Zakoni Brčko Distrikta BiHODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-320/18

ODLUKA
O DAVANJU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-320/18
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018)
Član 1

Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH o usvajanju Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH, broj: 01-UO-003/18 od 31. 1. 2018. godine, uz sljedeći uslov izmjene Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH, broj 01-UO-002/18 od 31. 1. 2018. godine i to:

– u dijelu koji se odnosi na Dnevnu parking kartu tako da se umjesto cijene po zonama s PDV-om “I zona 28,00 KM, II zona 28,00 K M, I II z ona 2 8,00 K M” p ropiše s ljedeća c ijena po zonama sa PDV-om i to “I zona 14,00 KM, II zona 14,00 KM, III zona 14,00 KM”; i

– u djelu koji se odnosi na Dnevnu parking kartu tako da se umjesto cijene za plaćanje u roku od 8 dana 50% popusta po zonama sa PDV-om “I zona 14,00 KM, II zona 14,00 KM, III zona 14,00 KM” propiše sljedeća cijena za plaćanje u roku od 8 dana 50% popusta po zonama sa PDV-om i to “I zona 7,00 KM, II zona 7,00 KM, III zona 7,00 KM”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021