Stručni članciBesplatna pravna pomoć u Bosni i Hercegovini

Besplatna pravna pomoć u Bosni i Hercegovini

Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć u BiH, dole ispod imate linkove i brojeve telefona.

Udruženje Vaša prava BiH sa sjedištem u Sarajevu je vodeća nevladina i neprofitna organizacija koja pruža pomoć korisnicima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u svim pitanjima građanskog prava i ljudskih sloboda. Udruženje Vaša prava BiH se zalaže za slobodu i ljudsko dostojanstvo.Ovo opredjeljenje se ogleda u pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanju interesa korisnika.

Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine je lokalna, nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Prvobitno je osnovano 1996. godine kao Mreža centara informativne i pravne pomoći pod pokroviteljstvom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), čiji je mandat da osigura bezbjedan, zakonit i dostojanstven povratak izbjeglica i raseljenih lica njihovim predratnim domovima. Projekat su implementirale četiri međunarodne i domaće nevladine organizacije do decembra 2003. kada je Mreža postala domaća nevladina organizacija “Vaša prava” – Mreža pravne pomoći koja je inkorporirala rad, mandat i ciljeve prethodne Mreže centara informativne i pravne pomoći financirane od strane UNHCR-a.

U 2005. godini registrovano na državnom nivou, Udruženje Vaša prava Bosne i Hercgovine danas predstavlja najveću organizaciju za pružanje pravne pomoći i jednu od najvećih nevladinih organizacija u regiji. Ona se razvila u efikasnu mrežu centara pravne i informativne pomoći sa 35 uposlenika u 9 kancelarija i preko 120 mobilnih timova širom BiH.

Glavni ciljevi Vaših prava BiH su:

 • zaštita i efikasno ostvarivanje pojedinačnih prava korisnika usluga putem pružanja besplatne pravne pomoći, čime se omogućuje ravnopravan pristup pravdi bez diskriminacije po bilo kom osnovu;
 •  informisanje i edukacija o zakonskim regulativama, pravima i obavezama korisnika usluga; doprinos jačanju zakonitosti, vladavini prava i razvoju civilnog društva;
 • pružanje besplatne pravne pomoći, davanje informacija o pravima i obavezama korisnika usluga, pravnih savjeta, sastavljanje raznih podnesaka, zastupanje korisnika usluga u postupcima pred sudovima, državnim institucijama, organima i tijelima u skladu sa relevantnim zakonima i međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava, pružanjem drugih oblika pravne pomoći u cilju zaštite prava i interesa korisnika usluga;
 • zagovaranje i podizanje svijesti o pitanjima ljudskih prava i civilnog društva; izdavanje informativno pravnog magazina, brošura, postera, letaka, afiša, ažuriranje web stranice, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizovanje i održavanje seminara, okruglih stolova, stručnih tribina, sesija i drugih informativnih kampanja;
 • saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu

Udruženje je od 1996. godine do sada pružilo pomoć za oko 450,000 izbjeglih lica, povratnika, raseljenih lica, manjinskih grupa i grupa ugrožene domicilne populacije u pravnim stvarima kao što su: povrat imovine, socijalna, ekonomska i kulturna prava, diskriminacija u pristupu zapošljavanju, komunalijama, obrazovanju i socijalnoj pomoći kao i druga ljudska prava garantovana Evropskom Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim pravnim instrumentima.

Program pravne pomoći Udruženja obuhvaća širok spektar djelovanja, uključujući različite pravne oblasti radnog prava, imovinskih odnosa, porodičnog prava, socijalnih prava, statusnih prava, penzijsko-invalidskog osiguranja, obnove i rekonstrukcije, prava izbjeglica iz Republike Hrvatske i usmjeren je prema više različitih korisničkih kategorija, od najugroženijih i najranjivijih poput raseljenih lica, povratnika, izbjeglica, pripadnika manjinskih naroda, tražioca azila, žrtava trgovine ljudima do ugroženog lokalnog stanovništva.

Putem mreže kancelarija za besplatnu pravnu pomoć i mobilnih timova, Vaša prava BiH pružaju sve oblike pravne pomoći, u skladu sa domaćim zakonima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i ostalim međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava. Uz pravnu komponentu, u radu Udruženja vrlo važnu ulogu ima i informativna komponenta, koja sve pravne aktivnosti podržava kroz organizovanje sveobuhvatnih informativnih kampanji.

Na osnovu potpisanog Protokola sa državnim Ministarstvom sigurnosti, Vaša prava BiH pružaju besplatnu pravnu pomoći žrtvama trgovine, tražiteljima azila u BiH i ostalim osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH. Osim toga, u skladu sa Protokolom s Ministratsvom za izbjeglice i raseljena lica, pravnu pomoć udruženja dobivaju i korisnicima koji su u nadležnosti ovog Ministarstva.

Osim saradnje na lokalnom i regionalnom nivou kroz Balkansku mrežu za azil, u 2006. je godini potpisan i Memorandum o saradnji sa Evropskim vijećem za izbjeglice i azil- ECRE, na osnovu kojeg je Udruženje Vaša prava BiH postalo nacionalni partner u regionalnom projektu. Također, dio svojih aktivnosti Udruženje usmjerava ka donošenju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u nekrivičnim oblastima.

Kategorije korisnika

Grupe korisnika Vaših prava BiH obuhvataju: raseljene osobe, povratnike (posebna pažnja data je situaciji i potrebama manjinskih povratnika), izbjeglice, ugrožene lokalne stanovnike, tražitelje azila i izbjeglice u BiH, osobe iz regije koje traže privremenu zaštitu u BiH, osobe iz regije koje su pod privremenom zaštitom u BiH, osobe u BiH kojima je potrebna pomoć za pitanja apatrizma/državljanstva, te žrtve trgovine ljudima.

Vaša prava BiH su obuhtaju i značajne sektore bh. populacije uopšte kroz javne edukacije i kampanje.

Kriteriji za definisanje prioritetnih kategorija korisnika i pružanje usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”

Ovi kriteriji definišu prioritetne kategorije korisnika usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, dokaze koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja određenog svojstva, posebne oblike pružanja besplatne pravne pomoći, te ostala pitanja od značaja za postupak određivanje i prijem korisnika usluga besplatne pravne pomoći, od strane “Udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine”.

Kriteriji su urađeni u skladu sa ugovornim obavezama i prioritetima po projektima koje Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” implementira.

U prioritetne kategorije lica kojim “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pružaju usluge besplatne pravne pomoći svrstavaju se slijedeći korisnici:

 • Povratnici
 • Raseljene osobe u BiH
 • Izbjeglice i priznate izbjeglice
 • Tražitelji azila
 • Lica bez državljanstva
 • Lica na privremenom prihvatu
 • Lica na humanitarnom boravku
 • Žrtve trgovine ljudima
 • Djeca bez roditeljskog staranja
 • Žrtve mučenja
 • Preživjeli zatočenici logora
 • Pripadnici nacionalnih manjina
 • Samohrani roditelji
 • Žrtve nasilja u porodici
 • Lokalno ugroženo stanovništvo, iz reda slijedećih kategorija:
  • Korisnici socijalne pomoći
  • Civilne žrtve rata
  • Mirnodopski invalidi
  • Ratni vojni invalidi
  • Nezaposlene osobe
  • Penzioneri
  • Zaposlene osobe, čija su povrijeđena prava iz radnog odnosa.

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” besplatnu pravnu pomoć ne pruža pravnim licima.

POSEBNI OBLICI PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Usluge besplatne pravne pomoći putem pripreme i dostave odgovora na pitanja postavljena i proslijeđena putem elektronske pošte će biti obezbjeđene, odnosno pružene isključivo korisnicima koji su pripadnici neke od gore navedenih kategorija.

DOKAZIVANJE SVOJSTVA PRIPADNIKA PRIORITETNE KATEGORIJE

Dokazi koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja svojstva pripadnika neke od gore navedenih kategorije, naročito su:

 • Uvjerenja o statusu, odnosno svojstvu, izdata od strane nadležnog organa
 • Odluke suda i organa uprave
 • Odluke i uvjerenja izdata od strane državnih organa, poslodavaca, te drugih ustanova i institucija,
 • Čekovi od primljene penzije
 • Ovjereni obrasci za evidencije
 • Propisani kartoni za registraciju korisnika.

U posebno očitim i opravdanim situacijama, ovlaštena osoba je u obavezi pružiti besplatnu pravnu pomoć i korisniku koji ne posjeduje neki od dokaza navedenih u ovoj tački.

PRAVNE OBLASTI PRUŽANJA USLUGA

Pored subjektivnih personalnih kriterija za određivanje korisnika usluga besplatne pravne pomoći određenih ovim kriterijima, prilikom prijema potencijalnog korisnika ovlaštena osoba je u obavezi da vodi računa i o objektivnim kriterijima u smislu praćenja pravnih oblasti u kojim Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pruža usluge besplatne pravne pomoći, te na taj način isključi angažman iz oblasti koje ne spadaju u područje rada Udruženja (kao na primjer, oblast krivičnog, privrednog prava i slično).

 

Lokacije

 • VPBiH Sarajevo

  Safeta Hadžića 66 A

  71000 Sarajevo

  +387 33 789 105

  sarajevo@vasaprava.org

VPBiH Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 99A

78000 Banja Luka

+387 51 232 920

banjaluka@vasaprava.org

VPBiH Tuzla

Rudarska 63

75000 Tuzla

+387 35 210 210

tuzla@vasaprava.org

VPBiH Mostar

Hasana Zahirovića Lace bb

88000 Mostar

+387 36 558 580

mostar@vasaprava.org

VPBiH Prijedor

Branislava Nušića br. 3

79000 Prijedor

+387 52 241 290

prijedor@vasaprava.org

VPBiH Bihać Tim za azil

Maršala Tita bb

77000 Bihać

+387 61 952 729

bihac@vasaprava.org

VPBiH Sarajevo Tim za azil

Safeta Hadžića br.66A

71000 Sarajevo

+387 33 789 105

azil@vasaprava.org

VPBiH Mostar Tim za azil

Hasana Zahirovića Lace bb

88000 Mostar

+387 36 558 580

mostar@vasaprava.org

VPBiH Tuzla Tim za azil

Rudarska 63

75000 Tuzla

+387 35 210 210

tuzla@vasaprava.org

Drugi pružaoci besplatne pravne pomoći

 • Centar za besplatnu pravnu pomoć Republike Srpske – Banja Luka

  Slavka Rodića 4

  78000 Banja Luka

  +387 51 233 570

 • Centar za besplatnu pravnu pomoć Republike Srpske – Istočno Sarajevo

  Stefana Nemanje 13

  71123 Istočno Sarajevo

  +387 57 310 451

 • Centar za besplatnu pravnu pomoć Republike Srpske – Trebinje

  Obala Luke Vukalovića 45

  89000 Trebinje

  +387 59 272 551

 • Centar za besplatnu pravnu pomoć Republike Srpske – Doboj

  Svetog Save 20

  74000 Doboj

  +387 53 200 210

 • Centar za besplatnu pravnu pomoć Republike Srpske – Bijeljina

  Majevačka 33-35

  76300 Bijeljina

  +387 55 292 440

 • Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći – Bihać

  Viteške brigade 10

  77 000 Bihać

  +387 37 224 192

 • Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći – Goražde

  Ferida Dizdarevića bb

  73 000 Goražde

  +387 38 221 270

 • Zavod za pružanje pravne pomoći – Odžak

  Trg 1

  76290 Odžak

  +387 31 763 507

 • Zavod za pružanje pravne pomoći – Orašje

  Obilaznica Jug 1

  76270 Orašje

  +387 31 717 183

 • Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći – Sarajevo

  Branilaca Sarajeva 21

  71000 Sarajevo

  +387 33 275 660

 • Županijski zavod za pravnu pomoć – Široki Brijeg

  Trg Gojka Šuška 3D

  88220 Široki Brijeg

  +387 39 704 804

 • Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći – Tuzla

  Džafer mahala 51

  75000 Tuzla

  +387 35 369 391

 • Ured za pružanje pravne pomoći – Livno

  Gabrijela Jurkića 8A

  80101 Livno

  +387 34 202 770

 • Kancelarija za pravnu pomoć – Brčko distrikt BiH

  Trg pravde 10

  76100 Brčko Distrik

  +387 49 219 075

 • Centar za ljudska prava Mostar

  Adema Buća 50

  88000 Mostar

  +387 36 580 510

 • Fondacija lokalne demokratije za besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja

  Bravadžiluk bb

  71000 Sarajevo

  +387 33 237 240

 • Transparency International u BiH za besplatnu pravnu pomoć u slučajevima koji upućuju na korupciju

  Gajeva 2

  78000 Banja Luka

  0800-55555

 • Centar ženskih prava

  Mejdandžik 9

  72000 Zenica

  +387 32 402 049

 • Udruženje građana “Budućnost” Modriča pruža pravnu pomoć za žrtve nasilja

  Živojina Mišića 4A

  74480 Modriča

  +387 53 820 701

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021