Zakoni Brčko Distrikta BiHODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POSTAVLJANJE REKLAMA I DRUGIH NATPISA PORED JAVNIH PUTEVA

ODLUKA
O VISINI NAKNADE ZA POSTAVLJANJE REKLAMA I DRUGIH NATPISA PORED JAVNIH PUTEVA
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 34/2017)
Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina i način plaćanja naknada za postavljanje reklama i drugih natpisa pored јаvnih puteva na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt)

Član 2

(1) Natpisi pored javnih puteva po svome sadržaju se dijele na funkcionalne natpise i komercijalne reklame.

(2) U funkcionalne natpise spadaju natpisi koji označavaju blizinu objekta od interesa za učesnike u saobraćaju, kao što su: autoservisi, vulkanizeri, automehaničarske radionice, benzinske stanice, moteli, autokampovi, hotelski, turistički i ugostiteljski objekti, sportsko-rekreativna područja, istorijski spomenici i slično.

(3) U komercijalne reklame spadaju oni natpisi koji nisu od neposrednog interesa za učesnike u saobraćaju, a svrha im je promotivnog karaktera, kao što su reklame svih vrsta proizvoda i usluga, trgovačke usluge, usluge osiguravajućih drušva i slično.

Član 3

JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH izdaje saglasnost, obračunava i naplaćuje naknadu za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva van gradske zone. U odobrenju za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva, JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH može odrediti i posebne uslove za postavljanje natpisa, a utvrđuje se i naknada za postavljanje natpisa prema njihovom sadržaju iz predhodnog člana.

Član 4

Posebnu naknadu za korištenje putnog zemljišta van gradske zone za postavljanje natpisa određuje JP Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH na osnovu ranga puta i veličine natpisa, odnosno površine zemljišta koje natpis temeljnim stopama zahvata.

a) Minimalna površina zemljišta (mali pano) – 4,00 m² = 100,00 KM za magistralne puteve.

Minimalna površina zemljišta (srednji pano) – 6,00 m² = 120,00 KM za magistralne puteve.

Minimalna površina zemljišta (veliki pano) – 8,00 m² = 150,00 KM za magistralne puteve.

b) Visina posebnih naknada za regionalne puteve iznose 70% od ove naknade za magistralne i 40% za lokalne puteve.

Član 5

(1) Naknada za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnog puta godišnje iznosi:

OPIS

Funkcionalni natpis
( KM/m²)

Komercijalna reklama
( KM/m²)

Tabela natpisa
(ukupna površina po m²)

56,00

90,00

Svjetleći natpis
(ukupna površina po m²)

78,00

110,00

(2) Troškovi postupka oko izdavanja saglasnosti za postavljanje natpisa na jednom javnom putnom pravcu iznose 53,00 KM.

(3) Posebno se naplaćuju troškovi vlasniku određenog natpisa, a koji je bespravno postavljen u zaštitnom pojasu javnog puta i koji se mora ukloniti o trošku vlasnika tog natpisa, određenog prevoza i uopšte cijeli rad u vezi s tim u iznosu od 150,00 KM po jednom komadu tog natpisa površine do 2,00 m², a za veće površine natpisa po svakom m² površine većem od 2,00 m² po 100,00 KM.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini naknade za postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva broj: 01-206/14, od 11.03.2014.godine.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021