Stručni članciKako se sklapa brak?

Kako se sklapa brak?

Informacije o potrebnim dokumentima i uslovima za sklapanje braka mogu se dobiti u svakom matičnom uredu, tj. u svakoj općini na području Bosne i Hercegovine.

 

Ukoliko matičar utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za sklapanje braka, u dogovoru sa budućim bračnim partnerima, matičar će odrediti datum sklapanja braka koji, osim u slučaju opravdanog razloga, ne smije biti kraći od 30 dana (Federacija Bosne i Hercegovine). Prema porodičnom zakonodavstvu Republike Srpske i Brčko Distrikta, dan sklapanja braka matičar određuje u sporazumu sa licima koja žele zaključiti brak. Sklapanju braka, pored bračnih partnera, matičara i općinskog delegata, prisustvuju i dva svjedoka. Svjedok

može biti svaka punoljetna osoba koja ima poslovnu sposobnost2.

Brak pred vjerskim službenikom može se zaključiti samo ukoliko je prethodno zaključen brak pred matičarem. Budući bračni partneri dužni su vjerskom službeniku predati izvod iz matične knjige vjenčanih. U slučaju ako je sklopljen samo vjerski brak, takav brak ne proizvodi nikakve pravne učinke i djeca

rođena u takvoj zajednici smatraju se vanbračnom.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021