Sudska praksaDopuštenost žalbe na presudu osobama čiji je predmet oduzet ili od kojih je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom

Dopuštenost žalbe na presudu osobama čiji je predmet oduzet ili od kojih je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom

 

 

 

Član 293. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009,

72/2013 i 65/2018)

 

 

Pored subjekata za žalbu navedenih u članu 293. stav 1. ZKP BiH, žalbu na presudu može podnijeti i osoba čiji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom.

 

Iz obrazloženja:

 

Član 293. stav 1. ZKP BiH dakle kao subjekte žalbe označava optuženog i tužioca, branitelja optuženog i oštećenog, ali odredba stava 5. ostavlja mogućnost da žalbu uloži i osoba čiji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. Osnovni motiv zakonodavca da pravo na žalbu da i tim trećim osobama u situaciji kada je sudskom odlukom oduzet njihov predmet ili imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, jeste njihov pravni interes da štite svoje pravo na imovinu, koje pravo im je garantovano i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

 

Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 024465 21 Kž 8 od 18.

  1. 2021. godine)
Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021