Stručni članciPITANJA ZA PRAVOSUDNI ISPIT IZ UPRAVNOG I RADNOG PRAVA U BiH

Iako ne preporučujemo da se oslonite isključivo na ova pitanja, te da smatrate da na Pravosudnom ispitu ne možete dobiti neko drugo pitanje iz oblasti Upravnog i Radnog prava, u nastavku možete naći neka od pitanja za Pravosudni ispit iz Upravnog i Radnog prava koja će vam zasigurno biti od koristi u procesu učenja i pripreme za Pravosudni ispit.

 

 

UPRAVNO PRAVO

1. Kako se osnivaju organi uprave?
2. Nadležnosti organa uprave? Stvarna nadležnost organa uprave?
3. Funkcija i poslovi organa uprave?
4. Vrste upravnog nadzora?
5. Kako se vrši inspekcijski nadzor i ko ga vrši?
6. Koje propise donose organi uprave?
7. Ko rukovodi organima uprave?
8. Rukovodeći službenici prema Zakonu o organizaciji organa uprave u FBiH?
9. Čime se uređuje unutrašnja organizacija organa uprave?
10. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji – ko ga donosi? Rukovodilac samostalno ili mu je potrebna nečija saglasnost?
11. Podzakonski propisi i opći akti?
12. Povjeravanje javnih ovlaštenja?
13. Koji se poslovi povjeravaju, a koji se ne mogu povjeriti?
14. Uloga organa uprave koji je prenio javna ovlaštenja?
15. Državljanstvo BiH – kako se stiče? Sticanje državljanstva BiH olakšanom naturalizacijom?
16. Načela Zakona o upravnom postupku?
17. Nadležnost u upravnom postupku?
18. Načelo supsidijarne primjene ZUP-a?
19. Načelo dvostepenosti?
20. Načelo saslušanja stranaka?
21. Načelo pomoći neukoj stranci?
22. Načelo pravosnažnosti rješenja u Upravnom postupku?
23. Šta je to formalna, a šta materijalna pravosnažnost?
24. Načelo efikasnosti?
25. Pojam stranke u Upravnom postupku?
26. Kako se pokreće Upravni postupak?
27. Kada se pokreće po službenoj dužnosti?
28. Posebni ispitni postupak? Rok za provođenje? Skraćeni upravni postupak? Rok za provođenje?
29. Zapisnik u UP-u?
30. Postoji li u UP-u poravnanje? Hoće li se ono uvijek odobriti? Kada se smatra da je ono zaključeno? Kakav je njegov karakter u smislu izvršnosti?
31. Izuzeće službene osobe?
32. Vrste rokova?
33. Povrat u prijašnje stanje? Rok?
34. Odustanak od zahtjeva? Do kada stranka može odustati od zahtjeva?
35. Uvjerenja?
36. Svjedoci? Ko može, a ko ne može biti svjedok? Kako se saslušavaju?
37. Oblik i sastavni dio rješenja?
38. Šta sadrži uvod rješenja?
39. Šta sadrži izreka rješenja, kako se formuliše?
40. Kakvo je to djelimično rješenje? Na osnovu čega se donosi? Kakav mu je karakter u smislu izvršnosti?
41. Kakvo je to složeno rješenje?
42. Kakvo je to usmeno rješenje?
43. Šutnja administracije? Može li se javiti u II st. postupku? Šta radi II stepeni organ?
44. Žalba u Upravnom postupku? Rok? Kome se podnosi, a kome predaje?
45. Šta sadrži žalba na rješenje?
46. Razlika žalbe u Upravnom postupku u odnosu na žalbe u ostalim postupcima?
47. Postupak II stepenog organa po žalbi?
48. Od čega zavisi nadležnost drugostepenog organa u Upravnom postupku?
49. Konačno rješenje u Upravnom postupku?
50. Kada se može pristupiti izvršenju rješenja? Postoji li mogućnost da se izvrši rješenje koje nije izvršno?
51. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja rješenja?
52. Vanredni pravni lijekovi u Upravnom postupku?
53. Obnova postupka? Postupak nadležnog organa organa po prijedlogu za obnovu postupka?
54. Kada će po obnovi rješavati I stepeni organ?
55. Poništavanje rješenja po pravu nadzora?
56. Oglašavanje rješenja ništavim?
57. Šta je to upravni spor? Kako se pokreće? Ko ga pokreće?
58. Protiv kojih akata se ne može voditi upravni spor?
59. Ko su stranke u upravnom sporu? Ko je tužitelj, a ko tuženi?
60. Šta se prilaže uz tužbu?
61. Postupak suda po tužbi u upravnom sporu?
62. Postupanje suda po neurednoj tužbi?
63. Mogu li se u tužbi iznositi nove činjenice i dokazi?
64. Spor prave jurisdikcije u smislu upravnog spora?
65. Kada će sud zakazati usmenu raspravu u upravnom sporu?
66. Kakav je odnos organa uprave prema sudskoj odluci iz upravnog spora?
67. Pravni lijekovi u upravnom sporu?

 

 

RADNO PRAVO

 

68. Kojim propisima su regulisani radni odnosi?
69. Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa? Gdje su propisani?
70. Elementi ugovora o radu?
71. Ugovor o radu na određeno vrijeme?
72. Prestanak ugovora o radu?
73. Vrste radnog vremena?
74. Otkazni rokovi?
75. Probni rad?
76. Noćni rad?
77. Zaštita maloljetnih osoba u smislu Zakona o radu?
78. Pravo na naknadu plaće?
79. Vijeće zaposlenika?
80. Šta su to privremeni i povremeni poslovi?
81. Postupak ostvarivanja prava radnika iz radnog odnosa?
82. Gdje se nalaze odredbe o disciplinskoj odgovornosti?
83. Mjere disciplinske komisije?
84. Šta traži u tužbi iz radnog spora?
85. Šta su to volonteri?
86. Otpremnina?
87. Arbitraža?
88. Prava osiguranika iz PIO? Vrste staža? Pojam svakog?
89. Opći uslovi za postavljenje državnog službenika?
90. Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta državnog službenika?
91. Odsustvo i godišnji odmori državnih službenika?
92. Prestanak radnog odnosa državnog službenika?
93. Šta su to namještenici? Kako se primaju na rad? Razlika u odnosu na državne službenike?
94. Radna knjižica?

 

izvor: pravniblog.com

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021