Stručni članciRačunovodstveni standardi u BiH

Računovodstveni standardi u BiH

Ukoliko namjeravati otvoriti kompaniju u BiH, zakonska obaveza je imati sklopljen Ugovor sa certificiranim računovođom. Bez ovog ugovora nećete moći ni završiti proces registracije vašeg preduzeća jer ćete ovaj ugovor morati priložiti prilikom registracije preduzeća u nadležnoj službi.

Kvalitetan i dobro informisan računovođa spasit će vas muka u radu sa bh.administrativnim aparatom i vršiti kontrolu da vaše preduzeće posluje u skladu sa regulativom BiH. Ukoliko angažirate takvog računovođu i poštujete pravila, smanjujete mogućnost problema sa poreskom inspekcijom.

AccountingBanners3.png

Računovodstveni poslovi u BiH obuhvataju evidentiranje poslovnih promjena, stanja i kretanja sredstava i izvora sredstava, iskazivanje rezultata poslovanja, utvrđivanje prihoda i dobiti, odnosno prihoda i rashoda, obezbjeđenjem sljedećih evidencija i obračuna:

 • vođenje glavne knjige i dnevnika odnosno glavnog finansijskog knjigovodstva prema analitičkom kontnom planu koje usvoji nadležni organ korisnika usluga,
 • analitička evidencija stalnih sredstava i sitnog inventara sa obračunom amortizacije, odnosno ispravkom vrijednosti,
 • analitička evidencija u okviru glavne knjige, investicionih ulaganja prema investicionom programu,
 • analitička evidencija kupaca i dobavljača i ostalih obaveza i potraživanja,
 • revalorizacija sredstava prema zakonskim propisima,
 • izrada periodičnih obračuna i godišnjeg obračuna prema propisima i rokovima i na propisanim obrascima shodno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim podzakonskim aktima,
 • davanje potrebnih stručnih savjeta i informacija iz oblasti računovodstva na zahtjev korisnika usluga.
 • Mjesečni obračun plata sa pripremom i podnošenjem mjesečnih specifikacija (MIP i 2001 forme),
 • Obračun ostalih naknada i koristi za zaposlene koji nemaju status plate,
 • Priprema i podnošenje godišnje prijave plata zaposlenika (GIP forma),
 • Obračun ugovora o djelu i ugovora o autorskim honorarima (ukoliko se pojavi potreba za istim),
 • Mjesečni obračun poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a),
 • Sačinjavanje i predaja PDV prijave i popratnog D PDV obrasca,
 • Sravnjenje bankovnih računa (izvodi) i stanja blagajne,
 • Izrada godišnjeg obračuna, te obračun dobiti i poreza na dobit,
 • Izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku FBiH (ukoliko bude zahtjeva iz Zavoda),
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i druge nadležne organe,
 • Usklađenost društva sa važećim zakonskim propisima i regulativom.
 • Svako računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) odgovorno je za vođenje finansijskih knjiga, pripremu i podnošenje računovodstvenih izvještaja u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu, međunarodnim računovodstvenim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Izvještaji koje morate podnositi nadležnim institucijama


Računovodstveni izvještaj mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati resurs bilansa, obaveze prema drugim izvorima i rezultate poslovanja. Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) podnosi polugodišnji (polugodišnji bilans dobiti i gubitka) i godišnji (godišnji bilans dobiti i gubitka) računovodstveni izvještaj.

Polugodišnji izvještaj mora biti podnesen do kraja jula tekuće godine, dok se godišnji izvještaj podnosi do kraja februara slijedeće godine – za godinu koja je istekla.

Preduzeće se mora pridržavati zakona i standarda u procesu knjigovodstva i polaganja računovodstvenih izvještaja.

Standardi su usvojeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i relevantnim uputama EU.

Poslovne knjige vode se u skladu s načelima sistema dvojnog knjigovodstva.

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji moraju sadržavati računovodstvene izjave:

 • bilans stanja
 • bilans uspjeha


Računovodstvena dokumentacija i arhiviranje


Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) treba pravilno održavati i arhivirati računovodstvene dokumente, poslovne knjige, računovodstvene i poslovne izvještaje.

Pravila definiraju razdoblja i metode održavanja i čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, računovodstvenih iskaza i poslovnih izvještaja.

Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) u procesu pripreme računovodstvenih izvještaja pridržava se općih načela vrednovanja:

 • načelo kontinuiteta
 • načelo dosljednosti
 • načelo opreznosti za bilanse koje sadrže načelo završnice i načelo nejednakosti
 • načelo uzročnosti prihoda i rashoda
 • načelo individualnog vrednovanja imovine i obaveza prema drugim izvorima
 • načelo vremenski vezanog bilansa.
 • https://www.pravobih.com/
Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021