Stručni članciKUPOPRODAJA I MATERIJALNI NEDOSTACI U BiH

U zadnjem članku koji smo objavili na ovom portalu pisali smo o kupoprodaji sa posebnim osvrtom na cijenu kao bitan element kupoprodaje. U istom radu smo najavili nastavak pisanja o kupoprodaji i to dio kupoprodaje koji se odnosi na odgovornost ugovornih strana za materijalne nedostatke i odgovornost za pravne nedostatke.

Iz samih termina možemo zaključiti da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora ugovor može biti manjkav zbog određenih materijalnih nedostataka. Prema zakonu prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koja je imala u času prelaza rizika na kupca. Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave poslije prelaza rizika na kupca ako su posljedice uzorka koji je postojao prije toga. Jasno je da prodavac odgovora za materijalne nedostatke koji su postojali sve do onog momenta dokle nije predao stvar kupcu. Predajom stvari kupcu kao što smo naveli u prethodnim tekstovima na kupca prelazi dalji rizik od propasti. Ovdje postoji jedan izuzetak a to je da prodavac odgovara i za nedostatke koji nastanu nakon što prodavac preda stvar kupcu ako su ti nedostaci nastali usljed posljedica određenih radnji i aktivnosti koje su bile prije nego što je stvar predata kupcu. Npr.ako je predmet kupoprodaje bila životinja pa je ista bila bolesna a nakon kupoprodaje ista zbog te bolesti ugine tada za nastalu materijalnu štetu i za taj materijalni nedostatak odgovara prodavac bez obzira što je životinja živa predata kupcu.

Materijalni nedostatak postoji ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet. Npr. ako je predmet kupoprodaje motorno vozilo koje mora imati određene karakteristike za specijalnu upotrebu, pa se nakon predaje kupcu utvrdi da to vozilo nema te karakteristike zbog kojih je izvršena kupoprodaja tada ta stvar ima materijalni nedostatak za koji odgovara prodavac.

Materijalni nedostatak je i ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata. Kao primjer za ovu vrstu materijalnog nedostatka navodimo određenu mašinu za izradu čeličnih eksera i upravo iz tih razloga je ta mašina i bila predmet kupoprodaje. Nakon što je stvar predata kupcu utvrdi se da ta mašina može proizvoditi samo željezne eksere bez mogućnosti proizvodnje čeličnih eksera, a koje svojstvo je prodavcu bilo poznato. Jasno je da takava mašina nema bilo kakvu upotrebnu vrijednost za kupca i da se nalazi pod materijalnim manama.

 

Materijalni nedostatak postoji ako stvar nema svojstvo i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene odnosno propisane.

Isto tako kada je prodavac predao stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavještenja, tada ta stvar ima pravnu manu. Ovo je specifična pravna situacija koja se primjenjuje samo u slučaju kada se stvar kupuje na temelju uzorka ili prećutnog ugovaranja i kada je uzorak bitan element ugovora. Znači u ugovoru se mora naznačiti da stvar koja se kupuje je kupljena po uzorku koji je bio vidljiv kupcu i prodavcu. Ukoliko stvar nakon predaje ne bude odgovarala tom uzorku tada je ta kupoprodaja manjakva. Međutim, ukoliko uzorak je samo pokazan orijentaciono a nije bitan element kupoprodaje tada ta stvar nije pod materijalnom manom.

Prodavac ne odgovara za one nedostatke koji su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosječnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Međutim prodavac odgovara za neodstatke koje kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikake nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. Ovo je jako bitno za lica koja zaključuju određenu kupoprodaju, zanči kupac mora biti svjestan rizika stvari koje kupuje i on prilikom zaključenja ugovora mora dobro osmotriti stvar koju kupuje jer je zakon u slučaju određenih nesporazuma po tom pitanju jako rigorozan.

Ono što je specifično za ovu pravnu materiju jeste da u slučaju da prodavac izjavi da stvar koju prodaje nema bilo kakvih materijalnih nedostataka tada sve mahane materijalnih neodstataka padaju na tert prodavca. Kupac je dužan da prmiljenu stvar dobro osmotri i na uobičajen način pregleda jer može pasti u određene probleme kada su u pitanju materijalni nedostaci kupljene stvari. Zakon poznaje i tzv.skrivene nedostatke. Ako se poslije primopredaje stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom tada odgovornost pada na teret prodavca. Upravo iz tih razloga prilikom zaključenja ugovora kod notara obično u prelaznim odredbama se stavlja klauzula da prodavac odgovara za skrivene nevidljive nedostatke materijalne prirode, kao da odgovara za skrivene nedostatke koji se evidentno kasnije pojave a nisu bili uočljivi.

 

Međutim, da bi prodavac bio odgovoran za materijralne nedostatke koji se jave nakon predaje stvari kupcu kupac je dužan da detaljno opiše nedostatak i dužan da pozove prodavca da pregleda stvar. Ako obavještenje o nedostatku koje je blagovremeno posalno prodavac preporučenim pismom ili telegramom ne stigne prodavcu smatra se da je kupac blagovremeno obavijestio prodavca s tim da treba napomenuti da takvu činjenicu u slučaju sudskog spora kupac mora dokazati.

Treba napomenuti da uobičajeni rok na koji se kupac može pozvati je 6 mjeseci od dana predaje stvari. Međutim kupac može i nakon ovoga roka obavijestiti prodavca o određenim nedostacima ako je taj nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Logično pitanje koje se postavlja kada su u pitanju materijalni nedostaci jeste koja su prava kupca u slučaju da njegova kupljena stvar ima materijalni nedostatak. Kupac koji je blagovremeno i uredno obavijestio prodavca o nedostatku može zahtijevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka, može se zahtijevati sniženje cijene ili izjaviti da raskida ugovora. Bez obziora na koju opciju se odluči kupac on ima pravo za naknadu štete koja mu je nanesena uslijed predaje stvari sa materijalnim nedostacima. Pored toga prodavac odgovora kupcu za štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima i to prema opštim pravilima odgovornosti za štetu. Ovo je vema bitno da konzumenti ove stranice znaju jer u praksi se često dešava da kupimo stvar pod materijalnom mahanom i da obično svu svoju energiju trošimo na povrat ili stvari ili kupoprodajne cijene. Mi obično zaboravljamo da imamo pravo na štetu koju smo pretrpjeli. Šteta može biti u materijalnom obliku i to u raznim oblicima što je uobičajeno da se radi o izgubljenoj dobiti.Npr ako kupac kupi mašinu kojom bi obavljao svoju osnovnu djelatnost pa zbog materijalnog nedostatka on ne uradi ugovoreni posao tada prodavac koji je prodao stvar pod materijalnom mahanom ima obavzeu da mu nadoknadi tu štetu. Međutim nerijetko se dešava da kupac pretrpi i štetu na drugim dobrima koji nisu vezani za kupljenu stvar. Npr ako poljoprivrednik uzgaja tovne piliće pa ukoliko kupi opremu za klanje pilića i koja bude neupotrebljiva pa prođe rok u kojem periodu se trebaju zaklati pilići svu štetu na pilićima koju je pretrpio snosi prodavac kupljene opreme.

Sa ovim bi završili današnji članak i u narednom radu bi se bavili objašnjenjem daljih prava kupca koje ima zbog kupljene stvari sa materijalnim nedostacima kao i odgovornostima za pravne nedostatke ( zaštita od evikcije).

Autor: poduzetnice.ba

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021