Sudska praksaFunkcionalna nadležnost prvostepenog suda

Funkcionalna nadležnost prvostepenog suda

 

Ne postoji bilo kakva zakonska prepreka da prvostepeni sud odlučuje o kažnjavanju za uvrede upućene tom sudu kroz žalbu na meritornu odluku o kojoj će odlučivati drugostepeni sud.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Naime, prvostepeni sud je pravilno istaknuo da rješenje o kažnjavanju do slanja predmeta Apelacionom vijeću donosi sudija pojedinac ili Vijeće, kao i da o žalbi na navedeno rješenje odlučuje Apelaciono vijeće59, pri čemu podsjećamo da je takvo postupanje in favorem tužioca u konkretnom slučaju, obzirom da isti na rješenje doneseno od strane prvostepenog  suda  ima pravo ulaganja žalbe, što je i koristio, kako nakon prvodonesenog rješenja, tako i sada, a koje pravo ne bi imao da je ovo Apelaciono vijeće primarno rješavalo o žalbi u smislu procjene da li se istom vrijeđa sud. Dakle, gledano u ukupnosti zagarantovanih prava tužioca, kao svojevrsnog subjekta ovog dijela postupka, njegova prava su višestruko osigurana upravo priznavanjem funkcionalne nadležnosti prvostepenog suda da u prvoj instanci odluči o tome da li se radi o podnesku kojim se vrijeđa sud.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 1 K 020481 19 Krž 5 od 15.01.2020. godine)

https://www.pravobih.com/

 

 

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021