Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 7/2010)

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se: predmet, principi i obilježja javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP), modeli JPP-a, odobravanje projekata JPP-a i nadzor nad njihovom realizacijom, postupak odabira privatnog partnera i prava i obaveze javnih i privatnih partnera.

Član 2

(Definicije)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) “javno-privatno partnerstvo” je dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji se zasniva s ciljem realizacije projekata JPP-a;

b) “projekt JPP-a” je projekt za koji je Vlada Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada) dala odobrenje da se realizuje jednim od modela JPP-a i koji se zbog svojih obilježja, dugoročnog karaktera i djelimičnog ili potpunog finansiranja od strane privatnog partnera realizuje na način propisan ovim zakonom;

c) “komisija za javno-privatno partnerstvo” (u daljnjem tekstu: Komisija) je tijelo koje imenuje Vlada, na prijedlog gradonačelnika, u svrhu provođenja postupka za odobravanje i realizaciju JPP-a;

d) “ugovorno javno-privatno partnerstvo” je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o javno-privatnom partnerstvu;

e) “ugovor o JPP-u” je ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera kojim se u svrhu provođenja projekta JPP-a uređuju prava i obaveze ugovornih strana;

f) “statusno javno-privatno partnerstvo” je model JPP-a zasnovan na učešću javnog i privatnog partnera u zajedničkom preduzeću koje se osniva u cilju provedbe projekta JPP-a;

g) “javna tijela” su organi javne uprave i upravne organizacije, institucije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt), javna preduzeća i pravna lica koja osniva Distrikt;

h) “javni partner” je Distrikt;

i) “privatni partner” je pravno lice koje djeluje kao preduzeće, odabran na osnovu postupka provedenog u skladu sa ovim zakonom, s kojim javni partner realizuje projekt JPP-a;

j) “savjetnik” je fizičko ili pravno lice koja posjeduje specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provođenje projekata JPP-a.

Član 3

(Dužnost poštivanja načela)

(1) Procedure odabira privatnog partnera provode se u skladu s načelima jednakog tretmana, transparentnosti, proporcionalnosti, međusobnog priznanja, zaštite javnog interesa, zaštite prava lica, slobode natjecanja i zaštite okoliša.

(2) Načela iz stava 1 ovog člana imaju sljedeće značenje:

a) “jednak tretman” znači zabranu bilo kakve diskriminacije po bilo kom osnovu koji nije objektivno opravdan;

b) “transparentnost” znači da javno tijelo koje namjerava izvršiti odabir privatnog partnera za određene projekte, te namjere javno objavi da bi se obezbijedili uslovi za neometano natjecanje;

c) “proporcionalnost” znači da svaka mjera koja se preduzme za odabir privatnog partnera bude neophodna i odgovarajuća za postizanje traženog cilja, da ima što manji uticaj na ekonomsku aktivnost i da se tokom procedura ne nameću pretjerani, nesrazmjerni tehnički, profesionalni ili finansijski uslovi;

d) “međusobno priznanje” znači da javno tijelo prihvata tehničke standarde, stručne kvalifikacije i certifikate koji se koriste u državama članicama Evropske unije;

e) “zaštita javnog interesa” znači da pri odlučivanju o odobravanju projekata treba uzeti u obzir :

1) potrebu finansiranja od strane privatnog partnera u cilju umanjenja ekonomskog opterećenja ili finansijskog udjela javnog tijela,

2) potrebu korisnika za poboljšanjem usluga,

3) potrebu za korištenjem posebnih znanja i iskustava;

f) “zaštita prava lica” znači da odluke o odabiru privatnog partnera trebaju biti opravdane i otvorene za sudsko preispitivanje u skladu sa zakonom;

g) “princip slobodnog nadmetanja” znači da poziv na dostavu ponuda mora sadržavati jednake uslove i objektivne kriterije kako bi se obezbijedili uslovi da u postupku odabira privatnog partnera učestvuje maksimalan broj ponuđača koji su u stanju realizovati projekt, kao i da se spriječi stvaranje monopola ili oligopola;

h) “princip zaštite okoliša i održivog razvoja” znači da se kod planiranja i realizacije projekata, u obzir uzima zaštita prirodnog i istorijskog okruženja da bi se za naredne generacije očuvali ekološki balans i prirodni resursi.

Član 4

(Obilježja JPP-a)

(1) Projekt može imati status JPP-a ako ima sljedeća obilježja:

a) da je njegov cilj izvođenje radova ili poboljšanje pružanja usluga u oblasti koja je u nadležnosti javnog tijela Distrikta;

b) da privatni partner snosi dio rizika vezanih za realizaciju projekata;

c) da privatni partner finansira realizaciju projekta, u cijelosti ili djelomično.

(2) Projektima javno-privatnog partnerstva ne mogu se smatrati:

a) ugovori o projektovanju, građenju i izvođenju radova za javni sektor;

b) i dugoročna nabavka usluga kojima javna tijela pribavljaju samo usluge u kojima privatni partner ne učestvuje u finansiranju i snošenju rizika.

DIO DRUGI – ODOBRAVANJE PROJEKATA JPP-a

Član 5

(Komisija za JPP)

(1) Na prijedlog gradonačelnika, Vlada imenuje Komisiju za JPP vodeći računa o tome da u njoj budu zastupljeni predstavnici onih organa uprave koji s obzirom na svoju nadležnost mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji projekta JPP-a.

(2) Nadležnosti Komisije su sljedeće:

a) razmatra inicijativu javnih tijela i privatnih partnera za realizaciju projekata putem JPP-a;

b) utvrđuje da li projekt zadovoljava obilježja JPP-a iz člana 4 ovog zakona i utvrđuje listu projekata JPP-a;

c) predlaže Vladi projekte JPP-a na odobrenje;

d) provodi postupak odabira privatnog partnera;

e) razmatra izvještaj i informacije javnog tijela o realizaciji JPP-a;

f) izvještava Vladu o realizaciji projekata JPP-a.

g) predlaže poboljšanje zakonskog okvira JPP-a.

(3) Tehničke i administrativne poslove za Komisiju obavlja odjeljenje Vlade nadležno za privredni razvoj.

(4) Komisija je dužna donijeti poslovnik o svom radu.

(5) Poslovnikom iz stava 4 ovog člana uređuje se način rada i odlučivanja Komisije, izgled, sadržaj i način objavljivanja liste projekata iz člana 6 ovog zakona i druga pitanja koja su od značaja za rad Komisije.

Član 6

(Lista projekata JPP-a)

(1) Lista projekata JPP-a je dokument o projektima koji imaju obilježja JPP-a, a koji utvrđuje Komisija.

(2) Listu projekata, kao i svaku njenu izmjenu, odobrava Skupština Distrikta na prijedlog Vlade.

(3) Uvrštavanje projekta na listu je preduslov da bi projekt mogao biti realizovan putem JPP-a.

(4) Prijedlog za uvrštavanje projekta na listu može dati javno tijelo ili privatni partner.

(5) U cilju utvrđivanja liste projekata, Komisija je ovlaštena i dužna:

a) zahtijevati od javnog tijela ili privatnog partnera bilo koju informaciju koja je potrebna za donošenje odluke o uvrštavanju projekta na listu projekata;

b) pažljivo pregledati ponude za JPP-e dobijene od javnih ili privatnih partnera ili pozvati javne ili privatne partnere da pažljivo pregledaju te ponude;

c) sarađivati sa javnim tijelima, posebno iz oblasti finansija radi praćenja cjelokupnih finansijskih obaveza javnih tijela, a naročito budućih opterećenja vezanih za plaćanja koja se tiču JPP-a.

(6) U izvršavanju ovlaštenja i dužnosti iz stava 5 ovog člana, Komisija je dužna:

a) prikupljati informacije radi procjene koji radovi ili usluge mogu biti izvedeni kroz JPP;

b) vrednovati ekonomske, tehničke, pravne i ostale aspekte od značaja za JPP.

(7) Za svaki projekt uvršten na listu, Komisija je dužna sačiniti izvještaj koji sadrži:

a) finansijske, tehničke, socijalno-ekonomske i pravne razloge za davanje preporuke o korištenju partnerstva radi realizacije projekta;

b) postupak javnih tijela na pripremi odabira privatnog partnera, npr. finansijske i tehničke aktivnosti, pravni savjeti, priprema preliminarnih izvještaja i nacrti ugovora;

c) procijenjeni dinamički plan aktivnosti odabira privatnog partnera;

d) procijenjeni budžet partnerskog projekta.

(8) Komisija ažurira i mijenja listu predloženih projekata.

Član 7

(Podnošenje projekta na odobrenje)

Komisija obavještava javno tijelo o uvrštavanju projekta koji se tiče njegove nadležnosti na listu predloženih partnerstava i predlaže Vladi da se projekt s liste odobri za realizaciju putem JPP-a.

Član 8

(Odluka o odobravanju projekta)

Nakon što Komisija podnese Vladi projekte s liste JPP-a na odobravanje, Vlada razmatra i donosi odluku o odobravanju projekta u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga.

Član 9

(Angažovanje savjetnika )

(1) Vlada, na prijedlog Komisije ili na sopstvenu inicijativu, odlučuje o angažovanju savjetnika za pitanja koja se odnose na: finansiranje, oporezivanje, osiguranje, pravna, tehnička ili druga pitanja u vezi s projektom.

(2) Komisija provodi postupak odabira savjetnika u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 10

(Nadzor nad provedbom JPP-a)

(1) Nadzor nad provedbom odobrenih projekata JPP-a vrši Komisija.

(2) U cilju provođenja nadzora javno tijelo iz čije oblasti se realizuje JPP dužno je Komisiji dostavljati redovne izvještaje o statusu projekta, a posebno o dinamici i stepenu realizacije.

(3) Komisija u svakom momentu može zatražiti od javnog tijela izvještaj o statusu projekta.

(4) Komisija, na svoju inicijativu ili na zahtjev Vlade, podnosi izvještaj Vladi o realizaciji projekata JPP-a.

DIO TREĆI – POSTUPAK ODABIRA PRIVATNOG PARTNERA

Član 11

(Propisi na osnovu kojih se vrši odabir privatnog partnera)

(1) Postupak odabira privatnog partnera provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama uz odgovarajuću primjenu odredbi člana 3 ovog zakona koji se odnose na opća načela JPP-a.

(2) Organ za dodjelu ugovora u smislu Zakona o javnim nabavkama je gradonačelnik Distrikta u čije ime postupa Komisija.

(3) Ukoliko realizacija JPP-a podrazumijeva davanje koncesije, postupak izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama uz odgovarajuću primjenu odredbi člana 3 ovog zakona koje se odnose na opće principe JPP-a.

(4) Član Komisije imenovan iz javnog tijela koje predlaže projekt JPP-a obavezno se izuzima od glasanja prilikom donošenja odluke o odabiru privatnog partnera.

Član 12

(Kvalifikovanost privatnog partnera)

Komisija je dužna provjeriti ekonomsku, finansijsku, tehničku i profesionalnu podobnost privatnog partnera u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama.

DIO ČETVRTI – MODELI JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Član 13

(Vrste modela)

Javno-privatno partnerstvo se u smislu ovog zakona provodi po jednom od sljedećih modela:

a) ugovorno javno-privatno partnerstvo,

b) statusno javno-privatno partnerstvo.

Član 14

(Ugovor o JPP-u)

(1) Ugovorno JPP je model JPP-a kojim javni i privatni partner međusobna prava i obaveze u provođenju projekta JPP-a uređuju ugovorom o JPP-u.

(2) Ugovor o JPP-u se zaključuje u pisanom obliku i na određeno vrijeme, na period ne kraći od tri godine i ne duži od trideset godina.

(3) Vlada obavezno podnosi Skupštini Brčko distrikta BiH nacrt ugovora na saglasnost prije zaključivanja istog.

(4) Nakon isteka ugovornog roka može se zaključiti novi ugovor uz odabir privatnog partnera u skladu s članom 11 ovoga zakona.

(5) Ugovor o JPP-u obavezno sadrži:

a) prava i obaveze javnog i privatnog partnera kao ugovornih strana,

b) svrhu i predmet ugovora,

c) jasnu identifikaciju rizika i podjelu rizika između javnog i privatnog partnera,

d) način i uslove obezbjeđenja finansijske konstrukcije projekta kao i uslove pod kojim finansijske institucije mogu učestvovati u projektu,

e) minimalne standarde koji će se primijeniti tokom projektovanja, standarde prostora, kvalitet usluga, kao i druge zahtjeve za sprovođenje projekta,

f) način plaćanja, te uslove za određivanje i usklađivanje naknada,

g) potpunu transparentnost i obavezu javnog partnera da objavi podatke koji se odnose na vođenje JPP projekta,

h) pravo javnog partnera na nadzor tokom sprovođenja projekta i realizacije ugovora,

i) vrijeme trajanja, kao i uslove za obnavljanje ugovora,

j) definisanje vlasništva po prestanku ugovora,

k) sankcije i naknade za neispunjenje ugovornih obaveza,

l) uslove za raskid ugovora i postupak u slučaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrđenog ugovorom,

m) način rješavanja sporova,

n) mjere za omogućavanje finansiranja projekta,

o) opis događaja koji se smatraju višom silom,

p) ostale elemente bitne za predmet JPP-a.

Član 15

(Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu)

(1) Nakon zaključenja ugovora iz člana 14 ovog zakona primjerak originala u ime javnog partnera čuva odjeljenje nadležno za privredni razvoj koje vodi Registar ugovora o JPP.

(2) Ugovor o JPP-u sa dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene ugovora i njegove dodatke upisuju se u Registar ugovora JPP-a.

(3) Registar iz stava 2 ovoga člana je javan.

(4) Način organizacije i vođenja Registra, lica ovlašteno za pristup Registru i opseg prava pristupa podacima iz Registra utvrđuju se pravilnikom o organizaciji i vođenju registra koji donosi Vlada, na prijedlog odjela nadležnog za privredni razvoj.

(5) Pravilnik iz stava 4 ovog člana usklađuje se sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (Službeni list BiH, broj: 54/05) kao i drugim propisima koji se odnose na zaštitu podataka i poslovnu tajnu, a koji se primjenjuju u Distriktu.

Član 16

(Statusno JPP)

(1) Statusno JPP je model JPP-a koji se zasniva na osnivanju zajedničkog preduzeća između javnog i privatnog partnera radi realizacije JPP-a.

(2) Statusno JPP može se zasnovati na osnivačkim ulozima u novoosnovanom preduzeću ili na osnovu otkupa vlasničkog udjela u postojećem preduzeću.

(3) Na osnivanje statusnog JPP-a primjenjuje se zakon kojim se uređuju osnivanje i registracija preduzeća u Distriktu.

(4) Osnivački akt preduzeća obavezno sadrži i elemente iz člana 14 stava 4 ovog zakona.

(5) Skupština Brčko distrikta BiH obavezno daje saglasnost na osnivački akt preduzeća u ime javnog partnera, a prije njegovog donošenja.

DIO PETI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

(Stvarna i mjesna nadležnost)

(1) Za rješavanje sporova između stranaka koji nastaju na osnovu ugovora o JPP-u, stvarno i mjesno je nadležan Osnovni sud Brčko distrikta BiH.

(2) Stav 1 ovoga člana ne primjenjuje se ukoliko su stranke ugovorile arbitražno rješavanje sporova nastalih na temelju ugovora o JPP-u.

Član 18

(Mjerodavno pravo pri rješavanju sporova)

Za rješavanje sporova koji nastanu između javnog i privatnog partnera, primjenjuju se propisi Distrikta, odnosno mjerodavno je pravo koje su stranke izabrale u skladu s članom 17 stavom 2 ovoga zakona.

Član 19

(Osiguranje provođenja zakona)

(1) Vlada je dužna, na prijedlog nadležnog odjela za privredni razvoj, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o organizaciji i vođenju registra, iz člana 15 stava 4 ovog zakona

(2) Komisija je dužna u roku od 30 dana od imenovanja donijeti poslovnik o radu iz člana 5 stava 5 ovog zakona.

Član 20

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021