Stručni članciKako osnovati d.o.o u Republici Srpskoj?

Kako osnovati d.o.o u Republici Srpskoj?

 

U slučaju da želite osnovati firmu, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću u BiH ovo su naše preporuke.

Kako osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) u BiH

Često postavljena pitanja.

 

Da li ovaj privredni subjekt predstavlja zaseban pravni subjekt?

D.o.o jeste zaseban pravni subjekt.

Koji je maksimalni period postojanja?

 • Maksimalni period postojanja društva sa ograničenom odgovornošću ne postoji, d.o.o se može osnovati na ograničen ili neograničen period.

Koji su to upravljački dokumenti?

 • Upravljački dokument d.o.o-a je odluka društva, a u FBiH i statut društva

Koje su odgovornosti osnivača/dioničara?

 • Osnivači/udjeličari nisu lično odgovorni za dugove društva, osim u slučaju kada njihovi udjeli nisu u potpunosti isplaćeni. Ograničena odgovornost podliježe ograničenim slučajevima odavanja poslovnih tajni.

Koja su to upravljačka tijela?

 • Upravljačka tijela su skupština i uprava društva sa ograničenom odgovornošću.
 • U FBiH, d.o.o. također može biti tzv. upravni odbor.

Koje mogućnost se pojavljuju prilikom međunarodnog restrukturiranja društva  (prekogranična spajanja, akvizicije itd.)?

 • Prema zakonima u BiH, nije moguće da d.o.o. bude uključen u međunarodno restrukturiranje, iako može biti uključen u akvizicije imovine ili kapitala.

Da li se ova vrsta pravnog subjekta biti na berzi ili u državnom vlasništvu?

 • D.o.o može biti na berzi ili u državnom vlasništvu.

Može li ovakav oblik pravnog subjekta (d.o.o) funkcionisati kao neprofitna, dobrotvorna ili nevladina organizacija?

 • Ne, s obzirom na svoju komercijalnu prirodu, što znači da ima mogućnost raspodjele dobiti i korporativnog prihoda.

Koji je minimalni broj osnivača/udjeličara i da li postoje uslovi u vezi sa državljanstvom?

 • Mora postojati minimalno jedan osnivač društva i ne postoje nikakva ograničenja za osnivače kada je u pitanju državljanstvo.
 • U RS-u d.o.o može imati direktora ili upravni odbor koji se definiše odlukom društva. Broj članova upravnog odbora se definiše dogovorom osnivača/udjeličara.

Koji je minimalni kapital, ili ekvivalent te koji su uslovi za ostvarivanje transakcija ( uključujući otvaranje bankovnog računa)?

 • U FBiH minimalni kapital je 1.000 KM (približno 500 EUR) dok je u RS-u 1 KM (približno 0.50 EUR).
 • Prije osnivanja društva neophodan je dokaz o uplati minimalnog kapitala na bankovni račun.

 

Da li je fizičko prisustvo osnivača/direktora neophodno za proces osnivanja društva?

 • Fizičko prisustvo osnivača društva nije neophodno za osnivanje društva obzirom da proces osnivanja može izvršiti ovlašteno pravno lice.

Da li je porezni broj neophodan? Ako je tako, na koji način se do njega dolazi?

 • Identifikacijski (ID) broj je neophodan, a izdaju ga entitetske porezne institucije prilikom registracije društva, u post-registracijskoj proceduri. Uprava za indirektno oporezivanje BiH izdaje PDV  broj kroz zasebnu proceduru nakon što ste već dobili ID broj.

 

 

Kako registrovati d.o.o u Republici Srpskoj

Procedura registracije u Republici Srpskoj je jednostavnija zbog sistema „sve na jednom mjestu“ koji provodi Agencija za posredničke, informativne i finansijske usluge (APIF). Svi dokumenti se dostavljaju APIF-u, koji komunicira sa sudom i nadležnim poreznim uredima umjesto klijenata

 

 Faza pripreme Vrijeme Troškovi
 1. Pribavljanje uvjerenja o državljanstvu za domaćeg osnivača ili u slučaju da je osnivač strani državljanin, uvjerenje o državljanstvu iz države porijekla ili potvrda porijekla državljanstva iz lokalne policijske uprave
1-5 radnih dana /
 1. Dostaviti ovjerenu kopiju lične karte/pasoša ili ovjerene kopije izvatka iz sudskog registratora gdje je osnivač registrovan (ako je osnivač pravno lice)
1 sat 2 KM po stranici
 1. Pribaviti potvrdu porezne uprave da osnivač nema neplaćenih poreza i doprinosa (na osnovu mjesta prebivališta osnivača).
1-5 radnih dana 15 KM
Procedure    
 1. Odabir notara.
   
 1. Odabir naziva privrednog društva.
1 sat /
 1. Provjeriti dostupnost odabranog naziva privrednog društva u registru.
1 sat /
 1. Odrediti iznos osnivačkog kapitala (minimum 1 KM)
1 sat /
 1. Pripremiti osnivački akt i statut društva na jednom od zvaničnih jezika sa ovjerenim potpisima osnivača (pripremljenim od strane advokata ili notara). U slučaju da su osnivači strani državljani, dokumenti bi trebali biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača sa potvrdom da je sadržaj preveden i da su osnivači razumjeli sadržaj. U zavisnosti od broja osnivača (fizičkih/pravnih lica) procedura varira:
1-2 radna dana /
 1. Jedan osnivač: U slučaju jednog fizičkog ili pravnog lica, notar ovjerava potpis ovlaštenog zastupnika.

 

  4 KM fizičko lice/52 KM pravno lice
 1. Dva ili više osnivača: Odluka o osnivanju se primjenjuje  kada dva ili više fizičkih ili pravnih lica osnivaju privredno društvo, a priprema se u obliku notarski obrađene isprave.
  Približno 350 KM.
Usluge ovlaštenog sudskog tumača 1 sat 50 KM za svaki započeti sat
 1. Pribaviti odluku o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje privrednog društva u unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, ako ovlaštena lica nisu imenovana Odlukom o osnivanju.

 

1 sat /
 1. Dostaviti ovjerene potpise ovlaštenih osoba (OP obrazac)

 

1 sat 4 KM
 1. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora.

U slučaju da je direktor strani državljanin, on/ona mora pribaviti boravišnu dozvolu te radnu dozvolu koju izdaje Služba za poslove sa strancima BiH

1 sat 4 KM
 1. Uplata osnovnog kapitala na privremeni račun komercijalne banke. Investitor mora položiti minimalni kapital (1 KM) na privremeni račun komercijalne banke i dostaviti sudu potvrdu o uplati.

 

Uplata osnovnog kapitala: banka traži kopiju osnivačkog akta za deponovanje osnovnog kapitala i popunjenu prijavu. Uplatu mogu izvršiti direktno osnivač (i) ili njihov ovlašteni zakonski zastupnik.

1-2 radna dana /
 1. Ispuniti e-prijavu (na unaprijed određenom obrascu) i potpisati se e-potpisom. Može se poslati poštom ili e-mailom sa svim pratećim dokumentima.
  /

 

REGISTRACIJA

 

Procedura Vrijeme Troškovi
 1. Predavanje prijave za registraciju APIF-u.

APIF će poslati prijavu nadležnom sudu i poreznoj upravi. APIF-u će biti dodijeljen ID broj i statistički broj privrednog društva.

 

Napominjemo da se podaci o registraciji novog privrednog društva objavljuju u Službenom glasniku RS. Sud obavještava glasnik po službenoj dužnosti, a troškovi za objavljivanje se snose po završetku registracije.

 

7-14 radnih dana

 

35 KM (troškovi registracije) + 50 KM (troškovi objave)
     
 1. Izrada pečata firme. Nakon dobivanja odluke Suda o započinjanju poslovnih aktivnosti, novo privredno društvo mora napravi pečat. Pečat mora sadržavati identične podatke kao u odluci o osnivanju . Ovisno o željenom dizajnu pečata, cijena se može kretati između 30-50 KM.
1 sat 4 KM
 1. Potpisivanje ugovora sa ovlaštenim računovođom i zakup poslovnog prostora. Usluge računovođe kreću se od 150 KM, a zakup poslovnog prostora ovisi o lokaciji i veličini prostora.
1-3 radna dana BAM –

 

 

POST-REGISTRACIJA

 

Procedure VRIJEME troškovi
 1. Ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine

Privredno društvo je dužno dostaviti obavijest kojom dokazuje da ispunjava tehničke uvjete za poslovni prostor, koju izdaje Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

10 radnih dana 10 KM
 1. Otvoriti bankovni račun. Da biste otvorili račun u banci, potrebno je priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
 • Rješenje o registraciji  
 • Identifikacioni broj (JIB) koji je izdao Zavod za statistiku
 • Uvjerenje regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje koje sadrži identifikacioni i carinski broj (ako je privredno društvo registrovano za vanjsku trgovinu trgovinu)
 • lična dokumenta za fizička lica koja su ovlaštena za korištenje bankovnog računa (ovjerena kopija lične karte ili pasoša)
 • ovjerena kopija potpisa lica koja su ovlaštena za korištenje računa
 • nekoliko različith izjava direktora i osnivača privrednog društva, ovisno o banci
 • ovjerena lična dokumenta osnivača, ako su fizička lica ili ovjereni izvod iz sudskog registra ako su osnivači pravna lica
5 radnih dana Kopija + ovjeravanje dokumenata = približno 30 KM (15 EUR)
 1. Registracija u PDV sistemu (uslovno).

Nakon registracije, ako privredno društvo ostvari godišnji promet veći od 50.000 KM,  privredno društvo se mora registrovati u PDV sistemu; ali, ako se planira godišnji promet manji od 50.000 KM, to nije obavezno i ​​privredno društvo se može dobrovoljno registrirati. Privredno društvo mora dostaviti dokaze o iznosu godišnjeg prometa. Ovo može biti u obliku kontakta sa klijentom. Uz zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente:

 • ovjerena kopija rješenja o registraciji
 • ovjerena kopija potvrde o registraciji od Poreske uprave RS
 • ovjerena kopija obavještenja Zavoda za statistiku
 • ovjerena kopija lične karte direktora
 • ovjerena kopija kartona deponovanih potpisa od banke u kojoj je otvoren transakcijski račun
 • izjava o robi koju firma uvozi ili izvozi
 • Izjava o izvodljivosti procijenjenog prometa i dokazi o realizaciji istog, u smislu zaključenih poslovnih ugovora

 

/ Administrativni troškovi+ kopije + ovjeravanje = približno 50 KM

 

 1. Registracija radnika u Zavodu za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Prema članu 14. Zakona o jedinstvenim sistemima registracije, kontrole i naplate doprinosa, privredno društvo je dužno da svakog radnika prijavi u poreskoj upravi najmanje jedan radni dan prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente:
 • rješenje o registraciji
 • potvrda o identifikacionom i statističkom broju
 • obrazac JS 3100, popunjen
1 sat Bez naknade
 1. Komunalna naknadu poreznoj upravi. Komunalne naknade su prihod općine, ovisno o sjedištu privrednog društva u kojoj je registrovano. Naknade se razlikuju od općine do općine i zavise od lokacije privrednog društva.
1 radni dan Između 260-300 KM

https://www.bih-pravo.org/

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021