Stručni članciPorez na dobit u BiH

Porez na dobit u BiH

Na ostvarenu dobit preduzeće registrovano u BiH plaća porez u iznosu od 10% na svim nivoima, što Bosnu i Hercegovinu čini izuzetno konkurentnom Evropi, gdje je prosječna stopa poreza na dobit 30 posto.

Dobit se obračunava početkom godine (za svaku prethodnu godinu) oduzimanjem troškova od prihoda, na osnovu popunjene porezne prijave koju ste sa potpisom certificiranog računovođe dužni predati do 30. marta tekuće godine. Porezna osnovica uključuje profit, prihode i kapitalnu dobit, u skladu s računovodstvenim propisima.


Porez plaćaju i rezidenti i nerezidenti


Porezni obveznik je privredno društvo i drugo pravno lice koje privrednu djelatnost obavlja samostalno i trajno prodajom proizvoda i pružanjem usluga na tržištu radi ostvarivanja dobiti. Dakle, porez plaćaju i rezidenti i nerezidenti, ako je dobit stečena na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Zakoni o porezu na dobit FBiH i RS definiraju rezidenta kao pravno lice čije je sjedište (registracija) upisano u sudski registar u Federaciji ili RS, kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi u Federaciji BiH ili RS.

Nerezident je pravno lice koje je osnovano i čije je sjedište ili kojem je stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem van teritorije BiH, a djelatnost u BiHi obavlja preko poslovne jedinice ili povremeno.
Nerezidentu – pravnom licu oporezuje se dobit koja je ostvarena obavljanjem djelatnosti preko poslovne jedinice koja je registrovana na teritoriji BiH ili koje se po drugom osnovu smatraju poslovnom jedinicom u skladu sa zakonom.


Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se u BiH


Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se  ako  prethodno podliježe oporezivanju u inozemstvu.

 


Prijava poreza na dobit


Period za koji se utvrđuje porez na dobit je kalendarska godina. Međutim, taj period može biti i kraći od kalendarske godine u slučaju:

•    Prestanka poslovanja prije isteka kalendarske godine;
•    Početka poslovanja u toku godine;
•    Statusnih promjena i slično.

Obveznik je dužan da pravilno i tačno popunjenu poreznu prijavu sa poreznim bilansom podnese nadležnoj ispostavi Porezne uprave, i to:

•    Za porezni period koji završava sa 31.12. predmetne ili tekuće godine, prijava poreza na dobit sa poreznim bilansom i drugim prilozima podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi u roku od najviše 30 dana po isteku roka koji je propisan za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja – tj. do 30. marta tekuće za prethodnu godinu;

•    Za porezni period koji završava u toku kalendarske godine (prestanak poslovanja, statusne promjene i dr.), prijava poreza na dobit sa poreznim bilansom i drugim prilozima podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi u roku od najviše 90 dana od posljednjeg dana takvog poreznog perioda.

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021