Zakoni Brčko Distrikta BiHODLUKA O USVAJANJU CJENOVNIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BIH

ODLUKA
O USVAJANJU CJENOVNIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BIH
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018)
Član 1

Usvaja se Cjenovnik usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH broj: 01-UO-002/18 od 31.01.2018.godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2

1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

2) Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o usvajanju cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH, broj: 01-UO-0003/17, od 16.01.2017.godine i prestaje da važi Cjenovnik usluge parkiranja u Brčko distriktu BiH broj: 01-UO-0002/17, od 16.01.2017.godine.

CJENOVNIK
usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH

JEDNOKRATNO PARKIRANJE

Cijena sa PDV-om

I zona

II zona

III zona

Parking karta za jedan sat parkiranja

1,00 KM

0,60 KM

0,40 KM

Višesatna parking karta (Vrijedi od momenta kupovine do 21h odnosno do 14h subotom)

4,00 KM

2,50 KM

1,50 KM

Dnevna parking karta (Vrijedi 24h za sve zone, od momenta izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem radnom danu u kome se vrši naplata parkiranja)

14,00 KM

14,00 KM

14,00 KM

Za plaćanje u roku 8 dana 50% popusta

7,00 KM

7,00 KM

7,00 KM

PRETPLATNE KARTE za stanare Brčko distrikta BiH koji stanuju u zonama naplate parkiranja

Cijena sa PDV-om

I, II i III zona

II i III zona

III zona

Godišnja pretplatna parking karta

100,00 KM

50,00 KM

25,00 KM

Polugodišnja pretplatna parking karta

50,00 KM

25,00 KM

12,50 KM

Mjesečna pretplatna parking karta

10,00 KM

5,00 KM

2,50 KM

PRETPLATNE KARTE za ostale korisnike i posjetioce

(Kod kupovine karte za više mjeseci, cijena se množi sa brojem mjeseci)

Cijena sa PDV-om

I, II i III zona

II i III zona

III zona

Mjesečna pretplatna parking karta

30,00 KM

20,00 KM

10,00 KM

REZERVACIJA PARKING MJESTA

za sve korisnike ( fizička, pravna lica-preduzetnici)

Cijena sa PDV-om

I zona

II zona

III zona

Godišnja rezervacija parking mjesta

900,00 KM

500,00 KM

300,00 KM

Polugodišnja rezervacija parking mjesta

450,00 KM

250,00 KM

150,00 KM

Troškovi slanja opomene korisnicima javnog parkirališta zbog nenaplaćenih potraživanja

5,00 KM

Troškovi u izvršnom postupku, zakonska zatezna kamata, pribavljanja podataka o vlasniku vozila (od Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH ili Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH), kao i drugi troškovi koji se jave u postupku naplate, padaju na teret korisnika javnog parkirališta koji nije izvršio plaćanje dnevne parking karte u roku od 8 dana, od dana izdavanja i na njih se ne obračunava popust odnosno plaćaju se u punom iznosu.

Odobrava se popust u iznosu od 50% cijene dnevne parking karte za sve korisnike javnog parkirališta (pravna i fizička lica) koja dnevnu parking kartu plate u roku od 8 dana, od dana izdavanja dnevne parking karte.

***

OBRAZLOŽENJE CJENOVNIKA USLUGA PARKIRANJA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikt BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 3/18), a uzimajući u obzir stavove presude Apelacionog suda Brčko distrikt BiH u predmetu broj: 97 0 U 002004 17 Ous od 29.09.2017.godine, JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Preduzeće) je sačinilo novi Cjenovnik usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH (u daljem tekstu: Cjenovnik), koji se ogleda u sljedećem:

Kada je u pitanju jednokratno parkiranje, Cjenovnik predviđa mogućnost da se na javnim parkiralištima naplata parkiranja vrši po započetom satu, višesatnom ili dnevnom trajanju, plaćanjem satne i višesatne karte.

– atna parking karta važi za svaki započeti sat prema utvrđenom vremenu korištenja.

– Višesatna parking karta važi od trenutka kupovine pa do kraja radnog vremena javnog parkirališta, odnosno vrijedi od momenta kupovine do 21,00 sat, a subotom do 14,00 sati.

– Dnevna parking karta važi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem radnom danu u kome se vrši naplata parkiranja. (Vrijedi 24h, od momenta izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem radnom danu).

Korisnik koji je parkirao vozilo, a nije se opredijelio za korištenje usluge parkiranja na način koji je propisan Zakonom i Odlukom о načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH, koristi parking mjesto pod uslovima koji važe za parkiranje u dnevnom trajanju i istom se izdaje nalog za plaćanje dnevne karte. Cjenovnikom je takođe predviđena mogućnost da se korisniku kome je izdana dnevna parking karta, odobri popust u iznosu od 50% cijene dnevne parking karte, ukoliko parking kartu plati u roku od 8 dana, od dana izdavanja.

Ovo praktično znači da vozači koji dobiju nalog za plaćanje dnevne karte po cijeni od 28,00 KM, imaju mogućnost da isti plate u periodu od osam dana po upola nižoj cijeni tj. za 14,00 KM. Oni koji prekorače rok za plaćanje od osam dana od datuma izdavanja, plaćaju pun iznos dnevne parking karte. Time se korisnicima olakšava plaćanje, ali isto tako podstiću da na vrijeme izmiruju svoje obaveze, jer može se dogoditi da korisnik nenamjerno zakasni sa plaćanjem parking usluge. Iznos od 14 KM, kao pola iznosa dnevne parking karte proizlazi iz činjenice da se naplata unutar vremenskog perioda od 24 sata vrši ukupno 14 sati, a važi za sve zone u naplati.

Pravna priroda naloga za plaćanje dnevne karte je da predstavlja cijenu za izvršenu komunalnu uslugu parkiranja na javnim parkiralištima, koja je utvrđena Cjenovnikom, a korisnik usluge je parkiranjem vozila i ne plaćanjem parkiranja po započetom satu izrazio pristanak da cijenu usluge plati na način kako je to utvrđeno Odlukom o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja parkirališta u Brčko distriktu BiH.

Naime, presudom Apelacionog suda Brčko distrikt BiH izraženo je pravno shvatanje da usluga parkiranja koju pruža JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH predstavlja obligaciono-pravni odnos između davaoca usluga JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH i korisnika javnog parkirališta. S tim u vezi, pravno shvatanje suda podrazumijeva da neispunjavanje novčane obaveze korisnika parkirališta, predstavlja povredu ugovorne obaveze, a zahtjev po osnovu ugovorne odgovornosti korisnika parkirališta zbog povrede ugovorne obaveze JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH ostvaruje u postupku pred Osnovnim sudom Brčko distrikt BiH. Tome još treba dodati da se korisnik usluge javnog parkirališta, koristii uslugom parkiranja i nakon isteka plaćenog vremena implicira to da je dao ponudu za sklapanje ugovora, odnosno da je naručio uslugu parkiranja, slijedom čega je pružalac usluge parkiranja (Preduzeće) i izdalo dnevnu kartu, obzirom na to izdana dnevna karta ne smatra se darom, s toga ju je korisnik dužan platiti.

Preduzeće će u slučaju ako korisnik parkirališta ne postupi u skladu sa gore navedenim, pokrenuti postupak naplate potraživanja kod nadležnog suda, a troškovi u izvršnom postupku, zakonska zatezna kamata, pribavljanja podataka o vlasniku vozila (od Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH ili Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH), kao i drugi troškovi koji se jave u postupku naplate, padati na teret korisnika javnog parkirališta koji nije izvršio plaćanje dnevne parking karte u roku od 8 dana, od dana izdavanja.

Važno je istaći i to da parking karta se može kupiti kao satna, višesatna ili pretplatna, prema tarifnoj grupi kojoj pripada, za koju je korisnik zainteresovan. Plaćena naknada za korištenje parkinga u I zoni vrijedi i za korištenje parkinga u zoni II i u zoni III do isteka vremena. Plaćena naknada za korištenje parkinga u II zoni, vrijedi i za korištenje parkinga u III zoni do isteka vremena.

Korisnik može platiti uslugu parkiranja naknadno, po nalogu za plaćanje dnevne karte, na način i pod uslovima propisanim odredbama Odluke o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja parkirališta u Brčko distriktu BiH. Korisniku kome je izdan nalog za plaćanje dnevne karte, ne može se izdati ponovo u periodu trajanja dnevne karte, tj. u periodu od 24h, od momenta izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem radnom danu. Izdata dnevna parking karta važi za sve zone naplate.

Razlike/sličnosti u odnosu na prethodni Cjenovnik

Naime, kao i u prethodnom Cjenovniku predviđena je kategorija Pretplatnih karata za stanare Brčko distrikta BiH koji stanuju u zonama naplate i kategorija Pretplatnih karata za ostale korisnike i posjetioce gdje su svi stavljeni u povoljniji položaj te usluge parkiranja plaćaju po znatno nižim cijenama. Time se pogoduje npr. zaposlenima koji stanuju izvan zone naplate parkiranja, a rade unutar zona naplate parkiranja gdje im je puno povoljnije plaćanje pretplatne karte nego plaćanje po satu ili danu. Iznosi rezervisanih karti za pravne osobe i preduzetnike su izjednačeni sa iznosima za fizička lica.

Navedenim Cjenovnikom su predviđeni troškovi slanja opomene korisnicima javnog parkirališta zbog nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 5,00 KM, budući da se iz dosadašnje prakse pokazalo da su troškovi slanja opomena premašili iznos po prethodnom Cjenovniku od 2,00 KM.

Takođe kao i u prethodnom Cjenovniku predviđeno je da za kategorije Pretplatnih karata za stanare Brčko distrikta BiH u zonama naplate i kategorije Pretplatnih karata za ostale korisnike i posjetioce, obezbjeđen povoljniji položaj za sve stanovnike Brčko distrikta BiH, bez obzira da li stanuju u zoni naplate parkiranja ili ne. Pretplatne karate za stanare Brčko distrikta BiH u zonama naplate i kategorija Pretplatnih karata za ostale korisnike i posjetioce je ostavljena mogućnost kupovine pretplatne karte za određenu zonu ili za sve zone koje podliježu naplati parkiranja, na način da pretplatna karta za određenu zonu važi za tu zonu i sve niže zone naplate parkiranja. Svi korisnici kategorija Pretplatnih karata za ostale korisnike i posjetioce mogu birati zone koje im trebaju te na taj način još povoljnije parkirati. Npr. za korištenje sve tri zone (I,II i III zona) cijena je 30 KM a ukoliko korisnik želi koristiti samo II i III zonu iznos mjesečne karte je 20 KM ili samo III zonu za 10 KM.

Važno je istaći da novi Cjenovnik, za razliku od prethodnog ne predviđa kategoriju „Doplatne karte“, „Blokiranje i deblokiranje vozila“ i „Premještanje i čuvanje vozila na odlagalištu“, budući da su navedene kategorije osporene presudom Apelacinog suda Bd BiH.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021