Stručni članciNaknada pogrebnih troškova korisnika penzije

Naknada pogrebnih troškova korisnika penzije

PITANJE: Supruga mi je preminula 05.10.2020.godine a bila je korisnik starosne penzije. Da li ja, kao njen suprug mogu ostvariti pravo na naknadu troškova njene sahrane koje sam platio?

ODGOVOR: Odredbom čl. 147.st.1.Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH je određeno: „ U slučaju smrti korisnika penzije sa prebivalištem u Federaciji ili Distriku Brčko Bosne i Hercegovine, nasljedniku- članu uže porodice, koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova u visini prosječne penzije isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije“. Prema tome, Vama kao suprugu umrle korisnice penzije pripada pravo na naknadu troškova sahrane odnosno pogrebnih troškova, s tim, da ste dužni, da zahtjev za naknadu troškova sahrane podnesete u roku od tri mjeseca od dana smrti korisnika penzije, i to Federalnom zavodu neposredno i lično, putem pošte ili putem punomoćnika, dakle, u skladu sa čl. 147.st.st.2.Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju a u vezi sa odredbom čl.5, 6, 7, 8 i 9. Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije, broj: UOFZ-554/18 od 27.02.2018.godine Također, uz zahtjev u skladu sa navedenim Pravilnikom dužni ste dostaviti (originalne dokumente ili ovjerene kopije) : 1.Izvod iz matične knjige umrlih, 2.Izvod iz matične knjige vjenčanih – kad zahtjev podnosi supružnik, i to ako na Izvodu iz matične knjige umrlih nije upisana činjenica o sklopljenom braku umrlog, 3.Punomoć – ako se zahtjev podnosi po punomoćniku, 4.Uvjerenje o prebivalištu umrlog korisnika penzije (izdato od CIPS-a ili MUP-a), 6.Računi o troškovima sahrane (izdat/i od pravnog subjekta registrovanog za pogrebne i srodne djelatnosti), 7.Penzijski ček umrlog korisnika iz zadnjeg tromjesječja isplate.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021