Stručni članciPorodično nasilje i prijetnje putem mobitela i internet mreže

Porodično nasilje i prijetnje putem mobitela i internet mreže

PITANJE: Nakon što sam bila žrtva porodičnog nasilja od strane vanbračnog supruga sa kojim imam maloljetno dijete, smještena sam u sigurnu kuću a njemu je sud izrekao zaštitnu mjeru zabrane približavanja žrtvi nasilja i zabranu približavanja i uhođenja. Sada živim sa roditeljima u porodičnom stanu a bivši partner mi i dalje upućuje razne prijetnje putem mobitela i internet mreže.

ODGOVOR: Savjetujemo Vam da prijavite nadležnoj policijskoj upravi svako kršenje izrečenih zaštitnih mjera koje za posljedicu mogu imati lišavanje slobode počinioca nasilja. Ukoliko se utvrdi da je počinilac nasilja krši zabranu utvrđenu rješenjem suda, odnosno postupa suprotno od utvrđenog načina provođenja izrečene zaštitne mjere, policijski službenik je dužan podnijeti zahtjev nadležnom sudu radi pokretanja prekršajnog postupka za počinioca nasilja.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021