Zakoni Republike SrpskeZakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni).

 

Član 2.

 

Ovaj zakon može se primijeniti na zaposlene u privatnim zdravstvenim ustanovama.

 

Član 3.

 

 • Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uvećanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.

(2) Plata iz stava 1. ovog člana predstavlja platu prije oporezivanja porezom na dohodak.

(3) Bruto plata je plata uvećana za doprinose.

(4) U svim elementima koji čine platu iz stava 1. ovog člana sadržan je porez.

Član 4.

 

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.

(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

 

Član 5.

 

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz člana 3. ovog zakona, koja se isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Sredstva za bruto plate obezbjeđuju se iz ostvarenih prihoda zdravstvene ustanove.

 

Član 6.

 

(1) Osnovna plata obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućoj platnoj grupi, platnoj podgrupi i platnom razredu.

(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog člana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvrđenog prema platnoj grupi, platnoj podgrupi i platnom razredu.

(3) Uvećanje osnovne plate za svaku navršenu godinu staža osiguranja iznosi:

1) do navršenih 25 godina 0,3%,

2) nakon navršenih 25 godina svaka naredna godina 0,5%.

(4) Naknade za topli obrok, zimnicu, ogrjev i regres uračunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog člana i ne mogu se posebno iskazivati.

(5) Osnovna plata utvrđena u skladu sa stavom 2. ovog člana ne može biti niža od utvrđene najniže plate u Republici Srpskoj.

 

Član 7.

 

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obračun osnovne plate.

(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade budžeta Republike Srpske i finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske  (u daljem tekstu: Fond) svake godine sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u oblasti zdravstva vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.

(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog sindikata u oblasti zdravstva.

(4) Akt iz stava 3. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Član 8.

 

Način utvrđivanja i isplate plata zaposlenog zavise od radnog mjesta, platne grupe, podgrupe i razreda.

 

 

GLAVA II

PLATNI KOEFICIJENTI

 

1. Prva platna grupa

 

Član 9.

 

U prvu platnu grupu razvrstavaju se direktori zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa i primarnog nivoa sa platnim koeficijentima, i to:

1) sekundarni i tercijarni nivo:

 1. direktor zdravstvene ustanove koja ima više od 2.000 zaposlenih …………… 29,62;
 2. direktor zdravstvene ustanove koja ima od 1.000 do 2.000 zaposlenih ………….. 24;
 3. direktor zdravstvene ustanove koja ima od 500 do 1.000 zaposlenih …………. 22,71;
 4. direktor zdravstvene ustanove koja ima do 500 zaposlenih …………………….. 20,45;

2) primarni nivo:

 1. direktor doma zdravlja sa više od 100 timova porodične medicine ……….. 22,71;
 2. direktor doma zdravlja od 50 do 100 timova porodične medicine …………… 20,45;
 3. direktor doma zdravlja od 10 do 50 timova porodične medicine ……………. 19,31;
 4. direktor doma zdravlja od četiri do deset timova porodične medicine …. 18,18;
 5. direktor doma zdravlja do četiri tima porodične medicine .………………… 15,86.

 

 

 

 

2. Druga platna grupa

 

Član 10.

 

(1) U drugu platnu grupu razvrstavaju se plate radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima zamjenik direktora, savjetnik direktora, pomoćnik direktora i rukovodioci osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica koje raspoređuje direktor.

(2) Zaposleni iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u platne podgrupe na osnovu radnog mjesta, rukovođenja, složenosti i odgovornosti, i to:

1) prva platna podgrupa:

 1. zamjenik direktora ..………………………… 90% osnovne plate direktora;

2) druga platna podgrupa:

 1. pomoćnik direktora, savjetnik direktora … 85% osnovne plate direktora;

3) treća platna podgrupa:

 1. rukovodilac osnovne organizacione jedinice, prosječna plata radnika sa visokom stručnom spremom (VSS) te organizacione jedinice uvećana za 20%;

4) četvrta platna podgrupa:

 1. rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice, osnovna plata uvećana za 5%;

5) peta platna podgrupa:

 1. glavna sestra zdravstvene ustanove ………………………… koeficijent 9,86;

6) šesta platna podgrupa

 1. glavna sestra organizacione jedinice .…………………………. koeficijent 8,69.

 

3. Treća platna grupa

Član 11.

 

Za utvrđivanje plata zaposlenih koji ne rukovode osnovnim, niti unutrašnjim organizacionim jedinicama, određuje se platni koeficijent, i to za:

1) visoko obrazovanje u petogodišnjem, odnosno šestogodišnjem trajanju (supspecijalista) ……………………..………………………………………. 15,16 do 16,32;

2) visoko obrazovanje u petogodišnjem, odnosno šestogodišnjem trajanju (specijalista) ……………………..……………………………………………. 13,99 do 15,16;

3) visoko obrazovanje u petogodišnjem, odnosno šestogodišnjem trajanju…………………………………………………………………………….. 10,44 do 11,61.

 

 

4. Četvrta platna grupa

 

Član 12.

 

Za utvrđivanje plata zaposlenih koji ne rukovode osnovnim, niti unutrašnjim organizacionim jedinicama, određuje se platni koeficijent, i to za:

1) visoko obrazovanje u  četvorogodišnjem trajanju ..……………….. 10,44 do 11,61;

2) visoko obrazovanje u trogodišnjem trajanju ……………………….. 10,34 do 11,50.

 

 

5. Peta platna grupa

 

Član 13.

 

U petu platnu grupu razvrstavaju se radnici na poslovima zdravstvene njege, babinske njege i drugim poslovima koji su u neposrednoj vezi sa pružanjem zdravstvene zaštite, a određuje se platni koeficijent kako slijedi:

1) viša stručna sprema  ……………………………………………………………….. 7,47 do 8,11;

2) srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju  ………………… 5,72 do 6,89.

 

6. Šesta platna grupa

Član 14.

 

U šestu platnu grupu razvrstavaju se radnici na administrativnim, tehničkim i drugim poslovima koji nisu u neposrednoj vezi sa pružanjem zdravstvene zaštite, a određuje se platni koeficijenti kako slijedi:

1) viša stručna sprema ……………………………………………………………….. 7,47 do 8,11;

2) srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju  ………………… 5,72 do 6,89.

 

 

7. Sedma platna grupa

 

Član 15.

 

U sedmu platnu grupu razvrstava se radnik sa visokokvalifikovanim obrazovanjem (VKV), a platni koeficijent se određuje od 6,31 do 6,89.

 

8. Osma platna grupa

Član 16.

 

U osmu platnu grupu razvrstavaju se:

 • radno mjesto kvalifikovanog radnika (KV) ………………………………. 4,56;
 • srednja stručna sprema (SSS) sa najmanje tri godine školovanja ……….. 4,56.

9. Deveta platna grupa

Član 17.

 

U devetu platnu grupu razvrstava se polukvalifikovani radnik, a platni koeficijent je 3,98.

10. Deseta platna grupa

Član 18.

 

U desetu platnu grupu razvrstava se nekvalifikovani radnik, a platni koeficijent je 3,80.

 

Član 19.

 

(1) Treća platna grupa iz člana 11. tačka 1) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

1) prvi platni razred ………………………………………….…………………. 15,16;

2) drugi platni razred ..…………………………………………………………. 15,74;

3) treći platni razred .………………..……………………………………… 16,32.

(2) Treća platna grupa iz člana 11. tačka 2) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

1) prvi platni razred …………………………………………………………………………. 13,99;

2) drugi platni razred ………………………………………………………………………… 14,58;

3) treći platni razred ………………………………………………………………………… 15,16.

(3) Treća platna grupa iz člana 11. tačka 3) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

1) prvi platni razred …………………………………………………………………………… 10,44;

2) drugi platni razred …………………………………………………………………………. 11,03;

3) treći platni razred …………………………………………………………………………. 11,61.

 

Član 20.

 

(1) Četvrta platna grupa iz člana 12. tačka 1) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

 • prvi platni razred ………………………………………………………………………….. 10,44;
 • drugi platni razred ………………………………………………………………………… 11,03;
 • treći platni razred ………………………………………………………………………… 11,61.

(2) Četvrta platna grupa iz člana 12. tačka 2) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

 • prvi platni razred ………………………………………………………………………….. 10,34;
 • drugi platni razred ………………………………………………………………………… 10,92;
 • treći platni razred ………………………………………………………………………… 11,50.

 

Član 21.

 

(1) Peta platna grupa iz člana 13. tačka 1) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

 • prvi platni razred ……………………………………………………………………………. 7,47;
 • drugi platni razred ………………………………………………………………………….. 7,79;
 • treći platni razred ………………………………………………………………………….. 8,11.

(2) Peta platna grupa iz člana 13. tačka 2) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

 • prvi platni razred …………………………………………………………………………… 5,72;
 • drugi platni razred ………………………………………………………………………….. 6,31;
 • treći platni razred ……………………………………………………………………. 6,89.

 

Član 22.

 

(1) Šesta platna grupa iz člana 14. tačka 1) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

 • prvi platni razred ..……………………………………………………………………… 7,47;
 • drugi platni razred ………………………………………………………………………… 7,79;
 • treći platni razred ………………………………………………………………………… 8,11.

(2) Šesta platna grupa iz člana 14. tačka 2) ovog zakona dijeli se u tri platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

 • prvi platni razred …………………………………………………………………………. 5,72;
 • drugi platni razred ………………………………………………………………………… 6,31;
 • treći platni razred ………………………………………………………………………… 6,89.

 

Član 23.

 

Sedma platna grupa iz člana 15. ovog zakona dijeli se u dva platna razreda i za obračun plata utvrđuju se sljedeći platni koeficijenti:

 • prvi platni razred ……………………………………………………………………………. 6,31;
 • drugi platni razred …………………………………………………………………………… 6,89.

 

Član 24.

 

Direktor zdravstvene ustanove utvrđuje platnu grupu, podgrupu i platni razred za svakog zaposlenog ugovorom o radu.

 

Član 25.

 

Ako je za radno mjesto propisan poseban uslov, doktor nauka ili magistar nauka ili master, osnovna plata radnika za to radno mjesto uvećava se za doktora nauka 10% i 5% za magistra nauka odnosno mastera.

 

Član 26.

 

Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjesečna plata određuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

 

Član 27.

 

Osnovna plata pripravnika sa visokom, višom ili srednjom stručnom spremom utvrđuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe odgovarajuće stručne spreme.

GLAVA III

NAKNADA PLATA I DRUGA PRIMANJA PO OSNOVU RADA

 

Član 28.

 

Pripravnost i dežurstvo u zdravstvenoj ustanovi uvodi se samo u slučaju ako se redovnim rasporedom ne može obezbijediti zdravstvena zaštita u toku od 24 časa.

 

Član 29.

 

(1) Direktor zdravstvene ustanove utvrđuje potrebu za uvođenjem pripravnosti.

 

 

(2) Naknada za pripravnost utvrđuje se tako da:

1) ako zaposleni u periodu pripravnosti nije obavljao radne zadatke, naknada za pripravnost iznosi do 1,5% osnovne plate za dan pripravnosti,

2) ako je zaposleni u periodu pripravnosti obavljao radne zadatke, naknada za pripravnost iznosi do 2,5% osnovne plate za dan pripravnosti.

 

Član 30.

 

(1) Naknada za dežurstvo u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa utvrđuje se tako da:

1) ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom iznosi 5,0% od osnovne plate zaposlenog, a obračunava se na sljedeći način:

 1. prvih osam časova obračunava se kao redovan rad,
 2. drugih osam časova obračunava se kao redovan rad, jer zaposleni odrađuje sljedeći radni dan,
 3. trećih osam časova dežurstva (noćnih) obračunava se u paušalnom iznosu u visini od 5,0% od osnovne plate zaposlenog,

2) petkom, subotom i nedjeljom naknada za dežurstvo iznosi 7,8% od osnovne plate zaposlenog, a obračunava se na sljedeći način:

 1. prvih osam časova obračunava se kao redovan radni dan,
 2. ostalih šesnaest časova obračunava se u paušalnom iznosu 7,8% od osnovne plate zaposlenog,

3) praznikom naknada za dežurstvo iznosi 10,0% od osnovne plate zaposlenog, a obračunava se na sljedeći način:

 1. prvih osam časova obračunava se kao rad na praznik,
 2. ostalih šesnaest časova obračunava se u paušalnom iznosu 10,0% od osnovne plate zaposlenog.

(2) Poslije odrađenog dežurstva subotom, zaposleni ima pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji može iskoristiti u toku naredne radne sedmice.

(3) Poslije odrađenog dežurstva nedjeljom i praznikom, radnik ima pravo na slobodan naredni radni dan.

 

Član 31.

 

(1) Naknada za dežurstvo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iznosi 5,0% od osnovne plate zaposlenog.

(2)  Ukoliko dežurstvo traje 12 časova, prvih osam časova odrađuje se za sljedeći radni dan, a naknada za sljedeća četiri časa iznosi 5,0% od osnovne plate zaposlenog, ako nastavlja dalje da radi.

(3) Ako zaposleni poslije dežurstva koristi slobodan dan, naknada za rad iz stava 2. ovog člana iznosi 2,5% od osnovne plate zaposlenog.

Član 32.

 

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade duže od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzujućeg radnog vremena.

(2) Vrijeme iz stava 1. ovog člana preračunava se tromjesečno u slobodne dane i sate koji zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od šest mjeseci.

 

Član 33.

 

(1) Osnovna plata zaposlenih uvećava se za rad noću, za rad tokom republičkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi i u drugim slučajevima određenim posebnim kolektivnim ugovorom.

(2) Visina uvećanja osnovne plate iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

(3) Posebni kolektivni ugovor zaključuje reprezentativni sindikat iz člana 7. stav 2. ovog zakona sa nadležnim ministrom, po ovlašćenju Vlade.

 

Član 34.

 

(1) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za:

 • vrijeme korišćenja godišnjeg odmora,
 • plaćenog odsustva,
 • republičkih praznika i drugih dana kad se po zakonu ne radi,
 • privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,
 • za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu utvrđene zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorom.

(2) Zaposleni ostvaruju pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, u skladu sa propisima iz zdravstvenog osiguranja.

 

Član 35.

 

(1) Zaposleni imaju pravo na:

1) otpremninu pri odlasku u penziju i u slučaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada zaposlenog,

2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,

3) naknadu za putne troškove službenih putovanja u skladu sa važećim propisima,

4) jubilarnu nagradu,

5) novčanu naknadu prilikom rođenja djeteta,

6) novčanu pomoć porodici u slučaju smrti radnika,

7) novčanu pomoć u slučaju smrti člana uže porodice,

8) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

 

Član 36.

 

 • Zdravstvene ustanove su dužne da izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite o podacima o obračunatim i isplaćenim platama.
 • Zdravstvene ustanove u dužne da izvještaje iz stava 1. ovoga člana dostavljaju do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
 • Ministar zdravlja i socijalne zaštite donosi pravilnik o sadržaju i načinu izvještavanja zdravstvenih ustanova iz stava 1. ovog člana.

 

 

GLAVA IV

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 37.

 

(1)  Ministar zdravlja i socijalne zaštite će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 36. stav 3. ovog zakona.

(2) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se sa zakonom svi podzakonski akti kojima su uređeni obračun i isplata plata i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.

Član 38.

 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18).

 

Član 39.

 

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

 

 

 

Broj: 02/1-021-412/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 25. maja 2021. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021