Zakoni Republike SrpskePRAVILA POSLOVANjA BANKE DEPOZITARA INVESTICIONIH FONDOVA REPUBLIKE SRPSKE

PRAVILA POSLOVANjA BANKE DEPOZITARA INVESTICIONIH FONDOVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 49/2017 i 85/2017)

I – Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilima poslovanja banke depozitara investicionih fondova (u daljem tekstu: Pravila poslovanja) Odjeljenja depozitarnih poslova u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka depozitar) utvrđuju se poslovi Banke depozitara, regulišu se uslovi i način obavljanja poslova Banke depozitara i međusobna prava i obaveze Banke depozitara i Društva za upravljanje investicionim fondom (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Skraćeni pojmovi koji se koriste u ovim pravilima poslovanja su:

a) Komisija – Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske,

b) Zakon – Zakon o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06 i 82/15),

v) Registar – Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka,

g) Centralna banka – Centralna banka Bosne i Hercegovine.

II – Poslovi depozitara

Član 3

Banka depozitar obavlja sljedeće poslove:

a) čuva imovinu fonda vođenjem na posebnim računima za svaki pojedini fond i odjeljivanjem imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova,

b) u slučaju otvorenog investicionog fonda, obezbjeđuje da se otkup i prodaja udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda,

v) u slučaju otvorenog investicionog fonda, otkupljuje i isplaćuje udjele i vrši isplate vlasnicima udjela otvorenog investicionog fonda iz dobiti fonda,

g) vodi računa da je obračun neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela u fondu obavljen u skladu sa propisima,

d) izvršava naloge Društva koji se odnose na transakcije u vezi sa imovinom fonda,

đ) izvještava Društvo o korporativnim radnjama u vezi s imovinom fonda koju čuva i izvršava naloge Društva koji iz toga proizlaze,

e) naplaćuje prihode i druga prava dospjela u korist fonda koja proizlaze iz njegove imovine,

ž) obezbjeđuje da se prihodi fonda koriste u skladu s propisima i da su troškovi koje plaća fond u skladu s propisima,

z) isplaćuje dividende akcionarima fonda,

i) vodi evidenciju poslovanja koje obavlja i na redovnom osnovu istu usklađuje s evidencijom Društva,

j) prijavljuje Komisiji kršenje Zakona i ugovora koje učini Društvo,

k) omogućava uvid u evidencije i drugu dokumentaciju, u vezi s poslovima koje obavlja Banka depozitar, Komisiji, revizoru fonda, a drugim licima po pismenom nalogu Društva,

l) obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i predviđene ugovorom zaključenim s Društvom.

III – Čuvanje imovine fonda

Član 4

Imovina fonda čuva se vođenjem na posebnim računima za svaki pojedini fond i odjeljivanjem imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova.

Imovina fonda čuva se na kastodi računima Banke depozitara otvorenim kod Registra, na kastodi računima Banke depozitara kod poddepozitara – kastodi banke, kao i na podračunima računa novčanih sredstava Banke depozitara kod Centralne banke otvorenim za svaki fond posebno.

Izuzetno od prethodne odredbe, imovina fonda može da se čuva na posebnim računima fonda otvorenim od strane Društva posebno za svaki fond, pod uslovom da je od strane Banke depozitara obezbijeđeno raspolaganje imovinom fonda.

Član 5

Hartije od vrijednosti emitenata iz Republike Srpske vode se na kastodi računima Banke depozitara otvorenim u Registru, i to za svaki fond posebno.

Hartije od vrijednosti emitenata izvan Republike Srpske vode se na kastodi računu Banke depozitara kod poddepozitara – kastodi banke s kojom Banka depozitar zaključuje ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrijednosti ili na posebnom kastodi računu fonda kod kastodi banke s kojom Društvo zaključuje ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrijednosti posebno za svaki fond.

Novčana sredstva fonda vode se na podračunima računa novčanih sredstava Banke depozitara kod Centralne banke otvorenim za svaki fond posebno ili na posebnim računima novčanih sredstava fonda otvorenim kod poslovne banke od strane Društva ili Banke depozitara posebno za svaki fond. U slučaju da se novčana sredstva fonda nalaze na posebnim računima kod poslovne banke, raspolaganje istim vrši se po nalogu Društva, koji se može izvršiti isključivo po odobrenju Banke depozitara.

IV – Obezbjeđenje da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa propisima

Član 6

U svrhu obezbjeđenja da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa Zakonom i pravilima fonda, Banka depozitar je dužna obezbijediti da Društvo u skladu sa Zakonom i drugim propisima, te pravilima fonda usklađuje:

a) broj izdatih udjela sa primljenim uplatama i zahtjevima za izdavanje udjela fonda i

b) smanjenje broja udjela sa primljenim zahtjevima za otkup udjela fonda i izvršenim isplatama.

Član 7

Banka depozitar je obavezna da prilikom kontrole obračuna neto vrijednosti imovine fonda potvrdi ispravnost utvrđenog iznosa novčanih sredstava za isplatu udjelničara i broja izdatih udjela od strane Društva.

V – Otkup i isplata udjela i isplata vlasnicima udjela otvorenog investicionog fonda iz dobiti fonda

Član 8

Finansijske transakcije koje se odnose na otkup udjela, isplatu udjela i isplate vlasnicima udjela fonda iz dobiti fonda izvršavaju se sa podračuna novčanih sredstava fonda kod Centralne banke odnosno sa računa novčanih sredstava fonda otvorenog kod poslovne banke. U izvršenju ovih finansijskih transakcija Banka depozitar postupa po nalogu Društva.

VI – Kontrola obračuna neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela fonda

Član 9

Banka depozitar je obavezna da vodi računa da je obračun neto vrijednosti imovine fonda po akciji ili udjelu obavljen u skladu sa Zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom fonda.

Obračun neto vrijednosti imovine fonda vrši Društvo i isti dostavlja Banci depozitaru na kontrolu i usaglašavanje. Kontrola obračuna vrši se provjerom ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine fonda i obračuna neto vrijednosti imovine fonda.

Za potrebe obavljanja poslova kontrole obračuna neto vrijednosti imovine fonda Banka depozitar može od Društva zahtijevati dostavljanje podataka i dokaza koje potvrđuje te podatke, a koji se ne nalaze u evidencijama Banke depozitara, odnosno koje ona ne može da pribavi.

VII – Izvršavanje naloga Društva u vezi sa transakcijama iz imovine fonda

Član 10

Pri izvršavanju transakcija za račun fonda Banka depozitar postupa isključivo u skladu sa nalogom Društva. Banka depozitar je obavezana da prije izvršenja naloga Društva utvrdi njegovu materijalnu ispravnost u skladu sa Zakonom, propisima Komisije, drugim propisima, aktima fonda i ugovorom o upravljanju, a na osnovu odgovarajuće finansijske i druge dokumentacije.

Banka depozitar prima i izvršava naloge Društva na način utvrđen ugovorom o obavljanju poslova depozitara fonda.

VIII – Izvještavanje o korporativnim radnjama u vezi sa imovinom fonda i izvršavanje naloga koji iz toga proizlaze

Član 11

Banka depozitar izvještava Društvo o korporativnim radnjama u vezi sa imovinom fonda koju čuva i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze.

Izvještavanje se odnosi na promjene koje su u vezi sa hartijama od vrijednosti na kastodi računu Banke depozitara kod Registra, kao i na promjene koje su u vezi sa hartijama od vrijednosti na računu Banke depozitara kod poddepozitara.

Banka depozitar izvršava naloge Društva u vezi sa sprovođenjem korporativnih radnji.

IX – Naplata prihoda i drugih prava dospjelih u korist fonda i obezbjeđenje da se prihodi koriste u skladu sa propisima

Član 12

Banka depozitar vrši naplatu prihoda od hartija od vrijednosti iz imovine fonda, novčanih sredstava fonda, kao i iz druge imovine fonda.

Ukoliko naplata prihoda iz imovine fonda podrazumijeva određene radnje i od samog vlasnika, Banka depozitar će po nalogu Društva preduzeti sve potrebne radnje da se izvrši naplata prihoda.

Banka depozitar obezbjeđuje da se prihodi fonda koriste u skladu sa propisima na način da se sve finansijske transakcije iz imovine fonda izvršavaju upravo u skladu sa odredbama Zakona, prospekta i statuta fonda.

X – Vođenje evidencije poslovanja

Član 13

Banka depozitar vodi evidenciju poslovanja koju obavlja u skladu sa ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim sa Društvom. Vođenje evidencije poslovanja vrši se na dnevnom osnovu za sve poslove koji se u skladu sa ugovorom obavljaju.

Usklađivanje evidencije Banke depozitara sa evidencijom Društva vrši se pri izradi redovnih izvještaja ili kad se za tim ukaže potreba.

XI – Klijenti

Član 14

Klijent Banke depozitara može da bude Društvo koje potpiše ugovor o obavljanju poslova depozitara za investicioni fond u skladu s važećim propisima.

Banka depozitar ne može obavljati poslove depozitara za investicione fondove kojim upravlja Društvo sa kojim je Banka depozitar direktno ili indirektno povezana.

Društvo je dužno prilikom zaključivanja ugovora o obavljanju poslova depozitara za investicioni fond obavijestiti Banku depozitara o licima koja su sa njim povezana i redovno ga obavještavati o promjenama te povezanosti.

Banka depozitar je dužna prilikom zaključivanja ugovora o obavljanju poslova depozitara za investicioni fond obavijestiti Društvo o licima koja su sa njim povezana i redovno ga obavještavati o promjenama te povezanosti.

Član 15

Banka depozitar je obavezna da prije zaključivanja ugovora o obavljanju poslova depozitara za investicioni fond preda Društvu primjerak Pravila poslovanja ili upozna Društvo s internet adresom na kojoj su Pravila poslovanja objavljena.

Član 16

Društvo stiče status klijenta Banke depozitara potpisivanjem ugovora s Bankom depozitarom o obavljanju poslova depozitara za investicioni fond.

XII – Ugovor o obavljanju poslova depozitara

Član 17

Banka depozitar zaključuje sa Društvom ugovor o obavljanju depozitarnih poslova za svaki investicioni fond posebno.

Za zaključenje ugovora o obavljanju poslova depozitara Društvo treba da priloži:

a) rješenje o upisu Društva u sudski registar,

b) akte fonda,

v) podatke o licima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,

g) drugu dokumentaciju koju odredi Banka depozitar.

Član 18

Ako naknadno dođe do izmjene podataka iz dostavljene dokumentacije, Društvo treba o tome da obavijesti Banku depozitara i da dostavi izmijenjenu dokumentaciju.

Član 19

Društvo odgovara za svaku štetu koja nastane zbog propusta Društva da Banku depozitara blagovremeno obavijesti o svim promjenama podataka iz dostavljene dokumentacije.

Član 20

Ugovor između Društva i Banke depozitara sadrži:

a) utvrđivanje poslova koje Banke depozitar obavlja za račun fonda,

b) odredbe o načinu čuvanja imovine fonda koji će se primjenjivati za svaku vrstu imovine fonda,

v) odredbe o načinu odobravanja i izvršavanja finansijskih transakcija u vezi sa imovinom fonda,

g) odredbe o drugim ovlašćenjima i obavezama Društva i Banke depozitara,

d) odredbe o razmjeni informacija, uključujući dostavljanje Društvu informacija koje su potrebne za obavljanje poslova upravljanja i pristup Banke depozitara informacijama koje su potrebne za obavljanje poslova depozitara,

đ) odredbe o ocjeni efikasnosti Banke depozitara u ispunjavanju ugovorenih obaveza,

e) odredbe o načinu uvida Banke depozitara u obavljanje poslova Društva,

ž) odredbe o načinu komunikacije između Društva i Banke depozitara,

z) odredbe o naknadi za obavljanje poslova Banke depozitara,

i) odredbe o odgovornosti Društva i Banke depozitara,

j) odredbe o poslovnoj tajni i čuvanju podataka,

k) odredbe o raskidu ugovora i prenosu poslova na novu Banku depozitara,

l) druge odredbe u skladu s propisima.

U vezi sa razmjenom informacija ugovor između Društva i Banke depozitara sadrži i sljedeće elemente:

a) popis informacija koje će se razmjenjivati u vezi sa prodajom i otkupom udjela fonda,

b) obavezu zaštite povjerljivosti podataka,

v) informacije o obavezama i odgovornostima ugovornih strana u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma, kada je to primjenjivo.

Sastavni dio ugovora čine interne procedure za obavljanje poslova Banke depozitara.

XIII – Prava i obaveze Banke depozitara i Društva

Član 21

Ugovorom između Društva i Banke depozitara utvrđuju se osnovna prava i obaveze Banke depozitara:

a) da imovina fonda koju Banka depozitar prima na čuvanje na računima ne može biti predmet potraživanja povjerilaca Banke depozitara po bilo kom osnovu,

b) da se imovina fonda čuva na posebnim računima fonda odijeljeno od imovine ostalih fondova,

v) da obezbijedi da Društvo bude obaviješteno o svim otvorenim računima fonda, te da redovno dobija ili ima uvid u informacije u vezi sa stanjem i promjenama na tim računima,

g) da sve transakcije u vezi s imovinom fonda Banka depozitar izvršava isključivo po nalogu Društva,

d) da Banka depozitar odbije izvršenje naloga Društva za koji smatra da nije u skladu s propisima i aktima fonda,

đ) da obezbjeđuje da se otkup i prodaja udjela za račun otvorenog investicionog fonda obavljaju u skladu sa propisima,

e) da otkupljuje i isplaćuje udjele i vrši isplate vlasnicima udjela otvorenog investicionog fonda iz dobiti fonda,

ž) da vrši isplatu dividende akcionarima fonda na osnovu naloga Društva,

z) da vrši kontrolu i provjerava ispravnost obračuna vrijednosti imovine investicionog fonda i cijene udjela u otvorenom investicionom fondu,

i) da izvještava Društvo u vezi sa korporativnim radnjama u vezi sa imovinom fonda i izvršava naloge Društva koji iz toga proizilaze,

j) da naplaćuje prihode i druga prava dospjela u korist fonda,

k) da obezbjeđuje da se prihodi fonda koriste u skladu sa propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu sa propisima,

l) da dostavlja izvještaje i dokumentaciju u vezi s imovinom i poslovanjem fonda,

lj) da omogući Komisiji i revizoru fonda, a drugim licima po pismenom nalogu Društva, uvid u evidencije i drugu dokumentaciju u vezi sa poslovima koje obavlja Banka depozitar,

m) da vrši provjeru visine investiranih novčanih sredstava fonda u depozite kod jedne banke na dan izrade mjesečnog obračuna neto vrijednosti imovine fonda.

Član 22

Ugovorom između Društva i Banke depozitara utvrđuju se osnovna prava i obaveze Društva:

a) da dostavlja Banci depozitaru naloge u vezi s poslovima koje obavlja Banka depozitar,

b) da dostavlja Banci depozitaru foto-kopije svih originalnih isprava u vezi s transakcijama imovinom fonda, i to neposredno po sačinjavanju tih isprava ili njihovom prijemu,

v) da omogući Banci depozitaru uvid u registar udjela otvorenog investicionog fonda i redovno dostavlja informacije i dokumentaciju u vezi sa prodajom i otkupom udjela,

g) da dostavlja spisak akcionara fonda koji imaju pravo na isplatu dividende i ostale potrebne podatke u vezi s isplatom dividende akcionarima fonda,

d) da blagovremeno dostavlja Banci depozitaru drugu dokumentaciju koja je neophodna Banci depozitaru za obavljanje poslova utvrđenih ugovorom,

đ) da blagovremeno informiše Banku depozitara o svim činjenicama u vezi s poslovanjem fonda, a koje bi mogle uticati na poslove koje obavlja Banka depozitar,

e) da bez odlaganja obavijesti Banku depozitara u slučaju izmjena prospekta fonda koje se odnose na vrstu imovine u koju je dozvoljeno ulaganje, politiku ulaganja, visinu godišnje naknade za upravljanje i ukupan iznos troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond.

Član 23

Banka depozitar je obavezna da fondu nadoknadi štetu ako je ona nastala njegovim nesavjesnim poslovanjem, neispunjavanjem ili pogrešnim ispunjavanjem obaveza Banke depozitara.

Društvo je obavezno, koristeći svoja prava i obaveze, da ne doprinosi mogućnosti činjenja štete fondu od strane Banke depozitara.

Društvo odgovara za cjelokupni obim poslova koji je ugovorom, u skladu s propisima Komisije, prenijelo na treća lica.

XIV – Nalozi Društva

Član 24

Banka depozitar može da prima i izvršava naloge društva za upravljanje samo u skladu sa Zakonom, Pravilima poslovanja Banke depozitara, drugim propisima i zaključenim ugovorom o obavljanju depozitarnih poslova.

Pod nalogom se podrazumijeva pisani nalog u propisanoj formi za izvršenje određene radnje Banke depozitara u vezi sa imovinom fonda.

Društvo je obavezno da blagovremeno dostavlja Banci depozitaru naloge i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova depozitara.

Osnovne vrste naloga koje Društvo može podnositi Banci depozitaru su:

– nalog za prenos novčanih sredstava,

– nalog za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti,

– nalog za izvršenje korporativnih radnji u vezi sa imovinom fonda,

– nalog za zastupanje na skupštinama akcionara.

Nalozi iz prethodnog stava obavezno sadrže vrstu posla, odnosno transakcije, način i vrijeme izvršenja naloga, osnov naloga i potpis ovlašćenog lica Društva.

Nalozi koje Društvo može podnositi Banci depozitaru biće propisani ugovorom o obavljanju poslova depozitara i procedurama koje čine sastavni dio ugovora.

Pored osnovnih naloga Društvo može Banci depozitaru podnositi i druge vrste naloga u skladu sa propisima i ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

Član 25

Nalog za prenos novčanih sredstava je pisani dokument koji Društvo podnosi Banci depozitaru na kontrolu, odobrenje i izvršenje, a u vezi s prenosom novčanih sredstava sa računa fonda, odnosno u vezi sa izvršenjem finansijskih transakcija iz imovine fonda.

Banka depozitar obavezna je da prije izvršenja finansijske transakcije utvrdi materijalnu ispravnost naloga Društva, a u skladu sa propisima i dostavljenom dokumentacijom.

Društvo je uz nalog obavezno dostaviti finansijsku i drugu dokumentaciju kojom se dokumentuje osnov plaćanja, odnosno iznos i broj računa na koji se novčana sredstva prenose.

Način odobravanja i izvršavanja finansijskih transakcija utvrđuje se ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

Član 26

Nalog za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti Društvo podnosi berzanskom posredniku ili poddepozitaru – kastodi banci na izvršenje, direktno ili posredstvom Banke depozitara.

U slučaju da Društvo nalog za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti podnosi direktno berzanskom posredniku, Društvo je obavezno da obezbijedi potrebne podatke kako bi berzanski posrednik mogao da provjeri stanje na računu hartija od vrijednosti, odnosno računu novčanih sredstava kod Banke depozitara ili poddepozitara – kastodi banke.

Kada Društvo nalog za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti podnosi direktno berzanskom posredniku ili poddepozitaru – kastodi banci na izvršenje, Društvo je odgovorno za usklađenost naloga sa Zakonom, propisima Komisije, drugim propisima i aktima fonda.

U slučaju da Društvo nalog za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti podnosi berzanskom posredniku ili poddepozitaru – kastodi banci na izvršenje posredstvom Banke depozitara, Banka depozitar je obavezna da nalog Društva proslijedi na izvršenje nakon što utvrdi njegovu materijalnu ispravnost, a u skladu sa propisima i dostavljenom dokumentacijom.

Nalog za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti iz prethodnog stava ovog člana je pisani dokument koji podnosi Društvo, a u vezi sa sticanjem ili prodajom hartija od vrijednosti.

Na osnovu izvještaja o realizaciji naloga za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti, Banka depozitar, odnosno poddepozitar – kastodi banka vrši poravnanje za izvršene transakcije, kao i izmirenje troškova i naknada koje se odnose na izvršene transakcije.

U skladu sa Zakonom, u slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja koja su posljedica transakcija koje je zaključilo Društvo i kojim su u trenutku njihova zaključenja prekoračena ograničenja ulaganja, Društvo je dužno uskladiti ulaganja fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja i nadoknaditi fondu tako nastalu štetu.

Način odobravanja i izvršavanja transakcija u vezi sa hartijama od vrijednosti utvrđuje se ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

Član 27

Nalog za izvršenje korporativnih radnji u vezi sa imovinom fonda je pisani dokument koji Društvo podnosi Banci depozitaru na izvršenje, a u vezi sa korporativnim radnjama u vezi sa imovinom fonda.

Banka depozitar je obavezna da prije izvršenja naloga za izvršenje korporativnih radnji utvrdi materijalnu ispravnost naloga Društva, a u skladu sa propisima i dostavljenom dokumentacijom.

Način izvršavanja korporativnih radnji u vezi sa imovinom fonda utvrđuje se ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 28

Nalog za zastupanje na skupštinama akcionara je pisani dokument koji Društvo podnosi Banci depozitaru, a u vezi sa zastupanjem na skupštini akcionara.

Društvo je uz nalog obavezno dostaviti dokumentaciju neophodnu da Banka depozitar može na adekvatan način da prisustvuje i zastupa akcionara na skupštini.

Način izvršavanja naloga za zastupanje na skupštinama akcionara utvrđuje se ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

Član 29

Nalog se Banci depozitaru daje u pisanom obliku, neposredno, putem pošte, faksom ili putem e-maila.

Društvo je obavezno dostavljati jasne i nedvosmislene naloge.

Društvo je odgovorno za tačnost i potpunost podataka u nalogu.

U slučaju nepotpunog, nejasnog, neblagovremenog ili pogrešnog naloga, Banka depozitar može od Društva zahtijevati dopunu ili ispravku podatka u vezi sa nalogom, odnosno može odbiti izvršenje naloga.

Član 30

Banka depozitar će odbiti izvršenje naloga Društva za koji smatra da nije u skladu sa Zakonom, propisima, aktima fonda ili ugovorom o upravljanju.

Banka depozitar dužna je da o odbijanju naloga obavijesti Društvo, uz navođenje razloga za odbijanje naloga.

Član 31

Društvo može nalog da promijeni ili otkaže, ali samo u slučaju da je takav zahtjev dostavljen na vrijeme, odnosno u slučaju da nalog nije prethodno izvršen.

Promjena ili opoziv naloga Banci depozitaru dostavlja se u pisanom obliku.

Član 32

Banka depozitar vodi posebnu evidenciju naloga.

Evidencija naloga može da se vodi u materijalnom ili elektronskom obliku, prema rednom broju naloga, za svaki fond posebno.

Evidencije primljenih naloga vode se odvojeno za svaki fond.

Evidencija primljenih naloga sadrži sve podatke u vezi sa nalogom koji je Banka depozitar primila od Društva.

XV – Izvještavanje

Član 33

Banka depozitar izvještava Društvo, nadzorni odbor fonda i Komisiju. Izvještaji mogu biti dnevni, mjesečni i tromjesečni.

Član 34

Banka depozitar svakodnevno izvještava Društvo o promjenama na računima novčanih sredstava i hartija od vrijednosti fonda.

Banka depozitar mjesečno, najkasnije pet radnih dana od posljednjeg dana u mjesecu za koji se izvještaj podnosi, izvještava Društvo, nadzorni odbor fonda i Komisiju o:

a) hartijama od vrijednosti i drugoj imovini fonda, što uključuje broj i vrijednost hartija od vrijednosti s naznakom kako je vrijednost utvrđena,

b) ukupnoj vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine fonda, neto vrijednosti imovine po akciji, odnosno po udjelu fonda,

v) obračunatim i plaćenim naknadama troškova osnivanja i poslovanja u visini posebnih sredstava i provizije za upravljanje.

Banka depozitar tromjesečno, najkasnije sedam radnih dana od posljednjeg dana u periodu za koji se izvještaj podnosi, izvještava Društvo, nadzorni odbor fonda i Komisiju o:

a) naplaćenim dividendama, kamatama i drugim prihodima fonda,

b) hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda koje su dospjele i podnesene na naplatu,

v) obračunatim i isplaćenim troškovima i naknadama, u skladu sa čl. 65. i 66. Zakona, odnosno u skladu sa čl. 94. i 95. Zakona.

Član 35

Osim redovnog izvještavanja, Banka depozitar je obavezna da na zahtjev i u rokovima koje odrede nadzorni odbor fonda i Komisija dostavi i ostale podatke kojima raspolaže i izvještaje.

XVI – Obračun naknade

Član 36

Naknadu za poslove koje obavlja Banka depozitar obračunava mjesečno, u skladu sa ugovorom zaključenim s Društvom i Odlukom o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti.

Naknadu za čuvanje imovine kod poddepozitara, transakcione troškove i ostale troškove i naknade u vezi sa imovinom fonda koja se čuva kod poddepozitara fond snosi u visini stvarno nastalih troškova.

XVII – Povjerljivost podataka

Član 37

Podatke u vezi s poslovima koje obavlja za račun fonda Banka depozitar je obavezna da čuva kao poslovnu tajnu, osim u slučajevima kada je zakonskim i drugim propisima obavezan da iste saopšti ovlašćenim licima ili ako je na to upućen po nalogu Društva.

XVIII – Etička pravila Banke depozitara

Član 38

U obavljanju svojih poslova Banka depozitar je obavezna da poštuje načelo postupanja s pažnjom dobrog privrednika i načelo jednakog tretmana svih klijenata, kao i da poslove obavlja isključivo u interesu klijenta, vodeći posebno računa o izvršavanju naloga klijenta, te svoje interese ne smije stavljati ispred interesa klijenata.

Odnos između zaposlenih u Banci depozitaru i zaposlenih u Društvu zasniva se na međusobnom povjerenju koje zaposleni ne smije da iznevjeri ili zloupotrijebi.

XIX – Zaštita podataka

Član 39

Podatke do kojih dođe pri obavljanju svojih poslova za račun fonda Banka depozitar je obavezna da štiti od neovlašćenog korišćenja i zloupotreba.

Član 40

U slučaju neovlašćenog korišćenja, krađe ili uništenja baze podataka ili bilo kojeg njenog dijela, Banka depozitar je obavezna da:

a) pismeno obavijesti Društvo i Komisiju,

b) uputi poziv Društvu da Banci depozitaru dostavi dokumentaciju koja će omogućiti rekonstrukciju sistema Banke depozitara,

v) izvrši rekonstrukciju sistema Banke depozitara u najkraćem mogućem roku od dana gubitka, krađe ili uništenja baze podataka.

XX – Interne procedure Banke depozitara

Član 41

U obavljanju svojih poslova Banka depozitar se pridržava internih procedura za obavljanje poslova depozitara, koje čine sastavni dio ugovora.

XXI – Saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti i stupanje na snagu

Član 42

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na Pravila poslovanja, kao i na njihove izmjene i dopune.

Član 43

Danom stupanja na snagu ovih pravila poslovanja prestaju da važe Pravila poslovanja depozitara investicionih fondova, broj: UO-15177/16, od 22.9.2016. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 92/16).

Član 44

Banka depozitar će za investicione fondove za koje postoje zaključeni ugovori o obavljanju poslova depozitara uskladiti poslovanje do 31.12.2017. godine.

Član 45

Ova pravila poslovanja stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021