Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O VRAĆANjU NAPUŠTENE IMOVINE BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O VRAĆANjU NAPUŠTENE IMOVINE
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 51/2011 – prečišćen tekst, 28/2012 – ispr., 42/2015 i 9/2017)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(1) Ovaj zakon će se primjenjivati na svu nepokretnu imovinu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “Distrikt”), uključujući poslovne prostorije u privatnom vlasništvu, kuće i stanove u privatnom vlasništvu, kao i stanove sa stanarskim pravom koji su napušteni od 30. aprila 1991., bez obzira da li su ta nepokretna imovina ili stan proglašeni napuštenim ili ne, uz uslov da je vlasnik izgubio posjed nad tom nepokretnom imovinom ili da je nosilac stanarskog prava izgubio posjed nad stanom prije 19. decembra 1998.

(2) Ovaj zakon će se također primjenjivati na povrat nepokretne imovine dodijeljene privremenim korisnicima na osnovu racionalizacije (višak stambenog prostora), i na napuštenu nepokretnu imovinu ako je vlasništvo nad njom stečeno poslije 30. aprila 1991. pod bilo kojim oblikom prometa nepokretnom imovinom (ugovori o razmjeni, kupovini, poklanjanju itd.).

Član 1a

(1) Odredbe ovoga zakona se također primjenjuju na ugovore o zamjeni stana, gdje je zamjena stana izvršena u razdoblju od 1. aprila 1992. do 19. decembra 1998. godine u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima.

(2) U slučaju kada su obje stranke koje su zaključile ugovor o zamjeni podnijele zahtjev za povrat stana prije isteka roka iz člana 30 ovoga zakona, Odjel rješava o zahtjevu u skladu sa ovim zakonom. U slučaju kada se stranke izjasne da ostaju pri zamjeni, ugovor o zamjeni će se smatrati pravovaljanim.

(3) U slučaju kada niti jedna stranka koja je zaključila ugovor o zamjeni nije podnijela zahtjev za povrat stana prije isteka roka iz člana 30 ovoga zakona, Odjel će ugovor o zamjeni smatrati pravovaljanim.

(4) U slučaju kada je samo jedna stranka koja je zaključila ugovor o zamjeni podnijela zahtjev za povrat stana Odjelu prije isteka roka iz člana 30 ovoga zakona, Odjel će o zahtjevu pismenim putem obavijestiti ovlašteni organ općine na čijoj teritoriji se nalazi zamijenjeni stan za koji zahtjev nije podnesen. U slučaju kada je Odjel obaviješten o podnesenom zahtjevu za povrat zamijenjenog stana koji je u ovlasti općine na čijoj se teritoriji stan nalazi, Odjel će smatrati da je zahtjev za povrat stana koji je u ovlasti Odjela podnesen prije isteka roka iz člana 30 ovoga zakona, i odlučit će o zahtjevu u skladu sa ovim zakonom.

(5) U slučaju spora o valjanosti ugovora o zamjeni, Odjel će u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku kojima se rješavaju prethodna pitanja, postupak prekinuti i uputiti stranke da pokrenu postupak pred nadležnim sudom. Izuzetno od odredbi Zakona o parničnom postupku, teret dokazivanja je na stranci koja tvrdi da je po osnovu ugovora o zamjeni pravo na stan stekla na dobrovoljan način i u skladu sa zakonom. U slučaju gdje se jedan od zamijenjenih stanova nalazi na teritoriji neke od država nastalih od bivše SFRJ, teret dokazivanja je na stranki koja tvrdi da zamjena nije izvršena na dobrovoljan način i u skladu sa zakonom, u cilju uspostavljanja pravnog statusa prije izvršene zamjene.

Član 2

U smislu ovog zakona:

(1) “Vlasnik” označava:

(a) lice koje je bilo vlasnik ili savjesni posjednik nepokretne imovine u skladu sa propisima koji su važili u vrijeme kada je nepokretna imovina postala napuštenom ili u vrijeme kada je vlasnik ili savjesni posjednik prvi put izgubio vlasništvo ili posjed nad nepokretnom imovinom, u slučajevima u kojima nepokretna imovina nije proglašena napuštenom,

(b) zakonske nasljednike vlasnika ili savjesnog posjednika, u mjeri u kojoj bi ti nasljednici u skladu sa zakonom imali pravo da budu vlasnici ili posjednici date nepokretne imovine da vlasnik ili savjesni posjednik nisu napustili imovinu.

(2) “Privremeni korisnik” označava lice koje koristi nepokretnu imovinu ili stan po zakonskom osnovu datom u skladu sa bilo kojim zakonom ili propisom koji uređuje pitanja napuštene imovine donesenim od 30. aprila 1991. godine do stupanja na snagu Zakona Republike Srpske o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine 19. decembra 1998. ili Zakona Federacije Bosne i Hercegovine o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenoj nepokretnoj imovini u vlasništvu građana, te Zakona Federacije Bosne i Hercegovine o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

(3) “Bespravni korisnik” označava lice koje koristi nepokretnu imovinu ili stan bez zakonske osnove opisane u stavu 2 ovoga člana.

(4) “Višestruki korisnik” označava privremenog korisnika za kojeg se utvrdi, u skladu s postupkom iz člana 19 ovoga zakona, da nema pravo na alternativni smještaj.

(5) “Trenutni korisnik” označava bilo “privremenog korisnika”, bilo “bespravnog korisnika”.

(6) “Član porodičnog domaćinstva”, u smislu nosioca stanarskog prava označava supružnika, djecu (rođenu u braku ili vanbračnu, usvojenu ili djecu povjerenu na staranje u porodici), supružnike djece, roditelje (oca, majku, očuha, maćehu, usvojioce) braću i sestre, unučad (bez roditelja) kao i lica koja treba da izdržava nosilac stanarskog prava i obrnuto, a koja žive sa njim, te lica koja žive u ekonomskoj zajednici sa nosiocem stanarskog prava duže od deset (10) godina, ili više od pet (5) godina ako su se preselili u stan na osnovu ugovora sa nosiocem stanarskog prava kojeg izdržavaju.

(7) “Nepokretna imovina” označava poslovne prostorije u privatnom vlasništvu, kuće, stanove i zemlju u privatnom vlasništvu, uključujući i svu nepokretnu imovinu koja se djelimično ili u cjelini koristi ili je nekad bila korištena u poslovne svrhe.

(8) “Stanarsko pravo” označava pravo da se živi u stanu u društvenom vlasništvu, kao što je određeno Zakonom o stambenim odnosima (Službeni list SRBiH, brojevi 13/74, 23/76, 34/83, 12/87 i 36/89).

(9) “Dom iz 1991. godine” označava kuću ili stan u kojem je vlasnik živio 30. aprila 1991. godine.

(10) “Alternativni smještaj” označava jednu ili više prostorija, koje korisnika osiguravaju od elementarnih nepogoda i štite njegovo pokućstvo od oštećenja, s najmanje 5 m2 po licu, ne računajući površinu kuhinje, kupaonice, zahoda i hodnika.

(11) “Nosilac prava raspolaganja” označava Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.”

(12) “Dovoljno neoštećen da može pružiti osnovne uslove za život” kada se govori o kući ili stanu naročito označava zaštitu od vremenskih neprilika, kao i pristup struji i vodi, sredstvima za grijanje prostorija, privatnost i sredstva za osiguranje imovine.

Član 3

Odjel za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH ima ovlasti i dužnosti da obavlja sve poslove u vezi s izbjeglim i raseljenim licima, te za pitanja stanovanja u Distriktu, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Član 4

Vlasnik nepokretne imovine koji je napustio imovinu će imati pravo da povrati nepokretnu imovinu zajedno sa svim pravima koja je imao prije 30. aprila 1991. godine, ili prije nego što je nepokretna imovina postala napuštena. Pravo vlasnika na povrat nepokretne imovine ne zastarijeva.

Član 5

Postupak za vraćanje nepokretne imovine vlasniku, kao i postupak za vraćanje stana nosiocu stanarskog prava sprovodit će se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o upravnom postupku), osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno, te u skladu s Poslovnikom o radu koji usvaja Odjel, a koji se objavljuje u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

II. POSTUPAK VRAĆANJA IMOVINE PRIVATNIM VLASNICIMA

Član 6

(1) Vlasnik, ili njegov ovlašteni predstavnik, imaju pravo da u bilo koje vrijeme podnesu zahtjev Odjelu. Odjel je ovlašten da prima zahtjeve, provodi postupak i odlučuje o zahtjevima u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o izvršnoj vlasti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Također će biti nadležno i odgovorno za osiguranje alternativnog smještaja za trenutnog korisnika ako je to neophodno, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Zahtjevi se mogu podnositi pismeno, uz potpis podnosioca zahtjeva ili ovlaštenog predstavnika, ili ih može podnijeti usmeno podnosilac zahtjeva na zapisnik. Pismeni zahtjevi mogu se podnositi lično, poštom ili preko drugog lica.

Član 7

(1) Zahtjev treba da sadrži:

1. podatke o vlasniku;

2. sve dostupne relevantne podatke o nepokretnoj imovini;

3. sve dokaze koje podnosilac zahtjeva posjeduje, a koji pokazuju da je podnosilac zahtjeva vlasnik nepokretne imovine; i

4. datum kada podnosilac zahtjeva namjerava da povrati nepokretnu imovinu.

(2) Odjel je dužan zaprimiti zahtjev bez obzira da li je podnosilac zahtjeva priložio prateću dokumentaciju ili ne. U slučaju da podnosilac zahtjeva dokaže da ne može obezbijediti neophodnu prateću dokumentaciju, Odjel je dužan pribaviti potrebnu dokumentaciju od nadležnog suda ili upravnog organa vezano za podneseni zahtjev. Odjel je dužan prihvatiti svaki lični dokument koji je izdala država Bosna i Hercegovina ili bilo koji upravni organ u oba entiteta, i svaki drugi dokument koji pokazuje identitet podnosioca zahtjeva, i koristit će sve mogućnosti za postupak identifikacije određene Zakonom o upravnom postupku.

(3) Nepokretna imovina o kojoj se radi bit će vraćena podnosiocu zahtjeva, koji će biti u potpunosti oslobođen svih poreza, drugih obaveza i troškova koji su nastali ili su navodno mogli nastati na datoj nepokretnoj imovini tokom perioda nakon što je imovina bila napuštena od strane vlasnika ili posjednika. Podnosioci zahtjeva će po ovom zakonu biti u potpunosti oslobođeni svih administrativnih troškova koji bi inače mogli nastati u upravnom postupku po Zakonu o upravnom postupku.

Član 8

Po prijemu zahtjeva za povrat nekretnine, Odjel je dužan rješenjem odlučiti o zahtjevu u roku od trideset (30) dana od dana prijema zahtjeva ili u roku od trideset (30) dana od dana donošenja posljednjeg rješenja u skladu s članom 31 ovoga zakona, ovisno od toga koji je od ta dva datuma kasniji. Zahtjev će biti rješavan hronološkim redoslijedom kojim je zahtjev primljen, ukoliko drugačije nije propisano zakonom.

Član 9

(1) Rješenje o vraćanju nepokretne imovine vlasniku sadrži sljedeće:

1. podatke o vlasniku kojem se nepokretna imovina vraća;

2. podatke o nepokretnoj imovini koja je predmet vraćanja;

3. vremenski rok u kojem će nepokretna imovina biti vraćena ili stavljena na raspolaganje vlasniku;

4. u slučajevima kada postoji trenutni korisnik, odluku o tome da li je trenutni korisnik bespravni korisnik ili privremeni korisnik;

5. odluku o tome da li privremeni korisnik po ovom zakonu ima pravo na alternativni smještaj ili je višestruki korisnik u smislu člana 19 ovoga zakona;

6. odluku o prestanku prava privremenog korisnika;

7. vremenski rok u kojem trenutni korisnik treba da napusti nepokretnu imovinu ili da preda zemlju; i

8. obavještenje ili upozorenje trenutnom korisniku da će nadležni organ vlasti po službenoj dužnosti tražiti gonjenje trenutnog korisnika koji bespravno ukloni pokretnu imovinu ili inventar sa imovine, ili koji namjerno izazove štetu na nepokretnoj imovini pri napuštanju te imovine, bilo svojevoljno ili deložacijom.

Stav 2 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj10/02).

Stav 3 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj10/02).

Stav 4 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj10/02).

Stav 5 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj10/02).

Član 9a

(1) Rok za iseljenje iz nekretnine u skladu s članom 9 tačkom 7 ovoga zakona je 15 dana od dana dostavljanja rješenja, izuzev ukoliko privremeni korisnik ima pravo na alternativni smještaj, kao što je regulisano u članu 19 ovoga zakona.

(2) U slučaju kada trenutačni korisnik ispunjava uslove iz stava 1 ovoga člana, rok za iseljenje iz nekretnine ne može biti duži od devedeset (90) dana od dana dostavljanja rješenja. Ukoliko privremeni korisnik prestane da ispunjava uslove iz ovoga stava, a rješenje s rokom iseljenja od devedeset (90) dana je doneseno i ostalo je više od petnaest (15) dana do isteka roka za iseljenje, Odjel bez odlaganja, po službenoj dužnosti donosi novo rješenje o iseljenju s rokom za iseljenje od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, i nakon toga zaključak o prisilnom izvršenju.

(3) Ako je privremeni korisnik primio građevinski materijal ili drugi oblik finansijske pomoći, rok za iseljenje ne može biti duži od 150 dana.

(4) U izuzetnim okolnostima navedeni rok može biti produžen do godinu dana ako postoje očigledni dokazi da nema raspoloživog smještaja, na prijedlog Vlade, a uz saglasnost Ureda Visokog predstavnika. U svakom pojedinačnom slučaju moraju se ispuniti uslovi iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenih Protokola, a vlasnik, posjednik ili korisnik se obavještavaju o rješenju o produženju roka i osnovama za donošenje tog rješenja u roku od 30 dana prije isteka roka.

(5) Trenutni korisnik je dužan dokazati da udovoljava svim uslovima za dodjelu alternativnog smještaja u skladu sa ovim zakonom, uključujući predočavanje broja zahtjeva za povrat, odnosno rješenja za vraćanje u posjed njegovog doma iz 1991. godine. Ukoliko trenutni korisnik ne može dokazati da ispunjava ove uslove, Odjel će u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, provesti postupak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

(6) Vlasnik, posjednik, odnosno korisnik može odmah stupiti u posjed svoje nepokretne imovine koja je iseljena.

(7) U slučaju vraćanja u posjed obradivog zemljišta, rok za njegovu predaju izuzetno se može produžiti do dovršetka žetve.

Član 10

(1) Odjel je dužan dostaviti po jedan primjerak rješenja za podnosioca zahtjeva koji zahtijeva povrat nepokretne imovine i za trenutnog korisnika nepokretne imovine u roku od pet (5) dana od njegovog donošenja.

(2) Sve žalbe protiv rješenja Odjela mogu se podnijeti Apelacionoj komisiji u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rješenja. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(3) Kada je žalbeni postupak pokrenut, Odjel će zadržati kopije dokumentacije koja se odnosi na predmet, odnosno poduzeti sve potrebne radnje da se osigura izvršenje rješenja bez obzira na pokretanje žalbenog postupka. Ukoliko o žalbi protiv rješenja kojim je udovoljeno zahtjevu nije odlučeno u roku utvrđenom u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, prvostepeno rješenje i pravo podnosioca zahtjeva na nekretninu se smatraju potvrđenim.

(4) U slučaju kada je drugostepeni organ poništio rješenje prvostepenog organa, poništenje će se smatrati djelimičnim u skladu sa članom 220 stavom 3 Zakona o upravnom postupku i odnosi se samo na dio u kojem se odlučuje o pravu sadašnjeg korisnika, ukoliko ne postoji osnova i za poništenje odluke o pravu podnosioca zahtjeva. Ukoliko drugostepeni organ potvrdi pravo podnosioca zahtjeva, rok u kojem je sadašnji korisnik dužan napustiti nekretninu u skladu sa članom 9 tačkom 7 ovoga zakona, počinje teći od dana dostavljanja rješenja prvostepenog organa koje je djelimično poništeno.

Član 11

U slučaju spora o zakonitosti prenesenog prava na nepokretnu imovinu, Odjel će, u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku kojima se regulišu prethodna pitanja, ukoliko sam ne riješi to pitanje, prekinuti postupak dok nadležni sud ne riješi to pitanje. Teret dokazivanja da je transakcija izvršena dobrovoljno i u skladu sa zakonom nosit će strana koja tvrdi da je pravo na imovinu stekla tom transakcijom.

III. POSTUPAK VRAĆANJA STANOVA NOSIOCIMA STANARSKOG PRAVA

Član 12

(1) Nosilac stanarskog prava stana napuštenog između 30. aprila 1991. godine i 19. decembra 1998. godine, (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva), smatrat će se izbjeglim ili raseljenim licem i imat će pravo da se vrati u svoj stan, bez obzira da li je stan registrovan kao napušten ili ne i bez obzira da li je stan korišten u poslovne svrhe poslije 30. aprila 1991. godine, pod uslovom da je zahtjev podnesen u roku određenom relevantnim zakonima.

(2) Zahtjev se također može podnijeti i za povrat stana koji je oštećen ili uništen, pod uslovom da je nosilac stanarskog prava izgubio posjed stana kojeg potražuje prije 19. decembra 1998. godine. Zahtjev za povrat stana koji je oštećen ili uništen može se podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

(3) Pravo iz stavova 1 i 2 ovoga člana, pod istim uslovima, imaju i članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava koji su se prema važećem zakonu o stambenim odnosima smatrali korisnicima stana, ukoliko je nosilac stanarskog prava u međuvremenu umro ili iz određenih razloga nije podnio ili je odustao od zahtjeva.

Član 13

(1) Po prijemu zahtjeva za povrat nekretnine, Odjel je dužan rješenjem odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili u roku od trideset (30) dana od dana donošenja posljednjeg rješenja u skladu s članom 31 ovoga zakona, ovisno od toga koji je od ta dva datuma kasniji. Zahtjev će biti rješavan hronološkim redoslijedom kojim je zahtjev primljen, ukoliko drugačije nije propisano ovim zakonom.

(2) Ovlašteni organ neće odbiti zahtjev po osnovu odredbi iz Zakona o stambenim odnosima, osim ako se radi o licima koja se ne smatraju članovima porodičnog domaćinstva prema članu 6 Zakona o stambenim odnosima. Ovlašteni organ neće odbiti zahtjev ni po osnovu stranog državljanstva koje je podnosilac zahtjeva stekao nakon 30. aprila 1991. godine.

Član 14

(1) Rješenje o vraćanju stana nosiocu stanarskog prava sadrži:

1) odluku kojom se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva nosilac stanarskog prava;

2) odluku o vraćanju stana u posjed nosiocu stanarskog prava ukoliko stan koristi privremeni korisnik, ili ukoliko je stan neuseljen, odnosno ukoliko se koristi bez pravne osnove;

3) u slučajevima kada postoji trenutni korisnik, odluku o tome da li trenutni korisnik koristi stan bez pravne osnove (bespravni korisnik) ili je zakoniti privremeni korisnik;

4) odluku o prestanku prava privremenog korištenja stana ukoliko se u stanu nalazi privremeni korisnik;

5) rok za iseljenje trenutnog korisnika, odnosno drugog lica koje se nalazi u posjedu stana;

6) odluku o tome da li privremeni korisnik stana ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom;

7) izričito upozorenje da će protiv trenutnog korisnika biti pokrenut krivični postupak ukoliko predmete iz stana otuđi, odnosno stan na drugi način ošteti.

Stav 2 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl.glasnik Brčko distrikta BiH, broj10/02).

Stav 3 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj10/02).

Stav 4 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj10/02).

Član 14a

(1) Rok za iseljenje iz stana u skladu s članom 14 stavom 1 tačkom 5 ovoga zakona je 15 dana od dana dostavljanja rješenja, iznimno ukoliko privremeni korisnik ima pravo na alternativni smještaj, kao što je regulisano u članu 19 ovoga zakona.

(2) U slučaju kada trenutni korisnik ispunjava uslove iz stava 1 ovoga člana, rok za iseljenje iz nekretnine ne može biti duži od devedeset (90) dana od dana dostavljanja rješenja. Ukoliko privremeni korisnik prestane ispunjavati uslove iz ovoga stava, a rješenje s rokom iseljenja od devedeset (90) dana je doneseno i ostalo je više od petnaest (15) dana do isteka roka za iseljenje, Odjel bez odlaganja, po službenoj dužnosti donosi novo rješenje o iseljenju s rokom za iseljenje od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, i nakon toga zaključak o prisilnom izvršenju.

(3) U izuzetnim okolnostima rok iz stava 1 ovoga člana može biti produžen do godinu dana, ako je očito da se ne može osigurati odgovarajući smještaj, na prijedlog Vlade, a uz saglasnost Ureda Visokog predstavnika. U svakom pojedinačnom slučaju moraju se ispoštovati zahtjevi Evropske konvencije o ljudskim pravima i njen Protokol, a nosilac stanarskog prava će biti obaviješten o odluci da se rok produžava i osnovu za produženje 30 dana prije isteka roka.

(4) Nosilac stanarskog prava se može odmah vratiti u posjed stana koji je iseljen.

Član 15

(1) Nosilac stanarskog prava stana napuštenog između 30. 4. 1991. godine i 19. 12. 1998. godine ima pravo da vrati svoj stan ili potražuje drugi stan na teritoriji Brčko distrikta BiH kojim raspolaže Brčko distrikt BiH pod uslovom da je stan na koji je imao stanarsko pravo dodijeljen drugom licu po tada važećem zakonu.

(2) Nosiocu stanarskog prava, koji je izgubio posjed svog stana primjenom člana 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine u zamjenu za stan, koji je vraćen nosiocu stanarskog prava iz 1991. godine, bit će dodijeljen drugi stan kojim raspolaže Brčko distrikt BiH.

(3) Neraspodijeljeni stanovi bivšeg VSF (vojno stambenog fonda), a koji su vlasništvo Brčko distrikta BiH bit će prvenstveno vraćeni nosiocima stanarskih prava navedenog VSF koji su primjenom odredbi Zakona prethodnog stava ostali bez stana, a koji su imali valjano rješenje nadležne vojne ustanove.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava iz ovog člana ovlašteno lice može podnijeti nadležnom organu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Nadležni organ je dužan riješiti po zahtjevu najkasnije do 31. 12. 2004. godine.

(5) Stavovi 2 i 3 ovoga člana se ne odnose na stanove koji su dodjeljivani poslije osnivanja Brčko distrikta BiH.

Član 16

(1) Ovlašteni organ može stan dodijeliti kao alternativni smještaj na privremeno korištenje privremenom korisniku koji ispunjava uslove za alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom, u slučajevima kada je rješenje doneseno u skladu s članom 13 i dostavljeno nosiocu stanarskog prava u skladu sa zakonom, i kada se:

1. trenutni korisnik dobrovoljno iseli iz stana u roku koji je naveden u rješenju i ako nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991., ili opunomoćenik ne preuzme ključeve od stana u roku od 30 dana od dana kad je dobio pismenu obavijest ovlaštenog organa da je stan iseljen; ili se

2. trenutni korisnik iselio iz stana nakon prisilnog izvršenja i ako nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991., ili opunomoćenik ne preuzme ključeve od iseljenog stana u roku od 30 dana od dana kada je primio pismenu obavijest od ovlaštenog organa da je stan iseljen.

(2) U slučaju da trenutni korisnik ne napusti stan u roku koji je naveden u rješenju, a nosilac stanarskog prava propusti podnijeti zahtjev za izvršenje u roku od 30 dana nakon što je istekao rok za iseljenje trenutnog korisnika, ovlašteni organ je dužan po službenoj dužnosti izvršiti prisilno iseljenje trenutnog korisnika koji nema pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom.

(3) Nakon iseljenja iz stava 2 ovoga člana, nadležni organ može stan privremeno dodijeliti na korištenje privremenom korisniku koji ima pravo na alternativni smještaj u skladu sa ovim zakonom. Ovlašteni organ je dužan rješenje ili obavijest da je stan ispražnjen ili zapečaćen, dostaviti podnosiocu zahtjeva i upozoriti ga o njegovoj obavezi za preuzimanje ključeva od stana, kao i da u suprotnom stan može biti korišten kao alternativni smještaj u skladu sa ovim članom.

(4) Od trenutka kada nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. ili opunomoćenik preuzme ključeve od stana, na nosioca stanarskog prava se primjenjuju odredbe Zakona o stambenim odnosima izuzev člana 44 stava 1 tačka 6, člana 47 i člana 49.

Član 16a

(1) Ovlašteni organ je stan na koji se odnosi član 16 ovoga zakona, dužan dodijeliti u skladu s članom 24 i članom 2 stavom 10 ovoga zakona na privremeno korištenje licu koje:

1. ima pravo na alternativni smještaj u skladu s članom 19 ovoga zakona; i

2. trenutno je privremeni korisnik stana, odnosno nekretnine; i

3. obvezno je da napusti stan, odnosno nekretninu prema rješenju donesenom po zahtjevu za povrat u skladu sa ovim zakonom, ili prema odluci komisije koja je podnesena na izvršenje.

https://advokat-prnjavorac.com

(2) Odobrenje za produženje privremenog korištenja neće biti dato ukoliko je nosilac stanarskog prava, član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. ili opunomoćenik zatražio preuzimanje ključeva od stana. Ovlašteni organ će privremenog korisnika iseliti odmah nakon isteka roka od šest mjeseci privremenog korištenja i uručiti ključeve od stana nosiocu stanarskog prava, ili članu njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991., ili opunomoćeniku.

(3) Ukoliko je pred sudom pokrenut postupak oduzimanja stanarskog prava, a konačna odluka nije donesena, postupak se prekida. Odjel će obavijestiti nosioaca stanarskog prava da on ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991., ili opunomoćenik, može preuzeti ključeve od stana i stupiti u posjed stana.

(4) Ukoliko nosilac stanarskog prava, ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991., ili opunomoćenik ne preuzmu ključeve od stana prije isteka roka navedenog u članu 24 ovoga zakona, raspolaganje stanom će se regulisati u skladu s članom 17 ovoga zakona.

Član 17

(1) Nakon prestanka stanarskog prava na osnovu člana 30 ovoga zakona, kao i stanarskog prava za koje je zahtjev za povrat stana odbijen, odbačen, odnosno povučen, nosilac prava raspolaganja može raspolagati stanom nakon proteka roka iz člana 24 ovoga zakona, do čijeg isteka su takvi stanovi pod upravom Odjela.

(2) Vraćanje stanova pod upravu Odjela nosiocu prava raspolaganja nakon proteka roka iz člana 24 zakona, regulisat će se uputom.

(3) Svaka dodjela stana suprotno odredbi iz stava 1 ovoga člana i člana 24 ovoga zakona, ništavna je.

Član 17a

(1) Nosilac stanarskog prava uništenog stana, čije pravo je potvrđeno rješenjem nadležnog organa, ima pravo na dodjelu drugog zamjenskog stana približne vrijednosti uništenog stana, a u skladu s raspoloživim stambenim fondom Brčko distrikta BiH.

(2) Korisnik zamjenskog stana iz stava 1 stiče svojstvo nosioca stanarskog prava i pravo otkupa u skladu sa Zakonom o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Brčko distriktu BiH (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 10/02 i 17/04).

(3) Sticanjem svojstva nosioca stanarskog prava zamjenskog stana prestaje stanarsko pravo uništenog stana, potvrđeno rješenjem nadležnog organa.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu zamjenskog stana podnosi se nadležnom organu do 1. septembra 2007. godine.

(5) Istekom roka iz stava 4 ovoga člana rješenja o potvrđivanju stanarskih prava izdata od nadležnog organa, prestaju da važe.

Član 17b

(1) Nosilac stanarskog prava, a u slučaju smrti nosioca stanarskog prava članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, shodno Zakonu o stambenim odnosima, kojem nije dodijeljen drugi zamjenski stan ima pravo na isplatu novčanih sredstava u visini procijenjene vrijednosti stana, pod uslovom da procijenjena vrijednost ne prelazi iznos od 25.000,00 KM, kao zamjenu za uništeni stan na kojem mu je rješenjem nadležnog organa potvrđeno stanarsko pravo.

(2) Nosiocu stanarskog prava, a u slučaju smrti nosioca stanarskog prava članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, shodno Zakonu o stambenim odnosima, na uništenom stanu čija je procijenjena vrijednost veća od 25.000,00 KM isplaćuje se 25.000,00 KM, kao zamjena za uništeni stan.

(3) Ako je nosilac stanarskog prava, a u slučaju smrti nosioca stanarskog prava članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, shodno Zakonu o stambenim odnosima, iz člana 17a stava 1 ovog zakona ostvario pravo na pomoć u obnovi stambene jedinice, novčana sredstva iz stava 1 ovog člana umanjuju se za visinu dodijeljene pomoći.

(4) Pravo iz stava 1 ovog člana nema nosilac stanarskog prava, a u slučaju smrti nosioca stanarskog prava članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, shodno Zakonu o stambenim odnosima, koji se do stupanja na snagu ovog zakona ne nalazi u centralnoj evidenciji podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, nosilac stanarskog prava, a u slučaju smrti nosioca stanarskog prava članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, shodno Zakonu o stambenim odnosima, koji je otkupio jedan stan, kao i nosilac stanarskog prava, a u slučaju smrti nosioca stanarskog prava članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, shodno Zakonu o stambenim odnosima, čiji su članovi porodičnog domaćinstva otkupili jedan stan.

(5) Pravo iz stava 1 ovog člana ostvaruje se u skladu s članom 17a stavom 4 ovog zakona.

(6) Isplatom novčanih sredstava iz stavova 1 i 3 ovog člana prestaje stanarsko pravo potvrđeno rješenjem nadležnog organa.

(7) Pravo na isplatu novčanih sredstava iz stava 1 ovog člana ima i korisnik namjenskog stana koji je uništen, pod uslovom da je u zakonom propisanom roku nadležnom organu podnio zahtjev za vraćanje u posjed stana.

(8) Rješenje kojim je odbijen zahtjev za dodjelu zamjenskog stana za uništeni stan do stupanja na snagu ovog zakona, ništavo je.

IV. PRAVO NA ALTERNATIVNI SMJEŠTAJ

Član 18

Član 18 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj 10/02).

Član 19

(1) Odjel će odrediti da li privremeni korisnik ima pravo na alternativni smještaj prema ovom zakonu u postupku i u okviru rokova za donošenje rješenja iz članova 9 i 14 ovog zakona.

(2) Privremeni korisnik ima pravo na alternativni smještaj, pod uslovom:

1. da je vlasnik iste imovine koje je bio vlasnik dana 30. aprila 1991. godine, a koja je useljena ili uništena ili da je bio član porodičnog domaćinstva tog lica na dan 30. aprila 1991. godine.

2. da je nosilac stanarskog prava na stanu koji je useljen ili uništen ili da je bio član porodičnog domaćinstva tog lica na dan 30. aprila 1991. godine.

(3) Privremeni korisnik iz stava 2 ovoga člana nema pravo na alternativni smještaj ako:

1. ima na raspolaganju dovoljno sredstava, uključujući primanja kojima može sam sebi osigurati smještaj. Kao dovoljna sredstva koja su na raspolaganju smatra se iznos od jedne četvrtine mjesečne potrošačke korpe po članu porodičnog domaćinstva utvrđen od ovlaštenog organa za statistiku, uvećan za 200 KM,

2. već ima osiguran ili ponuđen alternativni smještaj od ovlaštenog organa,

3. ima osiguran alternativni smještaj od vlasnika odnosno nosioca stanarskog prava ili ako se vlasnik ili nosilac stanarskog prava saglasio da snosi troškove njegovog stanovanja u skladu s kriterijima iz člana 2 stava 10 ovoga zakona, u najmanjem trajanju od 6 mjeseci, na teritoriji Distrikta,

4. je primio ili odbio stambeni kredit, građevinski materijal ili drugi oblik finansijske ili građevinske pomoći,

5. ima roditelje ili djecu s dostupnom imovinom podobnom za stanovanje na teritoriji Bosne i Hercegovine,

6. član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine, ima dostupnu imovinu podobnu za stanovanje na teritoriji Bosne i Hercegovine,

7. ima dostupnu imovinu za stanovanje na teritoriji Bosne i Hercegovine koja je podobna ili bi mogla biti podobna za stanovanje uz manje investicije,

8. nije podnio zahtjev za vraćanje imovine u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovih odredbi,

9. nije podnio u roku zahtjev za vraćanje stana na kojem ima stanarsko pravo.

(4) Propust ovlaštenog organa socijalne zaštite u Distriktu ili Odjela da ispune obavezu osiguranja alternativnog smještaja, ni u kom slučaju ne odlaže niti obustavlja prisilno iseljenje, niti odlaže pravo vlasnika nepokretne imovine ili nosioca stanarskog prava da povrati posjed nad nepokretnom imovinom odnosno stanom.

(5) Vlada Distrikta je odgovorna za osiguranje alternativnog smještaja svim licima koja na to imaju pravo. Vlada Distrikta je odgovorna za izvršenje ove obaveze u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

V. POSEBNE ODREDBE

Član 20

(1) Ako se ne može doći do izvještaja o stanju u vrijeme kada su nepokretna imovina ili stan napušteni, Odjel je dužan provesti inspekciju nepokretne imovine ili stana u vrijeme donošenja rješenja iz članova 9 ili 14 ovoga zakona. Službeno lice Odjela će sačiniti izvještaj o stanju i sadržaju nepokretne imovine ili stana u tom momentu.

(2) Službenik Odjela i zainteresovane strane će prisustvovati vraćanju u posjed napuštene nepokretne imovine ili stana vlasniku ili nosiocu stanarskog prava.

(3) Po vraćanju u posjed nepokretne imovine ili stana, kada vlasnik ili nosilac stanarskog prava žive u stanu ili nepokretnoj imovini izbjeglog ili raseljenog lica na području BiH, Odjel će od njega uzeti pismenu ili usmenu izjavu, koju će Odjel službeno unijeti u zvanični izvještaj o ponovnom preuzimanju imovine, da će zajedno sa svim članovima svog domaćinstva bezuslovno napustiti svoj privremeni smještaj u roku od petnaest (15) dana. Izjava se daje pod zakletvom i propisno se ovjerava. U slučajevima gdje vlasnik ili nosilac stanarskog prava ne napuste svoj privremeni smještaj, Odjel po službenoj dužnosti odmah pokreće postupak za deložaciju.

(4) Službenik Odjela pravi izvještaj o povratu nepokretne imovine ili stana i o ponovnom preuzimanju posjeda nad nepokretnom imovinom ili stanom od strane vlasnika ili nosioca stanarskog prava. Izvještaj će sadržavati detaljan opis vraćene nepokretne imovine, kao i puno ime, očevo ime, jedinstveni matični broj i punu privremenu adresu vlasnika ili nosioca stanarskog prava. Primjerak izvještaja se šalje nadležnom organu općine u kojoj je vlasnik ili nosilac stanarskog prava privremeno živio.

(5) Ovlašteni organ je u skladu sa svojim ovlastima dužan zatražiti pokretanje krivičnog postupka protiv trenutnog korisnika koji prilikom dobrovoljnog, odnosno prisilnog iseljenja, nezakonito otuđi imovinu ili stvari iz nekretnine, odnosno stana, odnosno koji nekretninu, odnosno stan svjesno ošteti. Ovlašteni organ je u rješenju dužan obavijestiti, odnosno upozoriti trenutnog korisnika o krivičnim sankcijama u skladu s članom 9 tačkom 8, odnosno članom 11 tačkom 7 ovog zakona.

Član 21

Ako se privremeni korisnik nepokretne imovine ili stana dobrovoljno ne povinuje rješenju da napusti nepokretnost ili stan, Odjel će prisilno sprovesti rješenje u skladu sa zakonom.

Član 22

Član 22 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj 17/04) i Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj 38/04).

Član 23

Privremeni korisnik čije je stanarsko pravo poništeno po članu 16 ovoga zakona, ili od koga se zahtijeva da isprazni nepokretnu imovinu po bilo kojoj odredbi ovog zakona, koji je potrošio lična sredstva na neophodne izdatke za stan ili nepokretnu imovinu, uključujući i troškove za obavljanje zakonitog posla čije je obavljanje u prostorijama stana ili na nepokretnoj imovini bilo dozvoljeno, nema pravo da uklanja takav inventar ili poboljšanja, ali će, u skladu sa važećim zakonom o obligacijama, nadoknaditi ta sredstva od vlasnika. Postupak za nadoknadu bilo kakvih troškova može početi nakon datuma kada nosilac stanarskog prava ili vlasnik ponovo dođe u posjed stana.

Član 24

(1) Stan iz člana 17 ovoga zakona stavlja se pod upravu Odjela i koristi u svrhu privremene upotrebe do donošenja rješenja po svim zahtjevima za povrat stanova u društvenom vlasništvu podnesenim u skladu s članom 14 stavom 1 ovoga zakona. Po isteku ovog roka stan se u roku od šest mjeseci daje na upotrebu nosiocu prava raspolaganja u skladu s članom 17 ovoga zakona. Ovaj stav se primjenjuje na sve stanove, bez obzira da li su proglašavani napuštenim ili ne.

(2) Pravo na privremeno korištenje stana u smislu prethodnog stava ima lice na koje se odnosi član 21 ovoga zakona, u skladu sa standardima navedenim u članu 2 stavu 10 ovoga zakona.

(3) Rješenje za privremeno korištenje stana u skladu sa ovim članom daje se na razdoblje ne duže od šest mjeseci. Privremeni korisnik može tražiti produženje privremenog rješenja za razdoblje ne duže od šest mjeseci, a krajnji rok privremenog korištenja ističe protekom roka iz stava 1 ovoga člana.

(4) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za produženje roka za privremeno korištenje, ovlašteni organ utvrđuje u postupku da li privremeni korisnik i dalje ima pravo na alternativni smještaj. Ovlašteni organ će izdati novo privremeno rješenje ili na postojećem staviti naznaku da rješenje važi za sljedećih šest mjeseci, uzimajući u obzir istek roka na koji je odobrenje dato. Ukoliko ovlašteni organ utvrdi da privremeni korisnik nema pravo na alternativni smještaj, donosi rješenje o iseljenju privremenog korisnika u roku od 15 dana.

(5) Ukoliko privremeni korisnik u bilo koje vrijeme prestane ispunjavati uslove za alternativni smještaj u skladu sa zakonom, ovlašteni organ bez odlaganja, po službenoj dužnosti donosi rješenje o prestanku privremenog korištenja i nalaže iseljenje privremenog korisnika u roku od 15 dana.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Zakon o provođenju rješenja Komisije za rješavanje zahtjeva izbjeglih i raseljenih lica za povrat nepokretne imovine Federacije BiH (stupio na snagu 28. oktobra 1999.) i Zakon o provođenju rješenja Komisije za rješavanje zahtjeva izbjeglih i raseljenih lica za povrat nepokretne imovine Republike Srpske (stupio na snagu 28. oktobra 1999.) shodno će se primjenjivati i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26

(1) Ovim zakonom prestaje primjena svih drugih zakona ili propisa Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS) i Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) koji se odnose na korištenje i raspolaganje napuštenom imovinom na području Distrikta, uključujući i napuštene stanove.

(2) Sve odluke o dodjeli stanarskog prava ili ugovori o korištenju stana koji su zaključeni u razdoblju od 1. 4. 1992. godine do dana stupanja na snagu ovoga zakona, stavljaju se van snage. Lica koja koriste stan na osnovu rješenja ili ugovora, koji su ovim stavljeni van snage, imaju pravo privremenog korištenja stana.

(3) Zakonitost odluka ili ugovora iz stava 2 ovoga člana će biti predmet revizije posebne komisije Vlade Distrikta. Ukoliko komisija utvrdi da su pojedine odluke ili ugovori zaključeni u skladu sa zakonom koji je važio u trenutku zaključenja, takve odluke ili ugovori će odlukom komisije biti osnaženi. Privremeni korisnik će imati pravo na ugovor o korištenju stana u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima, ukoliko je stanarsko pravo stekao po osnovu jednog od sljedećih načina:

1. prijenosom stanarskog prava na njega kao supružnika ili člana porodičnog domaćinstva nakon smrti prethodnog nosioca stanarskog prava u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima, ili

2. prijenosom stanarskog prava nakon razvoda od prethodnog nosioca stanarskog prava, ili

3. bio je prvi nosilac stanarskog prava nakon što je stan izgrađen, ili

4. važećim ugovorom o zamjeni stana u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima i članom 1a ovoga zakona.

(4) Gradonačelnik Distrikta će u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, imenovati komisiju iz stava 3 ovoga člana i utvrditi proceduru i djelokrug rada komisije.

(5) Upravne, sudske ili druge odluke donesene u skladu sa bilo kojim zakonom ili propisom kojim se reguliše korištenje napuštenih stanova u razdoblju između 30. 4. 1991. i stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o korištenju napuštene imovine RS ili Zakona o prestanku važenja Zakona o napuštenim stanovima Federacije BiH, kao i ona donesena u skladu sa drugim zakonima ili propisima stavljenim van snage na području Distrikta stavom 1 ovoga člana, kojima su zasnovana prava privremenog korištenja, će ostati na snazi sve dok se ne donese rješenje iz člana 9 ili člana 14, ili dok se ne utvrdi pravo na alternativni smještaj u skladu s članom 19 ovoga zakona.

(6) Svi postupci u vezi s povratom stanova ili nepokretne imovine koji se nalaze na teritoriji Distrikta, a započeti su u nekom od entiteta prije stupanja na snagu ovog zakona, će biti nastavljeni i vođeni u skladu s ovim zakonom. U slučaju žalbi, predmet će biti prebačen sa drugostepenog organa na Apelacionu komisiju Distrikta.

Član 27

Sva ranija pravosnažna sudska rješenja kojima se nalaže vraćanje vlasniku ili posjedniku nepokretne imovine koja se u cijelosti ili dijelom nalazi na području Distrikta bit će izvršena od strane nadležnog suda Distrikta. Svi sudski postupci u vezi s vraćanjem vlasniku ili posjedniku nepokretne imovine koja se u cijelosti nalazi na području Distrikta, započeti pred sudovima RS, Federacije ili države Bosne i Hercegovine do dana stupanja na snagu ovoga zakona, bit će preneseni na sudove Distrikta, bez obaveze obnavljanja postupka, na osnovu zahtjeva bilo koje stranke u sudskom postupku, ili na osnovu naloga suda RS, Federacije ili države Bosne i Hercegovine. Ovakvi preneseni postupci će biti nastavljeni, ako ih vlasnik ili posjednik ne opozove, dok će se novi zahtjevi za vraćanje u posjed imovine podnositi Odjelu u skladu s članom 3 ovoga zakona.

Član 28

Sve ranije pravosnažne sudske odluke kojima se nalaže vraćanje stana koji se nalazi na području Distrikta nosiocu stanarskog prava će biti izvršene od strane nadležnog suda Distrikta. Svi sudski postupci u vezi s povratom stana koji se nalazi na području Distrikta nosiocu stanarskog prava, a koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona pred sudovima RS, Federacije ili države Bosne i Hercegovine, će biti preneseni na sudove Distrikta, bez obaveze ponovnog pokretanja postupka, na osnovu zahtjeva bilo koje strane u sudskom postupku, ili na osnovu naloga suda RS, Federacije ili države Bosne i Hercegovine. Ovakvi preneseni postupci će biti nastavljeni, osim ukoliko ih nosilac stanarskog prava ne opozove.

Član 29

Odjel će, po zahtjevu suda, obezbijediti alternativni smještaj trenutnom korisniku kada je to neophodno i izvršiti povrat nepokretne imovine ili stana u posjed vlasnika ili nosioa stanarskog prava.

Član 30

Član 30 brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine i Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju napuštene imovine (Sl.glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 17/04 i 38/04).

Član 31

Svi podneseni zahtjevi za povrat stana ili nepokretne imovine koji su ostali neriješeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i sve žalbe zbog šutnje administracije vraćene od Apelacione komisije, bit će riješeni od strane Odjela prije bilo kojeg drugog zahtjeva, u skladu s hronološkim redoslijedom i na brz i efikasan način.

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o vraćanju napuštene imovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 42/2015)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021