Stručni članciBankarski sektor u Bosni i Hercegovini

Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini

Finansijski i bankarski sektor u Bosni i Hercegovini je stabilan, s domaćom valutom vezanom za euro. U BiH postoji 27 komercijalnih banaka, uključujući 18 u Federaciji i 9 u Republici Srpskoj. 24 banke su članice u programa osiguranja depozita, koji obezbjeđuje osiguranje od 25.000,00 (dvadeset i pet hiljada) eura.

Bh. finansijski sistem se oslanja na upotrebu međunarodnih računovodstvenih standarda, a oba entiteta su provela niz regulativa kako bi se uklonile bilo kakve razlike u njihovim sistemima.

Centralna banka BiH, državni monetarni autoritet, održava monetarnu stabilnost, s punim pokrićem u slobodno konvertabilnim devizim fondovima, s fiksnim kursem od BAM 1,00 : EUR 0,51129. U skladu sa državnim zakonom, niti Centralna banka, a niti bilo koja druga insitucija ne može nametnuti ograničenja u plaćanju kada je riječ o međunarodnim transakcijama.


Krediti obezbjeđeni garancijama USAID/SIDA


U skladu sa zaključenim Ugovorom između Nove banke  i  Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), Nova banka svojim klijentima nudi kredite obezbijeđene garancijama USAID/SIDA.

Krediti su namjenjeni malim i srednjim preduzećima registrovanim u BiH, a koja ostvaruju određeni poslovni odnos sa našom dijasporom. Taj poslovni odnos može podrazumijevati zajedničko vlasništvo u preduzeću, ugovore o poslovnoj saradnji i druge zajedničke projekte ili pravne odnose. Pod dijasporom se podrazumijevaju državljani BiH i njihovi potomci koji privremeno ili trajno žive van granica BiH ili državljani drugih zemalja koji su porijeklom iz BiH, a koji imaju značajne veze sa zemljom svog porijekla.

Pri tome, dijaspora se ne odnosi samo na nedavne emigrante nego se može odnositi na nekoga ko je živio van svoje zemlje porijekla nekoliko generacija ali i dalje nastavlja da održava značajne veze sa  zemljom porijekla. Uz navedene garancije USAID/SIDA poboljšava se obezbjeđenje po kreditima, a samim tim i kvalitet ukupnog kreditnog zahtjeva te lakše odobravanje kredita.

Uslovi kredita:
Iznos: do 100.000 USD u protivvrijednosti KM
Iznos garancije: 50% od iznosa kredita
Rok kredita: do 10 godina

Uslovi kreditiranja su fleksibilni u dijelu cijena i kolateralnih zahtjeva i zavise od  kreditne sposobnosti klijenta kao  i ukupne poslovne saradnje  klijenta sa Novom bankom (obim platnog prometa, plate radnika, itd).

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021