ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU (“Sl. glasnik RS”, br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 – ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 – odluka US, 110/2016, 94/2019 i 44/2020 – dr. uredba) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, način ostvarivanja prava i načela privatnog zdravstvenog osiguranja....

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2009 i 44/2015) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obezbjeđenje zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite, nivoi zdravstvene zaštite, osnivanje, prestanak rada i organizacija zdravstvenih ustanova, organi zdravstvene ustanove, organizovanje rada, radno...

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2008 i 13/2010) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se zaštita i zdravlje na radu kao djelatnost od opšteg interesa, utvrđuju nosioci sprovođenja i unapređivanja bezbjednosti i zdravlja na radu, njihova prava, obaveze i odgovornosti, preventivne mjere, kao i druga pitanja koja...

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINjA (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2008) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se odgovornost ljudi za zaštitu zdravlja životinja u pogledu držanja, smještaja i ishrane, zaštite od mučenja, zaštite životinja za vrijeme ubijanja ili klanja, stresa tokom transporta, zaštite divljih životinja, te odnos prema napuštenim životinjama, kućnim...

ZAKON O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 i 84/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, početak, načini i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanje preduzetnika (sticanje majstorskog zvanja), organizovanje preduzetnika i vođenje registra preduzetnika. Član 2 Cilj donošenja ovog zakona je razvoj i unapređivanje...

ZAKON O VJEŠTACIMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2017) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje poslova vještačenja, postupak imenovanja i razrješenja vještaka, postupak upisa i brisanja pravnih subjekata, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju vještačenje. Poslovi vještačenja Član 2 (1) Vještačenje vrše fizička...

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: ciljevi i principi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, opšta načela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička...

ZAKON O VETERINARSTVU U REPUBLICI SRPSKOJ (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2017) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja veterinarske djelatnosti, zaštite zdravlja životinja, otkrivanje, sprečavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, sprečavanje bolesti koje su zajedničke za životinje i ljude, sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja, veterinarsko-zdravstvena kontrola...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021