Stručni članciKako dobiti bosanskog državljanstvo ?

Kako dobiti bosanskog državljanstvo ?

Ovaj članak je informativnog karaktera i isti je preuzet sa web stranice autora: https://advokat-prnjavorac.com/Sticanje-drzavljanstva-Bosne-i-Hercegovine.html

Naša advokatska kancelarija Prnjavorac se specijalizirano bavi zastupanjem u pravnoj oblasti državljanstva Bosne i Hercegovine od 1993g. Naše klijente u postupcima sticanja državljanstva BiH zastupamo na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine bez obzira na to gdje vodi postupak ili pribavljaju dokumenta, bez potrebe prisustva stranke u BiH.

Pravna materija državljanstva Bosne i Hercegovine, matičnih knjiga, ličnog imena ima oko stotinu pravnih izvora (konvencija, zakona, pravilnika, uputstava, odluka).

Državljanstvo je poseban pravni odnos, trajan po svom karakteru, koji postoji između države i fizičkog lica, odnosno njezinog državljanina. Na osnovi postojanja državljanstva kao specifičnog pravnog odnosa nastaju određena prava, ali i obveze za fizičko lice. Status državljanina BiH, u pravilu, neovisan je o tome nalazi li se osoba stvarno na području Bosne i Hercegovine ili neke druge države.

Svaka država propisuje svoja pravila kojim regulira pitanja državljanstva, a osobito ona o kojima ovisi koje će osobe i pod kojim uvjetima smatrati svojim državljanima, odnosno, pod kojm uvjetim pojedine osobe prestaju biti njezni državljani. Tako i Europska konvencija o državljanstvu iz 1997g u svom članu 3. propisuje da će svaka država svojim pravnim propisima odrediti tko su njezini državljani.

Državljaninu BiH je osigurana i adekvatna zaštita u inostranstvu od strane Ambasade BiH / Konzulata BiH. Državljanstvo Bosne i Hercegovine je i Ustavna kategorija, naime članom 7 Ustava BiH je isto definisano „Postoji državljanstvo Bosne i Hercegovine, koje reguliše Parlamentarna skupština, i državljanstvo svakog entiteta, koje reguliše svaki entitet“, a nakon toga su doneseni i entitetski Zakoni o državljanstvu koji su više puta pretrpili izmjene i dopune.

Ustav Bosne i Hercegovine nadalje propisuje „Da se nijednom licu ne može samovoljno oduzeti državljanstvo Bosne i Hercegovine ili entiteta niti ga se na drugi način ostaviti bez državljanstva BiH. Nijedno lice ne može biti lišeno državljanstva Bosne i Hercegovine po bilo kojoj osnovi, kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili neki drugi statusi.“

Osim toga, Ustav BiH propisuje da svaki entitet može izdavati pasoše Bosne i Hercegovine svojim državljanima, onako kako to odredi Parlamentarna skupština. Bosna i Hercegovina može izdati pasoše svojim državljanima kojima nije izdat pasoš nekog od entiteta. Postojaće centralna evidencija svih pasoša koje izdaju entiteti i Bosna i Hercegovina.

Oblast sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine u kojoj zastupamo naše klijente ćemo obraditi u ovoj rubrici.

Državljanstvo Bosne i Hercegovine se može steći: porijeklom, rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine, usvajanjem od BiH državljanina, putem naturalizacije te putem međunarodnog sporazuma.

Na osnovu staroga Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovini koji se može i dalje primjenjivati (zavisno od rođenja podnosioca zahtjeva za sticanje državljanstva BiH), državljanstvo BiH se stiče:   porijeklom (na osnovu roditelja), rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH),  prirođenjem i po međunarodnim ugovorima.

Najčešći primjer u praksi korištenja starog zakona o državljanstvu BiH u sticanju BiH državljanstva je na osnovu roditelja podnosioca zahtjeva – odnosno porijekla.

Sticanje BiH državljanstva porijeklom (na osnovu Vaših roditelja) – po osnovu staroga Zakona o državljanstvu BiH i dalje važećeg, a zavisno od trenutka rođenja podnosioca zahtjeva za sticanje državljanstva BiH:

Zakon o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine  (“Službeni list Republike Bosne i Hercegovine”, 18/92, 11/93, 27/93, 13/94, 15/94 i 26/96 – prečišćen tekst) – koji se koristiti i danas, a odnosi se na trenutak rođenja podnosioca zahtjeva za državljanstvo BiH, sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine je određeno na slijedeći način:

Član 4: Porijeklom stiče državljanstvo Bosne i Hercegovine dijete:
1) čija su oba roditelja u čašu rođenja djeteta državljani BiH,
2) čiji je jedan roditelj u času rođenja djeteta državljanin BiH, a dijete je rođeno u BiH,
3) čiji je jedan roditelj u času rođenja djeteta državljanin BiH, drugi je lice bez državljanstva, a dijete je rođeno u inostranstvu,
4) čiji je jedan roditelj u času rođenja djeteta državljanin BiH, drugi je bio državljanin bivše SFRJ, a dijete je rođeno u inostranstvu.
Porijeklom stiče državljnstvo BiH i dijete stranog državljanstva ili bez državljanstva ako su ga prema odredbama međunaronog prava usvojili državljani BiH sa učinkom potpunog usvojenja.

Član 5: Dijete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta državljanih BiH, porijeklom stiče državljanstvo BiH ako do navršene 23 godine života bude prijavljeno radi upisa kao državljanin BiH kod nadležnog organa u BiH ili u inostranstvu ili ako duže boravi u BiH radi vaspitanja ili školovanja.
Dijete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta državljanin BiH, stiče državljanstvo BiH iako ne ispunjava neki od uslova iz stava 1. ovog člana, ako bi ostalo bez državljanstva.

Članak preuzet sa: https://advokat-prnjavorac.com

Član 6: Lica koja stiču državljanstvo BiH prema odredbama čl. 4. i 5. ovog zakona smatraju se državljanima BiH od časa njihovog rođenja.
Na ovaj način sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine za BiH nije relevantno za organe BiH koje državljanstvo ima podnosilac zahtjeva za sticanje državljanstva BiH, niti to da li ima više državljanstva, jer lice se smatra državljaninom BIH od trenutka rođenja, a u skladu sa članom 6 staroga Zakona o državljanstvu BiH.

Na osnovu aktuelnog Zakona o državljanstvu BiHSticanje državljanstva BiH porijeklom definisano je članovima:

Član 6: Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom:
a) čija su oba roditelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja; b) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriji Bosne i Hercegovine; c) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva; d) ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.

Državljanstvo BiH se može steći i po osnovu: Sticanje državljanstva BiH rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine
Član 7: Državljanstvo BiH biće dodijeljeno djetetu koje je rođeno ili nađeno na teritoriji Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Ustava i čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva, ili ako je dijete bez državljanstva.

Sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine po osnovu: Usvojena djeca
Član 8: Dijete mlađe od 18 godina koje je u potpunosti usvojio državljanin Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH.

Sticanje državljanstva BiH naturalizacijom:
Član 9: (1) Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje državljanstva BiH može steći državljanstvo naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uslove: a) da je napunio 18 godina starosti; b) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva; c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine; d) da mu nije izrečena mjera bezbjednosti protjerivanja stranaca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljivanja stranaca sa teritorije Bosne i Hercegovine od strane organa čiji je legalitet uspostavljen Ustavom i da je ova odluka još uvijek na snazi;  e) da nije osuđivan na izdržavanje kazne za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od 8 godina od podnošenja zahtjeva; f) da se odreknu ili na neki drugi način izgube svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine, osim ako bilateralni sporazum iz člana 14. ne predviđa drugačije. Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ovo nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati; g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne može razumno zahtijevati; h) da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost Bosne i Hercegovine; i) da ima obezbijeđen stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju da obezbijedi pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za sopstveno izdržavanje; j) da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze; k) da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i l) da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine. (2) Naturalizacija se neće odobriti, čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove za naturalizaciju, ukoliko postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije tom licu ugrozila bezbjednost Bosne i Hercegovine i javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije u skladu sa interesima Bosne i Hercegovine iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva.

Sticanje državljanstva BiH olakšanom naturalizacijom:
Član 10: Bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine – stranac, može steći državljanstvo BiH pod sljedećim uslovima: a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u momentu podnošenja zahtjeva; b) da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati; c) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine; d) da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost Bosne i Hercegovine.

Član 11: (1) Dijete mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo BiH ima pravo da dobije državljanstvo BiH naturalizacijom ako ono ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Roditelj koji ima državljanstvo BiH može tražiti sticanje državljanstva BiH u ime maloljetnog djeteta u skladu sa stavom (1) ovog člana. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Član 12: (1) Lice bez državljanstva i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. b), c), f), i) i j), samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.  (2) Maloljetno dijete lica koje je steklo državljanstvo BiH na osnovu stava (1) ovog člana ima pravo da dobije državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. a), b), c), f), i) i j), ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na dužinu boravka. (3) Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Član 13: (1) Sljedeća lica imaju pravo da dobiju državljanstvo BiH na osnovu zahtjeva bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. b) i f). a) emigranti koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu, b) prva i druga generacija potomaka lica navedenih u stavu (1) koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu, (2) Bračni drug lica navedenog u stavu (1) ovog člana, ima pravo na sticanje državljanstva BiH na osnovu molbe bez ispunjavanja zahtjeva iz člana 9. stav (1) tačka b) ukoliko ispuni u slove člana 10. tač. a) i b).
Član 14: Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo …, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava (1) tač. a) i b), samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak.
Član 15: Ako se u pojedinačnim slučajevima naturalizacija lica smatra od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, lice može steći državljanstvo BiH bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. a), b) i f).
Član 16: U svim slučajevima gdje ovaj zakon propisuje gubitak ranijeg državljanstva licima koja stiču državljanstvo BiH, takvim licima će biti dozvoljeno da i dalje zadrže državljanstvo ranije države gdje god je to omogućeno bilateralnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i te države koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u skladu sa članom IV 4. d) Ustava.

Sticanje državljanstva BiH za lica koja su ranije imala državljanstvo BiH, ali im je prestalo radi sticanja državljanstva neke druge države:
Član 14: „Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo gubitkom državljanstva, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava (1) tač. a) i b), samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak.“

 

Često postavljena pitanja o tome kako dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine ?

 

Mogu li dobiti BiH državljanstvo imam 30 g. oba roditelja su imala državljanstvo BiH ?

Ukoliko su Vaši roditelji bili državljani BiH u vrijeme Vašega rođenja, bez obzira na Vaše godine možete uredno da steknete državljanstvo Bosne i Hercegovine na osnovu porijekla. Možemo Vas zastupati u predmetu radi sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine.

Kako mogu dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine ?

Državljanstvo Bosne i Hercegovine stiče se porijeklom, rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine, usvajanjem od BiH državljanina, putem naturalizacije, putem međunarodnog sporazuma.

Koliko traje postupak sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Zavisno od pravnog osnova po kojem se stiče državljanstvo BiH, što može biti od par dana do nekoliko mjeseci.

Koji je organ nadležan za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Odluke o sticanju državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dok u pojedinim načinima sticanja državljanstva BiH nadležni organ je Općina – matični ured.

Želio bih dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine imam 25 g. a samo mi je jedan roditelj državljanin BiH

U određenim uslovima je moguće sticanje državljanstva BiH i u Vašem slučaju, potrebno je da nam se obratite emailom radi konsultacija da li je moguće sa sigurnošću za Vas provesti proceduru stjecanja državljanstva BiH.

Ukoliko dobijem državljanstvo Bosne i Hercegovine da li moram da služim vojni rok ?
Nakon što steknete državljanstvo BiH niste dužni da služite vojni rok jer u Bosni i Hercegovini ne postoji obavezno služenje vojnog roka.

Da li mogu dobiti državljanstvo BiH na osnovu bračnog partnera i kako ?
Državljanstvo Bosne i Hercegovine možete steći preko bračnog partnera i u pitanju je sticanje državljanstva BiH olakšanom naturalizacijom. Da bi ste stekli državljanstvo BiH po ovom osnovu odnosno po članu 10 Zakona o državljanstvu BiH najvažniji uslovi su da je brak trajao najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za sticanje državljanstva BiH te da brak traje i u trenutku podnošenja zahtjeva za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine te da imate odobren stalni boravak u BiH. Ostali uslovi su propisani članom 10 Zakona.

Koji organ vodi evidenciju o sticanju državljanstva BiH ?
Evidenciju o sticanju državljanstva BiH vodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Takođe Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi evidencije o predmetima davanja svoje saglasnosti na rješenja nadležnih entiteskih organa o naturalizaciji stranih državljana i o predmetima naknadnog upisa u matične knjige rođenih lica koja su stekla državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine (stari Zakon o državljanstvu BiH).

Kako se dokazuje da sam državljanin Bosne i Hercegovine ?
Državljanstvo se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu BiH i uvjerenjem o državljanstvu entiteta ili aktuelnim pasošem Bosne i Hercegovine. Uvjerenje o državljanstvu BiH i državljanstvu entiteta izdaje organ koji vodi matičnu knjigu rođenih, odnosno knjigu državljana.

Ovaj članak je informativnog karaktera i isti je preuzet sa web stranice autora: https://advokat-prnjavorac.com/Sticanje-drzavljanstva-Bosne-i-Hercegovine.html

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021