Stručni članciCarinske tarife u BiH

Carinske tarife u BiH

Carinske tarife u BiH usklađene su s Kombiniranom nomenklaturom Europske unije. To znači da se sa Europskom unijom, samo za robu porijeklom iz EU (ne onu koja se samo uvozi iz EU) carinske stope postupno smanjuju, ovisno o vrsti proizvoda, do 90%, 75% ili 50% od prethodne stope, a carinske stope za neke proizvode su u potpunosti eliminirane.


Carina   je   osnovna  uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko područje Bosne i Hercegovine.
Po  svojim osnovnim karakteristikama   svrstava  se  u grupu  indirektnih poreza, tereti potrošnju, uračunava   se u cijenu robe i prevaljuje na  krajnjeg potrošača što je označava  kao  oblik poreza  na  promet.
Carina ima osnovne elemente kao i porez: carinski  povjerilac, carinski dužnik, carinska osnovica, carinska stopa, carinske  olakšice.
Obaveza plaćanja carine  nastaje kada  predmetna roba pređe carinsku liniju , dok kod ostalih oblika poreza ta činjenica nema nikakvu   ulogu.

Carina se  zajedno sa ostalim vrstama indirektnih poreza uplaćuje na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.

Više o carinskim tarifama možete pronaći na stranici Vanjskotrgovinske komore BiH.


Olakšice novog Zakona o carinskoj politici („Službeni glasnik BiH“, br. 58/15)


Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove, odnosno osavremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost.

Osim oslobađanja plaćanja carine na uvoz mašina, neke od najvažnijih novina u ovom zakonu su elektronski postupak provoza i elektronsko podnošenje carinskih prijava, što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja robe i umanji troškove postupka.

Novim Zakonom o carinskoj politici predviđeno je i uvođenje ovlaštenog privrednog subjekta, a kompanije koje dobiju ovaj status uživat će povjerenje carinskih organa, imat će puno manji obim kontrola, bit će prepoznate i u BiH, ali i u ostalim zemljama, pa čak i zemljama EU kao kompanije koje posluju u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima. Također, novi carinski propisi omogućit će bolju analizu rizika u smislu posebne i detaljne kontrole samo onih obveznika koji spadaju u grupu rizičnih.

https://www.pravobih.com/

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021