propisuju postupak registracije člana, način dodjele identifikacione oznake za člana i pristupne šifre za lice koje je član ovlastio za pristup sistemu Centralnog registra.

V – PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA

Prava člana

Član 33

Član Centralnog registra ima pravo na:

a) pristup sistemu Centralnog registra i podacima u sistemu Centralnog registra u skladu sa posebnim aktom Centralnog registra, uz jedinstvenu identifikacionu oznaku člana,

b) učestvovanje u svim vidovima obuke koju organizuje Centralni registar,

v) dobijanje informacije o primljenim novim članovima Centralnog registra,

g) dobijanje informacija koje bi mogle uticati na njegovo poslovanje,

d) izdavanje izvoda o stanju na računima otvorenim kod člana,

đ) druga prava utvrđena aktima Centralnog registra.

Član 34

(1) Obim ovlašćenja i nivo pristupa bazi podataka i informacionom sistemu Centralnog registra za člana Centralnog registra zavisi od vrste članstva.

(2) Obim ovlašćenja i nivo pristupa bazi podataka i informacionom sistemu Centralnog registra za člana Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja određuje se prema poslovima sa hartijama od vrijednosti za koje član ima dozvolu Komisije.

(3) Obim ovlašćenja i nivo pristupa bazi podataka i informacionom sistemu Centralnog registra za lice koje je član Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja ovlastio za poslovanje sa Centralnim registrom određuje se prema zahtjevu člana, a u okviru ovlašćenja za poslove sa hartijama od vrijednosti za čije obavljanje taj član i to lice ima dozvolu Komisije.

(4) Obim ovlašćenja i nivo pristupa bazi podataka i informacionom sistemu Centralnog registra za člana Centralnog registra u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti i lice koje je ovlašćeno za poslovanje sa Centralnim registrom određuje se prema vrstama kastodi računa koje je član ovlašćen da vodi prema dozvoli o obavljanju kastodi poslova, odnosno poslova depozitara investicionih fondova, izdatoj od strane Komisije.

(5) Obim ovlašćenja i nivo pristupa bazi podataka i informacionom sistemu Centralnog registra za člana Centralnog registra u sistemu uvida u stanje na računu emitenta i lice koje je ovlašćeno za poslovanje sa Centralnim registrom ograničava se na podatke o hartijama od vrijednosti tog emitenta i njihovim vlasnicima.

(6) Obim ovlašćenja i nivo pristupa bazi podataka i informacionom sistemu Centralnog registra za člana Centralnog registra u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda i lice koje je ovlašćeno za poslovanje sa Centralnim registrom ograničava se na podatke o udjelima tog otvorenog investicionog fonda i njihovim vlasnicima.

(7) Obim ovlašćenja i nivo pristupa za člana Centralnog registra i lice koje je član ovlastio za poslovanje sa Centralnim registrom, kao i način dodjele, promjene i oduzimanja šifara za pristup sistemu Centralnog registra, u skladu sa ovim pravilnikom, utvrđuje direktor Centralnog registra posebnim uputstvom.

Član 35

(1) U sistemu Centralnog registra član može da ima sljedeće račune:

a) račun klijenta,

b) dilerski račun,

v) zajednički račun berzanskog posrednika,

g) račun za upravljanje portfeljom,

d) račun za preuzimanje,

đ) kastodi račun,

e) zajednički kastodi račun.

(2) Račun klijenta je račun koji vlasniku hartija od vrijednosti u sistemu Centralnog registra otvara član Centralnog registra koji ima dozvolu Komisije za obavljanje brokerskih poslova i preko kojeg član izvršava naloge za prodaju/kupovinu hartija od vrijednosti u svoje ime, a za račun klijenta.

(3) Dilerski račun je račun koji Centralni registar otvara članu koji ima dozvolu Komisije za obavljanje dilerskih poslova i preko kojeg član Centralnog registra zaključuje poslove prodaje/kupovine hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun.

(4) Zajednički račun berzanskog posrednika je prolazni račun koji članu otvara Centralni registar i za koji se na berzi zaključuju poslovi za više klijenata u skladu sa važećim propisima, te na koji se usmjeravaju transakcije koje se zbog greške ne mogu rasporediti na krajnjeg prodavca/kupca.

(5) Račun za upravljanje portfeljom je račun koji otvara član Centralnog registra koji ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova upravljanja portfeljom vlasniku hartija od vrijednosti za kojeg obavlja poslove upravljanja portfeljom.

(6) Račun za preuzimanje je račun za deponovanje akcija u postupku preuzimanja akcionarskog društva koji član otvara u sistemu Centralnog registra za lice koje daje nalog za prihvatanje ponude za preuzimanje.

(7) Kastodi račun je račun koji u sistemu Centralnog registra otvara i vodi član Centralnog registra koji ima dozvolu Komisije za obavljanje kastodi poslova, odnosno poslova depozitara investicionih fondova u skladu sa važećim propisima o kastodi poslovima.

(8) Zajednički kastodi račun je prolazni račun koji članu otvara Centralni registar i za koji se na berzi zaključuju poslovi za više klijenata jedne kastodi banke, u skladu sa važećim propisima, te na koji se usmjeravaju transakcije klijenata jedne kastodi banke.

(9) Bez obzira na odredbe st. 1-8. ovog člana, Centralni registar otvara članu pomoćni račun, odnosno račun za pozajmljivanje koji je prolazni račun člana koji se koristi u postupku pozajmljivanja hartija od vrijednosti.

(10) Pored računa koji su navedeni u ovom članu član može po potrebi, a u skladu sa važećim propisima i opštim aktima Centralnog registra, da ima i druge račune u sistemu Centralnog registra.

Član 36

(1) Podaci o vlasniku unose se na račune koje otvaraju članovi Centralnog registra u skladu s podacima koji su za tog vlasnika upisani na računu koji otvara Centralni registar, osim u slučaju kastodi računa, koji se otvaraju u skladu s uputstvom iz člana 3. stav 5. ovog pravilnika.

(2) U slučaju da postoji nesaglasnost između podataka upisanih na računu koji otvara Centralni registar i dokumentacije koju članu predočava njegov klijent, član je obavezan da klijenta uputi da promijeni podatke u Centralnom registru.

(3) Članovi Centralnog registra – berzanski posrednici upisuju bankovne račune na dilerski račun i račun za preuzimanje, a članovi Centralnog registra – kastodi banke upisuju bankovne račune na kastodi račun i račun za preuzimanje.

(4) Članovi Centralnog registra upisuju bankovne račune na sljedeći način:

a) na dilerskom računu upisuje se bankovni račun člana,

b) na računu za preuzimanje u slučaju da se ponuda prihvata putem berzanskog posrednika upisuje se bankovni račun vlasnika koji prihvata ponudu za preuzimanje, osim u slučaju kada je akcionar strano pravno ili fizičko lice koje nema bankovni račun iz stava 5. ovog člana, kada se može upisati i račun člana; u slučaju da se ponuda prihvata putem kastodi banke, upisuje se račun kastodi banke koji kastodi banka koristi u obavljanju kastodi poslova za svoje klijente; tako upisani bankovni račun uzima se u obzir samo u postupku preuzimanja akcionarskog društva za potrebe koga je taj upis i izvršen,

v) na kastodi računu kod kastodi banke upisuje se bankovni račun kastodi banke koji kastodi banka koristi u obavljanju kastodi poslova za svoje klijente.

(5) U sistem Centralnog registra upisuju se bankovni računi otvoreni u konvertibilnim markama kod poslovne banke u Bosni i Hercegovini.

(6) Vlasnik može dati pisano ovlašćenje da se isplata vrši na račun člana – berzanskog posrednika u skladu s odredbama Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.

(7) U slučaju raskida ugovora s klijentom, član je dužan da svoj bankovni račun obriše s računa hartija od vrijednosti klijenta bez odlaganja.

(8) U slučaju prestanka ovlašćenja po bilo kom osnovu, član je obavezan da o tome obavijesti Centralni registar bez odlaganja.

(9) U slučaju kada se isplata vrši na račun člana, isplatom na račun člana smatra se da je izvršena isplata vlasniku hartija od vrijednosti, a za isplatu vlasniku hartija od vrijednosti odgovoran je član.

(10) U slučaju upisa bankovnog računa suprotno odredbama ovog pravilnika, a što je dovelo do pogrešne isplate, odgovoran je član koji je račun upisao.

Član 37

(1) Prenos hartija od vrijednosti sa računa vlasnika na račun kod člana vrši član.

(2) Prenos hartija od vrijednosti sa računa kod člana na račun vlasnika vrši Centralni registar po nalogu člana.

(3) Izuzetno od stava 2, Centralni registar radi sprovođenja hitnih radnji iz nadležnosti Centralnog registra može hartije od vrijednosti prenijeti sa računa kod člana na račun vlasnika i bez naloga člana, o čemu bez odlaganja obavještava člana.

Član 38

(1) Član Centralnog registra ima pravo da bez nadoknade učestvuje u svim vidovima obuke koju organizuje Centralni registar u slučaju uvođenja novih verzija sistema ili primjene novih aplikacija.

(2) Za obuku koju na zahtjev člana organizuje Centralni registar član plaća naknadu u skladu sa odlukom Centralnog registra o naknadama za tu vrstu usluge.

Obaveze člana

Član 39

(1) Član Centralnog registra je obavezan da:

a) primjenjuje ovaj pravilnik i druge opšte akte Centralnog registra i sva uputstva, procedure, mjere, rješenja, zaključke i odluke koje iz njih proizilaze, kao i njihove izmjene i dopune, te da svoje akte uskladi sa važećim aktima Centralnog registra,

b) obavijesti Centralni registar o svim promjenama koje mogu uticati na sposobnost ispunjavanja obaveza po osnovu članstva,

v) čuva podatke koji su mu dostupni po osnovu članstva u Centralnom registru kao poslovnu tajnu,

g) blagovremeno obavještava Centralni registar o svim izmjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,

d) redovno izmiruje obaveze prema Centralnom registru,

đ) izmiruje obaveze proizašle iz poslovanja sa hartijama od vrijednosti u predviđenim rokovima,

e) dostavi Centralnom registru zvaničnu elektronsku adresu, broj telefona i telefaksa koji služe za komunikaciju sa Centralnim registrom.

(2) Prilikom pristupa sistemu Centralnog registra član je obavezan da postupa u skladu sa uputstvima kojima su utvrđena prava i ovlašćenja pristupa sistemu Centralnog registra i način korišćenja računarske i komunikacione opreme.

(3) Član je obavezan da se pridržava mjera bezbjednosti i zaštite podataka od neovlašćenog korišćenja prilikom pristupa sistemu Centralnog registra.

(4) Član je obavezan da u sistem Centralnog registra unosi tačne, potpune i vjerodostojne podatke o svojim klijentima.

Član 40

Član je obavezan da obezbijedi redovno informisanje ovlašćenih lica zaposlenih kod člana o propisanim mjerama zaštite i bezbjednosti korišćenja računarske, programske i komunikacione opreme sistema Centralnog registra, u skladu sa aktima Centralnog registra.

Član 41

Član je obavezan da u roku od tri radna dana obavijesti Centralni registar o svakoj promjeni lica koja imaju pristup sistemu Centralnog registra i zatraži ukidanje, odnosno dodjelu ovlašćenja i pristupne šifre.

Član 42

(1) Član je obavezan da obezbijedi čuvanje tajnosti podataka do kojih dolazi prilikom pristupa sistemu Centralnog registra i obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti.

(2) Pod tajnim podacima podrazumijevaju se sljedeći podaci:

a) podaci o sistemu zaštite podataka u Centralnom registru,

b) identitet vlasnika računa,

v) stanje na računima otvorenim kod člana,

g) transakcije klijenta,

d) stanje na računima otvorenim kod člana po pojedinim hartijama od vrijednosti,

đ) tok transakcija sa pojedinim hartijama od vrijednosti i

e) podaci i materijalne činjenice o poslovanju članova i njihovom finansijskom položaju.

Član 43

Član nije obavezan da čuva tajnost podataka iz člana 42. ovog pravilnika u sljedećim slučajevima:

a) ako su podaci i informacije opštepoznati ili su dostupni javnosti,

b) ako se podaci iznose u statističkom, zbirnom ili u obliku kojim se ne otkriva identitet vlasnika računa ili članova,

v) ako se podaci daju na zahtjev Komisije, pravosudnog organa ili drugog nadležnog državnog organa za potrebe postupka koji vode.

Član 44

(1) U slučaju prestanka ugovora s klijentom, ako član u predviđenom roku ne dostavi nalog za prenos hartija od vrijednosti sa računa kod člana na račun vlasnika hartija od vrijednosti, ovaj nalog Centralnom registru može dati klijent uz dostavljanje dokaza o prestanku ugovora i proteku roka za davanje naloga od strane člana. O prijemu naloga Centralni registar bez odlaganja obavještava člana.

(2) O slučaju iz stava 1. Centralni registar obavještava Komisiju za hartije od vrijednosti u roku od tri radna dana od prijema naloga klijenta člana.

Odgovornost člana

Član 45

(1) Član je odgovaran za sve radnje ovlašćenih lica koje nisu izvršene u skladu sa zakonom, propisima Komisije i aktima Centralnog registra.

(2) Član je odgovoran za sve radnje izvršene u sistemu Centralnog registra pod identifikacionom oznakom člana i pristupnom šifrom lica koje je ovlastio za poslovanje sa Centralnim registrom i pristup sistemu Centralnog registra.

(3) Član je odgovoran za sve posljedice koje nastanu zbog pogrešnog i/ili nepotpunog unošenja podataka o svojim klijentima u sistem Centralnog registra.

Član 46

(1) Opštim aktom koji donosi Upravni odbor Centralnog registra može se propisati novčana kazna za člana koji se ne pridržava pojedinih odredbi tog opšteg akta.

(2) Opštim aktom iz stava 1. ovog člana propisuju se i visina kazne, nadležnost, uslovi i postupak za njeno izricanje.

VI – PRESTANAK ČLANSTVA I ISKLjUČENjE IZ ČLANSTVA

Prestanak članstva

Član 47

(1) Članstvo prestaje:

a) po zahtjevu člana sa danom navedenim u odluci, odnosno rješenju o prestanku članstva,

b) po zahtjevu stečajnog ili likvidacionog upravnika ako je protiv člana otvoren stečajni ili likvidacioni postupak sa danom donošenja rješenja o otvaranju stečajnog ili likvidacionog postupka,

v) po zahtjevu člana ako član prestane s poslovanjem usljed pripajanja drugom subjektu ili spajanja s drugim subjektom sa danom upisa statusne promjene u sudski registar,

g) izricanjem mjere isključenja iz članstva sa danom donošenja rješenja o isključenju, odnosno sa danom prestanka važenja dozvole izdate od strane Komisije.

(2) Postupak za prestanak članstva pokreće se podnošenjem zahtjeva za prestanak članstva, izuzev u slučaju postupka isključenja iz članstva iz stava 1. tačka g) ovog pravilnika, koji se pokreće po prijedlogu direktora Centralnog registra.

(3) Za donošenje odluke o prestanku članstva nadležan je Upravni odbor.

(4) Na osnovu odluke Upravnog odbora iz stava 3. ovog člana, direktor Centralnog registra donosi rješenje o prestanku članstva.

(5) Postupak odlučivanja po zahtjevu za prestanak članstva je hitan i sprovodi se u sljedećim rokovima:

a) u slučaju iz stava 1. tačka a) ovog člana – petnaest dana,

b) u slučaju iz stava 1. t. b) i v) – pet dana,

v) u slučaju iz stava 1. tačka g) ovog člana – odmah po saznanju o postojanju razloga za isključenje, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

(6) Na dan koji je u odluci, odnosno rješenju o prestanku ili isključenju iz članstva naveden kao dan prestanka, odnosno isključenja iz članstva prestaje da važi i ugovor o članstvu, izuzev u slučaju izricanja mjere isključenja iz članstva u trajanju do tri mjeseca.

(7) O pokretanju postupka za prestanak članstva i isključenje iz članstva, u slučaju članstva berzanskog posrednika u sistemu obračuna i poravnanja, Centralni registar bez odlaganja obavještava berzu.

Član 48

(1) Ako je protiv člana u sistemu obračuna i poravnanja ili člana u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, član je dužan da o tome obavijesti Centralni registar bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja stečajnog ili likvidacionog postupka.

(2) U slučaju otvaranja stečajnog ili likvidacionog postupka, protiv člana Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja ili člana u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti, ne sprovodi se postupak prestanka članstva po zahtjevu člana, već postupak isključenja iz članstva zbog neispunjavanja uslova za članstvo prestankom važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(3) Ako se zna da je protiv člana u sistemu obračuna i poravnanja ili člana u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, a obavještenje iz stava 1. ovog člana ne bude dostavljeno u navedenom roku, Centralni registar će privremeno članu onemogućiti neposredan pristup sistemu Centralnog registra i o tome odmah obavijestiti Komisiju, berzu i ostale članove Centralnog registra u istoj vrsti članstva.

Član 49

(1) Ako je protiv člana u sistemu uvida u stanje na računu emitenta ili člana u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, član je dužan da zahtjev za prestanak članstva podnese u roku od pet dana od otvaranja stečajnog ili likvidacionog postupka ako stečajni ili likvidacioni upravnik ne odluči da ugovor o članstvu održi na snazi do okončanja stečajnog ili likvidacionog postupka.

(2) Ako zahtjev iz stava 1. ovog člana ne bude podnesen u navedenom roku, Centralni registar će privremeno onemogućiti neposredan pristup sistemu Centralnog registra i pozvati stečajnog ili likvidacionog upravnika da se izjasni u pogledu prava izbora održanja ugovora na snazi u skladu sa zakonom.

Član 50

(1) Ako član prestaje s poslovanjem usljed pripajanja drugom subjektu ili spajanja s drugim subjektom, dužan je da o tome obavijesti Centralni registar u roku od tri dana od podnošenja prijave za upis statusne promjene u sudski registar i zatraži prestanak članstva i prenos prava i obaveza po osnovu članstva na njegovog pravnog sljednika.

(2) Ako zahtjev iz stava 1. ovog člana ne bude podnesen do dana upisa statusne promjene u sudski registar, Centralni registar će privremeno onemogućiti neposredan pristup sistemu Centralnog registra i pozvati pravnog sljednika člana da podnese zahtjev.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, ako se radi o članu Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja ili članu u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti, Centralni registar o tome odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana, obavještava Komisiju, berzu i ostale članove Centralnog registra u istoj vrsti članstva.

Član 51

(1) Ako član prestaje da obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti, odnosno poslove upravljanja investicionim fondom, odnosno poslove depozitara investicionog fonda, dužan je da o tome obavijesti Centralni registar u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prestanku obavljanja tih poslova od strane nadležnog organa člana i da zatraži prestanak članstva.

(2) Ako zahtjev iz stava 1. ovog člana ne bude podnesen do prestanka obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti, Centralni registar će privremeno onemogućiti neposredan pristup sistemu Centralnog registra, pozvati člana da podnese zahtjev i o tome obavijestiti Komisiju.

Član 52

(1) Član Centralnog registra kojem prestaje članstvo, zavisno od vrste članstva, dužan je da:

a) preduzme sve mjere koje su potrebne da bi se izbjeglo nanošenje štete klijentima, ostalim članovima Centralnog registra i trećim licima,

b) najkasnije u roku od tri dana od prestanka članstva podnese Centralnom registru naloge za vraćanje hartija od vrijednosti sa računa koji su otvoreni kod člana na račune vlasnika hartija od vrijednosti ili na račune otvorene kod drugog člana, u slučaju kastodi računa, nalog za brisanje registarskog koda za uvezivanje kastodi računa i druge potrebne naloge,

v) najkasnije u roku od pet dana od prestanka članstva preda Centralnom registru dokumentaciju o upisanim založnim pravima, ako nema pravnog sljednika,

g) pogasi račune koji su otvoreni kod člana,

d) izmiri sve obaveze prema Centralnom registru po osnovu članstva.

(2) Ako član Centralnog registra ne ispuni obaveze iz stava 1. ovog člana u navedenim rokovima, Centralni registar po službenoj dužnosti prenosi hartije od vrijednosti sa računa otvorenih kod člana na račune vlasnika hartija od vrijednosti, ako su računi vlasnika otvoreni, i preduzima druge potrebne mjere za sprečavanje nastanka štetnih posljedica i o tome obavještava Komisiju.

Član 53

(1) Centralni registar na dan koji je naveden u odluci, odnosno rješenju o prestanku ili isključenju iz članstva onemogućava članu i njegovim ovlašćenim licima automatski neposredni pristup sistemu Centralnog registra blokiranjem pristupnih šifri.

(2) Po zahtjevu člana radi završetka započetih poslova i ispunjenja obaveza iz člana 52. ovog pravilnika Centralni registar dozvoljava privremeni pristup sistemu Centralnog registra.

Član 54

Lice kojem je prestalo članstvo u Centralnom registru, a nastavilo je sa poslovanjem, može ponovo da podnese zahtjev za prijem u članstvo.

Isključenje iz članstva

Član 55

(1) Zavisno od vrste članstva, mjera isključenja iz članstva izriče se u slučaju da član:

a) prestane da ispunjava neki od uslova koji su ovim pravilnikom utvrđeni za prijem u članstvo,

b) ne ispuni obaveze iz posla koji je zaključen na berzi,

v) u svom poslovanju postupa na način kojim se ugrožavaju interesi i prouzrokuju štetne posljedice Centralnom registru, drugim članovima Centralnog registra, klijentima i trećim licima,

g) u periodu od šest mjeseci više od dva puta zakasni sa plaćanjem usluga Centralnog registra,

d) u periodu od šest mjeseci više od dva puta zakasni sa plaćanjem članarine,

đ) nije poslovao u skladu sa zakonom, propisima Komisije i aktima Centralnog registra.

(2) Odlukom, odnosno rješenjem o izricanju mjere isključenja iz članstva određuje se rok u kojem isključeni član ne može ponovo da podnese zahtjev za prijem u članstvo.

(3) Rok iz stava 2. ovog člana ne može da bude duži od godinu dana.

Član 56

(1) Postupak za izricanje mjere isključenja iz članstva pokreće direktor Centralnog registra po službenoj dužnosti odmah po saznanju o postojanju razloga za isključenje iz člana 55. stav 1. ovog pravilnika, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

(2) Odmah po podnošenju prijedloga za isključenje iz članstva direktor poziva člana protiv kojeg je pokrenut postupak da se u ostavljenom roku izjasni o razlozima zbog kojih je postupak pokrenut, osim u slučaju prestanka važenja ili oduzimanja dozvole izdate od strane Komisije.

(3) Izjava člana o razlozima zbog kojih je postupak pokrenut dostavlja se Upravnom odboru.

(4) Ako se član ne izjasni o razlozima za isključenje u skladu sa stavom 3. ovog člana, postupak odlučivanja po prijedlogu za isključenje iz članstva se nastavlja.

(5) Odluku o izricanju mjere isključenja iz članstva donosi Upravni odbor.

(6) Na osnovu odluke Upravnog odbora iz stava 5. ovog člana, direktor Centralnog registra donosi rješenje o isključenju iz članstva.

Član 57

(1) Dok je mjera isključenja iz članstva na snazi, isključenom članu se uskraćuje pristup sistemu Centralnog registra i izvršenje naloga, osim za završetak započetih poslova i radnji koje su neophodne da bi se izbjeglo nanošenje štete klijentima, ostalim članovima Centralnog registra i trećim licima.

(2) U slučaju isključenja iz članstva, primjenjuju se odredbe člana 52. ovog pravilnika.

Član 58

(1) Protekom roka iz člana 55. stav 2. ovog pravilnika, ako isključeni član otkloni uzroke zbog kojih je došlo do izricanja mjere isključenja iz članstva, o tome pismeno obavještava Centralni registar i ponovo podnosi zahtjev za prijem u članstvo.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, isključeni član obavezno prilaže i dokaze na osnovu kojih može da se utvrdi da su otklonjeni razlozi za izricanje mjere isključenja iz članstva, a po potrebi i dokaze o ispunjavanju ostalih uslova za prijem u članstvo propisanih ovim pravilnikom.

(3) Ako član kojem je izrečena mjera isključenja iz članstva do tri mjeseca ne podnese ponovo zahtjev za prijem u članstvo najkasnije petnaest dana od isteka roka iz člana 55. stav 2. ovog pravilnika, prestaje da važi ugovor o članstvu i Centralni registar vraća članu sredstva garantnog fonda u skladu sa članom 63. ovog pravilnika.

Član 59

(1) Upravni odbor u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva isključenog člana za ponovni prijem u članstvo, te obavještenja i dokaza iz člana 58. st. 1. i 2. ovog pravilnika utvrđuje da li je isključeni član otklonio uzroke koji su doveli do izricanja mjere isključenja iz članstva, a po potrebi i da li su ispunjeni ostali uslovi za prijem u članstvo propisani ovim pravilnikom.

(2) Ako Upravni odbor utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, donosi odluku o ukidanju izrečene mjere i prijemu u članstvo.

(3) Ako Upravni odbor utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, donosi odluku o odbijanju zahtjeva i određuje rok u kojem isključeni član ne može ponovo da podnese zahtjev za ukidanje izrečene mjere i za prijem u članstvo.

(4) Na osnovu odluke Upravnog odbora iz st. 2. i 3. ovog člana, direktor Centralnog registra donosi rješenje o ukidanju izrečene mjere i prijemu u članstvo, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva.

(5) Odluka iz st. 2. i 3. i rješenja iz stava 4. ovog člana dostavljaju se podnosiocu zahtjeva u roku od tri radna dana od dana donošenja.

(6) Ako je mjera isključenja iz članstva izrečena na period duži od tri mjeseca nakon donošenja odluke i rješenja o ukidanju izrečene mjere i prijemu u članstvo, između Centralnog registra i člana ponovo se zaključuje ugovor o članstvu.

Obavještenje o prijemu u članstvo i o prestanku članstva

Član 60

Obavještenje o prijemu u članstvo objavljuje se na internet stranici Centralnog registra i dostavlja Komisiji, ostalim članovima Centralnog registra u istoj vrsti članstva i berzi ili drugom uređenom javnom tržištu prvog narednog radnog dana od dana donošenja rješenja o prijemu u članstvo, osim u slučaju prijema u članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta i članstvo uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda.

Član 61

Obavještenje o prestanku članstva objavljuje se na internet stranici Centralnog registra i dostavlja Komisiji, ostalim članovima Centralnog registra u istoj vrsti članstva i berzi ili drugom uređenom javnom tržištu odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana donošenja rješenja o prestanku članstva, odnosno rješenja o izricanju mjere isključenja iz članstva, osim u slučaju prestanka članstva u sistemu uvida u stanje na računu emitenta i članstva uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda.

Član 62

Obavještenje o ukidanju izrečene mjere i ponovnom prijemu u članstvo, odnosno o odbijanju zahtjeva za ukidanje mjere isključenja iz članstva i ponovni prijem u članstvo objavljuje se na internet stranici Centralnog registra i dostavlja Komisiji, ostalim članovima Centralnog registra u istoj vrsti članstva i berzi ili drugom uređenom javnom tržištu prvog narednog radnog dana od dana donošenja rješenja iz člana 59. st. 2. i 3. ovog pravilnika, osim u slučaju članstva u sistemu uvida u stanje na računu emitenta i članstva uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda.

Član 63

(1) Ako član nema neizmirenih obaveza po osnovu zaključenih poslova i prema Centralnom registru po osnovu članstva, Centralni registar vraća sredstva osnovne uplate u garantni fond, uvećana za pripadajuću kamatu i umanjena za troškove platnog prometa, članu kojem je prestalo članstvo u roku od tri radna dana od donošenja rješenja o prestanku članstva, osim u slučaju isključenja iz članstva u trajanju do tri mjeseca.

(2) Sredstva dodatne uplate u garantni fond uvećana za pripadajuću kamatu i umanjena za troškove platnog prometa Centralni registar vraća članu u roku od tri radna dana od donošenja rješenja o prestanku, odnosno isključenju iz članstva.

Član 64

(1) Ako članu Centralnog registra prestane članstvo, a nije ispunio obaveze prema drugim članovima po osnovu zaključenih poslova i prema Centralnom registru po osnovu članstva, Centralni registar ima pravo da sredstva garantnog fonda člana umanji za iznos potraživanja drugih članova po osnovu zaključenih poslova i svojih potraživanja prema tom članu.

(2) Ako se obaveze člana kojem je prestalo članstvo ne mogu namiriti u skladu sa stavom 1. ovog člana, Centralni registar vrši upis založnog prava na hartijama od vrijednosti u vlasništvu tog člana i njihovu prinudnu prodaju u cilju izmirenja obaveza.

(3) Prinudna prodaja hartija od vrijednosti iz stava 2. ovog člana sprovodi se na način, po postupku i u rokovima koji su utvrđeni opštim aktom Centralnog registra o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65

Rješenja i zaključci koje donose organi Centralnog registra na osnovu ovog pravilnika su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Član 66

(1) Uputstva i procedure iz ovog pravilnika donijeće se u roku od šezdeset dana od dana stupanja ovog pravilnika na snagu.

(2) Nakon donošenja uputstava i procedura iz stava 1. ovog člana zaključiće se novi ugovori o članstvu između Centralnog registra i lica koja su do tada primljena u članstvo.

(3) Obrasce iz ovog pravilnika utvrđuje direktor Centralnog registra posebnom odlukom, a obrasci su dostupni na internet stranici Centralnog registra.

Član 67

Berzanski posrednici i kastodi banke koji su članovi u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti po Pravilniku o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/07) stupanjem na snagu ovog pravilnika postaju članovi u sistemu obračuna i poravnanja.

Član 68

(1) Na ovaj pravilnik saglasnost daje Komisija.

(2) Po dobijanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, ovaj pravilnik se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 69

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/07).

Član 70

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021