Stručni članciOdricanje bosanskog državljanstva – koliko košta ?

Odricanje bosanskog državljanstva cijena, koliko košta procedura, nekretnine i državljanstvo BiH

20.04.2021

O autoru: Advokatska kancelarija Prnjavorac je počela sa svim procedurama u vezi sa državljanstvom BiH još 1993g. Ovaj članak smo preuzeli sa stranice: https://advokat-prnjavorac.com i mislimo da je izuzetno informativan i koristan, jer su u pitanju česta pitanja i odgovori na temu oko državljanstva BiH, kako uraditi odricanje bosanskog državljanstva, dobiti državljanstvo BiH, pitanja dvojnog državljanstva BiH i Njemačke, Austrije, Hrvatske, kako steći državljanstvo BIH te kako uraditi odricanje bosanskog državljanstva, pitanje državljanstva BiH i nekretnine i sve ostalo vezano za pravna pitanja oko državljanstva. Odricanje bosanskog državljanstva cijena 2021 / 2020

Advokatsku kancelariju Prnjavorac – svojim državljanima preporučuju Ambasada SR Njemačke, Američka ambasada, Austrijska Ambasada, Ambasada Velike Britanije, Ambasada Španije, Ambasada Italije u BiH, Ruska Ambasada i sve druge ambasade registrovane u BiH.

Ukoliko uradim odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine, da li mogu da naslijedim imovinu ?

Advokat: Strani državljani su izjednačeni sa domaćim državljanima u pogledu nasljedstva. Dakle Vi možete da naslijedite imovinu bez ograničenja kao strani državljanin, kada uradite postupak odricanje bosanskog državljanstva.

Šta mi je potrebno da bi se mogao uraditi proceduru odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat: Prvo i najvažnije jeste da imate garanciju za sticanje državljanstva strane države ili dokaz da ste već stekli strano državljanstvo i potvrdu o stalnom prebivalištu u toj državi.

Da li postoji bilo kakva mogućnost da ne radim proceduru odricanje od BiH državljanstva kako bi stekao državljanstvo SR Njemačke / Austrije ?

Advokat: Na žalost takva mogućnost ne postoji, jer je Vašim zakonodavstvom zabranjeno posjedovanje dvojnog državljanstva sa državama koje nisu članice EU.

Da li je za Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno za proceduru odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat: Odluke o sticanju državljanstva BiH i o odricanju državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Od kojeg datuma je moje rješenje o odricanju državljanstva BiH pravosnažno ?

Advokat: Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku radi poništenja.

Ne posjedujem važeći pasoš Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura odricanja od državljanstva BiH bez pasoša ?

Advokat: Procedura odricanje bosanskog državljanstva se može raditi bez važeće putne isprave BiH.

Da li je moguće vratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine nakon što sam uradio postupak odricanje bosanskog državljanstva ?

Advokat: Moguće je samo ukoliko ste odricanje državljanstva BiH uradili radi sticanja državljanstva Švedske, Hrvatske ili Srbije, jer BiH samo sa njima ima ugovor o dvojnom državljanstvu.

Da li postoji mogućnost bez mog dolaska u Bosnu i Hercegovinu da Vi kao moj advokat, za mene prijavite brak, regulišete prezime, pripremite sve dokumente u Bosni i Hercegovini i završite proceduru odricanje BiH državljanstva ?

Advokat: Vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu nije potreban, jer mi kao advokati za Vas možemo uraditi cijelu proceduru odricanje bosanskog državljanstva bez Vašega dolaska u BIH, a na osnovu punomoći.

Ne posjedujem važeću ličnu kartu Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura odricanje od državljanstva BiH ?

Advokat: Procedura odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine se može raditi bez važeće lične karte BiH, stim da morate pribaviti uvjerenje MUP-a o neposjedovanju važeće lične karte BiH.

Da li Vašu punomoć za odricanje od BiH državljanstva moram prevesti na Njemački jezik prije ovjere kod notara ?

Advokat: Punomoć ne prevodite, notar u inostranstvu vrši samo ovjeru Vašeg identiteta, notar u inostranstvu će navesti da ne razumje tekst koji ovjerava, te da ovjerava samo Vaš identitet.

 

Uradio sam proceduru odricanje bosanskog državljanstva, vratio bih se u penziji da živim u BIH – kakav je položaj stranih državljana u vezi sa zdravstvenim osiguranjem u BiH ?

Advokat: Strani državljani koji žele aplicirati za privremeni/stalni boravak u BiH po bilo kojoj osnovi moraju imati zdravstveno osiguranje koje važi na području BiH tokom svog cijelog boravka u BiH. Na osnovu tog zdravstvenog osiguranja stiču pravo na liječenje tokom svog boravka u BiH.
Bosanski konzulat Frankfurt ispis iz drzavljanstva
 

Sklopila sam brak u Njemačkoj / Austriji, zatim sam se razvela u inostranstvu, a potom zaključila novi brak u inostranstvu, ništa od toga nije upisano u Bosni i Hercegovini, da li se može raditi odricanje BiH državljanstva bez regulisanja prezimena i braka ?

Advokat: Potrebno je prijaviti prvi brak, zatim provesti proceduru priznanja strane sudske odluke o razvodu braka iz Njemačke / Austrije, a zatim prijaviti aktuelni brak i Vaše aktuelno prezime da bi se mogao provesti postupak odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine.

 

Sklopila sam brak u inostranstvu, promjenila prezime te upisala braka u Bosni i Hercegovini, moj pasoš BiH i lična karta BIH su trenutno na djevojačko prezime, da li moram izvaditi novi pasoš BiH i novu ličnu na aktuelno prezime da bih mogla raditi odricanje bosanskog državljanstva ?
Ministarstvo civilnih poslova BiH ispis iz drzavljanstva

Advokat: Nije potrebno vaditi novi pasoš niti ličnu kartu BiH – može se koristiti putna isprava i lična karta na djevojačko prezime – bitno je da je brak uredno upisan u matičnim knjigama, te da ste u rodnom listu i uvjerenju o državljanstvu BiH navedeni sa urednim i aktuelnim prezimenom, te je nakon toga moguće raditi ispis iz državljanstva BiH.

 

Ukoliko mi prestane državljanstvo BiH i steknem državljanstvo Njemačke / Austrije, da li ja mogu u Bosni i Hercegovini da kupim nekretninu ili da mi neko pokloni nekretninu npr kuću, vikendicu, stan ?

Advokat: Nakon postupka odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, kao državljanin SR Njemačke / Austrije, možete bez ograničenja da steknete vlasništvo nad nekretninama u Bosni i Hercegovini – vrijedi princip reciprociteta za sticanje vlasništva.

 

Da li punomoć koju ste nam dosatavili a za proceduru odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovne možemo da ovjerim pred Ambasadom Bosne i Hercegovine / Konzulatom Bosne i Hercegovine u inostranstvu ?

Advokat: Punomoć možete ovjeriti pred Konzulatom BiH / Ambasadom BiH – ukoliko Vam je blizu, ukoliko nije možete pred najbližim notarom u inostranstvu.

 

Nakon što sam uradio postupak odricanje državljanstva BiH – mogu li se prijaviti kao povratnik sa sa stranim državljanstvom i da se zaposlim u BiH ?

Advokat: Ne. U slučaju da strani državljanin želi da boravi u BiH po osnovu rada mora aplicirati za radnu dozvolu. Osnova po kojoj stranac ulazi u zemlju mora biti ista osnova do kraja boravka u BiH. Tim pravilom osobama kojima je odobren boravak po drugim osnovama nije dozvoljeno koristiti usluge Zavoda za zapošljavanje

 

Da bih dobio državljanstvo Hrvatske, tražili su mi odricanje bosanskog državljanstva, iako između BiH i Hrvatske postoji ugovor o dvojnom državljanstvu ?
Advokat: Na žalost jako je čest slučaj da R. Hrvatska traži ispis iz državljanstva BiH radi stjecanja državljanstva Hrvatske, dakle: neopravdano traži odricanje od bosanskohercegovačkog državljanstva osobama koje žele steći hrvatsko državljanstvo iako je međudržavnim sporazumom koji se primjenjuje od 2012. dopuštena mogućnost dvojnog državljanstva. Bosanskohercegovačka strana je, sukladno odredbama Sporazuma o dvojnom državljanstvu, tražila da se formira zajednička komisija koja bi riješila ovaj problem, ali je Republika Hrvatska to odbila obrazlažući da se od svakog građanina mora tražiti odricanje od državljanstva BiH jer je to propisano odgovarajućim zakonima osim u slučaju kada državljanstvo stječe osoba koja je u braku s državljaninom Republike Hrvatske, a to su pretežito osobe hrvatske nacionalnosti. Identično je rješenje propisano i Zakonom o državljanstvu BiH, ali upravo iz razloga sprečavanja odricanja od bosanskog državljanstava postoji Sporazum o dvojnom državljanstvu.

Postupkom ispis iz bosanskog državljanstva i gubitkom državljanstva BiH predao sam BIH pasoš i BiH ličnu kartu, da li mogu dobiti ličnu karta za strance sa odobrenim stalnim boravkom u BiH ?

Advokat: Za izdavanje lične karte su nadležni isti organi kao za izdavanje lične karte državljanima BiH. Strancu kojem je odobren stalni boravak nadležni organ u mjestu u kojem stranac ima prebivalište izdaje ličnu kartu za stranca. Stranac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte za stranca nadležnom organu u roku od osam dana od dana prijema odluke o određivanju jedinstvenog matičnog broja (JMB).

 

Da li bih mogao uraditi proceduru odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, ako sam osuđen na kaznu zatvora u BiH ?

Advokat: Proceduru odricanja državljanstva BiH možete uraditi ukoliko ste osuđeni na kaznu zatvora u BIH, međutim ne bi ste mogli uraditi proceduru otpusa iz državljanstva BiH, jer se u proceduri otpusta državljanstva traži uvjerenje da nemate kaznu zatvora. Odricanje bosanskog državljanstva cijena 2021 / 2020

 

Moj tata je državljanin BiH, a majka državljanin Hrvatske, ja sam rođen u inostranstvu i nemam državljanstvo BiH, a imam više od 23 godine. U Njemačkoj zahtjevaju od mene da steknem državljanstvo BiH, a zatim da uradim proceduru odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat:  Na Vas se primjenjuje član 4. stav 1. tačka 4. starog Zakona o državljanstvu BiH – prečišćeni tekst (‘’Službeni list Republike BiH’ broj: 30/1996’) po kojoj se državljaninom BiH smatra dijete rođeno u inostranstvu čiji je jedan roditelj u času rođenja bio državljanin BiH, a drugi državljanin bivše SFRJ. Članom 41. Važećeg zakona o državljanstvu BiH svi koji su u identičnoj situaciji su preuzeti u državljanstvo BiH.

Svi koji su u ovakvoj situaciji, moraju da izvrše naknadni upis u matične knjige u BiH i zatim proecduru proceduru odricanje državljanstva BiH, jer im vlasti SR Njemačke to zahtjevaju.

 

Rođen sam u Njemačkoj / Austriji, nemam niti BiH pasoš niti BiH ličnu kartu, niti sam upisana u državljanstvo Bosne i Hercegovine, dobio sam obavijest od Njemačke ureda za strance da se moram uraditi odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine, i da isto navodno imam jer su mi roditelji državljani BiH ?

Advokat: Ako su su Vaši roditelji roditelji bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme kada ste se Vi rodili. U skladu sa odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, porijeklom stiče državljanstvo Bosne i Hercegovine dijete čija su oba rodtelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja dok je članom 37 Zakona, između ostalog propisano da su sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine  neposredno prije stupanja na snagu Ustava BiH, uključujući i sva lica koja su bili državljani R. BiH do 6.aprila.1992godine, državljani Bosne i Hercegovine. Imajuću u vidu iznad navedeno, smatrate se državljaninom Bosne i Hercegovine po porijeklu roditelja i morate izvršiti naknadni upis u matične knjige rođenih i knjige državljana po mjestu gdje se u Bosni i Hercegovini vode Vaši roditelji, a nakon toga postupak odricanje državljanstva BiH.

 

Uradio sam odricanje državljanstva BiH da bih stekao državljanstvo Hrvatske jer su to od mene zahtjevali garancijom za sticanje državljanstva, da li je moguće da vratim BiH državljanstvo ?

Advokat: Da, moguće je da vratite BiH državljanstvo, jer BiH i Hrvatska imaju Ugovor o dvojnom državljanstvu.

 

 

U svrhu odricanje državljanstva BiH radi sticanja državljanstva SR Njemačke / Austije – da li proceduru mogu pokrenuti u Konzulatu BiH / Ambasadi BiH u Njemačkoj / Austriji ?

Advokat: Da možete, osoba koje radi postupak odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine / Konzulatu BiH u Njemačkoj / Austriji. Osobe koje podnose zahtjeve za odricanje od državljanstva BiH u nekom od generalnih konzulata BiH u Njemačkoj, uplate trebaju vršiti isključivo na bankovne račune konzulata BiH, a ne ambasade BiH u Frankfurtu / Berlinu / Stuttgartu. Uplate konzularne usluge i administrativne takse se vrše na bankovni račun Ambasade BiH u Njemačkoj – i to samo one osobe koje lično podnose zahtjev za odricanje od državljanstva BIH u Ambasadi u Frankfurtu, Berlinu, Stuttgartu ili drugim.
Odricanje bosanskog državljanstva cijena 2021 / 2020
Moj bračni partner je stranac da li možemo priložiti za proceduru odricanje od BiH državljanstva uvjerenje bračnog partnera države koju nije priznala Bosna i Hercegovina ?

Advokat: Uvjerenja o državljanstvu država koje Bosna i Hercegovina nije priznala se ne prihvataju u postupku odricanje od BiH državljanstva, kao ni postupcima sticanja državljanstva BiH.

 

Proceduru odricanja od državljanstva BIH bi radili moj suprug, ja i naše dvoje maloljetne djece. Koliko mi plaćamo taksi državi BiH, da li 4 posebne takse ili jednu taksu ?

Advokat: Vi plaćate kao porodica ukupno jednu jedinstvenu taksu, s obzirom da živite na istoj adresi i da su djeca maloljetna.

 

 

Moja djeca imaju 2 i 5 godina rođena su u Njemackoj, ja i moja žena smo državljani BiH, da li moramo upisati djecu u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih BiH, ili se supruga i ja možemo provesti postupak odricanje bosanskog državljanstva bez mldb djece ?

Advokat: U skladu sa zakonom o državljanstvu BiH sticanje državljanstva BiH po porijeklu navodi da: Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom, na načine: 1. čija su oba roditelja bili državljani BiH u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja; 2. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriji BiH; 3. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva;

  1. Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.

Dakle, potrebno je prvo upisati Vašu djecu u knjigu državljana BiH, i knjigu rođenih BiH, a onda Vi radite proceduru odricanja od BiH državljanstva kao cjelokupna porodica o trošku jedne administrativne takse.

 

Da li postoji mogućnost ulaganja žalbe na rješenje Ministarstva civilnih poslova BiH povodom odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat: Rješenje o prestanku BiH državljanstva je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može osporavati podnošenjem tužbe Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana preuzimanja rješenja o odricanje bosanskog državljanstva.

 

Šta trebam posjedovati za postupak odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat: Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine ili u Ministarstvu civilnih poslova BiH ili putem advokata. Uz izjavu o odricanje od državljanstva BiH obavezno se prilaže slijedeća dokumentacija: pasoš Bosne i Hercegovine, izvod iz matične knjige rođenih – rodni list iz BiH, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o posjedovanju državljanstva SR Njemačke (uvjerenje o državljanstvu) ili dokaz da je zagarantovano sticanje državljanstva SR Njemačke (garancija), potvrda prijave boravka u SR Njemačkoj, važeću ličnu kartu BiH ili potvrda iz BiH da lice nema ličnu kartu.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Objavljen: 20.04.2021

Napisan izvorno članak o drzavljanstvu BiH: 22.06.2020

 

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021