Sudska praksaNepravo ponavljanje krivičnog postupka

Nepravo ponavljanje krivičnog postupka

 

Član 324.a Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon,

93/2009, 72/2013 i 65/2018)

 

 

Nakon što je u potpunosti izdržao kaznu zatvora po ranijoj osudi, osuđeni nema zakonskog osnova da zahtijeva nepravo ponavljanje krivičnog postupka i odmjeravanje jedinstvene kazne zatvora primjenom odredbi o sticaju.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

S obzirom na to da je osuđeni K., kako se osnovano zaključuje u pobijanom rješenju kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine i dva (2) mjeseca izrečenu pravomoćnom presudom Okružnog suda u Beogradu broj K.P: broj 13/06 od 26. 5. 2008. godine već izdržao, a da je nakon toga pravosnažnom presudom Suda BiH broj: S1 2K 015384 17 Kž 13 od 22. 5. 2017. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina ( nakon što je u p otpuno sti izdrža o kaznu zatvo ra po pret hodnoj presu di  Okružnog suda u Beogradu), to i prema ocjeni ovog vijeća, nisu ispunjeni uslovi za nepravo ponavljanje krivičnog postupka i odmjeravanje jedinstvene kazne zatvora  primjenom odredbi o sticaju. U konkretnom slučaju je sasvim jasno da se preinačenjem pomenutih presuda i izricanjem  jedinstvene  kazne  zatvora  po  pravilima sticaja, ne bi ostvarila svrha kažnjavanja, s obzirom na to da je kazna zatvora po pravosnažnoj presudi Okružnog suda u Beogradu, već izdržana, a da je osuđeni i nakon nje nastavio s činjenjem krivičnih djela za koja je osuđen na 15 godina zatvora.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 015384 21 Kž 31 od 18. 8. 2021. godine)

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021