Zakoni Unsko-sanskog kantonaZAKON O VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA

ZAKON
O VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA
(“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/2008)

I – OPĆE ODREDBE

Član 1

Vlada Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) je izvršni organ vlasti Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) koji vrši svoja prava i dužnosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Unsko-sanskog kantona, zakonima i drugim propisima.

Član 2

Premijer Kantona je odgovoran Skupštini Kantona, a ministri premijeru i Skupštini Kantona.

Član 3

Vlada Kantona zastupa i predstavlja Kanton kao pravno lice ako Ustavom Kantona i zakonom nije drugačije određeno.

Vlada Kantona upravlja imovinom u vlasništvu Kantona ako zakonom ili odlukom Skupštine Kantona nije drugačije određeno.

Član 4

Vlada Kantona svoj način rada uređuje Poslovnikom o radu Vlade (u daljnjem tekstu: Poslovnikom), dok se organizacija, djelokrug i ovlaštenja stručnih i drugih službi koje obavljaju poslove za potrebe Vlade Kantona uređuju drugim aktima.

Član 5

Sjedište Vlade Kantona je u Bihaću.

II – SASTAV VLADE

Član 6

Vladu Kantona čine premijer Kantona i devet (9) ministara.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi na način kako je to regulisano Ustavom Kantona.

Po ovlaštenju premijera, jedan od ministra zamjenjuje premijera u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da vrši funkciju.

Član 7

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona. Premijer Kantona i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu na sjednici Skupštine Kantona pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Član 8

Vlada Kantona ima sekretara.

Sekretar Vlade Kantona odgovara za svoj rad Vladi i premijeru Kantona. Na radnopravni status sekretara Vlade primjenjuju se propisi koji se primjenjuju na rukovodeće državne službenike.

Član 9

Sekretar Vlade, prema uputstvima premijera Kantona i u skladu sa Poslovnikom, stara se o pripremama sjednica Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organiziranjem i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanjem zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima pomoć i saradnju stručnih i drugih službi Vlade, odgovoran je Vladi za zakonit i efikasan rad stručne službe Vlade i vrši druge poslove u vezi sa radom Vlade koje mu povjeri premijer.

III – PRAVA I DUŽNOSTI PREMIJERA KANTONA I MINISTARA

Član 10

Premijer Kantona predstavlja i zastupa Vladu Kantona, rukovodi i odgovara za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje saradnju sa drugim organima Kantona, organima općina, kao i sa drugim organima i organizacijama, usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i ministara pojedinačno u provođenju utvrđene politike, te vrši i druge poslove utvrđene Ustavom Kantona.

Premijer Kantona potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 11

Članovi Vlade mogu pokrenuti inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa, predložiti razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade, kao i predložiti utvrđivanje stavova Vlade o pojedinim pitanjima, a naročito o pitanjima od značaja za sprovođenje utvrđene politike i izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata

Ministri su odgovorni za zastupanje i sprovođenje stavova i zaključaka Vlade u poslovima koje im povjeri Vlada, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative u Vladi za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada.

IV – NAČIN RADA VLADE

Član 12

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada može zasjedati i odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Sve odluke Vlade donose se prostom većinom prisutnih koji glasaju.

Ostala pitanja o načinu rada Vlade uređuju se Poslovnikom o radu Vlade, kojeg donosi Vlada Kantona.

Poslovnikom o radu Vlade uređuje se postupak i način zakazivanja sjednica Vlade, postupak i forma priprema i prethodnog razmatranja materijala, utvrđivanje prijedloga i zaključaka, način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala, način izvršavanja zaključaka, stupanje na snagu propisa i drugih akata koje donosi Vlada, prenošenje ovlaštenja i zaduženja i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje Vlade Kantona.

Ukoliko pojedina pitanja iz stava 5. ovog člana nisu uređena Poslovnikom o radu Vlade Kantona, ta pitanja uređuju se zaključkom Vlade Kantona.

Član 13

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenja određenih poslova i zadataka u vezi sa sprovođenjem zaključaka Vlade, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, odbore, komisije).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava1. ovog člana uređuju se Poslovnikom Vlade ili aktom o osnivanju.

Član 14

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanju o drugim pitanjima iz nadležnosti Vlade, Vlada Kantona može osnovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

Član 15

Sjednice Vlade Kantona su javne.

Vlada obavještava javnost o svom radu, o zaključcima i zauzetim stavovima, kao i o značajnim pitanjima koja su razmatrana ili će se razmatrati na sjednici Vlade.

Vlada osigurava javnost rada redovnim obavještavanjem javnosti i omogućavanjem prisustva novinara na sjednicima radio i televizije i davanjem bližih obavještenja i informacija o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga, održavanjem konferencija za štampu, vođenjem razgovora sa predstavnicima javnog informisanja, dostavljanjem pisanih materijala sredstvima javnog informisanja i drugim pogodnim načinom.

V – AKTI VLADE

Član 16

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih ovlaštenja utvrđenih Ustavom Kantona donosi: uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 17

Vlada Kantona može, u skladu sa Ustavom Kantona, donositi uredbe sa zakonskom snagom.

Član 18

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za sprovođenje zakona, osnivaju stručne i druge službe Vlade i utvrđuju načela za unutrašnje ustrojstvo kantonalnih organa državne uprave.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje saglasnost ili potvrđuju akti drugih organa ili organizacija, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi i određuju zadaci kantonalnim organima državne uprave i službama Vlade.

Član 19

Uredbe sa zakonskom snagom, uredbe i odluke Vlade objavljuju se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”, a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VI – STRUČNE I DRUGE SLUŽBE VLADE

Član 20

Za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova za svoje potrebe, Vlada obrazuje stručnu službu Vlade i druge samostalne i stručne službe, urede, kabinete, biroe i slično.

Za vršenje određenih poslova za potrebe kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, Vlada može obrazovati zajedničke službe.

Aktom o obrazovanju službi iz st. 1 i 2. ovog člana utvrđuje se njen djelokrug, položaj i odgovornost rukovodećeg službenika koji rukovodi tom službom, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova, odnosno zadataka iz njenog djelokruga, a ako priroda utvrđenih zadataka službe to zahtijeva, može se odrediti da određena služba ima svojstvo pravnog lica.

Član 21

Sekretar Vlade usklađuje rad svih stručnih službi u obavljanju poslova za potrebe Vlade i odgovoran je za njihov rad.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni list Unsko-sanskog kantona”, broj 14/97, i “Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 3/00, 5/00, 3/03 i 20/04).

Član 23

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021