Zakoni Bosne i Hercegovine657 PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PROVJERAVANjE PSIHIČKE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ŽELjEZNIČKIH RADNIKA PRIJE NjIHOVOG STUPANjA NA RAD I U TOKU RADA BOSNE I HERCEGOVINE

657 PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PROVJERAVANjE PSIHIČKE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ŽELjEZNIČKIH RADNIKA PRIJE NjIHOVOG STUPANjA NA RAD I U TOKU RADA
BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik BiH”, br. 1/2014 i 59/2017)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se unutrašnji red na mjestima koja su predviđena za pristup i kretanje na željezničkom području i u vozovima, prava, dužnosti i odgovornosti ovlašćenih željezničkih radnika za uspostavljanje i sprečavanje narušavanja unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju, kao i vršenje službenih radnji nadležnih organa.

Član 2

(Službena radnja)

Službena radnja je uviđaj nadležnih organa prilikom vanrednog događaja na željezničkom području, zatim pregled, održavanje i opravka telekomunikacionih, energetskih i signalno-bezbjednosnih postrojenja i kablova, zatim vodovodnih, kanalizacionih i drugih uređaja koji se nalaze na željezničkom području u skladu s ovim pravilnikom; kao i intervencija ovlašćenih bezbjednosnih organa željezničkog preduzeća koji rade na praćenju putničkih i teretnih vozova, i vrše bezbjednosnu zaštitu željezničke imovine, osoblja i putnika, vrše prikupljanje dokaza za otkrivanje počinilaca krivičnih djela na objektima željezničke infrastrukture, nad željezničkim osobljem i putnicima.

Član 3

(Mjesta pristupa u željezničkom području)

(1) Pristup i kretanje lica i drumskih vozila na željezničkom području dozvoljeni su samo na mjestima koja su za to određena i u vrijeme koje odredi upravljač infrastrukture (UI).

(2) Sva lica koja se nađu na mjestima predviđenim za pristup i kretanje na željezničkom području ili u vozovima dužna su da se pridržavaju unutrašnjeg reda propisanog ovim pravilnikom, kao i da se ponašaju u skladu sa istaknutim natpisima, upozorenjima, simbolima i sl.

Član 4

(Pristup i kretanje željezničkih radnika u željezničkom području)

(1) Željeznički radnici i radnici preduzeća koji rade za potrebe UI mogu izvršavati određene radove na pruzi, u tunelu, na mostu ili drugom objektu, postrojenju ili uređaju na pruzi ili u području željezničke stanice samo po prethodnom obavještavanju UI koje vrši saobraćaj na odnosnoj pruzi i u skladu sa odobrenjem o vremenu i uslovima izvršenja tih radova.

(2) Lica ili organi, preduzeća ili ustanove izvan UI mogu izvršavati određene radove na željezničkom području samo po prethodnom odobrenju UI na čijem području se radovi preduzimaju, u skladu s odobrenjem o vremenu i uslovima neophodnim za izvršenje tih radova.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na pripadnike organa unutrašnjih poslova i organa kada treba da izvrše određenu službenu radnju, da pristupe željezničkom području ili da se kreću na njemu u vezi s obavljanjem poslova.

(4) Organima suda, osoblju stanica hitne pomoći, pripadnicima vatrogasnih jedinica, vojnim organima, carinskim organima i drugim nadležnim državnim organima, kad treba da izvrše određenu službenu radnju u slučaju udesa ili nezgode, smrti ili povrede lica nastalih u vanrednim događajima, dozvoljeni su pristup i kretanje na željezničkom području i na mjestima koja nisu predviđena za pristup i kretanje uz prethodno obavještenje najbliže željezničke stanice (UI).

Član 5

(Pristup i kretanje trećih lica u željezničkom području)

(1) Pristup željezničkim objektima i kretanje na željezničkom području organizovanih grupa lica radi razgledanja, studenata i učenika srednjih škola pri izvođenju praktične nastave, kao i pristup određenim objektima licima koja nisu državljani BiH, dozvoljeni su samo na osnovu pismenog odobrenja UI i u skladu s tim odobrenjem i u pratnji ovlašćenih radnika željeznice.

(2) Filmovi, filmske i druge reportaže mogu se snimati na željezničkom području i u vozovima samo na osnovu pismenog odobrenja UI i u pratnji ovlašćenih radnika željeznice.

(3) Ostalim licima se izuzetno može dozvoliti pristup i kretanje na željezničkom području i na mjestima koja nisu predviđena za pristup i kretanje uz prethodno pismeno odobrenje UI koje vrši saobraćaj na odnosnoj pruzi, pod uslovima i na način određenim opštim aktom UI i u pratnji ovlašćenih radnika željeznice.

Član 6

(Dužnost pridržavanja pravila)

Željezničko osoblje dužno je da se pridržava utvrđenih pravila o regulisanju i vršenju željezničkog saobraćaja, odredaba o upotrebi željezničkih signala, pravila o održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila i odredaba ovog pravilnika.

Član 7

(Mjere bezbjednosti kod kretanja po željezničkom području)

(1) Lica koja se kreću po željezničkom području dužna su da se sama staraju o svojoj ličnoj bezbjednosti.

Licima koja se kreću na željezničkom području ili se nalaze u vozu za prevoz putnika i stvari zabranjeno je:

a) Kretanje kolosijekom ili u neposrednoj blizini kolosijeka;

b) Stajanje ili kretanje suviše blizu voza koji je u pokretu;

c) Stajanje na kolosijeku kada se očekuje dolazak voza ili se u stanici manevriše;

d) Zadržavanje u prostoru između magacina (skladišta) ili utovarno-istovarne rampe i vozila koja se kreću ili će se pokrenuti;

e) Stajanje pored ostalih rampi, zgrada, potpornih zidova, skela i drugih objekata ako nema dovoljno slobodnog prostora prilikom prolaska vozila;

f) Prelaženje preko željezničkog mosta i prolaženje kroz tunel;

g) Sjedenje ili stajanje na otvorenim vratima ili stepenicama vozila, bez obzira na to da li se vozilo kreće ili miruje;

h) Prelaženje preko kolosijeka na mjestima koja nisu za to predviđena;

i) Prelaženje između dva dijela voza ili grupe vozila koja se kreću jedna prema drugima, kao i ispred vozila koja se kreću;

j) Prelaženje preko odbojnika i provlačenje ispod njih dok je voz ili grupa vozila u pokretu, kao i uspravno prolaženje između naspramnih odbojnika;

k) Skakanje na stepenice, uzdužne daske i kolske platforme i sa njih dok se vozilo kreće.

(2) Na elektrificiranim prugama zabranjeno je:

a) Dodirivanje tijelom ili predmetom metalne konstrukcije koja nosi kontaktnu mrežu, stub, portal i sl., kao i dijelove za njihovo pričvršćivanje;

b) Prilaženje bliže od 15 metara do mjesta gdje je otkinut kontaktni vod dotakao zemlju, kao i zalaženje ili zadiranje bilo kakvim predmetom u zonu opasnosti kontaktnog voda koja iznosi dva metra u prečniku od dijela kontaktnog voda koji je pod naponom;

c) Penjanje na krov vozila ili na tovar na otvorenom vozilu kad vozilo stoji na kolosijeku koji iznad sebe ima kontaktnu mrežu pod naponom, dok se vod ne isključi i uzemlji;

d) Prskanje vodom ili drugom tečnošću metalne konstrukcije koje nose kontaktnu mrežu, kao i naslanjanje i slaganje materijala na stubove kontaktne mreže;

e) Prelaženje preko pruge i kolosijeka i drugih mjesta i objekata ako je prelaz zabranjen i označen jednim od natpisa: “Zabranjeno hodanje prugom – opasno po život”, “Zabranjen pristup – opasno po život”, “Zabranjeno dirati – opasno po život” ili sličnim upozorenjem;

Član 8

(Saradnja sa organima unutrašnjih poslova)

Ovlašćeni željeznički radnici za održavanje unutrašnjeg reda dužni su da sarađuju s organima unutrašnjih poslova i drugim organima ovlašćenim za sprovođenje javnog reda radi održavanja unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju.

II. PRISTUP, ZADRŽAVANjE I KRETANjE NA ŽELjEZNIČKOM PODRUČJU

Član 9

(Dozvoljena mjesta za pristup željezničkom području)

(1) Radi korišćenja željezničkih usluga u vezi s prevozom putnika, prtljaga, ekspresnih pošiljaka i stvari dozvoljeni su pristup, zadržavanje i kretanje na željezničkom području, i to:

1) Na željezničkoj stanici:

– u čekaonicama, vestibilima, na peronima i drugim prostorijama određenim za putnike;

– u magacinu, u prostorijama, odnosno na mjestima određenim za prijem na prevoz i izdavanje prispjelih stvari, drugim magacinskim prostorijama određenim za pristup lica i na prostoru na kome se nalaze istovarno-utovarni kolosijeci;

2) U vozovima za prevoz putnika i prtljaga:

– od polazne do usputne stanice putnika, odnosno krajnje stanice voza, i to u odjeljcima ili hodniku kola za prevoz putnika;

3) Na pristupnim putevima određenim za kretanje lica na željezničkom području.

(2) U pružnom pojasu željezničke pruge dozvoljen je pristup i zadržavanje samo licima iz člana 4 i 5 ovog pravilnika.

(3) Pratioci životinja i selidbenih ili drugih stvari o kojima se treba starati za vrijeme prevoza, u skladu sa željezničkim propisima, mogu se kretati na području željezničke stanice samo radi pribavljanja hrane i vode za životinje, doleđivanja, obezbjeđenja tovara ili obavljanja drugih radnji u vezi s pošiljkom koju prate, pod uslovom da su ih otpravne stanice snabdjele propisanom legitimacijom za pratioca koju, na zahtjev ovlašćenog željezničkog radnika, moraju pokazati. Za vrijeme prevoza pratioci se nalaze u kolima za prevoz putnika ili u službenim ili drugim kolima teretnih vozova.

Član 10

(Zadržavanje na željezničkom području – željezničke stanice, čekaonice, peroni)

(1) Pristup i zadržavanje na području željezničke stanice dozvoljeni su samo u radno vrijeme stanice. U stajalištu i u stanici s ograničenim radnim vremenom, u vrijemenu kad one ne rade, dozvoljen je pristup i zadržavanje samo u vrijeme dolaska, odnosno polaska voza za prevoz putnika.

(2) Pristup i zadržavanje u čekaonicama, na peronima i u drugim prostorijama namijenjenim putnicima dozvoljeni su samo putnicima i licima koji dočekuju ili ispraćaju putnike. To svojstvo dokazuje se važećom voznom ispravom, peronskom kartom ili drugom ispravom koja daje pravo pristupa i zadržavanja na tim mjestima. Lica koja ne putuju moraju imati peronsku kartu u svim stanicama u kojima je organizovana prodaja tih karata.

(3) Pristup i zadržavanje u čekaonicama i drugim prostorijama namijenjenim putnicima dozvoljeni su i licima kojima je potrebno obavještenje u vezi s putovanjem ili prevozom stvari.

Član 11

(Zadržavanje putnika koji prelaze iz jednog voza u drugi)

U stanicama u kojima putnici prelaze iz jednog voza u drugi dozvoljeno je zadržavanje putnika u prostorijama za to namijenjenim do polaska voza kojim nastavljaju dalje putovanje, osim, u vrijeme određeno za čišćenje i uređivanje tih prostorija.

Član 12

(Zadržavanje lica bez važeće vozne isprave)

Bez vozne isprave ili peronske karte u čekaonicama i na peronu mogu se zadržavati:

a) Djeca do dvanaeste godine života ako njihov pratilac ima voznu ispravu ili peronsku kartu;

b) Lica koja obavljaju službenu radnju iz člana 4. ovog pravilnika, kao i lica koja na osnovu ugovora sa željezničkim prevoznikom i upraviteljim infrastrukture pružaju usluge u vozu ili na staničnom području;

c) Željeznički radnici i željeznički penzioneri, kao i članovi njihovih porodica, ako to svojstvo dokažu legitimacijom za povlašćenu vožnju ili FIP-legitimacijom;

d) Dežurni organi unutrašnjih poslova, inspekcijski i carinski organi i vojna lica kad obavljaju službenu radnju u stanici;

e) Radnici poštansko-telegrafsko-telefonskog preduzeća kad obavljaju službenu radnju u stanici u vezi s prijemom i otpremom pošte.

Član 13

(Vrijeme zadržavanja putnika i drugih lica)

(1) Zadržavanje putnika i drugih lica u čekaonicama i drugim prostorijama za to namijenjenim dozvoljeno je 60 minuta prije dolaska, odnosno polaska voza po redu voženje i 15 minuta poslije dolaska voza.

(2) Izlaz putnika i drugih lica na perone u polaznoj stanici voza dozvoljen je 60 minuta prije polaska voza, i 20 minuta u stanicama u kojima se voz kraće zadržava. Zadržavanje na peronu poslije odlaska voza dozvoljeno je do 15 minuta.

(3) U stanicama u kojima postoje podzemni prolazi ili pristupni mostovi na perone, ulaz na peron i izlaz s perona dozvoljeni su samo tim putem. Prelaz preko staničnih kolosijeka u tim stanicama i u stanicama s čeonim peronima nije dozvoljen.

(4) U stanicama i stajalištima u kojima se po izlasku iz voza ili radi ulaska u voz mora preći preko kolosijeka, prelaz preko kolosijeka dozvoljen je samo na mjestima koja su za to predviđena.

(5) Mjesto na kome je dozvoljen ulaz na peron i izlaz s perona mora biti vidno obilježeno.

(6) Ulaz putnika u voz i izlaz putnika iz voza u stanicama i stajalištima dozvoljen je samo sa strane na kojoj se nalazi stanična zgrada, odnosno sa strane na kojoj je peron. Izuzetno, na stajalištu dvokolosiječne i paralelne pruge, ulaz putnika u voz i izlaz putnika iz voza dozvoljeni su samo na suprotnoj strani drugog susjednog kolosijeka dvokolosiječne, odnosno paralelne pruge ili na strani na kojoj se nalazi peron sa prelazom iznad ili ispod pruge.

Član 14

(Čekaonice)

(1) Čekaonicu prvog razreda mogu koristiti samo putnici s voznom ispravom prvog razreda, kao i njihovi pratioci s peronskim kartama.

(2) Čekaonicu za majke i djecu mogu koristiti samo majke sa djecom, trudnice i pratioci djece do navršene sedme godine. Jedno dijete može imati najviše dva pratioca.

(3) Čekaonicu za đake mogu koristiti samo đaci osnovnih i srednjih škola i studenti viših škola i fakulteta.

Član 15

(Prtljag- unošenje predmeta)

(1) U prostorije namijenjene putnicima dopušteno je unositi predmete i ručni prtljag, koje je putnik dužan sam da čuva.

(2) U prostorije namijenjene putnicima zabranjeno je unositi:

a) Eksplozivne materije (čvrste i tečne materije ili njihove smješe i predmeti koji hemijskom reakcijom proizvode gas, toplotu i pritisak, koji u kratkom vremenu razaraju okolinu, uz sporedne efekte dima i zvuka);

b) Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost ili rastvoreni pod pritiskom (gasovi pod pritiskom u zatvorenim sudovima bilo da su gasoviti – sabijeni, komprimovani, tečni – sabijeni i duboko zaleđeni ili rastvoreni pod pritiskom u pogodnom rastvaraču);

c) Zapaljive tečne materije (tečne materije s tačkom paljenja ispod 100°C, koje se mogu upaliti i na običnoj temperaturi, odnosno ispod 50° C);

d) Zapaljive čvrste materije (čvrste materije koje se lako pale varnicom – iskrom);

e) Samozapaljive materije (materije koje se u dodiru sa vazduhom zapale same od sebe);

f) Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove;

g) Materije koje prouzrokuju paljenje drugih materija (oksidacijom, ali pri tome same ne sagorijevaju);

h) Organski peroksidi koji se pod određenim uslovima raspadaju, što izaziva paljenje drugih materija, a nije isključeno i sagorijevanje materije koja je izazvala oksidaciju;

i) Otrovne materije koje u maloj količini, jednim dejstvom i veoma brzo mogu da oštete zdravlje čovjeka ili da izazovu smrt udisanjem, upijanjem preko kože ili preko organa za varenje;

j) Zarazne i štetne materije koje mogu biti uzrok zaraze i epidemije, a mogu imati neprijatan miris i slično;

k) Radioaktivne materije;

l) Korozivne (nagrizajuće) materije (materije koje svojim hemijskim dejstvom oštećuju kožu, sluzokožu ili oči);

lj) Razne opasne materije i predmeti (materije u prahu koje udisanjem ugrožavaju zdravlje, kao i materije koje pri požaru razvijaju otrovne gasove).

Član 16

(Prevoz životinja)

(1) Putnici i druga lica mogu u stanične prostorije namijenjene putnicima i u vozove unositi male pripitomljene životinje ako to nije u suprotnosti s veterinarskim, sanitarnim ili drugim propisima i ako su te životinje zatvorene u kaveze, kutije i sl.

(2) Psi koje sa sobom vode putnici i druga lica moraju imati korpu koja sprečava ujedanje i moraju se držati na kaišu (uzici, lancu, itd.) a njihov vlasnik mora posjedovati dokumenta o izvršenoj vakcinaciji.

Član 17

(Zabrana uvođenja ili unosa zarazno oboljelih osoba)

U stanične prostorije ne smiju ulaziti ili se unositi lica oboljela, odnosno lica za koja se sumnja da su oboljela od jedne od sljedećih zaraznih bolesti, a naročito:

1) aktivne tuberkuloze (Tuberculosis activa);

2) bjesnila (Lyssa);

3) Bril-Cinserove bolesti (Morbus Brill-Zinsser);

4) bruceloze (Brucellosis);

5) crnog prišta (Anthrax);

6) crvenke (Rubella);

7) dječje paralize (Poliomyelitis antcrior acuta);

8) difterije (Diphtheria);

9) dizenterije (Dysenteria bacillaris);

10) ehinokokoze (Echinococcosis);

11) enterokolitisa (Enterocolitis);

12) gonoreje (Gonorrheja);

13) gripa (Influenza);

14) gube (Lepra);

15) infektivne mononukleoze (Mononucleosis infectiosa);

16) kolere (Cholera asiatica);

17) kuge (Pestis);

18) legionarske bolesti (Legionellosis);

19) leptospiroze (Leptospiroses);

20) malarije (Malaria);

21) malih boginja (Morbilli);

22) meningokoknog meningitisa (Meningitis epidemica);

23) ovčijih boginja (Varicella);

24) pjegavac (Typhus exanthematicus);

25) Q groznice (Q febris);

26) povratne groznice (Febris recurrens);

27) salmoneloze (Salmonelloses);

28) sifilisa (Syphilis);

29) streptokoke upale ždrijela (Angina streptococcica);

30) šarlaha (Scarlatina);

31) šuge (Scabies);

32) tetanusa (Tetanus);

33) trbušnog tifusa (Typhus abdominalis);

34) trihinoze (Trichinosis);

35) tularemije (Tularemia);

36) velikih boginja (Variola vera);

37) velikog kašlja (Pertussis);

38) virusne žutice tipa A, tipa B i neodređenog tipa (Hepatitis virosa A, Hepatitis virosa B, Hepatitis species non identificata);

39) virusne hemoragične groznice (Febres haemorrhagicae virosae);

40) virusnog meningitisa (Meningitis virosa);

41) zaraznog trovanja hranom prouzrokovanog bakterijama, osim salmoneloza (Toxiinfectio alimentaris);

42) zaraznog zapaljenja mozga (Encephalitis);

43) zaušaka (Parotitis epidemica);

44) žute groznice (Febris flava).

Član 18

(Pristup i zadržavanje u službenim, magacinskim prostorijama)

Pristup i zadržavanje u prostorijama i na magacinskom području dozvoljeni su samo u prostorijama, odnosno na mjestima određenim za prijem i izdavanje stvari i na mjestima određenim za rad s korisnicima željezničkih usluga. Zadržavanje na tim mjestima dozvoljeno je samo u radno vrijeme magacina, i to licima koja primaju prispjele stvari, predaju stvari na prevoz ili obavljaju druge poslove u vezi s prijemom i predajom stvari kao što su: naručivanje kola, prisustvovanje carinskom pregledu pošiljaka, utovar i istovar denčanih i kolskih pošiljaka, popravka tovara, istovar pretega i sl.

Član 19

(Kretanje prugom)

(1) Preko pruge se može prelaziti samo na određenim mjestima – putnim, odnosno pješačkim prelazima.

(2) Stanični kolosijeci se mogu prelaziti samo preko uređenih mostova (nadvožnjaka, pasarela), podzemnih prolaza ili na drugim mjestima koja su za to određena.

(3) Kretanje prugom i staničnim kolosjecima i zadržavanje na tim mjestima nije dozvoljeno, osim u slučajevima iz člana 4 i 5 ovog pravilnika.

III. PRISTUP, PREVOZ I ZADRŽAVANjE U VOZOVIMA ZA PREVOZ PUTNIKA

Član 20

(Pristup, prevoz i zadržavanje u vozovima za prevoz putnika)

(1) Pristup, prevoz i zadržavanje u vozovima za prevoz putnika dozvoljeni su licima s voznom ispravom. Lica bez vozne isprave mogu ući u voz i zadržavati se u vozu za prevoz putnika samo ako svoju namjeru da putuju saopšte kondukteru.

(2) Lica koja ne putuju mogu ući u voz zajedno s licima koja putuju radi pružanja pomoći u vezi sa smještajem samo ako se voz zadržava u stanici toliko da mogu izaći iz voza najkasnije u roku od pet minuta prije njegovog polaska.

(3) Putnik može zauzeti jedno slobodno sjedište u razredu za koji ima voznu ispravu. U vozovima i kolima s obaveznom rezervacijom sjedišta putnik može zauzeti samo ono sjedište i u onim kolima koji su naznačeni u potvrdi o rezervaciji sjedišta.

https://advokat-prnjavorac.com

(4) U slučaju spora u vezi sa sjedištem kondukter je dužan da svakom putniku odredi sjedište ako u vozu ima još slobodnih mjesta, s tim da prednost imaju lica s rezervacijom, invalidi, majke sa djecom, bolesna i starija lica.

(5) Ako su u vozu predviđena posebna sjedišta, odjeljak ili kola za određenu kategoriju putnika, njih mogu koristiti samo ti putnici. Ako takvih putnika nema, ta mjesta mogu zauzeti i drugi putnici.

(6) U vozovima za prevoz putnika nije dozvoljeno pušenje.

Član 21

(Prijevoz zarazno oboljelih osoba)

(1) Lica oboljela, odnosno lica za koja se sumnja da su oboljela od jedne od zaraznih bolesti navedenih u članu 17. ovog pravilnika ne smiju se prevoziti sa ostalim putnicima. Ta lica se mogu prevoziti samo pod uslovima i na način koji onemogućuju širenje zaraze, o čemu odluku donose nadležni zdravstveni organi određeni posebnim propisima.

(2) Lica za koja se sumnja da su oboljela od kolere, kuge, velikih boginja ili pjegavca ne smiju se prevoziti željezničkim prevoznim sredstvima.

Član 22

(Osobe kojima se ne odobrava prijevoz)

(1) Lica pod dejstvom alkohola i opojnih droga i ostala lica koja svojim ponašanjem uznemiravaju putnike i druga lica na peronu i u staničnim prostorijama, lica koja neovlašćeno prikupljaju dobrovoljne priloge, kao i lica koja se ne pridržavaju propisa o javnom redu i unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju neće se primati u voz radi prevoza iako imaju važeću voznu ispravu.

(2) Putnici koji se za vrijeme prevoza ponašaju na način iz stava 1. ovog člana mogu se, ako ni poslije opomene konduktera ili ovlašćenog željezničkog radnika ne prestanu sa takvim ponašanjem, isključiti iz daljnjeg prevoza u prvoj narednoj stanici u kojoj se voz redovno zadržava.

Član 23

(Zabranjene radnje)

(1) U vozovima za prevoz putnika, kao i prostorijama za putnike na željezničkim stanicama – zabranjeno je prosjačenje, kockanje, sviranje i pjevanje za novac, prodaja suvenira, prehrambenih proizvoda i alkoholnih pića, mijenjanje valute, itd. Takva lica, ako ni poslije opomene konduktera ili ovlašćenog željezničkog radnika ne prestanu s vršenjem neke od navedenih radnji, isključiće se iz daljeg prevoza u prvoj narednoj stanici u kojoj se voz redovno zadržava.

(2) Radnici preduzeća koji na osnovu ugovora sa željezničkim prevoznikom imaju pravo da prodaju piće i hranu po vozovima, obavljaju druge poslove, dužni su da, na zahtjev konduktera ili ovlašćenog željezničkog radnika, pokažu legitimaciju ili drugu ispravu koja im daje pravo da obavljaju te poslove.

Član 24

(Zabranjeni prtljag)

(1) U putnička kola zabranjeno je unošenje prtljaga koji sadrži materije ili predmeta kojima bi se mogla ugroziti bezbjednost putnika i drugih lica ili im se nanijeti šteta, kao i predmete iz člana 15. stav 2. ovog pravilnika.

(2) Odredbe člana 16. st. 1. i 2. ovog pravilnika odnose se i na prevoz životinja u vozovima za prevoz putnika.

IV. MJERE ZA ODRŽAVANjE UNUTRAŠNjEG REDA NA ŽELjEZNICI RADI BEZBJEDNOG I UREDNOG ODVIJANjA ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA I OČUVANjA LIČNE BEZBJEDNOSTI PUTNIKA I DRUGIH LICA

Član 25

(Mjere neophodne za ličnu bezbjednost lica unutar željezničkog područja)

(1) Na području željezničke stanice, u vozovima za prevoz putnika i na drugim mjestima na željezničkom području koja su predviđena za pristup i kretanje, sva lica su dužna da se pridržavaju unutrašnjeg reda propisanog ovim pravilnikom.

(2) Radi bezbjednog i urednog odvijanja željezničkog saobraćaja i očuvanja lične bezbjednosti putnika i drugih lica zabranjeno je:

a) Ostavljanje predmeta pored kolosijeka bliže od 1,5 m od najbliže šine kolosijeka;

b) Neovlašćeno mijenjanje položaja skretnica ili drugih uređaja kojima se obezbjeđuje saobraćaj vozova ili preduzimanje neke druge slične radnje, osim one kojom bi se spriječila opasnost po bezbjednost voza, bezbjednost putnika ili drugih lica;

c) Prelaženje preko željezničke pruge i zadržavanje na mjestima koja za to nisu određena ili nepotrebno zadržavanje na putnim ili pješačkim prelazima;

d) Neovlašćeno hodanje ili vožnja biciklom ili drugim vozilom željezničkom prugom i staničnim kolosijecima ili neovlašćeno kretanje prostorom u kome je to izričito zabranjeno, odnosno dozvoljeno samo pod određenim uslovima;

e) Prelaženje preko pruge na putnim prelazima koji su zaštićeni branicima ako su branici spušteni ili ako signalno-bezbjednosni uređaj pokazuje zabranjen prelaz preko pruge;

f) Prenošenje preko pruge naročito teških ili glomaznih predmeta ili teških vozila koja saobraćaju na putevima s posebnom dozvolom za vanredni prevoz, kao i vuča lanaca ili metalnih predmeta ako bi se time dodirivale obje šine kolosijeka;

g) Prevoženje tereta drumskim vozilima i nošenje uspravljenih predmeta (motke, zastave, transparenti i sl.) koji su viši od zaštitnih vrata na putnim prelazima elektrificiranih pruga;

h) Dodirivanje tijelom ili nekim predmetom stubova i ostalih dijelova metalnih konstrukcija kontaktne mreže elektrificiranih pruga, penjanje na vučna vozila, na kola ili teret na kolima ako se time ulazi u zonu opasnosti visokog napona, osim za vrijeme utovara ili istovara iz otvorenih kola, i to samo kad se kola nalaze na utovarno-istovarnim kolosjecima i u vrijeme kad je vozni vod isključen i uzemljen;

i) Prskanje vodom ili drugom tečnošću stubova i ostalih dijelova metalnih konstrukcija kontaktne mreže, paljenje vatre u neposrednoj blizini nosećih konstrukcija i drugih dijelova kontaktne mreže, bacanje predmeta na provodnik, dijelove ili noseće konstrukcije kontaktne mreže, kao i stupanje na šine kolosijeka pri prelaženju pruge ili staničnog kolosjeka koji su elektrificirani i sjedenje na šini;

j) Zalaženje ili zadiranje predmetom u zonu opasnosti kontaktne mreže, koja iznosi dva metra u prečniku voznog voda kod monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, ili dijelova kontaktne mreže koji su redovno pod naponom;

k) Puštanje, napasanje ili tjeranje stoke po željezničkom području, a posebno pored željezničke pruge;

l) svako drugo ponašanje ili djelovanje lica kojim bi se ugrozila lična bezbjednost i bezbjednost željezničkog saobraćaja.

lj) Zabranjeno je za vrijeme kišnih i snježnih padavina hodati prugom sa otvorenim kišobranom;

m) Zabranjeno je na šine stavljati bilo kakve predmete.

Član 26

(Očuvanje bezbjednosti putnika)

Radi očuvanja bezbjednosti putnika i drugih lica, udobnijeg putovanja i održavanja čistoće u prostorijama željezničke stanice i vozovima za prevoz putnika, zabranjeno je:

1) Uskakanje u voz i iskakanje iz voza dok je voz u pokretu, kao i ulaženje u voz i izlaženje iz voza prije nego što stane;

2) Ulaženje u voz ili izlaženje iz voza kroz prozor kola;

3) Ostavljanje otvorenih vrata poslije ulaska u kola ili izlaska iz kola;

4) Ulaženje u kola i izlaženje iz kola za vrijeme zadržavanja voza pred ulaznim signalom ili na otvorenoj pruzi;

5) Zadržavanje na stepenicama i platformi kola, na prostoru između kola, odnosno na spojnim mostićima (spojnicama), držačima, odbojnicima i dr;

6) Penjanje i zadržavanje na krovu kola;

7) Prevoženje vozom koji nije namijenjen za prevoz putnika, osim po odobrenju UI;

8) Unošenje predmeta navedenih u članu 15. stav 2. ovog pravilnika u prostorije namjenjene putnicima, kao i u voz za prevoz putnika;

9) Naginjanje kroz prozor i otvaranje bočnih vrata kola i naslanjanje na njih dok je voz u pokretu;

10) Zauzimanje više sjedišta u putničkim kolima nego što se posjeduje voznih karata;

11) Prljanje i oštećivanje inventara i druge opreme kola, čekaonica i drugih prostorija namjenjenih putnicima;

12) Zabranjeno je dizati noge u obući na sjedišta u vozu za prevoz putnika.

13) Bacanje kroz prozor kola predmeta i otpadaka ili prosipanje tečnosti;

14) Skidanje ili cijepanje sa zidova, staničnih prostorija i putničkih kola izvoda iz reda vožnje, cjenovnika, voznih isprava, obavještenje, reklama, mapa željezničkih mreža i dr;

(15) Neovlašćeno nošenje službenog odjela i oznake željezničkog radnika;

(16) Parkiranje motornih i drugih vozila na staničnom području na mjestima koja za to nisu određena.

Član 27

(Provođenje unutrašnjeg reda – obaveza svih učesnika u željezničkom saobraćaju)

Radi obezbjeđivanja bezbjednog i urednog odvijanja željezničkog saobraćaja, odnosno obezbjeđenja željezničkih kapaciteta, ljudstva i stvari na željezničkom području (stanica, otvorena pruga i dr.), moraju svi učesnici u željezničkom saobraćaju (upravitelji i prevoznici) detaljnim Uputstvima propisati način provođenja unutrašneg reda od samog pregleda prostorija pri dolasku u službu, načina obavljanja službe, do same predaje službe- kao i postupke za specifične situacije u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

V. LICA OVLAŠĆENA ZA ODRŽAVANjE UNUTRAŠNjEG REDA U ŽELjEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Član 28

(Ovlašćeni željeznički radnici za održavanje unutrašnjeg reda)

Za održavanje unutrašnjeg reda propisanog ovim pravilnikom staraju se ovlašćeni željeznički radnici, i to:

a) Na željezničkom području – čuvar željezničkog objekta (čuvar pruge, čuvar putnog prelaza, čuvar kosine, čuvar mosta, čuvar tunela, čuvar lagane vožnje, čuvar skretnica na pruzi i dr.) redar, vratar, skretničar, saobraćajno-transportni otpremnik, odjavničar, šef pružne dionice, vođa pružnih radova, otpravnik vozova, šef stanice i rukovodilac transportno-komercijalnih poslova u stanici i njihovi pomoćnici;

b) U vozovima – saobraćajni kontrolor, kondukter, vozovođa, revizor vozova i vozni manevrista; i

c) Na željezničkom području i u vozovima – ovlašćeni željeznički radnici koje odredi željezničko preduzeće, upravljač infrastrukture.

Član 29

(Prava i dužnosti ovlašćenih željezničkih radnika)

(1) Ovlašćeni željeznički radnici imaju pravo i dužnost održavati unutrašnji red u okviru svoje djelatnosti i mjesta rada te poduzimati mjere potrebne za sprječavanje svake radnje koja bi bila usmjerena na narušavanje unutrašnjeg reda te bezbjednosti željezničkog saobraćaja, putnika, drugih osoba i stvari na željezničkom području.

(2) Željeznički radnici ili ovlašćeni radnici u svrhu provođenja unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju, mogu poduzimati sljedeće radnje:

a) poduzimati potrebne mjere za udaljenje osoba koje se nalaze na željezničkom infrastrukturnom području određenom za pristup, kretanje i zadržavanje putnika ili drugih osoba u vozovima, željezničkim vozilima, ako narušavaju unutrašnji red i propisane bezbjedonosne mjere,

b) poduzeti mjere za udaljenje nepoznate osobe koja se zatekne na željezničkom infrastrukturnom području, koje nije određeno za pristup, kretanje i zadržavanje osoba,

c) oduzeti predmete koji su upotrijebljeni za prekršaj ili za narušavanje unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju. Oduzete predmete moraju priložiti uz pismenu prijavu mjerodavnom tijelu ili nadređenom službeniku,

d) zahtijevati od organa unutrašnjih poslova pomoć potrebnu za sprječavanje narušavanja unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju i za njegovo uspostavljanje, te za pridržavanje propisa o bezbjednosti,

e) podnositi pismene prijave protiv narušitelja unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju radnicima s posebnim ovlašćenjima i/ili nadređenim službenicima,

f) sprečavati pristup željezničkom infrastrukturnom području koje nije određeno za putnike ili druge osobe te kretanje i zadržavanje neovlašćenih osoba na njemu,

g) usmjeravati na prikladan način kretanje putnika prema blagajnama, garderobama, prostorijama za prihvat putnika, za informacije, pothodnicima te izlazima na perone i s perona,

h) sprječavati unos predmeta u prostorije namijenjene za prihvat putnika ili u vozove, koji se zbog svoje veličine ili strukture ne smiju unositi,

(3) O svim situacijama ili radnjama koje ugrožavaju ili narušavaju unutrašnji red i bezbjednost u željezničkom saobraćaju, ovlašćeni željeznički radnici ovog Pravilnika dužni su odmah obavijestiti upravljača infrastrukture, željezničkog prevoznika ili pravnu osobu koja obavlja prevoz za vlastite potrebe.

Član 30

(Prekršajni postupak)

(1) Protiv lica koja su narušila unutrašnji red u željezničkom saobraćaju, pored mjera predviđenih u članu 29. ovog pravilnika, može se podnijeti prijava nadležnom organu za vođenje prekršajnog postupka.

(2) Prijavu iz stava 1. ovog člana podnose ovlašćeni željeznički radnici željezničkog preduzeća.

(3) Druga lica odgovorna za uredno i bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja mogu podnositi prijave zbog prekršaja samo ako ih je željezničko preduzeće za to ovlastilo posebnim opštim aktom.

Član 31

(Oznake i obilježja za ovlašćene radnike)

(1) Ovlašćeni željeznički radnici iz člana 28. ovog pravilnika za vrijeme rada nose službeno ili radno odjelo, odnosno radni mantil ako je to propisano opštim aktom UI.

(2) Čuvari željezničkih stanica, redari i vratari u željezničkim stanicama ili drugim službenim mjestima na železnici moraju za vrijeme rada na lijevom rukavu nositi obilježja sa željezničkim znakom.

Član 32

(Isprave ovlašćenih radnika)

(1) Ovlašćeni željeznički radnici moraju imati legitimaciju za održavanje unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju, na osnovu koje preduzimaju mjere propisane u članu 29. ovog pravilnika.

(2) Ovlašćeni željeznički radnici dužni su da prilikom preduzimanja mjera za koje su ovlašćeni pokažu legitimaciju na zahtjev zainteresovanog lica.

(3) Legitimacija se izdaje sa rokom važenja od jedne godine. Važenje legitimacije produžava preduzeće koje je legitimaciju izdalo (upravljač ili prevoznik).

(4) Evidenciju o izdatim legitimacijama vode organizacione jedinice koje su ih izdale. Evidencija sadrži:

1) Ime i prezime lica kome je legitimacija izdata;

2) Radno mjesto;

3) Registarski broj legitimacije;

4) Datum izdavanja;

5) Rubriku “napomena” (radi registracije promjene radnog mjesta, datum vraćanja legitimacije i sl.).

(5) Oblik, veličina, boja i sadržina legitimacije za održavanje unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju, dati su na obrascu legitimacije koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(6) Ovlašćeni željeznički radnici dužni su da legitimaciju iz ovog člana vrate željezničkom preduzeću koje je izdalo legitimaciju ako im je prestalo ovlašćenje za održavanje unutrašnjeg reda u željezničkom saobraćaju.

Član 33

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021