Stručni članciDoprinosi na plate u BiH

Doprinosi na plate u BIH

Na dogovorenu neto platu, poslodavac koji ima registrovano preduzeće u BiH plaća i doprinose na platu. U nekim državama Evrope zaposlenici sami uplaćuju sebi ove troškove od zarađene plate, dok u BiH to sve obavlja poslodavac za zaposlenika.

Iako zakon te doprinose dijeli na one koji su na teret zaposlenog i one koji su na teret poslodavca, u praksi poslodavac plaća doprinose.

Najjednostavnije je da računicu izdavanja za doprinose prepustite stručnjacima iz računovodstva, jer ste kao preduzeće svakako po zakonu obavezni imati certificiranog računovođu, a moguće je da ćete imati različito poimanje bruto plate, od onoga što je zakonom definirano.

Da biste ovo lakše razumjeli, objasnit ćemo vam obračun doprinosa na primjeru iznosa od 1000,00 (hiljadu) KM koji biste željeli isplatiti na račun svom uposleniku. S obzirom da se u BiH dio iznosa isplaćuje kroz topli obrok 8,00 (osam) KM po danu (168,00 KM za 21 radni dan) i prevoz (53,00 KM) u ukupnom iznosu od 221,00 (dvije stotine i dvadeset i jedna) KM, time se smanjuje osnovica za platu koja će biti oporezovana. To znači da, umjesto 1000,00 KM, plata uposlenika za oporezivanje  iznosit će 779,00 (sedam stotina i sedamdeset devet) KM.

Na neto platu zaposlenika u iznosu od 779,00 KM bruto plata iznosi 1,206,12 KM. Na iznos od 779,00 KM, poslodavac će platiti još 427,12 KM državi (373,90 KM za doprinose i 53,22 KM za porez na dohodak – (proces računanja poreza na dohodak je objašnjen niže u tekstu).

Međutim, dugovi prema državi ne staju ovdje: poslodavac je dužan za svog zaposlenika na ovaj iznos plate platiti dodatnih 142,23 KM (na doprinose na platu od ukupno 126,64 KM i dodatne naknade od 15,59 KM). Ukupan trošak koji poslodavac plati državi je 561,50 KM.

Dakle, da bi zaposlenik dobio iznos od 1.000,00 KM na svoj račun, poslodavat će morati  u ukupnom iznosu platiti 1561,50 KM, što podrazumijeva 779,00 KM za platu + 221,00 KM za topli obrok i prevoz uposlenika, te 561,50 KM poreza državi.

Naknada za topli obrok i prevoz ne ulaze u obračun poreza na plate jer se radi o posebnim naknadama koje nisu oporezive prema trenutnim zakonskim okvirima.

Ukoliko želite obračunati ukupni trošak plate jednog zaposlenika sa prikazom svih izdavanja za doprinose, možete koristiti kalkulator koji je kreirao portal posao.ba.


Stope poreza na dohodak


Porez na dohodak u BiH (FBiH i RS) iznosi 10% i isplaćuje ga poslodavac, zajedno sa doprinosima, prenosom sredstava putem banke sa redovnog računa za obavljanje registrirane djelatnosti.

 


Obračun poreza na dohodak


Sistem obračuna porez na dohodak može izgledati komplikovano ukoliko ne poznajte računovodstvene propise. Svaka fizička osoba ima lični odbitak od 300,00 KM  na osnovu koeficijenta 1,0, kojim se smanjuje iznos za oporezivanje. Ukoliko imate članove porodice koje izdržavate ili imate olakšice po drugim osnovima, koeficijent može biti veći, čime je i vaš lični odbitak uvećan, a samim time će se obračunati i manji porez na dohodak.

Ove obračune svakog mjeseca radi vaš certificirani računovođa.

Da biste bili upoznati o ovom trošku i lakše planirali vaše poslovanje, na primjeru neto plate od 1.000,00 KM, obračunat ćemo porez na dohodak.
Dakle vaš porez na dohodak na neto platu od 1000,00 KM je 77,00 KM.

 


Sažetak novog nacrta Zakona o porezu na dohodak FBiH, RS i BDBiH


Novi zakon o porezu na dohodak predstavlja jednu od mjera iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende, kojim će se niža primanja osloboditi plaćanja poreza, a obaveza plaćanja poreza prenijeti na visoka primanja.

Tako će sva primanja do 700,00 (sedam stotina) KM na mjesečnom nivou biti neoporeziva.
Novim zakonima o porezu na dohodak FBiH, RS i BDBiH, proširuje se porezna osnovica tako da se uključuju naknade na ime toplog obroka, prevoza i regresa prilikom obračuna poreza, koje dosad nisu bile oporezivane, niti su se na njih plaćali doprinosi iz kojih zaposlenik stiče pravo na penziju, zdravstveno osiguranje ili na naknadu prilikom prestanka rada.

Osim toga, smanjena je stopa doprinosa koju su dosad plaćali poslodavci sa 41,5% na 33%, što će uticati na zadržavanju istih troškova poslodavca sa minimalnim primanjima zaposlenih, ali će se smanjivati njegovi troškovi kod zaposlenih sa većim primanjima.

Porez na dohodak će se obračunavati primjenom progresivnih poreznih stopa – 13% na iznos osnovice do 800,00 KM mjesečno (9.600,00 KM godišnje), i po stopi 20% na razliku osnovice veće od 800,00 KM mjesečno (više od 9.600,00 KM godišnje).

•    Prema trenutno važećem zakonu, zaposlenik sa primanjima plaće od 1.000,00 KM i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od  200,00 KM plaća 70,00 KM poreza na dohodak, a njemu se isplaćuje 1.130,00 KM. Po predloženom zakonu, ovaj zaposlenik će plaćati 65,00 KM poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.135,00 KM.

•    Zaposlenik sa primanjima plaće od 1.300,00 KM i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od  200,00 KM trenutno plaća 100,00 KM poreza na dohodak, a njemu se isplaćuje 1.400,00 KM. Po predloženom zakonu, taj zaposlenik će plaćati 104,00 KM poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.396,00 KM.

•    Zaposlenik sa primanjima plaće od 2.000,00 KM i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od  200,00 KM trenutno plaća  170,00 KM poreza na dohodak, a njemu se isplaćuje 2.030,00 KM. Po predloženom zakonu, taj zaposlenik će plaćati 244,00 KM poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.956,00 KM.

https://www.pravobih.com/

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021